Unu mengianeddu
de
Giancarlo Secci


De su birdi de sa fentana eus biu a babbu tragai unu truncu po su fogu. Cun su pei at spintu sa porta de coxina e at assetiau sa linna in sa ziminera.
“At a fai braxi totu sa dì!” at nau babbu. Prima de nci bessiri si fut scutulau su pruini de is crazonis.
Deu e mama fiaus sètzius ananti de su fogu. Citius abetamus sa màchina de Lulluciu. Babbu mi iat assentau a su ginnasiu e cussu mengianu mi depiat acumpangiai a Casteddu po mi lassai in domu de tziu Pepi.
Babbu iat allutu totu is luxis de su basciu e andàt e torràt de un’aposentu a un atru a passu lèsturu. “Custu tiaulu de bentu!” ddu iaus intendiu nai a boxi arta.
“Non podi fruci!” mama at nau. “Deaici mi ndi scirat is pipius!”
Si ndi fut pesada inchieta e fut andada a acostai sa porta de su susu aundi nci fiant is aposentus de corcai. Torrendi a coxina iat scarangiau sa porta chi donàt a su stradoni. “Aici ddu intendeus” at nau po Lulluciu.
Passendi ananti de sa mesa at obertu un’atra borta sa balìgia. “Mi parit chi mancat cosa!” at nau a issa etotu. Apitzus de sa mesa, cun sa balìgia prena de arroba, nci fiant duas bussas prontas cun cosa de papai.
Iaus intèndiu arribai sa màchina e babbu fut bènniu luegu a pigai sa balìgia. Deu ia curtu cun is duas bussas. Mama iat sighiu e si fut sceti incrarada. Iat su mucadori trogau in conca e in is manus poderàt su cappeddu nou de babbu. In foras nci fiat frius. Sa màchina si fut firmada ananti de domu, a s’atra parti de s’arruga. Fiat una màchina longa, niedda e lìmpia e luxiat asuta de is lantionis. Lulluciu iat lassau su motori allutu e is farus scrariant su stradoni.
“Ita parit, tziu Efisinu?” at nau Lulluciu. Lulluciu fiat giòvunu e artu e iat una bella faci tunda.
“No bolit proi” babbu at nau. Lulluciu iat artziau sa conca. Su celu fiat nieddu, prenu de nuis bascias.
“Oi nci dda podit fai, tziu Efisinu” at nau Lulluciu. Babbu si fut acostiau a sa màchina cun sa balìgia. Deu ddi ia allonghiau is bussas e fia torrau agoa. Mama mi castiàt.
“Nd’iat a bolli de àcua, sa terra!” at aciuntu babbu.
“Sa balìgia sceti, tziu Efisinu” Lulluciu at nau. “Is bussas ddas poneus aintru.” Babbu dd’iat aportu sa balìgia e Lulluciu dda iat acapiada cun is atrus bagallus in pitzus de sa màchina.
“A postu, tziu Efisinu” at nau Lulluciu. Babbu iat castiau su celu e si fut furriau e a nosu iat fatu un acinnu cun sa manu.
“Adiosu!” apu nau deu a mama, currendi conca a sa màchina. Babbu mi at aciapau a unu bratzu.
“Adiosu unu corru!” at spibisau babbu. “Est deaici chi saludas a mama tua?” M’emu a essi interrau! Seu torrau agoa e apu imprassau a mama. Mama m’at strintu forti.
Apustis seu artziau in màchina e mi seu sètziu acanta de duus òminis. Cussus si fiant strintus po mi fai logu. Unu teniat sa berrita abasciada in is ogus e pariat chi dromessit. S’atru, biancu in faci, iat una bussa in mesu de is cambas e si fut mòviu a murrùngius.
De su finestrinu ia biu a babbu e a mama castiendisì apari. Mama ddi iat assetiau arriendi su cappeddu in conca. Babbu ndi fut bènniu passu passu, cun su cappeddu nou e furriendisì a palas.
“Bengat, tziu Efisinu” at nau cun garbu una sennora, sètzia in su sedili de ananti. Babbu si nd’est bogau su cappeddu e at ringratziau e s’est sètziu acanta de su maridu. Babbu si fut pinnigau e cun atentzioni iat imbarau su cappeddu in is ginugus.
Deu ia inciungiau una pariga de crazonis longus de fustàniu e una camisa bianca sentza de tzughitu e una giancheta strinta in is coddus. Mama candu m’iat biu deaici iat nau: “Mi paris unu cantadoreddu de cabesusu a sa festa de Santa Rosa!”
“Su sennoricu!” at nau po mei s’òmini biancu in faci. S’òmini cun sa berrita at arrisu.
“Ddu seu acumpangendi a domu de Pepi” at nau babbu, sentza de si furriai.
“Pepi Arrana?” at domandau sa sennora.
“Eia” at nau babbu. “A gi’ ddu scieis ca tenit una butega in Casteddu.”
“Ddu sciu” at nau sa sennora.
“Ddu scieus” at nau su maridu, castiendi su mulleri.
“Ddu apu assentau a su Dettori” babbu at nau, orgolliosu. Si fut furriau.
“Eita ndi at a bessiri?” at nau s’òmini biancu in faci. S’òmini cun sa berrita at arrisu.
“Unu dotori, ndi at a bessiri! ” at nau babbu, prexau. S’òmini biancu in faci e s’òmini cun sa berrita ant arrisu impari.
Lulluciu iat acabau de acapiai is càbudus de s’incerau a pitzus de su bagalliu e si fut sètziu in màchina prontu a partiri. Si fut allutu una sigareta.
“A punta a bàsciu, Lullù!” at aboxinau unu tziu chi non iat ancora chistionau.
“De pressi, Lulluceddu”at nau sa sennora. Su maridu at scopiau a arriri.
“Faimì su prexeri!” dd’ at certau sa mulleri. Su maridu fut torrau luegu sèriu..
Deu mi seu furriau faci a su finestrinu. Castiamu a foras. Apitzus de is domus su celu cumentzàt a si scrariri.

* Intzandus non ndi fut bèssiu nisciunu dotori! Cantu ddu boliat, babbu! Nci teniat tropu, scedau! Fiant dèpius passai prus de cinquanta annus prima de ddu ai pòtziu acuntentai. In su mesi de argiolas de s’annu passau, in s’Universidadi de Casteddu, a sa becesa, mi seu laureau cun 110/110 e lodi. Babbu fiat mortu de trint’annus. Sa dì e totu de sa laurea apu curtu a su campusantu de Santu Miali po si ddu nai.

(3^ premio - Concorso di Poesia e Prosa- “Cantus, Contus e Rimas” Associazione Hamara 2010)

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA