Contus de bixinau

Una cos’’e maccus
di Luigi Suergiu

 


No parit berus, cosa de no crei,‘ndd’ hiant furau unu mortu. Custu est capitau una dì in Casteddu, candu ancora in Villa Clara ci fiat su spidali po is pagus senzerus de conca, cussus chi ancora hoi ‘zerriaus maccus, poita faint cosas chi aterus narendi di hessiri sanus no faint. Hiat hessiri bellu chi si podessit cumprendi una borta po sempiri, chini sunt is maladius e chini is sanus. Sunt maladius is de aintru in su spidali, o is chi sunt in foras? Cantu bortas heus assistiu a cosas fattas de genti chi narat di hessiri sana mentras is chi sunt aintru mischinus (is maccus), mancu si dda sa sonnant certas cosas, ma! Hiat a depi hessiri sa scienzia a stabiliri custu.
Torrendi a su contu, no ‘sciu innui siat sa beridadi de su chi est suççediu in cussa dì de beranu in Villa Clara, custu puru ddu lassaus diçidiri a chini liggit o ascurtat. Est mai capitau a calencunu de bosaterus di hessiri brintau in Villa Clara? No po hessiri maccu si cunprendit, ma po ateras occasionis chi custumant a capitai in sa vida, po fai una bisita a un’amigu disdiciau, o a unu parenti chi mischinu hat’agattau postu scetti in d’unu logu comenti a i cussu! Si, poita in su tempus de su contu a chini hat tentu sa malasorti de tenni in domu unu fradi, o una sorri, su babbu o sa mamma pagu senzera de conca, faiat de totu po no ddu fai ‘sciri a nemus, circhendi de cuai su maladiu po sa bregungia ananti de sa genti, poderendi cun fatiga manna in domu su parenti, finas a candu obbrigaus ddu depiant ricoverai in su spidali, in cussu chi ancora hoi naraus manicomiu.
Immoi custus ‘spidalis ddu s’hant sbudiaus, boghendinci a foras in sa ‘ia, is maladius chi nanta no sunt perigulosus, po cussu dogna tanti intendeus de genti morta po famini, o stumbius in su trafficu avolotau de is macchinas chi no perdonant mancu a is sanus. Po chini no est mai brintau in Villa Clara, depit ‘sciri chi fiat unu dominariu mannu accanta de sa çittadi in Casteddu, diventau ‘spidali in su 1896 e serrau comente a manicomiu in mes’’e idas de su 1978, fiat unu logu in totu e po totu comenti a una bidda pitica, no mancàt nudda, ‘nci fiat sa portineria po fai brintai vetti su personali chi ddoi traballàt, donendi attenzioni a calencunu sanu (o maccu), chi bolessit brintai amarolla.
‘Nci fiat sa capella po pregai e is mongias de caridadi cussas de Santu Bissenti po si comprendi, de sempiri presentis in custus ‘spidalis, ‘nci fiat s’infermeria cun dottoris e su personali infermieri cun d’una potecaria aundi ci fiant totu is mexinas neçessarias.
‘Nci fiat una bella coxina manna cun is magasinus e totu is servizius chi podiant serbiri a una sociedadi po bivi beni, a nai sa beridadi ‘nci fiat finzas s’aposentu mortuariu, si, poita depeis ‘sciri chi dogna tanti comenti in aterus ‘spidalis a calencunu capitat de s’ind’andai a s’ateru mundu, poi amarolla ‘nci fiant puru is maladius, e no totus fiant maccus o perigulosus comenti si penzàt. Aintru de custu logu mannu serrau cun d’unu muru artu, ci fiant terras traballadas i a pastura, po bestiamini mannu e piticu portau a pasci de calencunu maladiu, in finis no mancànt matas de dogn’arrazza chi donànt fruttus saborius i abbundantis, ci fiat dogna cosa po su mantenimentu de is maladius e po su personali chi ddoi trabballàt. Fiat unu logu prenu de matas de opinu e de ilixi e in mesu de su birdi ci fiant is repartus aundi fiant is maladius, siat po is ominis che po feminas, numeraus de unu a tres a segundu de sa maladia de is ricoveraus, is prus maccus nareus fiant in su terzu.
Su manicomiu fiat unu bellu logu prenu de birdi e beni curau cun is arrughixeddas ingiriadas de giardinus frorius in dogna tempus e cun airi bona chi fait prexeri a ‘nc’abbarrai po finas is sanus.
Comenti fia narendi puru in custu ‘spidali sa genti moriat, i aici fiat suççediu una dì, in su segundu repartu de is ominis aundi faiat serviziu Efisinu, omini de una certa edadi, infermieri cun esperienzia manna poi is medas annus de serviziu. In sa dì de custu contu fiat mortu pustis trint’annus de ricoveru, unu maladiu chi no ‘sciu de cali bidda fessit mischinu, unu certu Angelinu, ‘zerriau de totus no po nomini, ma cun s’allomingiu de “Su Sconcau.” Custu poita issu fiat capassu de abbarrai firmu po oras interas chene si movi asuba de is didus mannus de is peis e candu arruiat po s’attaccu de sa maladia chi teniat pistàt sa conca in terra, po cussu fiat sempiri acconciau cun sa sparatrappa, posta po aguantai firmus is puntus in conca. Angelinu fiat beni boffiu de su personali poita aggiudàt in is fatigas de sa pulizia, i a donai su pappai a is aterus maladius a s’ora de prandi, cun prexeri mannu de is infermieris de turnu. Issu no circàt nudda fiat una persona tranquilla candu staiat beni, cust’omini fiat de corpus langinu ma totu nerbiu beni provvidiu de forzas e candu arruiat in terra po sa maladia chi ddu turmentat finas de s’edadi pitica, no bastanta duus infermieris po ddu poderai firmu. Candu issu arruiat a terra si moviat comenti e chi fessit toccau de sa currenti elettrica, cambas e brazzus sempiri in movimentu no teniant paxi, bogàt sa lingua in mesu de is dentis cun s’arriscu mannu de si dda truncai o de s’allupai. Ddi bessiat una spuma bianca de bucca e sa cara si faiat a colori ‘e binu a candu groga i a candu viola, is ogus mannus chi si furriànt ammostendi su biancu e pariant bessendindi a foras de sa cara, su corpus in terra si moviat a ‘scattus e totu sa persona s’inciundiat de sudori finas a candu de suncunnas si firmàt i abbarrendi chene respiru pariat mortu.
Aici comenti a unu frori po pagu aqua si calàmat, issu puru in terra allacanau arruiat in sonnu abbarrendi dormiu a dì intera o de prus puru po s’effettu de sa mexina chi a lestru a lestru su dottori o s’infermieri de turnu ddi donàt, Angelinu sunfriat de su chi naraus ancora hoi, su “ Mali cadocu”.
Fiat una dì bella de beranu cussu martis de su mesi de maju, su fragu de su frori ‘e arangiu andat in s’airi e cun prexeri s’intendiat su profumu, Angelinu coment’e sempiri a s’ora giusta, fiat andau a coxina accumpangiau de duus infermieris a pigai is cardaxus cun sa cosa de pappai po su segundu repartu. Custu fiat postu a trett’’e mesu de un’arziada ingiriau de matas artas de opinu, postu prima de arribbai anca fiant is maccus furiosus de su terzu repartu. Efisinu comenti a dogna dì, teniat sa mesa giai pronta cun totu is prattus de alluminiu postus in carrera po is maladius, chi giai in fila fiant abettendi de arriciri su pappai. Cussu martis su prangiu fiat bonu coment’e sempiri, in su primu prattu fiat pasta de nataleddus cun arrescotu, su segundu de pezza cun patata fatta a ghisau po inciundi su pani, unu pagu de birdura e po frutta sa mela, datu chi s’arangiu fiat cumenzendi a sparessi. Angelinu aggiudendi is infermieris a donai su pappai, no si fiat accatau de sa pasta arruta in terra a unu maladiu, faendi unu passu ainnantis hiat postu su pei asuba de is maccarronis i aici fiat illiscinau de suncunnas arruendi a pesu mortu, si fiat agattau palas a terra pistendi sa conca de sa parti ‘e asegus. No fiat arrutu comenti ddi capitàt po sa maladia, custa borta fiat abbarrau longu sterrinau cun d’unu dolori forti a conca chene si podi movi, luegus fiat stetiu aggiudau de is infermieris, ma no si moviat e no arrenesciat a fueddai, pustis unu pagheddu de s’origa deretta ddi bessiat sanguini, fiat sa chi si narat una commozioni celebrali. Ricoverau in s’infermeria cun totu is curas fiat durau una pariga ‘e diis chene ne ddi torrai su sentidu, pariàt comenti e chi fessit dormiu i aici fiat abbarrau, no s’indi fiat scidau prus, cussu mangianu dd’hiant agattau fridu, Angelinu hiat accabau de sunfriri, cussa fiat stetia s’urtima arrutroxa de su Sconcau.
Efisinu cun disprexeri mannu hiat postu Angelinu in sa lettiga, i andàt a fatiga in sa ‘ia punt’ a basciu, po ddu portai a s’aposentu mortuariu. Hiat fattu unu bonu trettu cun traballu aguantendi sa letiga cun su pesu chi portàt e candu fiat arribau a s’uffiçiu de su dottori de guardia po ‘ndi pigai sa cartella clinica de su mortu, unu pagu hiat torrau sulidu cansau comenti fiat. Lassada sa letiga in foras fiat brintau in s’ uffiçiu, su tempus giustu de pigai sa cartella e scambiai duus fueddus cun su dottori, bessiu a foras no creiat a is ogus suus, sa letiga cun su mortu fiat sparessia. Si podit immaginai su spantu de Efisinu mischinu, in d’unu grei si fiat disisperau, si passàt sa manu in sa cara penzendi de no hai biu beni, giràt e rigiràt in cussu logu castiendi addia de is cresuras, s’incaràt in sa ‘ia penzendi chi sa letiga si fessi fuia sola in s’abasciada, nudda, no ‘nci fiat prus nudda, issu no cunprendiàt comenti fessit sparessia sa lettiga cun Angelinu asuba. Si poniat is manus in conca e disisperau andat anantis i asegus sforzendisì de comprendi comenti podiat hessiri suççedia una cosa aici.
A s’ora bènint a passai duas infermieras andendi a su terzu repartu e biendi a Efisinu disiperau, cun sa curiosidadi chi accumpangiat is feminas, firmendisì hiant preguntau; Infermieras: “Ita tenit ziu Efisinu, cosa est suççediu?Ita s’intendit mali!” Issu cun d’unu pagu de bregungia e cun boxi bascia, hiat arrespustu; Efisinu: “Hapu lassau innoi sa letiga cun Angelinu, i est sparessia, no ‘nc’est prus.” Is infermieras castiendisì a pari cun seriedadi ma sforzendisì de no arriri, hiant acciuntu; Infermieras: “ Angelinu! Chini su sconcau! Ma no fiat mortu! Comenti a fattu a ‘sparessi!” Efisinu lassada sa bregungia a una parti, cun boxi seria axiadamenti casi cun prantu; Efisinu: “Seu brintau a uffiçiu po sa cartella e candu seu bessiu no hap’agattau nudda, calencunu m’ind’hat furau su mortu. Hòi, hòi comenti happ’a fai, hoi, hoi, tà dannu comenti hap’a fai!. Ancora is feminas asuta asuta arrendi; Infermieras: Ma no ziu Efisinu, no fazzat aici, chi fiat mortu a innui bolit chi siat’andau, gei dd’ hat’agattai!Hat a biri chi torrat!
E furriau palas a tot’a is duas s’indi andant, lassendi Efisinu in disisperu narendiddi ancora;Infermieras: No si disisperit, nosu andaus a cappella a pregai, chissai chi Angelinu no torrit! Rosina cun Annica is duas infermieras, fiant feminas beffianas e spassiosas, passendi ananti de s’uffiçiu hiant biu sa letiga e po fai una brulla a Efisinu, dd’hiant spostada de una camminera a susu accanta de sa cappella, ponendidda addia de una cresuri manna. Issas arribadas ananti de sa cappella fiant andadas luegus a controllai, girendi a fiancu de sa cresuri aundi hiant postu sa letiga scoberint chi su mortu no ‘inci fiat. Immaginai sa scena, is infermieras no arrenesciant’aberri buca, moviant is manus coment’’e nai “Ma innui est ?” Castiendisì a pari cun spantu e disiperu in is ogus, penzant chi calencunu ‘nd’hiat furau aberus su mortu, no hiant’accurtu a bogai fueddu, chi avatu insoru arribat Efisinu: “No est mancu innoi, innui hat’essiri, accidenti ma innui ddu depu circai!” Luegus is infermieras biendiddu e penzendi chi hessit scobertu totu, casi prangendi hiant cunfessau sa brulla; Infermieras: “ Su mortu ‘ndi dd’hanti furau de innoi, ‘ndi dd’ heus portau nosu, bolemus fai una brullaa fusteis” Efisinu intendendi cussus fueddus fiat abbarrau aturdiu casi no creiat a su chi hiat intendiu, pustis unu grei hiat incumenzau a ‘zerrius contras a is infermieras narendi; Efisinu: “Maccas, maccas, andu a denunçiai totu a su sorveglianti e a is carabineris.” Rosina cun Annica in disipseru pediant perdonu i aggiudanta Efisinu a circai su mortu, girendi in is cresuris de sa cappella, de tanti in tanti Efisinu preguntat: “si podit ‘sciri ancà d’heis lassau”, ma issas in timoria comenti fiant no arrespundiant. Finas a candu intendendi cussu burdellu fiat bessia foras de sa cappella Bonaria, una maladia giovunedda chi agiudàt is mongias a fai is pulizias in cresia, issa castiàt is infermieris i arriiat sezzia in is gradinus, Rosina si fiat accatada e inchieta contras a Bonaria dd’hiat nau; “ Tui macca ita tenis de arriri, tocca, macca baidindi de innoi!” Bonaria chene si scumponni sorigàt arriendi e battendi is manus a canzonedda hiat arrespustu; “Angelinu battiau, Angelinu battiau, a su xelu s’ind’ est andau, Angelinu battiau….” Totus ai custus fueddus de sa canzoni hiant cumprendiu e castiendisì a pari sunt brintaus in cappella, aintru hant’agattau su mortu inciustu e una piscina de aqua in terra, Bonaria fiat avattu insoru sempiri arrendi e battendi is manus sighiat a cantai, “Angelliu battiau… Angelliu battiau ecc…” Efisinu e is infermieras castiendisì s’unu cun s’ateru no fiant arrenesciu a fai ateru che arriri, scarrighendisì de su feli chi teniant, comenti e chi si fessint liberaus de unu pesu mannu, grazias a Bonaria hiant scaresciu su disiperu, poita totu fiat accabau in beni. Bessendinci cuntentus cun su mortu, in d’un’arrenconi hiant biu a Bonaria sezzia in terra prangendi cun is manus in conca, narendi: No seu macca, deu no seu macca! no seu macca!!! Totus ‘nci finat bessius de cresia lassendidda sola chene ddi fai mancu una carizia o ddi nai assumancu unu fueddu bonu, girau palas s’indi funt andaus. No ‘sciu chi is infermieras hapant cumprendiu, berus est, chi meda bortas is chi nant de hessiri sanus, sunt prus maccus de is maladius de anicomiu.

____________________________________________

Potecarìa = Spezierìa – Farmacia
Sparatrappa = Cerotto.Sparadrappa in spagnolo.
Allacanau = Debole, Fiacco, Floscio.
Ghisau = Spezzatino, Intigolo.
Grei = Pagu tempus – Attimo, Secondo.
Axiadamenti= Con tristezza Angosciosamente.
Aturdiu = Sbigottito – Sbalordito – Sgomento.

Ceraxus su duus de mes’’e Idas 08

2° Premio 1° Edizione Concorso Letterario Comunità di Villasimius

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti