Un contu d’althri tempi
di Gigi Noce

 Oggi vi vogliu cuntà un fattu, suzzessu la dì Sant’Arò (lu santu prutittòri di li frairaggi), chi z’ha ischumbussuraddu a tuttiganti.
In casa erami in festha acchì babbu è frairaggiu e erami giugghendi manni e minori a “Mercante in fiera” un gioggu di carthi chi abiani rigaraddu a babbu in contu a un piazeri.
Erami giugghendi cument’e sempri cu’ lu fasgioru tondu arrusthiddu, acchì di dinà no n’abia nisciunu e dugna tantu zi ruzziggabami calche fasgioru tondu di chissi chi abiami vintu.
Era una sera d’inferru cun lampi e troni e eba furriosa, chi bassendi da li basdheddi zi faraba i’ la carrera e già si vidia lu riu chi dibintaba sempri più mannu. A me mi piazia ischulthà l’eba chi zuccaba contru a li veddri e isthazia un poggu giugghendi a carthi e un poggu addareddu a lu balchoni finz’a candu...

I’ l’apusentu zia Farora, la sividora di Don Ignazio, abbaidda lu ridozu mannu cu’ li lioni duraddi e cumprendi chi puru chistha sera Don Ignazio no abar’a turrà da Monti Minerva o in cassisia loggu zi sia, cazziendi cu’ li passoni chi contani in Romana o in Villanova Montirioni, lu paesi d’eddu. Ischunsuradda e sora cument’e sempri, s’ha priparaddu dui obi a la cocca e si l’è magnendi a pianu pianu, infundendibi un pezzareddu di pani, poi d’abelli daddu una pipiaddaredda di sari, sippuru lu duttori l’ha dittu chi lu sari no lu debi mancu vidè. Finiddu di magnà isciucca lu portha obu e lu cucciarinu di pratta e lu rimuni i’ la credenza vidriadda.
Propriu in chissà mamentu un tronu mannu fazi trimmurà l’apusentu e subitu un lampu azzendi di milli curori la viddriadda liberty di la corthi.
-Salve regina- zicchirrieggia la femmina, signendisi cun dui “paterfiriu”.
La femmina è ninnendi lu cabu acchì timmi li timpurari e no fazi in tempu a dissi un “credo”, poi di lu tronu, chi lu lampu inciarieggia torra la vidriadda di la corthi e edda signendisi torra, proba a dissi un “salveregina” ma un althru tronu l’ipasimeggia e cussi tra lampi e troni isthazi sempri signendisi cun dui “paterfiriu” tra un credo e un salve.
La pobaretta è ancora ninnendi lu cabu pa lu timpurari candu calchunu zocca forthi a la gianna una…dui...tre volthi. In luntananzia lu cani di “l’isthrei” e ururendi chi pari un dimoniu.
Zia Farora no è zerthu una passona curaggiosa ma no è nemmancu una caggamuddandi
e cussì s’avvizina a la gianna e dumanda -Cani è?- (dizini l’antigghi chi candu v’è timpurari e s’intendi un cani ururendi bisogna sempri dumandà digussì, primma d’abrì la gianna, acchi podaristhia assè un’anima in pena chi v’ha bisognu d’orazioni) -Cani è?- dumanda torra zia Farora, punendi la caddena di sigurezia e abbaiddendi da addereddu a l’ipiccitti cu’ li lenti grossi un cintimitru.
-Abbria, zia Faro’, soggu Franzischa, abbria chi è suzzessa disaura manna-
La femmina, chi cunnosci la bòzi di Franzischa, abbri la gianna un’aizareddu, pronta a tancalla casumai vi pudessia assè piriguru.
Franzischa è inginucciadda addananzi a la gianna e s’è abbrazzendi lu cucciucciu di Don Ignazio chi si no è morthu pari propriu accosthu a bè. Lu pobar’animari, un pointer biancu v’ha una mancia manna di sangu immezu a l’althri manci di curori caffellatte e in giru a lu coddu v’ha ingrugliraddi uninguanti giri di firuverru ipinosu, roba di dirinquenti o di zingari, chi sinni so visthi un paggiu girendi in carrera.
Zia Farora a videssi a Fido (li cani di prima si ciamabani tuttiganti o Bobi o Fido no cumenti li cani d’abà chi hani tutt’innommi di cristhiani; ischuseddi si dugna tantu z’esciu in althri rasgioni). V’era dizendi di zia Farora chi a videssi a Fido in chissi cundizioni pai poggu no s’è lassadda a farà. Poi n’accogli lu cucciucciu da li brazzi di Franzischa e ischumenza a ninnallu cumenti chi fussia un piccinneddu, ciamendiru cumenti si pò ciamà un figlioru basgendisiru e carignendiri lu cabu pienu di sangu; poi imprubisamenti poni lu cani innantu a la banca e z’esci, cumenti una mancanti, a zirchà aggiuddu.
Poi di pogghi minuti, zia Farora torra cu lu babbu di Ciciria, chissu chi sona lu piffaru trabessu i’ la banda di Santa Ciciria e chi n’ha pisaddu la figliora cu’ l’innommu di la santa prutittòra di li musigganti ( i’ la carrea mea vi so innommi dibessi di chissi di Sassari veccia, inogghi si ciamani Leandro, Leopoldo, Cristhina, Mariateresa, insomma innommi di signori; inogghi no è pussibiri acciappà una Maddarena o una Firumena); ischuseddi torra chi v’era dizendi di lu babbu di Ciciria e poi zi soggu torra lisciggaddu in althri rasgioni. L’ommu è arribiddu cun d-una cascettaredda di ferri e, sippuru no lu cumpari, è beddu forthi e cun dui coipi di trunchesa libareggia lu pobar’animari chi, prima si gira a mussiggallu, poi cumprendi chi l’è aggiuddendi e pa ischusassi li linghi la manu.
Chisthu contu, chi vi soggu fendi, a noi zi l’ha fattu Leandro chi, sigumenti è mannu, era recuendi tardhu, andendi da un purthari a l’althru pa no attricciurassi e candu e intraddu i’ lu purthari di zia Farora chi isthazi propriu aocci a casa nosthra ha intesu li zicchirri di la femmina e tandu s’è arriggiddu pa vidè cosa era suzzidendi. Anzi mi pari chi è megliu si lu contu vi lu cuntinueggia eddu chi è più mannu e s’ammenta megliu li parthicurari. Aisitteddi un mamentu chi azzu a casa soia a ciamallu...soru un mamentu.
II
Leandro e lu più mannu di otto figliori (fazziri acciappà famìri manni in chisthi tempi) e d-è puru lu più mannu di tutti li giobanotti di la carrera. Noi chi semmu più caicchi calche volta giugghemmu puru cu’ li manni e Leandro n’inventa sempri una pa fazi dibirthì. Lu gioggu chi mi fazi dibirthì di mancu è chissu di tinizzi tuttiganti a manutenta e poi Leandro cun d-una foibiza piccinnedda tocca lu firu positibu da la currenti ( chi pa furthuna nosthra e soru di centuvintizincu volt) dendi una lizzera ibbazinadda a tuttiganti e fendi brincà l’ulthimu di la fira chi soritamenti sogg’eu.
La mamma di Lendro si ciamma Micherina è bedda e grassa (difizziri acciappanni genti grassa in chisthi tempi) e debi d’assè la suredda di la Fadda Turchina di Pinocchiu, difattu v’ha li peri di curori biaittu e zerthamenti, pa da a magnà a ottu figliori, in chisthi tempi di disaura, debi d’abè arumancu la vesthigghitta magica cumenti chissa Fadda gran cunniscidda.
Candu Leandro veni a d-abbrimmi la gianna è un poggu di maramori. Era in cuzina, roza-roza, aisittendi vizinu a li furreddi, acchì la mamma era priparendi di magnà pa la sera ma lu minestroni n’abia ancora una bedda mez’ora a d-assè prontu e la mamma zi l’ha mandaddu dizendi d’abè pazenzia chi l’appititu è lu megliu cundimentu di lu magnà.
Pari fatt’appostha, dugna voltha chi si fabedda di magnà, sona lu pre-allaimmi e a maragana bisogna iscizzi (o più megliu intrazzi) i’ lu rifuggiu unì li “manni” si diverthini a cuntazzi tutti chissi conti di fantasimi, di mani nieddi chi t’isthrignini l’agasthoru candu sei drummendi e tant’altri macchini chi ipasimeggiani li più minori.
Eu dugna voltha soggu tantu ipasimaddu chi mi z’entru i’ lu lettu di mamma acchì no ridesciu a drummì.
Ma abà è propriu lu mamentu di fazi cuntà cumenti è andadda l’isthoria di lu cucciucciu di Zia Farora o più megliu di Don Ignazio.
Zi pusemmu cument’e sempri tutti in giru, luntanu da li mammi chi so apprufittendi di l’emergenzia pa ciaramiddà e Leandro zi conta torra l’isthoria.
Si v’intaressa puseddibi inogghi affaccu e dedd’attinzioni...

L’althra parthi di lu contu

La di’ addaboi a lu fattu, zia Farora ancora no ridesci a dassi pazi, girendi cumenti una mancanti da una parthi a l’althra di l’apusentu si feimma a carignassi lu cucciucciu, poi dazi una burthuradda a lu magnà chi è cuzendi i’la padedda e dugna tantu si segna candu rusariendi arribi a lu “groria”.
Lu pobar’animari è sempri i’ lu matessi cuzoru unì l’ha posthu lu babbu di Ciciria, no magna e mancu si lamenta, la mancia di sangu è sempri più manna sottu a la fasciaddura e candu Zia Farora lu ciama cumenti si pò ciamà un figlioru eddu ripondi mubendi la coda lu tantu chi abbastha pa falli cumprindì chi ancora no è morthu.
Don Ignazio è un bedd’ommu althu assai (o forsi sogg’eu troppu picinneddu) abarà una sessantina d’anni, li peri nieddi so ischuminzendi a incannissi da li facetti e l’occi acuti ti pissighini fin’a candu lu saruddeggi e tandu ti fazi la risaredda e ti sarudda cu la manu. Don Ignazio è un signori; candu esci cu’ lu caressinu, noi lu punimmo fattu finzamenta a la cantunadda, eddu fazi una risa mazzunina poi carigneggia lu cabaddu cu’ lu fuettu e via…Soritamenti è tuttu visthuddu di biancu ma, candu arribi, a ora di li zincu, è ancora visthuddu da cazziadori, in botti grossi cu’ li gambari, gianchetta e pantaroni di frusthagnu verdhi, l’isciscia faradda un poggu sobra a l’occi e lu fusiri a canni ingiossu.
Pa prima cosa s’avvizina a Fido e lu carigneggia pianu pianu i’ lu cabu e lu cani pari turrà a vidda soru a intindi la bozi di lu paddronu chi li dizi cuntinuendi a carignallu -Amiggu caru, ischusami si no t’aggiu purthaddu cun meggu ma pai te era un isthragu troppu mannu ‘chì ischumenzi a d-assè vecciareddu cument’e me, ma a chissu chi t’ha fattu chistha carugnadda, isthai siguru chi già l’acciappu e cument’è veru Deu vi la fozzu pagà.
Don Ignazio chi s’era inginucciaddu vizinu a lu cani arrumbendisi a lu fusiri, sinni pesa e imprubisamenti gira lu fusiri cumenti chi fussia pissighendi un poschabru chi è currendi e
“ pampam” ischudi dui fusiraddi...cu’ la bocca. Zia Farora da l’assulthu caggi pusadda innantu a la cadrea.
Don Ignazio, ha cumpresu ca’ pudaristhia assè la passona chi ha fattu chissa carrugnadda, puru si no ha li probi e pa una chedda intrea, zi fara poi gusthaddu i’ lu campettu unì giugghemmu noi, propriu addananzi a la gianna di lu magasinu di un pisciaggioru, l’unicu suipittaddu, chi pari aggia morthu puru la giatta di un’accudidda di Ittiri Canneddu cu’ lu matessi sisthema. Cu’ lu fusiri in manu, l’isciscia caradda addananzi a l’occi e un pezzu d’istrazza untadda si posa i’ la pidrissa di predda ribagna a lucidassi li canni di lu fusiri frubbendiri finza a falli brillà.
Calche giatta lagna è ighibi roza-roza miaurendi a lu fiaggu di lu pesciu puzinosu, senza cumprindì chi è arrischendi la vidda o parumancu lu coddu.
Lu pisciaggioru, pa tuttu lu tempu chi Don Ignazio isthazi addananzi a la gianna, no s’attribi a iscì e fendi l’indiffarenti cuntrulleggia l’obara di frubbiddura ma, candu Don Ignazio fazi la mossa d’azzà lu fusiri, eddu ischumpari, che soriggu, addareddu a lu muru. Candu calche voltha esci è sempri buggiu e Don Ignazio è già recuiddu da calche ora.
Puru noi pizzinni, pa calche dì, andemmu a sabè cument’isthazi Fido poi una dì Zia Farora zi dizi chi lu cucciucciu è morthu e chi Don Ignazio zi l’ha intarraddu sottu a un’aiburu mannu in un fondu di Villanoba Montirioni.
Da la dì sò passaddi un paggiu di mesi senza chi Don Ignazio sia isthaddu più visthu in Sassari poi, una dì è turraddu purthendi un cugnoru; drentu v’e un cucciucciu biancu a manci di caffellatte. L’innommu soiu è Fido.
(da “Una carrera umbrosa”)

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti