Un'isturridu
de Pietro Pala

 

 

 

Su cunzau de tziu Predu fit innedda dae sa bidda, postu ind’una badde in mesu ‘e sos montes, una cussoria gurgulliosa chi falabat a su ribu.
In cuche a laccana sa binza e pacu sutta s’ortu. B’aiat cada grassia ‘e Deus , dae sa lattuca a su sellere, iscras de predusimula, frinucu, achipudda, carradeddos e predinzanu . Sas fragulas.

Minore de carena, ocros che su piche, nigheddos che a sos pilos. Forte che mulu, e una bucca prena ‘e dentes biancos che su nibe, fit un’omine alligru e lu intendias ispissu ridende.
Forzis non l’abamus mai bidu tristu. Che l’intendias dae largu ca fit semper a isturridos. Neche de su pilu ‘e su cabaddu chi non bajulabat.

Pro c’arribbare a sa dommo, c’anziabat in sos guruttos, incassaos in mesu de anticos muros a siccu, belle ‘e cuzzicaos dae su tempus chin rubos de mura e prantas de ficu. Su dominariu aiat indainnantis unu pinu, prantau in atteros tempos dae su babbu.

Dae cuche bidiat tottu su terrinu, in zosso, s’isterria ‘e sa binza, in mesu, in sos coladorios, prantas de cariasa e de ficu e carchi melachidonza. Postos in s’oru ‘e su ribu, fundos de mela ‘e Santu Jubanne.

A s’attera ala ‘e su ribu, in ube s’istiu si podiat impoiare in s’abba frisca e cristallina, si pesabata unu patriarca anticu, un arbore de nuche chi ammentabat unu zigante.
Sutta ‘ sa dommo s’olibariu e, tantu arta, chi pariat unu buscu, sa ficu murisca. Ispartinadas a faghinu prantas de mendula e barracocco.

In palas de sa dommo, sa cunillera e su puddariu.
Jubanna, un’ebba bezzedda e Innassiu, una poleddeddu dae su mantu murinu, chin issos una duzina ‘e canes.

Sos annos fin colaos pro tottus, finzas pro tziu Predu, e che li battian su contu, non resissiat prus a dare cara a tottu sos animales, ne a sas prantas.
Li pranghiat su coro, chie mai podiat tentare sas bestiolas? Chie che lis podiat battire a manicare cando issu non bi fit istau prusu, e chie aiat pottiu faveddare chin sas corrancas e sas turulias chi, e fit de non credere, li manicaban dae sas manos paris chin carchi janna e muru e su grassimile?

E Bobore, unu sirbone anticu, sinzau dae una ferta chi li rucrabat s’ocru fachendelu importante, mannu, chin duas zannas chi parian ispadas, chin chie s’aiat fattu sos ziros iffattu ‘e sa binza sichindelu comente unu catteddu?

S’anneu che lu cussumiat. Aiat pediu a carchi binzaresu a laccana, esseret dimandau de calicunu de bonu coro.
Issu, chi no aiat parentes, l’aiat nau, lassabat tottu, binza e terrinos a chie si los colliat.
Ma sa sorte fit arribbada chene abertere, piccandesicche tziu Predu prima ch’esseret fattu su e fachere e chi esseret acconzu sas cosas.

Cussa die, una die fritta de iberru, fit sa die de Nadale, tottus sos animales, aian intesu in s’aghera carchi cosa, a sa muda, abbellu abbellu si fin accurziaos a sa dommo. Pompiaban sa janna, cussa chi s’apperiat cada manzanu e chi commo non bi si fit istada aperta prus, pro sempere. Sos canes, comente a facher s’urtimu saludu, si fin postos a urulare.

Fin suprios sos forestales, ca li fit passiu istranu chi sas bestias esseren bochinau lamentosos, goi, tottu sa die.
Intraos a sa dommo, aian azzappau s’omine galu in lettu, mortu, ma chind’unu surrisu supra de sas labras.
Che l’aian piccau, e prus de unu de issos, fit prontu a zurare chi sos animales aian sos ocros luchidos.
Sas dies imbenientes, su prus de sos canes azzappaban mere, e gai e tottu cunillos e puddas, pustis de carchi chida nd’abbarrabat pezzi unu, su reberde.

Semper a contu suo, non chircabat nemmos ma non bi si cheriat chircau, nigheddu che su trumentu, tziu Predu l’aiat battizzau “Dimoniu”, sarbau

tirandechelu dae sas manos de unu mere malu e violentu. Dimoniu, chi l’aiat cumpresu, si fit attaccau a tziu Predu, chi mancu s’umbra gai.
Chin issu, in su cunzau bodiu, pezzi Jubanna, s’eba e Innassiu, su poleddu.
Non bi los aian cherfios, mannos de carena e bezzos de edade, troppu dinare bi cheriat a los mantenner.
Sa comuna nabat chi si podiat isettare de azzappare unu mere, tottu a su prus una chida, si nono che benian battios a su masellu e su cane mortu ca fit periculosu.
Ma nemmos si fit presentau, pezzi una femina chi si nabat Grassia, si l’aiat piccada a coro e chircabat sa manera de los sarbare.

Non lu poniat chin Deus chi los esseren mortos, gai, chene piedade, issa, chi dabat cara no esseret pistau mancu una furmica.
Una chi remuniat a dommo sua cale si siat gattu o cane esseren abbandonau in caminu.
Ma non bi si fit arresa, piccada sa macchina moghiat a su cunzau, sos animales fin torraos pedde e ossos, belle e mortos de sa gana. La pompiaban chin sos ocros maduros e disisperaos de s’assustru.
Chin issa fit arribbau unu camion, de cuddos chin su frigoriferu. Craru su chi deppian fachere.

Intraos a su terrinu, falaban unu chind’una pistola de cuddas chi isparaban irgarrigas de currente, s’atteru chin una ispezie de fuste longu de cussos pro tenner sos canes. Issa chircande de los firmare fit rutta a terra e sos omines aian tentu su cane, ma cuddu grussu e potente non nde cheriat s’intesa, istrazzande tottu.
A bucca aperta non credian a su chi fin biende, sos animales si bortaban contra a issos. Bobore, su sirbone, chin battos zaffos de zannas lis aiat crepau totu sas rodas e unu bolu de corrancas dandeli a supra, non lis permittian mancu de irlebiare sa conca.
In su mentras sa janna ‘e muru si poniat a secare tottu sos filos de sa currente de su camion e sa Turulia, rizivias sas craes dae su grassimile, pesabat in bolu e che las imbolabat innedda.
Pustis de oras, Dimoniu los aiat iscappaos.
A sa fine però, in carchi manera tottu si fit acconzu
Jubanna e Innassiu los aian collios paris chin Dimoniu ind’una dommo de campagna ube traballaban chin sos pizzinnos maladios, Bobore sii che fit torrau liberu in sos buscos.
Cuddos de su camion, galu oje non resessian a cumprendere su chi fit suzzessu, e deo, pustis de annos fippo torrau a su cunzau.

Sa binza non bi fit prus e mancu s’ortu, su puddariu e sa cunillera dirruttos, goi e tottu su dominariu, tottu mudau. Astringhiat su coro.
Mi s’accurziabat un’omine, pustis de m’aer saludau mi dimandabat itte fippo zirande, e cando mi bidiat chi iscampiabo sa conca in su dominariu mi nabat.
<<L’ischit? si nat chi inoche sa notte ‘e nadale de annos colaos azzicu prima de mesunotte, s’intendan e galu s’intenden, sorrocros de sirbone, boches de cabaddos, poleddos, corrancas e turulias>>
<<s’anzelu ‘e sa guardia!!!>>
<<deppet ischire sa cosa prus istrana est chi si ch’intendiat finzas atteru, comente…comente...>>
<<comente…un’isturridu?>>
<<e eh, un’isturridu, ma bois, comente l’ischies?>>
<<appo inzertau, pezzi fortuna, adiosu..>>
<<…in bon’ora>> ,
Dande borta pro ghirare mi zirabo a su cunzau, non b’aiat prus nudda de tando, nudda. Mi torrabat a conca tziu Predu, e sa cussorja, innedda dae sa bidda, ind’una badde in mesu ‘e sos montes, birde, chi falabat finzas a su ribu.
Torrabo a biere sa binza e sas binnennas, caras irmenticadas, e s’ortu chin sa lattuca, sellere, iscras de predusimula, frinucu, achipudda, carradeddos e predinzanu …..
Ma si dabo cara e m’istabo a sa muda, su bentu che battiat s’aghera de un’atteru tempus, a misturu appeddos de canes, annicradas de cabaddos e orrios de poleddos e sas boches de corrancas e turulias…

E galu arribaban sonos anticos, nde benian finzas dae sos guruttos, dae ube anziabat issu, che los intendia craros, non fin orrios né appeddos, nemmancu annicradas, no, no, ma itte fin? Curiosu, a mimme ammentaban, ammentaban……ammentaban, isturridos.

 

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA