Tzoeddu
de Giannetto Lapia

 

 

 

Tzoeddu, non fit solu fizu de s’isfortuna ma un’isfortunadu chi, s’est beru chi “sa fortuna est tzeca”, custu zovanu potiat essere s’ispregu prus sintzeru de cussu ditzu.

Sa familia, nàschida e connotta male, non solu dae sos ‘ighinos: s’attera zente aiat pèrdiu su contu de sos babbos e, cosa rara, fintzas de sas mamas de custu pitzinnu, tantas fin sas feminas chi tziraiant in cuss’ispetzia de domo, chi fit prus barracca etza chi no atteru.

Su pitzinnu, su ‘e chimbe de noe frades, (de una o de duas alas), cand’est naschidu fit aberu unu bellu pipieddu ruju chin sos pilos in colore oro, chi beniat sa gana de lu pigare a mossos in cussos tuturros semper in colore cariasa.

Manu manu chi creschiat, si ‘idiat a ocru nudu chi su pitzinnu non fit meda zustu. Fit fintzas cosa “zusta” (pro sas limbas malas) chi, unu pitzinnu fizu de remitanos e naschidu in su pejus ‘ighinu de ’idda, non podiat essere giustu, in peruna manera! (Aite puntu arribat sa maledade de sa zente…)

Tzoeddu fit su risu de sa ‘idda e donz’unu teniat su dirittu de lu brullare cando cheriat e comente cheriat. Solu chi, sas brullas, s’ischiant comente e cando cominzaint, ma non si lìschiat mai nè cando nè comente finiant e si bi finiant puru.

Chin sos pantalones supra ‘e cambeddos (a sa pinochietto, comente si narat oje), ma fin pantalones mannos incurzaos in camberas pro isse), Tzoeddu ziravat faghende cumandos a tottu sa’idda e non solu pro sa familia, ma donz’unu teniat su podere de li dare impinnos e imperjos, tant’isse ja teniat palas mannas. Beru chi b’aiat puru carch’anima caridadosa, ma fit prus beru chi a bortas, non li torraint mancu gratzias.

Ma a isse non l’importavat nudda. Semper de bonu a cumandu, chin d’unu risiteddu finzas cando sa zente ridiat a iscraccaglios, d’isse matessi.

Colados carcunos annos chin cussas trassas, fintzas chi tott’ind’una, su zovaneddu s’est bortadu non cherfende prus bessire a fagher cumandos a niune. In familia e sa zente si dimandavan comente mai custu zovanu fit mudende. Poi, in su ziru de pagu tempus, est isvanéschidu dae sa mente de sa zente matessi.

Però Tzoeddu fit patinde cantu mai e cando fit obricadu a bessire, no andavat prus brinca-brinca urzicande sa bretella libera, ma colavat in sos caminos comente sos poleddos: serente sos muros de sas domos, a passos lizeros, chentza fagher sonos e chin sos ogros abbaidente prus a dainnaintis, chirchende de iscansare carchi periculu. E fit propriu su periculu su timinzu suo, sa timoria de carchi cosa o de calincunu chi aiat mudadu in peus, sa vida de su custu zovaneddu mal’assortadu. Puru de non colare in Pratza ‘e Mulinu, fit capatze de che zirare mesu ‘idda. Ma proitte? Niune lìschiat dare noas e a pagos lis’importavat carchi cosa.

Fit capitadu chi, de unos cantos meses, paritzas istradas de ‘idda, fint fattas a bisera ca fint colande sutta ‘e terra sos servitzios pro sa zente: s’abba pro tottu sas domos, telefono e gas. In Pratza ‘e Mulinu, aiant isboidau tottu sa carrera faghende unu fraigu mannu, affundagu, sutt’’e terra, inue arribaiat unu tubu meda mannu dae unu cuccuru chi fit a monte de unos chimbighentos metros. In intro de custu camerone sutta de terra, bi deviant ponner medas tubos, prus de vinti insetas e paritzos trastos pro cumandare tottu sos sorvitzios…. naraiant sos tecnicos. Solu in custa pratza b’aiat triballu pro meda tempus e pro una trintina de pessones de impitare in sas fainas.
Su chi non fit impit’insoro, fit su brullare a Tzoeddu e a lu maletrattarene. A narres de calincunu, sas brullas che fini ‘essia de donzi tremene dae meda tempus e cussu pitzinnu non teniat purpa chi non fit manizada male dae cussos gurturjos.
A dies lu pigaiana a corfos de pedra, a dies, mancari fritta, unu paiolu de abba a conca non li mancaiat. A bortas fit ligau manos e pedes, a bortas che li tiravant sos pantalones e che lu ghettavant a intro sa bettoniera chin su cimentu zirande. Insomma, pare chi donzi die fit un’istronada. Niune si fit postu in mesu pro ponner fine a cust’‘irgonza.
Pustis de tempus e de custas brullas maccas, a Tzoeddu non li fit abbarrà attera ispera si non che faghes giros largos, pro non buscare prus dae custos miserabiles.

Una die, in s’‘ighinau, si fit intesu chi in Pratza ‘e Mulinu, devian gettare una boveta manna cantu tottu sa pratza e chi aiant lassadu solu una ‘ucca, pro poter intrare sas pessones. Pro armare custa boveta, aiant impreau prus de duos autotrenos de linnamen nou fra taulas e punteddos. Sa die chi han gettadu su cimentu, b’aiat carchi chentina de pessones e sos operaios aiant tribagliadu pro tottu sa die, firmande solu pro mandigare.

Un’opera bella, una pratza manna chi pariat unu campittu pro jogare a pallone, mancari seret istada toutt’in cimentu. Tzoeddu ch’intendiat sos arrejonos d’innedda. Guai a si faghes bidere, cussos malignos fini istados capatze de che lu ghettare a intro de carchi gettu e de lu miscrare chin su cimentu. Donzi die, istichi isticchi, andaiat pro abbaidare e intedere cussos miseros. In mesu sas atteras cosas, una die aiat intesu: “lunis devimus disarmare e chin su linnamene de iscartu faghimos unu bellu fogu, arrostimus petta e faghimus una bella mandigada.

Su lunis, sutta de sa boveta de sa prata, s’intendiant zoccos dae donz’ala, pariat un’inferru. Dae su tapu de ghisa sos operaios intraint a intro s’istanzia sutta de terra, ogni tantu bessiana francadas de ascras de linna male combinadas chi che finiant a su muntone pro su fogu. Che fiat belle mesudie cando unu de cussos carpenteris hat postu fogu a sas taulas. Un cadriga cantu una carriola prena de petta fit pronta pro appena su fogu si seret abbassadu. Intantu sos operaios fini in sutta galu iscravande punteddos e taulas. A ora de s’una, si firmat tottu su tribagliu e, un’operaju chin cussa bella cadriga de petta cotta, si l’at posta accante a s’imbuccadura. Chin d’unu brincu che fit in daintro. Poi, pigà sa cadriga garriga de petta, in intro si sunt sistemados pro fagher mesudie. D’onzi tantu s’intendiant risittos e istraccaglios, sinnu chi sa cumpazia fit mandigande e buffande a tottu carica.

Tzoeddu, attraccau in un’angrone, no aiat perdiu mancu unu sigundu de tottu cuss’andamenta e, cando li pariat s’ora giusta de faghes contos, fit partiu comente unu dimoniu. Chin d’una pala aiat ùmpridu cantu podiat de foghu inchesu e imbolaiat intro sa boveta dae s’unica apertura, su tombinu. Duas, tres, battor e chimbe e tantas tantas paladas de braja e cantos de mascellame alluttos tottu add’intro sa boveta. Poi chin d’una fortza chi pariat de non tenner, aiat pigau su tappu de cussu potzetto de ghisa e aiat tappadu e serradu tottu! Una francada de petzulamine ‘e linna supra su pozzetto l’aiat fattu isparire de su tottu a sos ogros de sa zente. In sutta, pustis carchi sicundu de maravizza, aiant comintzadu a boghiare pedinde azudu, ma a subra non s’intendiat nudda.

Tzoeddu, sempes chin sa bretella pendulicande, ride-¬ride e passos-passos aiat imbucadu sa via de domo sua. Sa zente chi l’‘idiat, o no li davant cara o, comente a su solitu, sìnde ridiant.
Ridiat fintzas Tzoeddu pensande, in sa conca sua aumbrada, chi fortzi prus niunu lu seret pigau a corfos.

Pustis de carchi die, unu capu cantiere fit bennidu de foras e chircavat sos operajos chentza nde tzappare manc’unu. Preguntande a manca e a destra, s’intendiat risponder chi dae carchi die non sin nde idiat operaios. Abbaidande tott’intundiu s’est ammentau chi in sos disinnos de su progettu, bi depiat essere unu pozzetto de ghisa pro intrare a sutta.
Chirca ca ti chirco, si hat devidu ispostare un bellu pacu de taulas pro tzappare s’intrada.
A s’aperta, unu pudiore miscru a fumu, ch’hat fattu istitire s’omine. Poi, tappandesi buca e nasu, abbaidande de nou, ch’aiat bistu sos pedes de una pessone, firmos.

Postu boghe, han muttidu sos Carabineris chi han devidu ‘attire tottu sas autoridades. In’intro bi fin sos operajos mortos afogados!!!

Candu b’at apidu custu fattu, si sun prenadas, medas fozas de pabiru de sos giornales. Pro carchi chida, totugantos supponiant chi issos e tottu s’esserent fattu su fogu in intro o, issos e tottu che l’esseren battidu dae fora e si fini mortos issos e tottu. Pro atteros, si potitat penzare chi sa manu assassina potiant esser pessones chi fint istados male trattaos in su triballu.

Nudda s’est ischidu ne apranadu e progantu s’esseret chircadu non si fit bogadu a pizu nudda. Sas indagines si fiant mustradas tortas dae d’onzala. Poi, a bellu a bellu, sas cosas fint mortas gai, chin san tzente.

Una die, Tzoeddu, fit in d’unu de sos cumandos suos cando ‘idet, d’innantis a sa cresia, unu grustiu de tzente e in s’arrejonu si navat de una pessone, mortu in terrra, chi fit mortu in dainnatis de cresia pro aer irrocadu su santu protettore de sa cresia matessi. Una tzia, chin boghe sigura e immesu a cussa zente accudida, susteniat: “nara bene su ditzu antigu, “chin santos e chin maccos, non si devet mai brullare!!! Unu risitu fintzas in buca de Tzoeddu! Torrande a camminare chin d’unu sou pessamentu: “cussa tzia, teniat rejone”!!!! Fortzis non de su tottu, ma nessi in parte manna, sa tzia teniat rejone! Isse, Tzoeddu, NON fit unu santu…..

Premio di Letteratura “Contendi in Sàrdara” 28 Aprile 2013: Secondo Premio

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA