Tziu timme puppas
de Tonino Fancello

 S'allegat de su millenovichentosdechesette, su tempus fit profanu e offriat su chi podiat… su populu sardu biviat guasi tottu de pastoritzia e de massajos, tando si potet narrer ca sos istudiaos fin aberu pacos s'iscola fit fatta po chie la podiat veramente frecuentare, in pacas paraulas pro chie 'it benestante, e tando sos benestantes fin aberu pacos in cuss'era.
Bos conto su contu de tziu Andria Brotza muttiu "tziu timme puppas" ca timiat intas s'umbra sua, cando 'it minore Andrieddu non cheriat andare a iscola e irfollàt in s'ora s'istichiat, e sa mama lu chircàt in tottu su 'ichinadu, custu pitzinnu fit isprammau ca una die semper a minore fit intrau a un'ortu a furare melone, mancu a lu 'acher aposta su mere impostau che l'aiat cathau, che l'aiat tentu e l'aiat dau una surra 'e tzinta, azummai l'aiat mortu. Bastet, chin dies bonas e malas creschet creschet e diventat mannu e si 'achet a pastore, ma su babu l'ait narau, o Andria no lu 'acas su pastore… ca no est mestiere pro tene ormai… giai lu connoschiat comente 'it fattu.
Andria s'it cojuau chin tzia Nennedda Niola.. lampu ma sa muzere 'it mala… e sulàt comente una pipera. Cando tziu Andria non cheriat pesare su manzanu dae su lettu li punghiat una sula a punta e tziu Andria si pesàt ritzu ritzu.
No li bastàt su pesus de sa muzere a cussu malassortiu deppiat cumbatter peri chin sos tappeos de sa 'idda. Una die tziu Andria che fit remuninde sas berveches a intro 'e una rutta appresu po las murgher. Che fin zai sas sette però in ierru fit iscuricau. Sas berveches son intràs po primma a intro 'e sa rutta chi fachiat duos acorros, fortzis unu fit po sa lachinza e s'ateru fit fattu po murgher, cando ch'it in su prim'acorru paris chin sas berveches bidet custa lughe e sa rutta tottu illuminàt e sich'afanzat a che 'ider ite b'aiat, ma cust'omine, chissai ite diaulu at bistu, attaccat a fuire a fuire impauriu, a pede, e che pasat in sa 'idda sua, ca tottu custu 'it sutzessu in sa 'idda 'e sa muzere ch'it a deche kilometros… sa muzere tres dies chircandelu, ite b'at aer sutzessu… achirrat a sa 'idda de Andria e l'acatat corcau in domo 'e sa mama. Intrat e li narat -ma! it'est su ch'as!.. oi Nennè ca non bi torro prus apo 'idu sos mortos in sa rutta 'e sos ossos, a custa rutta li nana sa rutta 'e sos ossos… ca in tempus antigu aian acatadu ischeletros…
Nennedda s'est cherta ponner in craru personalmente e tucat a bider ite effettivamente b'aiat inie e agatat duas concas de mortu postas in duos buccos in costas de sa rutta, in intro 'e sas concas ch'aian postu duas candelas istialicas, ecco puite fachiat sa luche manna… e issu cando s'it affatzau s'it isprammau, calecunu l'aiat zocau unu brutu ischertzu, evidentemente ischiat ca tziu Andria timiat meda. Tzia Nennedda torrat e li contat tottu….. a tziu Andria…. bà… pariat ca ch'it passau tottu addirittura, fit torrau a domo 'e sa muzere, aiat cambiau peri cuilarza, sich'it andau a un'ateru zassu prus illargu ma sos malos fin semper prontos a lu picare in ziru, e li fagher milli beffes.
Tziu Andria andande a custa cuilarza noa depiat colare per fortza in dainnanti de una cresia antiga, siat torrandesiche, siat cando andàt a nie a pascher sas berveches. Una sera che fachet tardu, sinduca torrat semper chito dopo cuddu fattu chi li fit sutzessu. In istiu colat a mesanotte e dainnanti a sa cresia sili apparin duos bestios d'Iscusorzu, mascaraos, e iscutulan sas cadenas e carchi sonazu! oi ca soe mortu…. tziu Andria atacat a currer, za si los at ghetaos sos carcanzos a paneri, curret curret torra e che pasat in bidda sua, e l'aiat postu su frittu su timinzu. Si fit corcau in su lettu e si trimiat che canna e fit morindesi, fit irmalaidandesi, su coro li fit zoghitande. Cando aian intesu ca 'it malaidu custos duos argas de muntonarzu andan a l'agatare e l'ane narau: o Andrì….. mi ca 'imis nois…. ma possibile chi sias gosi timmicosu, beni torra ca ti regalamus carchi sue, peri beveghes e ti zuramus ca non t'amus a ponner a timme mai prus…. fimis faghende tottu in brulla ma chin tegus non podimus mancu brullare……. ca si sighimus…. ti nos moris puru….

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti