Tziu Franziscu e Mariane (Volpe)
di Giannetto Lapia

Paristoria in binza.
Tottu sa paristoria, sa presentada, sos logos, sas pessones, sunt de fantasia. D’onzi riferimentu a pessones o fattos chi sunt esistidos veramente, si depent considerare solu pro casu.

“Maralai”, est su jassu de sas binzas e dae cussas aghinas, bessit cussa tazza de ‘inu chi consolat d’onzi cristianu. S’adde de Maralai est posta cara a sole e su terrinu, generosu, de calcare e arenaria isorta, propriu su menzus logu pro s’inzaresu a fagher binza. Sos bentos, Levante su manzanu e Ponentinu lizeru a bortadie, sunt presentes d’onzi die, chenza fagher dannu. Attera bonidade, s’essere accante a bidda pro su cale, paritzos binzateris, dassada sa macchina in domo, seperant de andare in binza a pede, pro mover sa carena.

In custa idda, non b’hat familia chi non tenzat binza in Maralai.

Su fine chida, paret chi sa idda s’isboidet e sa tzente s’ispostat in custa campagna, tantu chi, in d’onzi parte, b’hat semper carchi pessone.

Tzente fatta de gioventude, sighinde sas andalas de sos mannos, disizosos de non abbarrar chenza ‘inza e chene una tazza “de inu meu”. Ma b’hat meda tzente manna e d’est dae cussos chi si pigat s’esperientzia de manizare una ‘inza in grabu deghidu.

Una bella trassa est chi, a fine zorronada, sos binzateris si remunint in sa domedda de carch’‘ighinu, buffande e arrejonande de ‘inzas, d’sperientzia e de atteras paristorias.

Su prus, in custas occasiones, fit a ponner in motu tziu Franziscu, antzianu binzateri, chi cun sos contos suos, poniat sa tzente a zittire e a l’iscurtare. Contaiat bene e, prus l’ascurtaint, prus isse garrigait su contu, chi pariat galu immesu de s’istoria.

Custu est unu contu suo, de sicuru imbentadu de isse e semper isse s’attore principale. Mancari su fattu seret capitadu a attera tzente, isse contait tottu comente istoria sua, capitada a isse. Gai pariat prus beridate!

Su contu

“S’aghina cuss’annu fit andande meda ‘ene e non bi cheriat meda a sa vinninna. Pro belle totta sa die, tenia attaccadu a su poleddu una bella paia de cambas ispinosas, mantesas a terra dae una codula pesante. Colaiat in mesu sos ordines faghende tantu pruere chi pariat chi bi fit su “Terzu Cavalleria” faghende manovras: su pruere fit in tottu sa ‘inza e peri in s’adde. Custu fit un tribagliu chi faghiat nessi una ‘orta sa chida, tantu chi sas vides meas fin semper in colore pruere.

Sos ‘ighinos si la ridiant, criticandemi ca fippo abbarrau a custas usanzias betzas mentras issos teniant bellos trattoreddos chin motores alligros e meighinas semper noas pro sas maladias de sa vide. Anzis, si bantaiant de carchi meighina noa appena bessida chi solu issos connoschiant e chi fit pru meraculosa de tuttu sas ateras.


Ma sa sorte lis fit semper contraria. Su prus de sas bortas, tottus sas ateras binzas fint malaidas e sa mea, bassa bassa e impruerada, arribavat a sa vinninna bella e sana che pische.
Finiu su ziru, isligaia su poleddu e lu ponia in s’umbra de unu chercu zoanu, inue si potiat mannigare un’azicu de paza e deo mi faghia unu ziru in sa serradura de sa inza.

Unu fundu de ‘ide, chi sas dies coladas fit prus bellu che mai, m’haiat postu a pessare: su putrone de s’aghina non bi fit prus! Attaccadu, fit abbarradu solu su pisilighe! A carchi metro, baidende sa serradura, unu bucu de carchi pramu. Mariane haiat bisitau sa ‘inza mea!!! Chin sas dentes a trocheddu, tronande e lampande pro cuss’attrivida, haìa torrau a cusire su bucu chin cambittas de ispina de Santa Maria, siguru chi incue non bi coaliat prus mancu pulighe, tantu fit bene fattu s’isbarramentu.

Sas dies a pustis, haìa controlladu medas bortas sa serradura e tottu fit a postu. Mariane haiat compresu chie fit su mere e chie cumandavat in sa 'inza! Chin Tziu Franziscu non si brullaiat de nessuna manera.

Pustis carchi chida, zirait nova chi, in d’unas cantas binzas, si fit pesande sa Peronospera. Boghe de populu, boghe de re! Su manzanu, chin su poleddu, lestru a sa ‘inza pro li dare sa meighina prus antiga: tratzu e pruere, pruere, pruere.

Cominzada s’opera dae sa serradura inue su terrinu pariat prus siccu e assuttu fintzas de su lentore de sa notte, mi fia parau comente feridu de unu tronu: su bucu de sa rete chi haia remendau, fit apertu e un’atteru fundu de ‘ide fit istau ispozadu de tottu s’aghina chi teniat! Hoi s’attrivida! Chin sas istintinas a nodu de carrulante pro tottu sa die haia truvau cussa povera bestia a che cumpretare sa ‘inza. Poveru animale! Non l’haia impressau mai comente sa die, tantu chi, cussa povera bestia d’onzi tantu ziraiat sa conca abbaidandami chin ogros lagrimosos chi pariant preguntande: “ ma oje, itte tenes? Goi impresse non b’essit unu bellu trivagliu e solu sa ‘inza d’hada a patire!

A sa fine, fia andadu de nou, a berguare su bucu apertu dae Mariane. Pariat un’opera d’arte, tottu sas ispinas muzzadas intundu in modu de dassare colare paris suo, chenza ferida.
Fia pro torrare a tancare su bucu cando happo pensau: “e no, si cheres gherra, gherra siat! Ammentaia chi in sa barracca b’haiat una tagliola, betza emmo ma su dovere suo de siguru lu faghiat. Zappada sa trappula, pulida e oliada, pronta pro l’impreare. L’haia apparada propriu in su passazzu fattu dae mariane, pro dare sa ben’ennida a paris suo.

Fin coladas sas dies, pustis de carchi chida e non b’haiat novidade. E pensaia “fortzis mariane s’est abizau de su periculu ed est zirande in carchi attera ‘inza.


Mi che fia puru irmentigau de sa faina cando unu manzanu, zirande sa inza, mi pariat de inteder comente unu tziuliu. E mi pariat de l’intender de su puntu inue haia postu sa trappula. Curiosu, haia zirau in cussa diretzione de inue beniant cussos ispezia de lamentos e,…… abaida abaida: paris suo in trappula!

Fit unu bellu mariane, zovanu, elegante, chin unu mantu de pilos chi lughiant de chentu maneras. Su sole, comente li luziccavat supra, faghiat cussa pedde de pilos chi parian imbrillantinados.

Mariane fit assulenau e non ziulavat prus, solu sos ogros de pedulianu fin subra de mè. Mi fia setzidu ancas a rughe comente unu pizzinneddu minore e baidavo cussa bestia chin sa curiosidade de una ‘orta, abbaidende su prisoneri.

Comente mai como jeo non fia arrabbiadu? Ite fia isettande a li dare unu corfu a conca e a la faghes finia chin su mannigadore de s’aghina mea? Su fattu, tantu si potiat serrare gai: tentu mariane, s’aghina mea sarva, sarvas sas aghinas de sos ‘ighinos. Lu podia impiccare in sa ‘inza, una bella pedde pro ispantu a sos ateros marianes e pro vantu chin sa tzente de idda.

Paria unu giudice in penale, faghia tottu sas cambas: accusa, difesa, e corte giudicante!

Fia istadu gai, nessi pro un’ora. Unu tempus longu a su cales non fia abituadu: deo podia fagher d’onzi manizzu ma no abbarrare frimu... Unu tempus chi non finiat prus e mariane chi non l’essiat ziulu, mancari chin su patimentu d’essere lathadu.

Su entu aiat cambiadu diretzione. Su lenvantinu fit lassande postu a ponente, prus friscu, prus vivu. S’istare sèttidu sutta de su sole a camisa sola, m’haiat fattu sudorare e como, sètidu dae tantora, intendia carch’arpilida in s’ischina mes’infusta.

Toccaiat de detzidere e in presse. Guai si b’eseret arribau carchi ‘ighinu e m’esseret bidu in cussa conditzione: de sicuru potiat pensare chi fia fora ‘e conca e chi carchi corfu de sole m’aiat postu fora de piombo. In s’àera, solu mughidas de apes, innedda carchi muscone chi, arribau accante, si ch’andavat derettu pro no intrare in s’istoria. Nessunu si cheriat miscrare. Bruttos Pilatos!!! Niune cheriat illeviare su processu in sa conca mea, nessunu m’azuait a dezidere.

Mariane, no haiat ispostau ogros dae mè, mancu pro unu momentu e su patimentu s’idiat. Deo, non bi resissia a mantenner s’ograda sua lastimosa, ziraìa sa gonca a manca e a destra e chircavo in sas nues cumpanzia e cussizzos. Faghia respiros fortes e longos, poi pro tantos minutos chi pariant una vida, abbaìdaio su terrinu, fissu e pensamentosu.

Un’urtim’occrada a mariane, poi haìa zirau sa conca a sa inza e fit comente tottu su corpus sess’eret alluntanau in atteru logu. “La corte si ritira per decidere” – appo pensau fra me e me, …chin d’unu risiteddu appenas in laras, birgonzosu de mene matessi!

Torrau in logu, sende chi non mi fia movidu de unu millimetru, mi fia resu contu chi fippo galu settidu chin sas ancas a rughe ‘innantis de Mariane, tentu in sa tagliola chi fit isettande su giuditziu!
L’aìa abbaidau e mi so resu contu chi pariat firmu finzas chin su respiru tantu chi cussa bella pìluria non sinnalavat nessunu movimentu, s’imputadu!

Unu razicheddu d’entu appenas prus marcau de sos atteros, m’haiat fattu pensare. Carmu, mi fia avvicinadu a sa tagliola chi fit a mancu d’unu metro dae mene. L’aia aperta, liberande s’anchighedda: che lu haiat zappadu finza a sa cossa! Sa bestia, non si fit movida ne aiat fattu nessunu movimentu pro fuire. Mariane, mesu aggranghenadu de s’istare tentu, non resissiat o non boliat mancu a si ponner ritzu. L’haia azudau a s’aritzare. Non unu lamentu ne una torrada de bene o de male. Est comente chi isse seret isettande, rassignadu, su corfu de gratzia, s’esecuzione de una cundenna chi depiat arribare da unu momentu a s’ateru. Intantu colaìant sos sigundos chin mariane a conca bassa e deo chi l’haia liberadu.

Unu carignu a sa conca e iss’aiat parau forza in risposta a sa manu mea. Poi, chin modu pasidu chi pariat durare chent’annos, haiat ziradu sa conca a su bucu dae su cale fit intrau. Passigheddos minores, lentos, incertos e debiles, Mariane che colat sa rete, chentza fuire, si zirat chin sa conca cara a mie chi ogros de pedidore, umidos de lagrimas. Solu unu carche dae cussa anchighedda dolimosa a unu ramu ch’haia postu pro tancare cussu bucu de rete. Unu movimentu comente ch’isse e tottu cheriat fagher pro torrare a postu su ch’haiat ispostau pro intrare. Poi, aintro de una tuppa appena fora de sa rete, unu pagu de istripithu, poi prus nudda, solu sa muida d’apes e ghespes in sa ‘inza, chircande granos d’aghina durche.

Tziu Franziscu, nos fit abbaidande a conca abbassada e a dentes istrintas e pariat nande a isse e tottu: si custa no est sa vida, it’est pro bois?!

 

 

Maralai è “la zona delle vigne” di questo paese e, non a caso, la maggior parte delle uve che caratterizzavano “quel rosso Nepente”, provengono da qui. L’esposizione al sole di questa vallata, il terreno calcareo misto ad arenaria in disfacimento, è da sempre il miglior invito per ogni appassionato vignaiolo. Anche i venti, Levante la mattina e Maestrale nel pomeriggio, sono spesso presenti, ma non in forma distruttiva. Non ultima, la vicinanza al paese stesso dove, non pochi vignaioli lasciata la macchina in garage e preferiscono recarsi in vigna a piedi. In particolare le persone che lavoravano nel terziario, nella città vicina, ne approfittavano per fare un po di movimento.
In questo paese quindi, non vi è persona, d’ogni estrazione sociale o culturale che non abbia un vigneto a Maralai.
Nei fine settimana in particolare, pare che gran parte della popolazione si riversi in questa zona, tanto è il brulicare delle persone nei filari dei tanti vigneti.
Questa moltitudine di persone è composta da giovani che, sulle orme dei padri non desiderano rimanere senza vigna e senza “il mio vino”, ma anche da anziani dai quali si attinge esperienza e suggerimenti per meglio gestire la vigna. Ed è un’abitudine che, a fine giornata, non pochi vicini di vigna, si riuniscono per un bicchiere di vino, raccontandosi della vigna, di soluzioni, d’esperienze e di anedotti. Quest’ultima è una prassi seguita da molti, tanto che, in questi momenti conviviali, tutta l’argomentazione è indirizzata a mettere in moto Tziu Franziscu, anziano e “guru” vignaiolo locale che, con le sue storie ed anedotti ben raccontati e “caricati” al momento giusto, la fa da padrone sugli astanti.
Ed è una di queste storie di Tziu Franziscu che vi voglio raccontare, raccontata da lui e con lui l’attore principale. Anche se il fatto era accaduto agli altri, egli la raccontava come esperienza propria e con lui principale protagonista: così era più vera e più credibile. Tziu Franziscu, racconta….

“L’uva stava maturando bene ed era prossima alla vendemmia. Per quasi tutto il giorno, avevo attaccato a traino dell’asino, alcuni cespugli robusti e spinosi, tenuti a terra da un bel tronchetto di legno. Passavo in mezzo ai filari facendo tanta di quella polvere che sembrava ci fossero le grandi manovre del Terzo Cavalleria, tanto erano densi i nuvoloni di polvere che si disperdevano nella vallata. Era un lavoro che facevo non meno di una volta la settimana e le viti erano quasi sempre grigio polvere.
Ridevano i vicini criticandomi perché ero rimasto a queste usanze arcaiche mentre loro, con i loro trattorini ad allegro regime di giri, usavano anticrittogamici ed in particolare l’ultimo uscito e più miracoloso degli altri. Però, chissà perché, non poche volte i loro vigneti erano colpiti dalle più elementari malattie, mentre la mia vigna ad alberello tutta impolverata, arrivava alla vendemmia rigogliosa e sana. Finito il mio giro d’asino, slegavo l’animale e lo mettevo all’ombra di una giovane quercia dove poteva rifocillarsi con un bel cumuletto di paglia tenera, ed io come d’abitudine mi facevo un giro nella chiusura periferica della vigna.
Un ceppo di vite che, nei giorni scorsi, avevo visto rigoglioso e carico d’uva mi attirò l’attenzione: un bel grappolo d’uva non c’era più! Era rimasto solo il raspo attaccato al ceppo. A pochi metri, guardai la recinzione e notai nella rete uno slargo di una ventina di centimetri di diametro. Mariane (la volpe) aveva fatto visita alla mia vigna! Indispettito per quella visita non autorizzata e minacciando tuoni e fulmini a manca ed a destra, rammendai il buco nella rete con delle frasche spinose, sicuro che nemmeno un porcospino avrebbe passato quello sbarramento.
Nei due giorni successivi, verificai la rete di recinzione: tutto a posto! Mariane aveva capito che il padrone ero io e che con Tziu Franziscu non si scherzava ed era meglio non scherzare.
Qualche settimana dopo, mi arrivò la voce che, nelle vigne di una zona non molto lontana, si stava diffondendo un po’ di Poronospora. Allarme recepito! Il mattino dopo, con il mio fido asinello, via giù in vigna per operare con il più antico antiparassitario: polvere, polvere, polvere. Iniziai l’operazione dalla recinzione in alto dove era più asciutto e ben presto mi son dovuto fermare: il foro nella rete era stato liberato e dal ceppo di vite di fronte, un altro grappolo d’uva era stato spogliato dei suoi chicchi. Ebbi quasi un travaso di bile e per tutto il giorno, sollecitai come non mai il mio asinello per concludere l’impolverazione di tutta la vigna. La povera bestia ogni tanto girava il collo per guardarmi e sembrava dirmi: ma oggi, che cosa ti prende? Perché tanta fretta? Così facendo non impolveriamo bene la vigna e poi…
Alla fine dei lavori, andai nuovamente a verificare il varco riaperto da Mariane. Sembrava un’opera d’arte, tutte le forti e lunghe spine tagliate in circolare in modo da lasciar passare l’intruso senza ferirsi.
Stavo per rinchiudere nuovamente il foro, quando pensai: “e no, hai voluto la guerra e guerra sarà”. Ricordavo che nella piccola baracca di pietre a secco e frasche, vi era una vecchia tagliola. Dopo averle dato una bella ripulita, levata un po di ruggine, ben oliata e pronta all’uso, predisposi la trappola proprio nel varco della recinzione utilizzato per il passaggio di Mariane.
Passavano i giorni, una settimana, ma non successe niente. Pensavo fra me: “forse Mariane si è accorto del pericolo ed ha cambiato vigna da visitare”. Mi ero pure dimenticato della trappola quando una mattina, gironzolando fra i filari, mi sembrò di sentire uno squittio che, ad intermittenza, proveniva dal punto dove avevo messo la tagliola. Incuriosito mi sono diretto verso la direzione da dove venivano i lamenti, ed eccoti la sorpresa: il mangiauva in trappola!
Mariane, era una giovane volpe, con un viso elegante, dai lineamenti delicati ed un manto di peli che sembrava fosse uscito da una moderna parrucchiera. I riflessi del sole, resi intermittenti dalla frasche della recinzione mosse da un dolce levantino, rendevano quella pelliccia aristocratica, piena di colori cromatici.
Mariane non squittiva più e mi guardava con sguardo compassionevole. Io mi ero mezzo accovacciato di fronte e guardavo con la curiostà di un bambino quell’essere tenuto prigioniero. Come mai non ero arrabbiato? E cosa aspettavo a dargli un colpo in testa e farla finita? Avevo raggiunto il mio scopo: l’avevo catturata, non mi avrebbe mangiato più l’uva, non avrebbe fatto danni ad altri, potevo ammazzarla, vantarmene con gli amici e poterne ricavare anche una bella pelliccia.
Sembravo un giudice che, in pieno processo penale, impersonavo tutte le parti: accusa, difesa e corte giudicante!
Stetti così per non meno di un’ora. Un tempo lunghissimo, trascorso senza proferir parola, nè da Mariane arrivava un solo squittio.
Il vento stava cambiando direzione. Il Levantino stava cedendo il posto alla brezza di Ponente che portava un’alito più fresco. Lo stare sotto il sole con la sola camicia, mi aveva fatto sudare ed ora, dopo tanto stare seduto, sentivo qualche brivido nella schiena umida.
Dovevo decidere ed in fretta. Guai se fosse arrivato qualche vicino e mi avrebbe trovato in quelle condizioni: avrebbe pensato certamente che ero fuori di testa o che avevo preso un’insolazione. Nell’aria solo il ronzio d’api lontane e qualche mosca che arrivava vicino, vedeva la scena e se n’andava via subito. Nessuno voleva immischiarsi in una scena cruenta! Nessuno voleva partecipare a quel processo immaginario! Nessuno che mi aiutasse a decidere!
Mariane, non aveva distolto un solo istante gli occhi dalla mia persona. Io, invece, un’infinità di volte, lo guardavo, giravo la testa, scrutavo il cielo cercando nuvole suggeritrici, facevo lunghi respiri, qualche sbuffo, poi per minuti interminabili, lo sguardo verso terra, immobile, pensoso.
Un’ultima occhiata verso Mariane, poi girai la testa verso la vigna ed era come se, con tutto il corpo, mi fossi allontanato in altro luogo, per decidere. “La corte si ritira per decidere”, pensai fra me e me, con un mezzo sorriso che sembrava più un sogghigno di soddisfazione misto ad imbarazzo.
Quando rientrai in me, pur non essendomi spostato di un millimetro, mi resi conto che ero ancora accovacciato davanti a Mariane, nella sua tagliola, che aspettava il mio verdetto! Lo guardai e mi resi conto che sembrava quasi in apnea tanto che il bel manto della sua pelliccia, non tradiva il minimo respiro, l’imputato.
Una folata di vento, poco più marcata delle altre, m’intimò di alzarmi. Con movimenti calmi, che io non avevo comandato, mi avvicinai alla tagliola che da me distava meno di un metro. La aprii, liberando la zampa di Mariane che lo aveva agguantato quasi fino alla coscia. La bestia non si mosse ne accennò nessun tentativo di fuga. Mariane, rattrappito dal lungo stare attanagliato, non riusciva o non voleva nemmeno mettersi in piedi. L’aiutai a sollevarsi ed a tenersi dritta. Non un lamento, nessuna reazione né benevola né malevola. E come se aspettasse rassegnata, il colpo finale, l’esecuzione di una condanna che a momenti sarebbe arrivata.
Interminabili i secondi con Mariane a testa china, ed io che l’avevo liberata. Gli accarezzai la testa e lei rispose forzando verso la mia mano che l’accarezzava. Poi, con lentezza disarmante, puntò verso il foro della recinzione dalla quale era entrata. Piccoli passi, quasi incerti, Mariane attraversa la rete e non scappa, si gira con la testa verso di me guardandomi con occhi languidi ed umidi. Un solo colpo da una gambetta posteriore verso un ramo del cespuglio che avevo messo per chiudere il foro. Lei stessa è come volesse chiudere dietro di se quella porta, quel passaggio che non doveva servire ad altri. Poi avanti, dentro una macchia oltre la recinzione, il calpestio di qualche cespuglio al suo passaggio, mentre si allontana, poi il silenzio, la campagna, il ronzio delle api e delle vespe in cerca d’acini dolci…..”
Abbiamo ascoltato la storia ammutoliti e non ci siamo accorti che era finita. Eppure si era fermi, aspettando chissà quale appendice.
Tziu Franziscu, che ci guardava ed a testa china, a denti stretti diceva, forse solo a se stesso: questa è la vita!

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA