Tziu Antoni Braghetta
di Giannetto Lapia

 


Nota: La storia è stata costruita sul canovaccio di una simil-barzelletta che mi era stata raccontata da militare, tanti e tantissimi anni fa....
Sa ‘idda nostra, no est meda manna, però bi tenimus tottu sas cosas printzipales chi bi sunt in d’onzi ‘idda de rispettu: Su sindigu, su vicariu, su marisallu e su duttore bennidu de ‘innedda.

Comente d’onzi ‘idda, bi tenimus fintzas su “printzipale”, su benestante, sa pessone prus ricca, possidente e potente. Custu est tziu Antoni Bragheri, menzus connottu comente “tziu Antoni Braghetta”.

Su proerju, li vit istadu postu de sa tzente e l’acchirrait che istrale, pro su cales, a narrer suo e de sa tzente, non b’aiat femmina in bidda nostra (e in sas de accante), chi non fint coladas i manos suas o menzus, in su lettu suo. De cussu, su proerju de “ tziu Antoni Braghetta”.

Norant’annos supra sas ancas (frimas) e sa conca chi pariat galu sana. Isse teniat e cumandavat terras, bestiamen, teraccos e dinare!!! Teniat tottu: benes e salude.
Non li mancait mancu ne sa barrosia, (sicuru de su chi fit), ne su risittu in cara cando bi coalaiat carchi zovana in carrera: “Cussa mi l’happo fatta prus de una ‘orta”... fit solitu narrer! E si fit appena appretadu, non mancait de ch' azungher carchi particulare chi faghiat prus curiosu e “piccante” su contare sou.

Non cumbeniat mancu a lu contrariare ca teniat fintzas sa limba mala e longa che ispidu. Beru o faula, su chi navat iesse (bene cundiu) faghiat leze!

Sanu che pische! Eppuru, d’onzi mese, andait a su duttore pro si faghes visitare e fintzas inie si vantavat de comente istavat bene e de cantu fit sanu chin sos suos noranta’annos!!!

"Salude tziu Antò! … e tando comente sezis oje?

"Dottò, ja’isto vene! Pro torrare gratzias a Deus, m’intendo veramente vene!!!

"Caru tziu Antoni, happo intesu chi azes buscadu una teracca nova e chi non tenides s’ocru puntu, .... nà ch'est una zovanedda rumena de una vintina de annos e ch' est belledda veramente!!! Sezis Bragheri a jà bragades como chin sas zovaneddas de prim'essida!!!

"So cuntentu, la tenzo giai tres o battor meses, ma est veramente una bona massaia! E tantu pro non perder su paralumene, la tenzo prinza!!! Hah ahh ahaha!!!!

Su duttore est istadu carchi sigundu penzamentosu: tziu Antoni, norant’annos, sa zovanedda rumena de vint’annos, imprinzada de tziu Braghetta???? Non torravant sos contos de niuna manera!!!

"Tando, tziu Antò, bos cherzo contar'unu contu. In bidda mea, bi fit un’omine, cazziatore. Nessune fit tifosu de sa cazza coment’isse. D’onzi die, a manzanu o a sera, busile a coddu, isse deviat essire a su buscu a cazziare.

"Una die, chin sa presse, b'essit a cazza chin busile a tracolla, ma si ch’irmenticat sa cartuzzera in domo! Tantu fit forte su disizzu de andare a cazza chi sa conca haiat pensadu solu a picare su fusile, ma de cartuzzas nudda!

"Zirande in su buscu, li essit unu betze sirbone chi si li parat indannantis chentza niuna timoria.

"Su cazzatore imbratzat su busile, lu puntat e …. click click! Solu su sonu de sos canes.

"S’omine aperit su busile e s’abizzat chi fit boidu: non b’aiat ne cartuzzas in canna ne teniat cartuzzera! Solu como si vit resu contu de non tenner muniziones.!!!

"Corazzosu innanti ‘e su sirbone, torrat a piccare animu, serra su busile, puntat sirbone e chin sa ‘ucca li boghinat a sirbone, Pam! Pam!!!

"Beh, tziu Antò, non b’azes a creere, ma sirbone est ruttu a unu muntone, mortu!!!

Ha ha ha ah! - Riet tziu Antoni -, No est possibile! Non b’andat bene! Non bi credo mancu si lu ido!!! Incue at tiradu calincunu atteru! Incue b'at tiradu attere!! Solu un’atteru potet aer tiradu!!!! Ello, no est possibile!!!!

Su duttore, pigande in manos de nou s’arrejonu, si zirat cara a tziu Antoni:

“Tziu Antò, torrande capu a su chi m'azes contau de s’imprinzu de sa teracca bostra, est sa matessi cosa de s’istoria de custu cazziatore e sirbone: incue, bat tiradu atteru!!!

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA