Tzia Fannia
di Marietta Simbula

In d-una bidda ddu-i fìat una feminedda ki si naràt Tzia Fannia. Fiat fiuda, su pobiddu si fìat mortu ancora giovuneddu, e, po igussu, amarolla, depiat biviri sentza de cumpangia.
No teniat fillus e nimancu parentalla ca fìat stranja, beniat de un’antra bidda di acanta.
Sa domixedda ki teniat parriat de cussas ki esistint feti in is contus ki si contant a is pipiusu.
Aroru de sa bia ddu-i fiat un'ekixedda sèmpiri abeta. Totus podiant intrai, mannus e piticusu, a una pratza, custa puru pitica, pitica, de nui si podiat andai a una lollixedda, a una coxinedda e a un'aposenteddu po crocai.
Custa domu deu dd'apu sèmpiri cannota puita ddu-i bivia e ddu-i bivu ancora a faci.
Tzia Fannia no teniat nudda, mancu unu strexu po fai cresci una folla de perdusemini e nimancu una pudda po ddi fai un'ou friscu. Fiat perou una fémina de bonu coru e totus dd'oliant beni.
Po si procurai calincuna cosa de papai o arroba de bistiri s'iat inventau unu traballu.
Fibàt laa e aconciàt "strexu de fenu" crobis, pobinas, cibirus , canisteddusu.
No si fadiat pagai e sa genti po dd'arracumpentzai ddi donàt dònnia arratza de cosa: pani, casu, fruta, cos’’e papai jai pronta, ous, ollu, binu, (ca ddi praxiat meda), calincuna gunnedda jai usada, unu gipoi, unu muncadori, una pariga de crapitasa.
Issa fiat sèmpiri prexada e no iscaresciat mai de arringratziai narendi
-Deus si ddu paghit, ma no nci fiat abisonju!
Candu arribàt su tempus bellu ;si setziat in s'ekixedda a totu diri pò traballai e sa genti ki torràt de su satu cun d- una crobi a conca prena de tamatas, maboni, crocoriga o atru, arribada a s'eca de tzia Fannia, si frimàt, poniat sa crobi in terra, e ddi donàt unu pogheddu de dònnia cosa.
In su tempus de sa binnenna si frimànt fintzas is carru cun sa cobidina prena de axa pò ndi ddi donai. In d-unu furrungoneddu de sa pratza teniat una scivedda manna, manna, dda preniat cun s'axa chi ddi donànt e si fadiat su binu ki jai, jai ddi bastàt po totu s'annu.
Candu bociant su procu ddi potànt su "presenti" e issa, cun su lardu, si faiat s'ollu scallau, e cun sa petza si faiat su sartitzu.
Is jovunus de sa bidda no dd'ant connota, ma a mimi, ca in cussa domixedda, apu passau tempusu meda de s'edadi prus bella, est amancada una parti de mei e totu.
Immoi puru, mancai siat passau tempusu meda, mi praxit a castiai cussu jardinu: una mata de limoni, una de aranju, una de mendua, erba, froris, unu cancellu, unu balconi, un'inferriada.
Perou mi bastat a serrai is ogus e biu s'echixedda de linna, sa pratzixedda, sa lollixedda, s'aposenteddu... Biu puru una fèmina pitichedda, andend'andendi in pratza. In sa manu manca, su bratzu atziau, portat una cannùga cun d-una bella pubada de laa ben'acramiada. In sa manu dereta portat unu fusu fadendiddu girai.
Esti fibendi, andendi, e torrendi, e narendi
-Beniu ses ambrosu miu, piga scannu e setzidì...

Sanluri

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti