Tutti a cinema
di Ignazio Sanna

 

Chissi si ch’érani tèmpi! No’ passaba dumèniga chi babbu no’ mi déssia quindizi franchi p’andà a lu cinema di la Ròbus*. Eu e Custhantinu, l’amiggu meu di carréra, z’iscìami chizzu chizzu a cabb’a sori pa pudé assé li primmi, chen’immintigà li dui tazzitti di sèmmini di zucca -chi li vindìa “Maisinimèssia” a l’intradda-, e li dui bomborotti all’anice fatti da Mangascià, fradeddu di Maisinimèssìa.
Calche voltha, si era di biddu allégru, la maschara zi fazìa intrà a la zònza. Bedd’assintaddi i li banchi aisittabami chi l’operatore, dittu “lu zoppu”, acchì era zoppu, immubéssia la pilligura.
Tutti pusaddi? Bugiu, eeeh…vìaaa!
Li raccònti di lu cinema d’allóra erani assai bèddi, di sintimèntu, no cumenti li d’abà, chi so’ fatti di… cometepossamà! Zi semmu intesi.
Li chi mi piazìani di più, erani chissi cu’ Amedeo Nazzari e Ivonne Sanso.
Amedeo – chi era campidanésu e d’innommu avvéru fazìa Buffa, chi in sardhu vo’ di’ “bì!”: più sardhu di cussì! – Amedeo, dizìa, mi fazìa umbè di lasthima acchì in cinema era sempri pienu di còrri. Eddu, pa’ di’: era un isthagneri?…Beh, abìa corri. Era impiegaddu di lu Municipiu?…Si l’apizziggabani li corri. Era magari un riccu murinaggiu? Sempri fronti pisanti era. Ma Amedeo era brabu, puru si umbè grongu e la pardhunaba sempri, a edda, a Ivonne, chi a la fini n’iscìa sempri franc’arecci e li carrigaba puru li figliori fatti cun genti anzena. Ma parò edda un poggu di rasgioni già l’abìa.
Punimmu: una dì erani senza dinà acchì eddu era pienu di dèbiddi? Ajallu chi unu chi cuntaba mugneca a edda li dazìa dinà a la cùa di lu mariddu. E sigumenti edda no’ ridiscìa a turralli…Cosa pudìa fa’? Zi semmu cumpresi! Oppuru: Ivonne e Amedeo erani sireni e in santa pazi e pieni di dinà? Arribìa sempri lu maru, chi lu vegghiani ceggu, chi a edda l’abìa ischubbiaddu un figlioru fattu a l’ischuzza -no si sa cun ca- chèna chi Amedeo nudda ni sabéssia. E allora, cumenti fa pa’ no’ fa brutti frigùri e no piglià tundi da lu mariddu? Immusginèmmuzi cu’ lu maru! E cu’ altrhi ancora… Acchì lu maradettu: e no’ zi fazìa intrà Ivonne ind’una casa d’appuntamentu? Edda sempri mudda, mancu un musciu cu lu mariddu, chi era un pezzu di cristhianu chi si vulthaba all’ommu e l’abaria mortha a faraddi di pédi a fianchi!
Amedeo, chi era riccu e masciu e cumenti tutti li ricchi e masci d’allora era un fitianu di casi d’appuntamentu, ca t’acciappaba inchibi? Eh! Propiu la muglieri, sassaresu induvinu! Eddu -a ragioni, diggh’eu- ni fazìa maraddìa mara ed edda si pintìa e si fazìa monza. Dabboi di tre anni Amedeo, chi l’abìa zirchadda indarno, la vidìa rusariu in manu i’ lu cunventu a occi a casa. S’abbaiddabani pà un minutu o magari dui, poi curriani cument’e macchi pa basgiassi. E candu s’abbrazzabani, “lu zoppu” ni tagliaba lu pezzu e azzindìa la luzi.
Li frusciii…Li giasthemmiiii…
Custhantinu era chissu chi s’arrabbiaba di più: “Zoppu maradettu! Sempri a lu megliu…”
Chissi chi s’acciappabani più mari a luzi azzesa imprubisa erani li coppietti, chi s’intanabani sempri i l’ulthimi banchi e chissà pa cosa, ‘chi da inchiddà si vidìa umbè più mari. M’ammentu d’una sera chi dazìani un film undi v’era Amedeo chi di notti intraba muddu muddu in casa pa ammazzà - e no’ si sa? - l’amiggu di la muglieri…
Noi tutti chena un tunciu e a pèri dritti…
E da un bancu in fondu: e no’ s’intendini ischimmuzi?
Abìa dittu a Custhantinu: “ Custhantì, v’è una, addareddu, chi s’è dimaiendi di l’assusthu.”
Ed eddu: ”E vai, maccu, chi chissa s’è dimaiendi pa un’althra cosa!”
“E pa cosa ?” abìa fatt’eu.
“Candu abarai assè un poggu più mannittu ti l’abaraggiu a di’.”
E già! Custhantinu era più mannu meu d’un annu, si ni fazìa vantu e mi trattaba sempri di criaddura.
Propiu lu mesi passaddu, dabboi di trent’anni l’aggiu auddu in via Rosello: cumenti, no si sa, pur’eddu zoppu.
“A ti l’ammenti lu zoppu di la Robus? “m’ha dittu in mezzu a l’ammenti di la pizzinnìa.
“…A lu ve’? Abà lu zoppu soggh’eu! Eh, sì: lu critiggu si piegni!” ha murrugnaddu cunvintu e rassignaddu.
“Po’ assè…” l’aggiu cunsuraddu: “…ma eu a lu critiggu no vi credu assai. A me pa di’ - abà so’ già tant’anni - a me no mi z’è fuggidda me’ muglieri cun d’un buccarottu pienu di dinà? Ed eu, chi m’innesciani l’occi si ti contu fauri, mai i’ la vidda aggiu critiggaddu Amedeo pa’ li corri c’abia in fronti. Anzi, mi fazìa puru la lasthima, si t’ammenti. No vi pinsà Custhantì: oramai so’ cosi andaddi. Ma parò, lu cinema di la Robus era althra cosa, althra musigga, althra cubba… A no?”

* Robur et Virtus, cinema parrocchiale del Monte Rosello a Sassari, oggi cinema Smeraldo.

F.I.D.A.P.A.
PREMIO “ ROSILDE BERTOLOTTI” EDIZIONE 2009
Sezione Prosa: 1° classificato

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti