Tizzoni
Contu de: Maria Teresa Inzaina e Antonio Meloni

 

 


Pascali Cossu era unu di li massai manni di la ‘iddha. Tutti lu cunniscìani e lu chjamàani cu lu stivignu Tizzoni, c’aìa la cara nieddha com’un tizzoni, brusgiata da lu soli. E s’era abbittuatu, tantu chi li parìa stranu si calche unu lu chjamàa cu lu nommu di battisgimu. Siminàa ettari di laóri, tricu e olzu palt’e più, chi, poi d’aéssi trattesu lu semini e la pruista, si ‘indìa e n’aìa una bona intrata. Facìa tuttu dapareddhu. Ancora missà e sutt’a lu soli, illi ciurrati infucati di triula, l’unica so’ cumpagnia era lu cantu di li cilachi. La sera l’agattàa rimutendi l’ultimu mannugghju; poi in seddha a l’asinu turràa in paesi ch’era ghjà bugghju. Omu di pochi faeddhi, ma sinzeru e di bona cara cun tutti, no aia fiddholi sói. S’era cuiuàtu a mannu cun Cirómina, filmata battìa poc’anni primma, sendi ancora piacenti, chi beddha com’era no aìa stintatu a agattà un bon paltitu a aìa lassatu cioaneddha la casa di li sói: sfultuna aìa vulùtu chi lu maritu era moltu una dì mala di malzu, attraissendi unu riu infuàtu; forsi luscicàtu in calchi petra e trasginàtu da la piena: l’agattesini poi di tre dì, impilchjatu illi rami bassi a pilu d’ea d’un macchjoni di tamarittu. D’iddhu li filmesi inn’ereditài una tanca manna di laurà, chi dagghja a mez’a paru, e una ‘ignareddha cu un oltu accult’ a casa, chi si facìa a la sóla.
E una fiddhola, Filumena, chi a la molti di lu babbu, era di nói anni..
Tizzoni e Ciromina si cunniscìani da minori: fidali, stagghjani accultu di carrera.
Ancora stiddhitti, erani divintati cumpari e cummari di fócu, brinchendi insembi, illu Caponi,
lu fucaroni di Santu Ghjuanni.
Passati tre anni da la molti di lu maritu, la femina, chena dassi cuidatu di li critichi di tanti in paesi, spunisi lu luttu: no vulìa sta vistuta di nieddhu a vita, come l’alti battii e comu la ghjenti s’aspittàa. E cumincesi a iscì di più, a andà in piazza, a li festi manni, a vidé li canti e li baddhi; cand’era vagghjana li piacìani li baddhi in piazza e tanti ciuanotti l’invitàani.
A una festa manna di Capidannu, cu la ghjenti cuntenta pa l’annata andata bè, lu paesi vistutu a
festa, li carreri posti di muta pa la pruccissioni, la sera si fesini li baddhi e la piazzitta di la ghjesgia era piena. La musica la facìa lu sunettu di ziu Nanneddu. Ca no baddhàa si punia in ghjru e si diiltìa a figghjulà, incitendi, fendi cummenti e bisi bisi.. Illu baddhu Ciromina si muìa cun galbu. Tizzoni no ni li bucàa l’occhj da nantu..fissàa li titti ancora testi, chi si muìani cu li trinicati di lu baddhu e parìa chi ni ‘ulìani buttà da lu canscittu attillatu. Ciromina, chi s’era avvista di l’attinzioni di Tizzoni, a un celtu puntu andesi a piddhallu e a trasginà iddhu ancora illu baddhu. Baddhesini tutta la sera. E da tandu si vidìani di frecuenti, finz’a dizzidì di cuiuassi. Cun pochi invitati, solu li custrinti, datu chi iddha era battìa..
Andesini a stà in casa di Ciromina, ch’aìa dui apposenti e una cucina manna. Stagghjani bé, cu la senda posta insembi, no li mancàa nuddha, ancora si tuccàa trabaddhà chena rispalmiassi pa dàlla contu e falla fruttà. Erani cuntenti. Pa Tizzoni Filumena, chi s’era fendi una signorinetta giniosa, era come fiddhola sóia. E la steddha l’aìa rispettu e affettu com’a un babbu. E babbu lu chjamàa. Candu Tizzoni la sera turràa sfattu, li dicìa: -Bà, no vi deti straccà cussì !-
Specialmenti a lu tempu di la missatura, illi ciurrati di trabaddhu più infucati e arrinicati, Tizzoni turràa ancora più a taldu e più arrimatu e Filumena chi n’aìa la frizioni, sempri cu la matessi primura, guasi lu pricàa di no apprittassi cussì e d’ allinassi dugna tantu.
E: -Bà- li dicìa- da dumani vengu a davvi un colpu di manu, cussì cumpriti primma.-
E Tizzoni agattàa tandu la folza di ridì e di rispundilli: - Ohi! La me’ senda…No è cosa pal te! Ma grazi’ abbeddhu di la vulintài. E poi..no lu sai comu dici la canzona?-
Oramai la sapìa a mimoria, ma silla facìa ripittì lu matessi, cussì un pocareddhu Tizzoni si disviàa. - Ditimilla torra ba’… - E iddhu villa cantàa, diiltutu:

Beddha mea, no déi andà a missà
chi lu soli ti piddha la biddhesa.
E si t’esci calche bona prattesa
cussì nieddha no ti s’hani a piddhà.

E agghjunghja:- Figghjula a me, la cara cotta da lu soli! -
Filumena si ni ridìa e:
-Ca no mi ‘o’ dà lu babbu , mi dìa lu fiddholu! – E finìa cu una risata di tutt’e tre..
Chiss’annu l’attugnu era statu bonu pa li massai: ea a tempu sóiu e in ghjusta cantitài e Tizzoni s’aspittàa da la siminéra pruvettu bundanti. A Natali lu tricu era ghjà tuttu spuntatu. E Tizzoni chi cumputàa dì pal dì, ghjà si ‘idìa un’aglióla gràida di mannugghj di triulà.
Passatu ghjnnagghju, cumincesi a zappittà e una dì, pocu primma di pusassi a magnà un mossu, vidisi dui omini chi, brincàtu un àitu, si spustàani illu tarrenu sóiu figghjulendi, com’e misurendi e passendi intantu in mez’ a lu lauràtu, chena rispettu. Di Tizzoni mancu s’erani avvisti o facìani come chi no vi fussia. Tantu chi l’omu, cuntrariàtu abbeddhu, cu la rapia chi l’era unfiendi lu pettu, li lampesi boci manna:
-Oh!!! Ca seti e cosa ci feti illu locu meu! Ca v’ha datu l’oldini di calcicàmmi lu tricu!!! Brinchetici lestra a fora da undi seti intrati!!-
E unu d’iddhi, lu più altu e distintu, cu accentu continentali e tonu altìulu e siccu di ca vulìa pochi infadi e chistioni, chena scumpunissi:
- Siamo due ingegneri, io sono il capo, e dobbiamo fare il sopralluogo anche nel suo terreno: c’è da tracciare la nuova strada per Terranova, che dovrà passare di qui..
- N’agghju piaceri!.- E accustendisi cun cara affasciata, a zappitta in manu: - Cun tutti li tarreni libbari igniru, proppriu illu méu, postu a laori deti passà? Eu sustentu da chici la familia. Si mi sféti tuttu lu trabaddhu, cosa n’accapitu a stiu? E lu ‘arru comu ci lu passu? – E si figghjulàa primma lu c’aìa faiddhatu, poi l’altu, chi parìa più di cara bona e ch’era saldu. Cussì aìa cumpresu da calche paraula posta in mezu, chi faiddhàa sempri l’altu!!
- Il progetto è questo e non possiamo fare nessuna modifica!- Mancu un “ci dispiace, comprendiamo, purtroppo..” Tizzoni s’era sempri più accindendi indrentu:
- Chici voi no ci passeti, maccari chi v’intolciti! E féti in modu chi no vi ‘ichia ancora illa tanca!-
Li dui inginieri eran cumincendi a sintissi inchietti ma lu capu, mustrendisi tranquillu : - Noi abbiamo quest’ordine e nessuno può opporsi, ce ne andremo quando avremo finito il sopralluogo per la nuova strada. Domani verranno gli operai.-
E lu chi parìa saldu, cun tonu più gentili, forsi pa cunfultallu, forsi pa calmallu:.- Lei deve stare tranquillo! La tanca espropriata le verrà risarcita per il suo giusto valore.- _
-Però no è gaddhuresu, si no m’aria faiddhatu illu lingagghju nostru…- pinsesi Tizzoni
Li dui erani cilchendi, dugnunu a modu soiu, di cunvincì l’omu, chi vidìani sempri più ruiu in cara e abbuffulatu, a rasgiunà innant’a lu fattu chi tuttu era statu dezzisu da lu governu, iddhi no c’intràani nuddha, ch’erani fendi lu so’ trabaddhu…Lu stradoni nóu sarìa passatu chì, d’accoldu o no li proppriettari di li tarreni intarissati. Ma Tizzoni fendi di no, di no cu lu capu e l’occhj in focu, li punisi la marranìa: a no turrassi a prisintà sinnò, pa lu dimoniu, saria finuta mali!
-E ditivvilla a ca v’ha mandatu!-
Ma chissi la dì infattu turresini e, vista l’accia e la ghjàpa di Tizzoni, chi no parìa di piddhà a la liceri, si prisintesini cu la manialìa, accumpagnati però da lu marisciallu e dui carabineri. Cussì chi l’omu no si pudìa uppunì a l’and’e torra e a li trabaddhi illu siminatu. Li lassesi fà, chi no vulìa cumprummittìssi cu la legghj, ma murrugnendi e ghjastimendili, silli figghjulàa occhj toltu, sintendisi sempri di più umiliatu e calcicatu comme li piantini tennari di lu tricu.. Unu svoltulu indrentu, ghjà vidìa la tanca sfatta, svintrata da li trabaddhi …Di l’alti propprietài no li sarìa impultatu tantu ma chissa era la più di ‘alori c’aìa.. li parìa chi l’erani trunchendi la schina, troppu mannu lu dispiaceri. Chena un avvisu pal tempu.. E chena pudé fa nuddha! A lu mancu a dalli lu scampiu di fà cumprì lu tricu e missallu, a salvà la pruista e la stasgioni!! No riscia a suppultallu, lu sangu cill’era alzendi a capu, v’era di sciuppà…ed era siguru chi ni sarìa sciuppatu! Pa calche dì no ni fesi paraùla in casa. No ni ‘ulìa faiddhà cun Ciromina pa no dàlli dispiaceri. Sarìa stata in pinsamentu, timendi chi lu maritu pudessia fà calche attu di cumprumittissi.. Ciromina però s’era avvista chi turràa da la campagna sempri più muturru e comme avvilitu, l’occhj inchietti, straccu e cun poca gana di cinà, no paràa cara mancu a Filumena e ci si culcàa lestra. Pochi dì dapoi, però, turratu primma di l’ora solita e più uffulatu di l’alti ‘olti, chena dì muttu, ci si lampesi a pesu moltu ill’ottomanu. La muddheri s’ assuccunesi. Mai l’aìa vistu cussì…: - Pascà…ma cos’hai?…T’è cumbinata calchi cosa mala? Ti sei briàtu cun calche unu? Pal caritài, dicci calchi cosa…Ancora Filumena è inchietta e s’è piddhendi pena pal te. Chi sei troppu stranu da tanti dì…-
E, guasi chi no vidìa l’ora di libbarassi da chissu pesu, subbitu, com’unu riu in piena, fesi a Ciromina tuttu lu contu. Di l’inginieri andati li dì primma, unu sassaresu comu aìa sapputu poi avvilguendi in paesi, e l’altu continentali, di comu sill’aìa ‘isti brinchendi illa tanca e calcichendi chena nisciun cuidatu lu tricu, di lu stradoni nóu pa Tarranoa, chi diàni fa passà proppiu in mezu chì. E più faiddhàa e più s’aggittàa.
- Eu vill’agghju ditta in chjappa di cara a lu continentali di no azzaldassi a turrà, chi la tanca no mi la dìani tuccà, chi sinni sarìani pintuti.. E…no so’ turrati cu lu maresciallu e dui carabineri, pa fammi sta chiettu cand’erani misurendi e piantendi li primmi picchetti? Abà unu no è più patronu di lu locu sóiu? E vill’agghju fatta cumprindì chi la faccenda sarìa puduta finì mali.. agghju finz’e dummandatu d’ aspittà a lassammi fà l’agliola, e poi aràni a passà lu stradoni…- S’era fimatu a piddhà alenu..- Ma mancu l’intesa! Hani l’oldini di fa cumincià subbitu tutti li trabaddhi e nisciunu li po’ filmà , senza punissi contr’a la legghj. Ciromina méa, tuttu lu trabaddhu e la pruenda di la tanca in malóra! Socu andatu ancora und’e lu parracu, si pudìa fà calche cosa, ma iddhu m’ha rispostu chi no si po’ e chi no è nemmancu ghjustu andà contr’a lu progressu: li stradi selvini a tutti pa pudessi spustà e andà undi si ‘o’, chi so’ arriendi mezi nói, chi poni andà in pocu tempu da un lócu a l’altu e sarà un middhoru ancora pa lu paesi.
Invecci di punivvi dì e notti intrei cu li carruli e li bói, o a cabaddhu, pa andà a fa pruisti in Tarranoa, si podarà andà e turrà in ciurrata. Poi, lu falzu, m’ha puru dittu chi Deu mi l’arìa turratu inn’altu modu lu sacrifiziu meu.. si mi mantengu bon cristianu. E ghjà chi v’era, m’ha puru briàtu, chi in ghjesgia m’è videndi pocu! Chi ci campa la ghjesgia a noi!-
Filumena aìa cumpresu tutta la graitài di la faccenda e l’animu svultulatu di lu maritu:
- Chisti so’ prepotenti, no poni sfà cussì lu trabaddhu d’un omu onestu e no datti a lu mancu lu tempu di missà e d’incugnà!- e ci l’iscisi puru calchi maladizioni..Lu preti poi….Però no si dia apprittà tantu, ghjà si sarìa rimidiatu, in calche modu, lu dannu era mannu ma calche cosa l’arìani pacatu. -No ti déi piddhà la ‘ita, Pascà, t’ammali..e noi cosa faciariàmi? -
Tizzoni, a palti lu dannu, chi no era pocu e li dinà cassà candu vi l’arìani dati, chi lu governu a pacà….. -Ustera mala!- sintìa l’azioni e la prepotenzia…Mancu Filumena riscìa a cunsulallu.
Pa tanti dì no aìsi mancu lu cori d’ andà a vidé lu ch’erani fendi illa tanca.
E candu, poi d’una chita bona, una matinata vi turresi, v’agattesi ghjà fatta una striscia di caminera lalga e dritta c’attrissàa lu tarrenu da capu a capu, finz’a undi curriàni l’occhj, lu tricu culcatu e guasi tuttu calcicatu, una pena, una lastima, una ‘ista di no pudé suppultà! Lu sangu a capu! Turrési a casa e a la muddheri no fesi vidé nuddha; tantu chi la femina si maraigliesi a videllu guasi di mutta bona. Ma era alguta e cunniscìa lu maritu: chissa calma no era naturali pa unu comme Tizzoni e invecci di sta tranquilla si punisi più in cuidatu..
Ancora Filumena figghjulàa lu babbu suddhizzica…Poi gustatu, l’omu disi chi sarìa andatu unde lu cumpari, Ghjaseppa Pisutu, a fassi dà un pocu di fai sicca a punìnni tant’oldini ill’oltu, ch’era lu tempu ghjustu..
Ghjaseppa lu cumpari, cu la muddheri e dui fiddholi masci ghjà manni, accudìa pecuri e altu bistiamu, inn’unu stazzu chi no era a ghjettu mannu da lu paesi: un’oretta di passu bonu e s’arriàa.. Pascali l’aìa battisgiatu lu primma fiddholu, pultàani bè e si facìani piaceri tra iddhi, a lu bisognu..Ma chissa di la fai era scusa pa Ciromina, in menti aìa altu. Sapìa chi lu cumpari, stendi in locu undi bisugnàa esse pronti a difindissi da malintenziunati di passagghju, chi l’era ghjà cumbinatu calche fattu niiciosu, aìa fusili pa iddhu, li fiddholi e la muddheri, chi sapìa sparà bè, pultata a mintóu, sendi chi tanti ‘olti li tuccàa stà dapareddha. Und’e Ghjaseppa era andatu a cilcà di fassi impristà un fusili, altu che fai!
- Cumpà, no v’agghju mai ‘istu andendi a caccià! A cosa vi selvi?
- Eh, cumpà..da tanti dì m’è intrendi ill’oltu un polciavru, m’è sfendi tuttu lu chi pongu
e stanotti lu ‘oddhu tintà. – rispundisi Tizzoni, cun tonu indiffarenti e siguru..
Ghjaseppa si fesi cunvintu di lu muttiu, nuddha li pudìa fa pinsà a altu, e:
- Ma ghjà lu sapéti trattà? Vi docu ancora dui caltucci, vi bastani? - Un pocu era burrulendi e un pocu fendi avveru…- Cumpà, no é la primma ‘olta chi ni icu…steti tranquillu! Dui bàstani. –
l’ assiguresi Tizzoni, un pocu risintutu ma senza fallu ‘idé.
Cu lu fusili a spaddha, sinni turresi in paesi chi ghjà era intrinendi, pa arrià a lu momentu ghjustu undi sapìa iddhu e pultà a cumprimentu lu c’aìa in menti.
Li dui inginieri erani allugghjati illu paesi, in lochi diffarenti, pa sighì li trabaddhi di chissu trattu di stradoni. Camone, lu continentali, lu chi s’era mustratu più fritu e prepotenti, stagghja illa Carrera Longa, a pensioni in casa di zia Catalina. E turràa a cinà sempri a la matess’ora, candu era ghjà bugghju, chi li ciurrati erani ancora culti.
Tizzoni cu lu fusili prontu a sparà, s’era appustatu aspittendilu cuàtu ill’agnata undi lu bugghju era più pistu, addaretu a un alburu di ficu rasenti a lu muru d’una cólti, a pochi metri da la ghjanna undi l’inginieri sarìa intratu. Felmu, trattinendi lu rispiru, l’era aspittendi: ancora no si idìa nisciunu. E guasi era screttu candu intindisi li passi e subbitu ni ‘idisi la figura avanzendi tranquilla illu bugghju: era iddhu. Lu lassesi accustà e, cand’era pa stirrì la mani a scriccà la ghjanna, fesi paltì lu colpu; a lu cioccu, rimbumbàtu illu locu strintu e mutu di chiss’ora, un bolu di pulfuragghj n’iscìsi com’una friccia da l’alburu. L’inginieri si falesi a bucc’a tarra, lu capu innant’a la pezza di la ghjanna.
Zia Catalina, a lu cioccu, trimendisi, s’affacchesi lestra e a la ‘ista di l’omu in tarra, cumincesi a gridà. Li di la carrera accudisini ancor’iddhi a vidè cos’era suzzessu.. L’inginieri, moltu, era inn’un lagu di sangu: lu colpu l’aìa passatu lu pettu di palti in palti. La ghjenti, scalmintata, s’era dummandendi ca pudìa aé fattu un’attu cussì azzaldatu e tremendu. Più d’unu unu aìa pinsatu a Tizzoni ma nisciuu ni facìa lu nommu a palesu. Arìa pudutu esse puru lu maritu d’una tali…. A l’inginieri l’aìani bucatu la boci chi si l’intindìa cu una femina cuiuata, chi calchi volta l’aìani ‘isti insembi, appaltati in calche stritta di poc’occhj..
Arriesi lu marisciallu cu li dui carabineri, pricuntendi a tutti si v’erani tistimogni e si sapìani calche cosa di lu fattu, calche suspettu. Ma a nisciunu l’iscisi bà, ancora si più d’un suspettu innant’a Tizzoni l’era ‘inutu: si sapìa in paesi di li malumori pa li tarreni svintrati pa lu stradoni, e di Tizzoni chi l’aìa presa mali abbeddhu. Iddhu era lu chi n’aìa aùtu più dannu. Lu marisciallu chi sapìa tuttu da l’inginieri ch’erani stati minacciati e aìa vistu la cara di Tizzoni in campagna, aìa subbitu pinsatu a iddhu, anzi era cunvintu chi da la mani di l’omu era vinutu lu colpu multali. Ma Tizzoni nisciunu l’aìa ‘istu o sapìa und’era. Iddhu, in tuttu l’abbulottu ch’era sigutu, turresi a casa chena incuntrà nisciunu. Ma la muddheri c’aìa intesu lu sparu, e lu maritu in casa cu iddha no era, s’era trimmata e aìa cumpresu inn’un attimu. E la disperazioni più nieddha l’era suttrunendi fin’a l’intragni. No! No! No pudìa esse! Lu maritu mai arìa pudutu fa cosa cussì tremenda! No aìa lu curagghju di figghjulallu in cara pa no videvvi lu chi, indrentu d’iddha sapìa. E…Tizzoni propriu chissu l’era dicendi, cu una boci chi no parìa la sóia.
- Cirò, no possu più stà chicci, agghju moltu a chiss’inginieri. Tu no sai nuddha, eu a casa no socu turratu. Mi ni decu andà ma tu no stà in tristura. Appena possu ti facciu sapé. Dà un basgiu a Filumena.- Si la basgesi e abbraccesi, comu no facìa più da tantu tempu e, ghjrati li spaddhi,
sparisi, inguddhjtu da la notti.
Lu maresciallu no stintesi a ciuccà a la ghjanna di la femina:
- Mariscià..voi? E cosa ‘uleti a chist’ora?- Si mustresi insunnita e maraigliata, come ca ni ‘eni lampatu da lu lettu a vultata notti e no sa palchì.
-Cerco vostro marito, è in casa?-
- Ogghj no è turratu da campagna. Forse sarà dormito lì…Doveva mettere le fave-
Li rispundisi miscendi lu pocu d’italianu chi sapìa, pa cunvincillu meddhu.
Lu marisciallu, fendi una scuzzulateddha di capu, come cal è pocu cunvintu, sinn’ andesi, rimandendi a la dì infattu la faccenda. Illu bugghju di chissa notti no sarìa vinutu a capu di nuddha. Ma da la primma luci di la dì, la ghiustizia chiamesi a la sgiamina guasi tuttu lu paesi, pinsendi intantu a fà li pratichi pa lu colciu inginieri chi dia turrà a lu locu sóiu. E a cilcà in
dugna locu lu chi oramai cunsideràani l’assassinu. Tuttu pultàa a iddhu, Tizzoni.
Ma di Tizzoni..nuddha. Parìa chi sill’aìa inghjuttitu lu tarrenu. Una chita intrea lu cilchesini, ancora cu l’agghjutu di carabbineri da alti lochi. Nienti, sparutu cassà undi. Banditu, latitante, ricercato, pa la ghjustizia.
Ciromina lassesi pa umbè di tempu la ghjanna sfrisciata ancor’addinotti e in fra di la dì no iscìa guasi mai. Si pudìa, cilcàa di sapé calchi cosa da parenti fidati ma ..nuddha, mai nuddha.
Pascali Cossu no turresi più a lu paesi da undi sinn’era andatu cu l’accia d’un omu di fiétu. Dicìani celti ch’era banditendi in Corsica, alti chi s’era imbalcatu, cassà comu, pa l’America. Ciromina no istintesi a murissinni di lu cripacóri: sinn’andesi l’annu ‘nfattu, inn’una dì di lampata, luciósa com’un’aglióla di Tizzoni. Filumena, la steddha dulci e giniósa, no la cilchesi mai nisciunu. Invicchjesi vagghjana, senza cunniscì amori, siccata e sgrivita da lu dulóri e da li mossi di lu tempu.

1° premio Paulu Zarzelli 27 giugno 2014


 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti