Tiu trobea e sa cundanna a "le ponce"
di Renzo Rosa

 


"Cando fui in Africa, caros cumpanzos mios, assora si chi fuin tempos!
Bastait de ier unu biancu e sas nieddas che li ruian in pes comente pira fatta.
Deo fui andadu, si podet narrer in vacanzia, istraccu de peleare d'ogni die, cun sas baccas, e assora nde tenimis nessi dughentas.
Si podet narrer chi fui benestante, tenia tres teraccos, bistiamene bellu chi m'imbidiain tottu, e tancas po lu campare, cando essia, intonadu po sas festas sas feminas si brigain tra issas, po m'avvicinare e fagher cun megus calchi giru ‘e ballu.
E Si caros amigos mios, Assora fuin tempos!
Però l'ischides, su giovanu no est mai cuntentu, e deo puru fui gai, tenia tottu, ma non fui cuntentu, e in prus m'ia post'in conca, una cosa, unu disizzu chi mi devia leare a d'ogni costu, “una femina niedda”.
M'appo endidu una deghina 'e accas e cun cussu inari so partidu in Africa.
Sos abitantes de cussu logu appenas m'han bidu si sun imbrenugados e cun tantos inchinos d'ogni unu de issos m'hat basadu sos pese isterrinde inue passai rampos de frores e tappettos de seda.
Po otto dies han fattu festa, trattandemi comente unu Deus, Sas feminas de su villaggiu lassain tottu s'ite fagher po istare appispirinadas in s'oru meu, toccandemi in tottue e brigandesi po tenner s'onore de colcare cun megus.
Solu una non s'avvicinait, e propiu cussa fuit sa chi mi piaghiat de piusu, ma guai a la toccare!
Fuit sa fizza e su capu, unu entrone feu chi pariad unu gorilla e fu gelosu che cane.
Podia tenner cantas feminas cheria ma bos nalzo chi non nde faghia contu sa fissazione fuit cudda.
Una die chi sos nieddos fun tottu drommidos, la io andande a su riu cun sa goffa 'e sa roba'e samunare, e pianu piunu l'appo postu fattu.
Fuit gai bella chi leait s'alientu, cando m'at bidu cun d'unu risigheddu s'ad assettiadu sos pilos, e c'hat lassadu calare sa goffa a terra e s'istimenta!
Deus meu no mi pariat beru, eppuru cun sa manu mi faghiat tzinnu de accosiare.
E deo comente veru sardu sò accosiadu, l'appo istrinta cun ambas manos, prontu a li narrer tantas drucches peraulas in limbazzu meu.
Ma su buldellu chi faghian sos nieddos no m'han dadu su tempus.
Fuin nessi dughentos, nudos tottu almados de fuste e paris cun su capu? chi poltait unu lerozu a cucù appiccadu a su trugu? abboghinain’ a cara a mie.
In d'unu minutu, fui presu manos e pese e leadu a centru 'e su villaggiu.
In presse m'han fattu su processu, e su capu entri? mannu, chi no la podiat cogheddare ca ia toccadu sa fizza abboghinait:
"a ite lu cundannamos?" E tottu: - “Alle ponce, alle ponce! Caros cumpanzos arrazza'e avventura, be como ettade una tazza e inu, gai sigo su contu....Duncas fumis addurados?
E Giuanne: "alle ponce" - "ah giustu assora m'han cundannadu alle ponce”.
Iscuset tiu Trobe’: narat torra Giuanne "ma ite cundanna fuit".
- Ah una cosa 'e nudda rispondet tiu trobea: "como bos ispiego. Assora: primma cosa mi ch’an postu intr’e una cuba, e poi a pustis chi l’an serrada dae fora b'an cravadu nessi treghentas puntzas de deghe (le ponce fuin’ cussas), poi ch’an pigadu sa cuba a sa punta e su monte, e l'han posta a troulare.
Bi fui nessi duas dies troulande cun cuss’accidente de puntzas chi punghian a dogni palte ma, mancu male, sa cuba at ciappadu unu crastu e s'est segada, si no’ asiu ‘ia tentu.
Cando nde so essidu, tottu addoloridu, no’ cumprendia prus nudda.
Affacca a mie b'iat una deghina de bellas giovanas chi pranghian e narain’:
"Isceradeddu tiu Trobea, isceradeddu!"
- E no como est troppu! Narat Giuanne: "Nieddas chi faeddan in campidanesu"! E tiu Trobea sena s'iscumponner troppu:
"Beh, siguramente an tentu mastras de asilo campidanesas e an’aer imparadu da issas!”

(2006 secondo premio a Dorgali)

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti