TIU PEDRUMICHELI
di Nino Fois

 

 

 

Sa chida innantis Tiu Pedrumicheli aiat ispastorigadu ma ancora in sas orijas li pariat de intender su ferru de sa robba e a unu a unu, manu manu chi li passaiant addenantis in su pensamentu, bidiat sos fiados o los connoschiat che chi esserent zente de domo.
E non bi cheriat meda a s'ammentare sos fiados unu pro unu! Manu manu chi annanghiant sos annos de su pastore, miminaiat s'ama finas chi si fit reduida a unu fiottigheddu
Como fit igue, in sa pedrissa a costazu de sa gianna de sa domo de bidda, a s'iscuru de una die de su mese de trìulas.
Pag'ora aiat interighinadu e-i s'isteddu de chenadorzu già fit cumparfidu in s'aera mùrina. Già nde fit barigadu de tempus, fit pensende, dae cuddu notte de chenadorzu! Como fit a proa a lòmpere sos norant'annos e-i cussu notte nd'aiat accalaizu una bindighina.
Fit chenadorzende e fimis propiamente a ultimos de su mese de triulas, una die de fogu malu chi aiat alluttu padentes de élighes chi pariat un'inferru. A su cuile su bentu nd'attiat sa chijina ancora calda Sa robba a cantu bi la faghiat a torrare alenu e isse, su piseddu ch'aiat barigadu sa die a conca a bena.
Sos canes , isterrujados in s'umbra, allacanende a limba a fora, pariat chi esserent a proa a isalenare dae un'iscutta a s'attera.
Duos canes bonos, nàschidos in mesu sa robba e in mesu sa robba pesados attaccados a tittas de un'arveghe istella chi pariant duos cupiòlos. Biancos e lanosos fint, unu masciu e una fémina, ambos duos fizos de sa matessi mama , una cane de Tiu Bachis su pius pastore betzu de sa leada a-i cussos tempos.
Omine accabadu e de seru, fit Tiu Bachis, finas si non fit de sos pius pastores mannos de sa leada. Aiat unu fiottu de non pius de dughentas arveghes, unu bellu grustu de porcos, un'ebba cun calchi puddedru, unu carrozzinu e una paja de burricos chi li serviant a girare sa mola ca poniat puru unu pagu de massarìa, su tantu pro sa familiedda sua: sa muzere e duas fizas.
Fit un'òmine altu e forte, carirùju, arvudu e pililongu chi pariat unu patriarca antigu. Cun tottu si la faghiat, mannos e minores, meres e teraccos, pastores, massajos, e de calesisiat facultade, zente de campagna e zente de bidda e, fintzamenta de tzittade. Isse connoschiat zente istudiada, preideros e duttores e finas mussegnores. Su piscamu fit unu cumpagnu sou de iscola ca, isse, Tiu Bachis, cando fit piseddu si che fit andende a preideru. E cantu aiat tentu contu sa pesadìa chi aiat àpidu in semenariu!
Si nde fit bessidu cando aiat cumpridu sos istudios ginnasiales in Tattari e no aiat sighidu a istudiare ca su babbu l'aiat postu derettu fatt'a sa robba. Sa mama sa bolta nd'aiat fattu maaldia mala e-i sa sorre, s'unica sorre chi aiat, si che fit andada monza.
Tiu Bachis si fit cojuadu a mannu, a sa morte de sa mama, cando fit restadu solu ca su babbu si che fit mortu dae ora. S'aiat leadu una fémina chi li podiat esser fiza e cun issa s'aiat fattu sa familia cun duas fizas chi pariant duas fadas.
A Pedrumicheli sa pius minore l'inchiat chimb'annos ma isse si nde fit indeosadu su matessi puru si non s'est attrividu mai e ne a lu dare a bider e pius pagu ancora a lu dare a ischire. Su cuile de Tiu Bachis e-i s'insoro fint a lacanas e-i sos duos pastores andaiant de accordu che frades, si non pius puru…
Pedrumicheli b'andaiat frecuente a sa pinnetta de Tiu Bachis o pro calchi cumandu chi li daiat su babbu, Tiu Mimmia, o pro che barigare un'iscutta cun cust'òmine sabiu chi a isse piaghiat meda. Cando faeddaiat su pastore, su piseddu l'iscultaiat a orijas paradas sena nde perder nemmancu un' et de su chi li bessiat dae sas laras. A daghì faeddaiat cust'òmine non nde bogaiat s'ojada dae chie l'iscultaiat.
E finas sos puddedros in domadura li setziat Pedrumicheli a Tiu Bachis ca isse fit intrende in tempus e pagu b'andaiat oramai a caddu a ischina.
E cantas ruttas e cantas torradas a setzer!…
"Astringhe sas dentes, Pedrumiché" li faghiat truvende Tiu Bachis e isse astringhiat dentes e ancas ca bene cumprendiat ite cheriat narrer su pastore. A punt'a sas tres chidas su puddedru fit bell'e domadu: sa conca accamada, andaiat a passu cun dunu bellu portante, trottaiat e galoppaiat chi fit un'ispantu. E fit unu tribagliu chi non l'infadaiat a Pedrumicheli su de domare, antzis bi leaiat gustu chi pro a isse fit unu disaogu.
E Tiu Bachis, cando bidiat su caddu domadu chi beniat su tempus de lu bender, si nde teniat mannu nende: "Est masedu che un'anzone! L'at domadu Pedrumicheli! Lu podet setzer finas una criadura".
Como Pedrumicheli, oramai pius betzu de Tiu Bachis, fit igue, sétzidu in sa pedrissa de domo, a sa sola, pensende e meledende subr'e su tempus barigadu. In sa pedrissa propiu che-i su pastore betzu, amigu e ghia de sa vida sua. Forsis isse puru fit pensende e meledende subr'e su tempus coladu cando sa muzere, a sa fatt'e su die, l'at agattadu istérridu inue fit sétzidu, drommidu pro sempre.
Sa muzere de Tiu Pedrumicheli, Tia Caderina, femina de sentidos sanos e bona pobidda, si nde fit bessida issa puru a fora cun duna banchitta ca intro de domo b'aiat unu caldu chi non si podiat poderare.
"E a ite ses pensende, Pedrumiche'?" li faghet bidendelu a ojos ficcados in su nudda.
" E a ite so pensende, Caderi'?! Una paja de chenaburas a insegus so torradu in su pensamentu! Fit una notte calda che-i custa e deo aia bindighi annos!…
Fia chenadorzende, a sa sola in su cuile ca babbu fit recuidu a bidda. Eo fia solu, cun sa robba e-i sos canes chi fint serente meu, ca non mi lassaiant un'iscutta a de notte. Duos canes de sos mezus chi ap'àpidu; mi los aiat dados Tiu Bachis, fizos de sa cane sua e deo los aia pesados attaccados a un'arveghe istella chi pariat sa mama de cantu custos animales aiant su pilu chi pariat lana anzonina. Cun sos canes mios eo podia drommire a coro seguru ca intendiant sa musca bolende e abbentaiant finas su dimoniu essendende dae sa bucca de s'inferru. Sos lumenes bi los aiat dados Tiu Bachis etottu: Febo e Diana, nachi fint duos deos de s'antighidade.
Los aia ammaestrados a tottu: a bardiare sa robba e-i su cuile, a ghindare s'ama cando bi nd'aiat bisonzu e a chircare fiados perdidos. Fint una làstima de animales chi lis mancaiat ebbia sa peraula.
Cun tottu custu, ma però, Caderi', canes fint e che canes los trattaia ca no mi so attrividu mai in vida mia de leare una cosa pro s'atera: donzi cosa a logu sou!
E tottu custas cosas las apo imparadas dae babbu e finas dae Tiu Bachis chi non mi naraiant nudda de su tottu pro mi las imparare, già l'ischis che a mie finas tue, Caderi', chi in sa Terra nostra sos mannos a sos piseddos non lis narant "Beni chi t'imparo custu o beni chi t'imparo cuddu". Già l'ischis finas tue, Caderi', chi su Sardu imparat abbaidende sos ischidos e-i sos mannos fattende sas fainas. E gai apo imparadu a iscomintzare a tunder seghendeli su tzuffu a s'arveghe pro l'avverter chi semus a proa a nde li bogare sa lana e li bettamus s'abba de sa cannada, in finitìa, pro las abbitzare a una temporada chi podet cumbinare finas in s'istadiale".
Tia Caderina si lu fit iscultende sena guasi guasi nemmancu torrare alenu su betzittu sou, s'omine de sa vida sua e isse, sena si frimmare, sighiat a narrer cun duna limpiesa chi pariat chi fit torrende a fagher sa vida chi dae ora che fit barigada che pedra liddìa in pala de monte.
"E apo imparadu finas a mi catzare sa musca sena pedire aggiudu a perunu cristianu e sena nemmancu lu dare a ischire… Forsis apo faeddadu pius cun sos animales chi non cun sos cristianos in vida mia.
Cun issos già nd'aia de tempus e, a narrer sa veridade, m'iscultaiant puru sos animales, mi cumprendiant e deo cumprendia a issos…
Propiu in finitia de maju fimis sa bolta, cando fia comintzende a tùnder. Sa bolta m'est cumbinadu unu fattu chi no si n'at intesu mai. Nde sego su tzuffu a sa prima arveghe e li do sa prima isfoscigada de ferru a sa coscia, cando cust'animale si mi truvat a mossu. Un'arveghe! Eo non nd'aiat bidu mai in vida e nemmancu intesu nd'aiat. E no una bolta ma pius de un bolta e in manera tzerrimosa chi non beniat bene. L'apo nadu a sos ateros chi ancora no aiant comintzadu e Tiu Bachis, propiu isse, mi faghet: "Abbaidadi s'aera, Pedrumiche', e bèttache su ferru a un'ala". S'arveghe chi aia in manu l'apo sighida a tunder pro non la lassare iscarenada in mesu su fiottu ma, dae igue a un'iscutta at comintzadu a s'iscurigare s'aera chi pariat interighinende. Sos fundales si sunt fattos nieddos che pighe e-i sos tronos ant iscomintzadu a si fagher intender dae tesu. A tempus a tempus amus fattu a istrobeire e a abberrer s'aidu, chi at attaccadu a pioer a fuste e a saettare chi pariat un'inferru".
"E-i s'arveghe si nd'est abbizada primu bostru, mi'!" li faghet Caderina maravizada. - "S'arveghe si nd'est abbizada primu nostru - sighit a narrer Tiu Pedrumicheli - ma su primu chi l'at cumpresa est istadu Tiu Bachis chi fit su pius betzu ma, sena mancare, fit su pius abbistu. Meda apo imparadu dae babbu e dae s'isperientzia mia etottu ma, cantas cosas apo ischidu dae Tiu Bachis, òmone de sientzia e de bonidade. Cando si nde pesaiat su manzanu, comente poniat pes in terra, si sinnaiat, si bestiat e andaiat a si samunare.
Posca torraiat a sa pinnetta, dae sutt'a su corcadorzu nde bogaiat sa corvula de sos osos e si nde sutzaiat una paja. Cando bessiat, che a tottu nois pastores, de su restu, intraiat a mulgher. Custu l'apo bidu propiu eo unu manzanu chi m'at cherfidu a drommire cun isse ca fia assucconadu pro su chi mi fit cumbinadu intro de notte…"
"Nara, Pedrumiche', e ite t'at cumbinadu su notte? Minore fisti?" l'at preguntadu sa muzere. "Piseddu de una bindighina de annos fia, no fia minore minore…
E propiu a-i cussa notte fia pensende!… Propiu a-i cussa notte mala!… Una notte de caldu che-i custa, una notte de inferru!
Sa die unu fogu malu aiat alluttu elighes e tuppas chi b'aiat de si disisperare de su tottu. Sas arveghes fin chirriadas a un'ala in su meriagu e a cantu bi la faghiant a torrare alenu. Finas sos canes fint a proa a crebare, allacanende a limba a fora pariat chi fint isalenende s'ultimu alenu. A parte de sero su bentu aiat dadu sa calmada e-i su fogu si fit frimmu de iscurrizare. Finas sa calura unu pagu si fit calada e, manu manu chi avvantzaiat sa notte, si istaiat sempre pius bene. Finas sos canes fint torrados sos de una bolta e-i sa robba fit chenadorzende pasida e sulena.
Eo fia imbranconadu subr'e una rocca chi faghiat a conchedda e donzi tantu m'ingalenaia. Sos piccarolos aiant sempre su matessi tinnu e-i sos canes fint serente meu unu a un'ala, unu a s'àtera, corcados ma sena drommire. Sutt'a su gabbànu chi m'aia istérridu, aia costoidu sa pistola chi babbu m'aiat lassadu. S'aera fit isteddada, sena luna e non fit andende una frina.
Sa tonca aiat sensadu su dolu sou e, a boltas faddidas s'intendiat su cuccummiau. Tent esser bistadas sas duas o sas tres cando fiat propiamente comintzende a m'ingalenare chi si frimmant sos piccarolos.
Mi nd'ischido de su tottu: sos canes fin a orijas paradas… Sas arveghes inconadas… Eo fia intuppadu in duna mudesa de misteriu.
Si nde pesant sos canes e comintzant a abbentare. Allongo sa manu, aggantzo sa pistola e mi setzo in sa rocca, sena mi mover. Non s'intendiat unu ferru. Mi fatto corazu e mi nde peso, sempre a pistola in manu. Sos canes si nde pesant issos puru e leant addenanti meu a s'ala de unu tuppa manna de chessa chi pariat una domo manna. Si frimmant sos canes e comintzant a unturzare sena resessire a a appeddare e ne a si mover. M'est pigad'a conca a isparare unu tiru a s'aera, ma mi nd'apo bogadu derettu sa bidea. Sos canes sighiant a unturzare immarmurados che duas istatuas de altare.
Si movent pagos rattos de chessa e s'accherat unu in bonetteddu e gambales muntagninos. M'est pàrfidu caratzadu ma b'aiat troppu iscuru pro lu bider bene. Ateros duos nd'essint dae s'ater'ala e, unt'ateru, su de battor faghet pagos passos a s'ala mia. Cussu l'apo annotadu bene; dae su bonette e dae sos cambales apo cumpresu chi, sena falta peruna, fit unu… Caratza non nde l'apo bidu ma si l'aia torradu a bider non l'aia pòtidu assimizare ca fit troppu iscuru e coitende ch'aiat ghindadu sa cara. Cuddos canes chi ateras bias s'esserent truvados, sighiant a unturzare, chirchende de appeddare e non resessiant a si mover. A culinsegus so resessidu e, a pian'a pianu, a mi ch'allargare e cun sos canes fattu apo leadu a s'ala de su cuile de Tiu Bachis.
Bi so arrividu treme treme. Comente m'ant abbentadu, sos canes suos, finas si mi connoschiant, m'ant appeddadu e a cando so arrividu a su rodone de sa pinnetta, Tiu Bachis nde fit fora. - Tiu Ba', li fatto mesu limbichicchi dae s'assucconu, b'at zente in sa robba, sunt in battor addaisegus de sa tuppa manna… Sas arveghes si sunt inconadas e-i sos canes non sunt resessidos nemmancu a appeddare… E issos puru si sunt abbarrados immarmurados e unturzende… Eo los apo bidos a unu a unu… -
Tiu Bachis, cun sa calma sua mi ponet sa manu subr'e palas e mi narat: - Non t'ispores, pise'. - E, abbaidende s'aera isteddada, sighit a narrer: - Mi', sunt a proa a bessire Sas Tres Marias, como già si ch'andant e non ti faghent pius nudda. Ista tranchillu. A sos canes oramai l'est passadu tottu: cussos dimonios ti los aiant ligados. Ajò chi andamus a dare un'ojada a sa robba e daboi benis a sa pinnetta a ti corcare cun megus chi as su coro che unu puddighinu. -
Bidendemi sa pistola, m'at nadu: - Custa malasorte impìtala a tirare a sa miria in die de festa. Ammentadi chi un'òmine, finas si est ladru, balet pius de unu fiottu de arveghes. -
Cando semus arrividos a sa robba sos piccarolos fint sonende chi fit un'ispantu. Mi so appasigadu e so andadu a mi drommire in sa pinnetta de Tiu Bachis.
Tia Caderina iscultende su contu si fit ingalenada e si fit arrumbada a sos benujos de Tiu Pedrumicheli. Cando, a manzanile, si nd'est ischidada, at àpidu su maridu corcadu in sa pedrissa, drommidu pro sempre.

a sos primos de su mese de trìulas de su 2003 Nino Fois

 

=================

SAS TRES MARIAS

(da una ricerca di Nino Fois)

“Sas Tres Marias” sono le tre stelle che formano la “CINTURA DI ORIONE” e appartengono alla costellazione omonima.
Dall’alto verso il basso (rispetto all’orizzonte nel momento in cui sorgono) il loro nome è Mintaka, Alnilam, Alnitak.
Nel periodo descritto nel racconto “Sas Tres Marias” sorgono verso le 3,30 del mattino, quasi esattamente a EST, una sopra l’altra, in verticale.
Sono riconoscibilissime perché molto luminose.
In sardegna, molto probabilmente, hanno preso il nome delle tre donne che, all’alba, si son recate al sepolcro di Cristo.
In altre località queste stelle sono conosciute col nome di “I tre Re Magi”, “I tre Re”, “Il rastrello”.

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA