Tia Cianedda
di Nino Fois

 

 

 

Fit una die soliana de cabidanni. Die de binnènna.
Su sole si fit accheradu a sas roccas e, ancora in colore de arantzu, no aiat sa fortza de allugher sa campagna chi, sutta sos rajos suos, si fit bestida de oro. Su traìnu fit sighende sa cantone chi aiat cantadu totta notte e unu masoneddu de arveghes fit paschende in dun’istura frisca e tinniada de piccarolos. Tiu Pepe, unu betzu de bidda, muru - muru fit accogliende coccòi chi, a su lentore de cussu manzanile, fit bessidu dae sas moridinas e dae sas tuppas.
In su palinzu sa binza fit riende sutta su carignu tébiu de su sole e cun sos pàmpinos birdes fit cuende sa ricchesa sua... pro bùglia, a sas binnennadoras chi fint accudende, a passu lestru, sighende a tia Cianedda chi, a muccalòru in conca, cun sa pettorra piena de tittas e cun duna munnedda longa fintz’a pes, chi li ballaiat in sos garrones comente moviat su culu in s’andare, pariat una tzotza impressada cun sos puddighinos fattu.
In sa giaga de sa binza un’ebba e un’ainu, imbastados ambos duos e presos a un’arvure de méndula, si fint rotzighende robba de raminzu in s’oru de su muru. Tiu Larentu, su padronu, nde fit già seghende calchi budrone de ua seberada pro calchi istranzu de reguardu...
Sas còrvulas fint già assentadas in dunu rodonigheddu accurtzu a sa giaga. Antiògu, unu piseddu de una bindighina de annos, si nde fit fattende calchi figu fatt’a sa pius iscritta.
Comente arrivint sas féminas si prendent a chintu su pannellu e, cunfromma a su cumandu de Tia Cianedda, donzunu si leat sa fila sua e attaccat a segare, cun sas fòscighes, sos budrones maduros de cuss’alimenu sanu, chi a lu bider ebbìa, ti faghet intender in bula cuddu sabòre licchittu chi ti lassat consoladu e disizosu de un’àteru ticcu...
Su sole nd’aiat pérdidu tottu s’oro e cun prepotentzia soberana aiat postu manu a totta sa campagna. In sos pàmpinos su lentore pariat làgrimas e non s’ischiat si de risu o de piantu, sutta sas manos calpidas de Tia Cianedda chi, sena tunciare, ingrusciada, segaiat e assentaiat in sa còrvula. Tiu Larentu e Antiògu fint a carrare e, calchi bolta, pro acchippìre, carraiat finas calchi fémina. Sas bajanas donzi tantu bettaiant calchi boghe o a mutu o in re o a sa nuoresa. Su càntigu s’isparghiat in totùe in cussa aèra soliana, comente chi aèret àpidu alas lébias de puzone. Unu ciascu, unu risu, un’isbìrridu sighiat a sa boghe e b’istaiat bene in cussa festa birde de fozas e de isperas... Sos budrònes s’ammuntonaiant a sos budrònes e-i sos pupujònes, ràidos de binu potente in sa dultzura sua pisedda, pariant prellas dechidas pius riccas de cussas chi balent de pius... pro chie si nde gosat.
Tiu Larentu e Antiògu sighiant a carrare, in mudèsa, a su rodòne e-i su sole apprettaiat sa campagna cun sos ràjos suos, sena piedade peruna.
Unu bentigheddu lébiu e carignosu, accò chi dae tesu nd’attit su toccu de mesudìe. Sas fòscighes si frimmant comente cumandadas e-i sas féminas, a culu a terra sutta un’arvure de figu, iscomintzant s’ustu, leende alenu pro su tribagliu chi pro tottu su manzànu las aiat impreadas si puru cun allegria. Posca de aer mandigadu, Tia Cianedda si ch’allargat dae sas àteras e si ch’isterrit sutta un’àrvure de mèndula chi b’aiat in s’oru de sa cresura. Accurtzu bi fit Antiògu chi, cun dun’organittu a bucca, fit sonende unu ballu sardu.
<<Si bos devìdes drommire nde la senso, Tia Ciane’ >> faghet su piseddu a ojos a sa fémina.
<< Sighe sighe Antio’, non ti lees pensamentu... A mie sa mùsica mi piaghet... E sa mùsica sarda!... Ohi, si l’ischeras, fizu meu!... Cantas bias Tia Cianedda l’at fattu su ballu sardu, in sas festas!... Mah, su tempus ch’est barigàdu e-i como Tia Cianedda non giuat pius a nudda...
Podet leare sas fòscighes pro binnennare, già ischit ancora suìgher, samunare, ischit ponner calchi tàppulu... Mah!...>>
Antiògu, cun su sonette in manu, fit aiscultende che maccu, sena nde bogare sos ojos dae subra a sa betza chi, pro gai, sighiat a narrer, sena si frimmare: << Tia Cianedda, fizu me’, at àpidu malasorte manna in sa vida sua... Ohi, malevadada!...
Si l’ischeras, Antiogu meu caru... Ma tue ses piseddu ancora e b’at cosa chi non podes cumprender...>>
Propiu cussu bi cheriat pro seguzare s’immaginatzione de su piseddu chi, sena mancu la lassàre finire, attaccat a preguntare in milli modos e milli maneras. Cudda chi pro s’isfogare disizaiat de faeddare, non si faghet pregare meda meda e, comente sighende a narrer: <<Troppu minore ses pise’ e non podes cumprender it’est vida peleada... E màssimu in custos tempos!... Cando fia pisedda eo, sas cosas chi bi sunt oe, non bi fint nemmancu in fentòmu. Nois fimis battor fizos: unu màsciu e tres féminas, tottu tribagliaimis in campagna, a sa zoronada o in su nostru, ca babbu, puru sende pastore, calchi pagu de laore lu poniat puru.
Su masciu fit su caganidu, fattu meu, ca eo fia sa de tres. Como cussu ch’est in continente cun sa familia. Eh, cussu s’est fatt’òmine! Est in s’industria: tribagliu seguru; est inue faghent sa mobìlia. E pagu lu faghes?!... Cando fit soldadende s’est postu a inamorare cun sa fiza de unu mastruascia, cojuada si l’at e postu s’est a postu isse e totta sa familia sua. Como so dae ora sena lu bider, ma in donzi modu, donzi duos o tres annos, già benit a bidda a si passare sa licentzia>>.
Antiogu si ch’aiat postu su sonette in busciacca e cun sa resolza fit iffinighende unu cantu de ozastru siccu chi aiat agattadu in terra.
<< E sorres bostras, Tia Ciane’, a s’agattant ancora?...>> << Cussas si che sunt mortas sende bajanas, cando fia pitzinna eo, chi, accalaìzu mi las ammento.
Eo so restada sola, femina, in domo, ca fintzas mama si che fit morta cun sa matessi maladia de sas fizas. Eo aia noe annos cando sa biada de mama m’at lassadu cun babbu e cun frade meu.... “ Beh, Ciane’, como toccat a tie, mi’ “ m’aiat nadu sa zente, finidu s’acconoltu. E a mie est toccadu a tribbulare, fizu me’, die pro die e notte pro notte... ca a de die e a de notte tribagliat su poberu.
Sa notte fit a suigher, sa die a fagher sas fatzendas de domo o a tribagliare in campagna, fattu de sa robba o tzappende o disarghende e gai...Fintzas lauradu e messadu at Tia Cianedda, Antio’!
E-i custas tittas... Ah, fintzas custas tittas m’ant fattu tribulare, a l’ischis?... Donzunu bi cheriat bettare sas manos, crettendelas duas abbasantèras... Bùglia de sero lu faghes!?... Ma già non mi so lassada futtire dae niunu, eo, ma però... Sa malasorte ebbìa a mie m’at futtidu, cussu già lu poto narrer...
Bìndigh’annos aia, Antio’, cando si m’est bettadu un’òmine mannu, babbu de fizas bajanas che a mie. Sa bolta aimis pérdidu unu fiadu e, babbu a un’ala, eo a s’àtera, fimis andados a lu chircare.
Andende e isperiende totta sa leàda fia, cun s’ispera de bider cantu prima s’animàle, unu bitellu chi fit una làstima. Sena mi leare pensamentu perunu attraessaia rualzos fattendemi sa pitiriaca cun dunu rustagliu. Dae sas ancas su sambene falaiat a traìnos e-i sos tzelembros mi fint tzoccheddende chi parìant duas campanas repicchende in die de festa.
A iscutta a iscutta abboghinaia giamende s’animale e, dae attesu, intendiat a babbu, a giuìlos, isse puru disimperadu, chirchende. Sas ancas oramai mi tremìant che fozas e, dae sa munnedda chi fit bell’e gai istratzulada, si pariant sas coscias biancas de una pisedda de bindigh’annos. A cant’a cantu bi l’àpo fatta a arrivire a una funtana. Mi betto a matt’a terra e leo a buffare cudd’abba frisca chi fit unu consolu in cuss’ora calda e piena de disisperu. Babbu non s’intendiat pius abboghinende, ma eo, a matt’a terra e a bucca a bena, sighia a mi pasare dae cussa trempa malaitta chi aia leadu in cussu merìe malevadadu de trìulas.
Fia a proa a m’ingalenare, a cando intendo comente unu carignu in sos pilos, in palas, in sos cùmeros, in sas coscias. So istada immarmurada ca aia sa timòria de iscoberrer sa veridade... ma cando duas manos m’ant ghindadu a palas a terra e m’àpo bidu s’òmine subra mia, ap’aggantzadu su rustagliu e bi l’ap’addobbadu a conca sena faddire nemmancu unu pilu.
A cando mi nde so pesada in sa leàda non b’aiat niunu a infora de su bitellu chi si fit accurtziadu a sa funtana a buffare abba frisca de monte.
Apo connottu s’òmine, l’àpo bisestradu ma, non m’est bessìdu unu sulu ca non cheria ponner a babbu in malasortes mannas pro a mie.
Sa bolta bi l’àpo fatta a sa sola a mi fagher rispettare e, dae tando, Cianedda no at àpidi pius timòria de niunu, nemmancu de su dimòniu>>.
<< Ma sempre in cussa domo sezis bistada, Tia Ciane’ ?>> l’at fattu Antiogu a ojos bascios e sighende a infinigare cuddu cantu de ozastru.
<< Ello, sempre in cussa domo... Cussa est sa domo de donnumannu meu... Fit unu montagninu, donnumannu meu e fit bénnidu a-i custas perras, cun sa robba, ca fit pastore e, inoghe si fit cojuadu.
Donnamanna mia fit de inoghe etottu. A su chi apo intesu sempre in bidda, fit una familia comente si tòccat e non si la passaiat mancu male. Solu, sa zente... Eh!
Sa zente resessit a ti ch’imbolare inoramala cando cheret... Mah, eo non poto narrer nudda ca cussu no est istadu tempus meu. Eo de sas disgrascias mias già mi nd’ammento e già las isco narrer,
So restada sola cun babbu e cun frade meu e, finas si fia minore, m’est toccadu a immannare in presse... A lu cumprendes, Antio’?...In domo non b’aiat fémina e, a tribagliare pro giugher sa domo a palas, est toccadu a Tia Cianedda, fizu me’...>>
E nudda podiat narrer Tia Cianedda de su donnumannu , nudda de su tottu, ca mancu connottu l’aiat, comente puru mancu su babbu l’aiat connottu ca bi l’aiant mortu cando isse fit ancora in bentre de mama. Su chi ischiat l’aiat intesu dae una fémina betza chi attendiat cando fit pisedda de ott’annos, ma dae su babbu non nd’aiat intesu nemmancu una peraula.
Custa fémina unu notte l’aiat fattu su contu ma l’aiat avvértida de non nde narrer a niunu ca, nachi, cussas non fint cosas de narrer.
“ Mi’, fiza mi’, eo a onnumannu tou l’apo connottu. Fit bénnidu dae fora cun dunu fiottu de crabas e aiat su pasculu a làcanas cun dunu donnu de sos pius riccos de sa bidda. Custu aiat una fiza bajana, fiza sola, pesada che una fiza de re. Sos zòvanos de sa pius mezus zente de bidda e de sas biddas bighinas l’aiant dimandada ma su babbu non cheriat ca parìat chi fit isettende unu prìntzipe. E, intantu sos annos che fint colende e-i sa pisedda, puru si fit ricca, pagu de gosare aiat ca fit sempre tenta a frenu. Cando est accudidu onnumannu tou a pastorigare propiu a làcanas de custa zente, est cumbinadu unu fattu chi non si nd’at intesu mai in bidda mia.
Custu zòvanu, e fit unu zòvanu bellu chi pariat una pintùra, s’est inamoradu de sa fiza de su riccu e, issa, chi no aiat s’oju puntu, si nd’est inamorada puru. E gai, a sa cua a sa cua, ant fattu su ite fagher e-i sa pisedda s’est agattada ràida dae su furisteri. Comente si nd’est abbizadu su mere, tiràdu at a balla a su pastore e mortu l’at addenanti de sa pisedda etottu. Est unu meràculu si cussa coltza non s’est istrumada.
Su babbu de sa pisedda at àpidu su corazu de si presentare a sa giustiscia e mortu ch’est in presone passadas pagas dies dae cando l’ant arrestadu. Sa mama s’at tentu sa fiza ràida e-i su fizigheddu ch’est nàschidu fit propiu babbu tou “.
Sa notte Cianedda no aiat serradu oju e, dae sa die a domo de cussa fémina, non b’est torrada pius.
Mai a niunu at nadu una peraula de custu contu, ne a zente de domo e ne a zente de fora. E cando li cumbinaiat de nde faeddare tando ch’essiat nende comente at nadu a Antiogu: “ Eo non poto narrer nudda ca cussu no est istadu tempus meu “.
S’ora de pasare che fit barigàda e Tia Cianedda , finas si aiat ancora su disizu de sighìre a faeddare, in su tribagliu fit unu relozu. E tando, trunchende in mutzu s’arrejonu, si nde pesat e torrat a inue fint sas feminas. Comente la bident, tottu si nde pesant, si armant de foscighes e de còrvulas, e torrant a binnennare cun lestresa e bonumore.
Sa binza pariat pius manna sutt’a su sole chi, sena piedade, illantziaiat sos rajos suos potenes subra sa terra in cussu merìe de cabidanni.
Fit arrivida atera zente dae bidda: piseddos e mannos, robba de parentes de tiu Larentu. Sos piseddos aggiuaiant a carrare e-i sos mannos, arrejonende de custu e de cuddu, aggiuaiant a segare. A ora de sas tres, in su terighìnu, accò su ticchìrriu de unu carru. Bértulu, unu piseddu de una vintina de annos, fit benzende a garrigare sa ua pro che la giugher a bidda. Attaccadu a su carru aiat unu giùu ispanu: duos boes gai bene aggualàdos chi fint un’ispantu a los mirare.
Isse, Bértulu, in bentone biancu, nieddone de cara, altu e ojos de pinnadellu, parìat una pintùra.
Sas bajanas in cussu mamentu aiant iscomintzadu a ischeltiare nende una a s’atera su chi cheriat donzuna nadu pro a issa etottu....
Tia Cianedda onzi tantu murrunzaiat e sighiat a assentare in sa còrvula. Cantende, bugliende e tribagliende, sena si frimmare un’iscutta, barigada ch’est sa zoronada e, a s’interighinada, òmines e feminas che fint in bidda.
Tia Cianedda ch’istaiat fora, in duna domo betza, in dun’altura in mesu de unu roccarzu cun calchi chercu antigu.
Sa fémina fit istracca pro sa zoronada e pro su caminu in pigada chi aiat fattu. Arrivida a domo s’aiat leadu unu cantu de pane e si l’aiat aunzadu a unu budrone de ua niedda chi si nd’aiat battidu. Sétzida in sa pedrissa, a calaizu bi la faghiat a ch’ingullire su mossu. Sos ojos los teniat fissos in su nudda e-i su pensamentu fit bolende attesu, attesu meda. Su aer faeddadu cun Antiògu l’aiat torradu a abberrer sas piaes.
Como si fit ammentende de sa onnamanna...
Su babbu bi lis aiat nadu a issa e a su frade dae cando fint criaduras.
Barigados pagos annos che fint dae sa naschida de su babbu, cando sa onnamanna s’est agattada sola ca l’est morta sa mama.
A issa tando fit toccadu a fagher andare addainanti sa barracca. E propiu de barracca si tiat poder faeddare ca, e Cianedda l’aiat cumpresa, pustis de su chi fit cumbinadu, sa zente aiat iscomintzadu a si ch’andare dae cussa domo: teraccos, teraccas e zoronatteris.
Trint’annos aiat sa onnamanna cando si fit illierada de su babbu e cando est restada sola nd’aiat trintaghimbe.Manu manu aiat iscomintzadu a miminare sa sienda, a derruer sa domo e a andare in oramala su bestiamen.
Puru si fit fémina sola, ma però, at istrintu sas dentes e at tiradu addainantis. Manu manu chi su piseddu creschiat miminaiat su bene e annanghiant sas peleas.
Sa onnamanna aiat dadu tottu a mesapare ma, sigomente sa zente est sa chi est, a pagu a pagu l’est toccadu a bender pro pagare tassas e pro poder pesare su piseddu. A de pius l’est bénnida una maladia chi l’at marturizada fin’a sa morte.. E mancumale chi b’aiat una fémina de su bighinadu, Buciana si naraiat, chi donzi die, a manzanu e a sero, andaiat a l’aggiuare.
Buciana aiat una fiza chi si giughiat fattu, una fiza fedale de su babbu de Cianedda.
Si tiat poder narrer chi sos duos piseddos sunt bistados pesados paris pro totta sa vida e, diffattis, propiu cun sa fiza de Buciana, su babbu de Cianedda s’est cojuadu. Zente pobera ma zente comente si toccat, sa familia de Buciana. Familia de zente tribagliadora, zente bisonzosa chi cumprendiat su bisonzu de chie cheriat un’aggiudu.
Cando l’est morta sa mama, su babbu de Cianedda teniat vint’annos e, passadu pagu tempus, cojuadu s’est cun sa fiza de Buciana. Non b’at àpidu bisonzu de si fagher ne mobilia e ne domo. Cun sa muzere s’est frimmu in domo de sa mama, in domo sua etottu.
Tando at chircadu de salvare calchi cosa: unu fiottu de arveghes, un’ebba, sa domo, calchi tanca e unu cantu e binza.
Ma cando sa malasorte passat in duna domo si b’affittianat. E, accolla, cun sa maladia de s’ispagnola. Cussa maladia, in pagu tempus, si ch’at messadu sa mama e duas sorres lassende a Cianedda cun su babbu e unu fradigheddu pius minore de a issa.
E comente si l’ammentaiat sa mama Tia Cianedda...
Nemmancu sas sorres gai.
Fit una fémina istrizile, alta, cun duna conca de pilos nieddos pìdigos e-i sos ojos giaros che-i su mare. Aiat duas manos chi pariant fadadas. In s’andanta ammustraiat una nobilesa chi lassaiat cumprender chi aiat un’eréntzia de zente de lutrinzu. Su pizu pariat bellutadu e-i sa grascia chi teniat cando abberiat bucca faghiat ispantare a chie li fit denantis.
Pesada comente fit istada pesada non podiat perder nudda de su tottu de sa bellesa chi l’aiat dadu sa natura. Mai aiat leàdu tzappu in manu e ne messadolza o ateros trastes de campagna. Su babbu de Cianedda cheriat chi sa muzere essèret una fémina de domo che-i sa mama, attesa in donzi cosa e in donzi mamentu.
Cianedda, cudda coltza, aiat chittìdu tottu. Morta sa mama e-i sas sorres, li fit toccadu a fagher su chi fémina peruna in sa familia sua aèret fattu, nemmancu bugliende.
Su sole, perintantu, aiat lassadu sa terra sutta a un’arcu arrujadu che fogu e-i s’isteddu de chenadorzu fit già cumpàrfidu cun su risu sou frittu, solu, in s’aèra pàsida e sena fine.
“ ... Sa matess’ora...emmo. emmo... sa matess’ora - fit pensende sa fémina - ... Fit propiu sa matess’ora... Degh’annos tenìa, degh’annos ebbìa... Babbu fit mulghende e frade meu fit a parare in s’àidu. Eo fia approntende a chenare, no aia atzesu ancora s’isteàrica, a cando, accò, addainanti de sa gianna, si parat unu a fusile a coddu. Aiat in laras unu risu gai bellu chi m’at postu in coro una paghe e una seguràntzia chi l’apo saludadu che essèret istadu unu de domo.. << Faghe su piaghere - M’at fattu sempre riende - bae e nara a babbu tou chi ch’at zente.>> Fit unu balènte... zòvanu... teniat vint’annos, altu e nieddone de cara, pilarricciadu... propiu che a Bértulu, ma fit balènte... e ite balènte!...”
Dae una bena chi b’aiat a insutta iscumintzaiant a s’intender sas ranas. Tia Cianedda non las intendiat... Su pensamentu sou che fit attesu in su tempus.
“ Su balènte como fit mandighende paris a su babbu e a su fradigheddu e issa, feminedda de degh’annos, fit andende e torrende propiu che a una fémina fatta, isfatzendende. S’istranzu fit sétzidu in duna banchitta de férula e teniat su fusìle in mesu ancas cun sas cannas a punt’a chelu. Fit in gambàles, pantalones e cianchetta de fustaniu cun busciaccas mannas. De binu non nd’aiat chérfidu nemmancu in fentòmu.”
Perintantu fint bessìdos in chelu sos àteros isteddos e, a oriente, sa luna fit isperiende, carirùja, totta sa natura chi aiat iscomintzadu a s’allentorire. Tia Cianedda chi finas a-i cussu mamentu, frìmma in sa pedrissa, aiat pensadu, si nde pèsat, si ch’intrat a intro, serrat sa gianna e, a s’iscuru de su tottu, si che corcat. Cun tottu chi fit istracca, ma però, no aiat boza de drommire. In conca sighiant a li passare visiones de su tempus barigàdu.
“ Bajanèdda si bidiat in sas festas ballende a ballu tundu, binnennende, suighende pane de affidu... Li muidaiat in conca unu cantu a chitèrra, un’ottava, un’iscaccagliu, una boghe chi si perdìat in badde: caligùnu chirchende calchi fiàdu...
S’iscuru de s’apposentu a bolta a bolta s’atzendiat de fogu mannu de linna chi s’idiat dae una bucca manna de furru e, posca, rosada, rosada meda e pane fine imbuffadu intro de su furru...
E li pariat de intender su ticchirriu de sa mesa sutta sa cariàda forte de sa pessone sua, in sa mudesa de sa notte, cando su babbu e-i su frade, in s’apposentu, drommiant istraccos e cuntenos..
... E issa sighiat a suìgher, sola, a lughe de candela a petròliu, sutta una cobertura de traes antigas chi aiant bidu tantas peleas e pagas festas....
Fora sas tres marias fint fattende su risittu a sa notte chi fit a proa a lassare su logu a sos chentales.
... E propiu suighende fit su notte, a cando intendet su cane appeddende...
Su babbu si nde fit pesadu, aiat abbertu su balconittu (fit ponzende grina), aiat giamadu su cane e fit bessidu a fora cun sa zimàrra a palas.
Una upa niedda fit avansende in mesu sas tuppas, sutta sa lughe de sa grina chi ancora non si fit detzisa a lassare su logu a sos chentales.
...Su babbu l’aiat connottu e, finas Cianedda, chi fit isperiende dae su balconittu, l’aiat assimizadu: su balente!
Già nde fit passadu de tempus... Cudda pisedda de deghe annos, fit un’ajana fatta: aiat leàdu sos deheott’annos dae una paja de meses.
Cantas bias l’aiat chircadu in sas festas, Cantas bias in su coro sou piseddu l’aiat disizadu che a unu frade, che a un’amigu chi l’aiat fattu prommissa de torrare...
E-i su tempus sighiat su caminu sou e velaiat de continu s’ammentu e-i s’isettu sena mai però lassare logu a s’olvìdu... Sa die innantis fit die nòdida: Santu Larentu.
Cianedda cun su babbu, su frade e amigos fit andada a sa festa, in duna cheja de campagna. Fint partidos a manzanu, issa a groppa cun su babbu e-i su frade giughiat una puddedra. Dae bidda fint partidos tottu paris: una truma manna de zente, tottu a caddu. Chie cantaiat, chie bugliaiat e chie, donzi tantu faghiat un’iscappada. Sa de Cianedda fit un’ebba murra, bella rassa ma bene fatta. Ant fattu su caminu unu pagu a passu, unu pagu a trottu e, a cando a sa cheja de Santuu Larentu, Cianedda fit unu pagu pista ma cuntenta che Pasca ca aiat abbojadu sas amigas, cumpanzas de pitzinnia , chi fit dae ora sena las bider.
Tottu fint in costumen de festa. Cianedda teniat su de sa onnamanna chi aiat recamadu cando fit bajana (nd’aiat àpidu de tempus e de pascenscia!)
Sa munnedda de pannu a pijitteddas, sa tiazola de seda bianca totta recamada a intagliu fine , mesu ingroghida dae su tempus ma sempre de ammirare, su corittu cun sos trappos in sas mànigas lassaiant bider su nidòre de sa camija chi fit recamada a tott’intentu chi non parìat toccada a manu. E-i s’imbùstu fit un’ispantu: aiat unu recamu de fiores chi pariant bios e fit tétteru dae sas beltigas de ozastru chi daiat a sa pessone un’ ermosùra chi in s’andanta pariat una fada.
Sa onnamanna de Cianedda su costumen si lu poniat a s’ispissa. Cianedda in dies nòdidas ebbia ca in die de fatturìa, teniat su costumen de onzi die, bellu cussu puru ma non riccu che-i cuddu. Costumen antigu fit su de Cianedda e-i sas cumpanzas bi l’imbidiaiant ca fit una cosa rara.
L’aiat nadu una bolta sa mama de una cumpanza sua: << Ma, o Ciane’, ello non ti paret troppu riccu custu costumen a cunfroma de sa fémina chi lu giughet?>>
Tet aer àpidu una bindighìna de annos. Cianedda, cussa bia , no at àpidu sa prontesa de torrare peràula ma, s’iscuredda, at proadu su chi aiat proadu sa bolta de su fiàdu pérdidu. Si li fit intradu in manu unu rustàgliu non b’aiat àpidu bisonzu de li torrare peràula abberzende sa bucca a-i cussa fémina. Issa, Cianedda, l’ischìat cantu tribàgliu cun amore b’aiat in cussu costumen, fattu dae manos nettas e sena peccadu perùnu.
A ora de sas deghe ant iscultadu sa missa e ant atzesu sas candelas.
Fattu su dovere s’ant fattu unu giru in sas cumbessias a saludare sos amigos de sa noìna chi fint già approntende s’ustu. Chie fit iscorzende anzones, chie fit uscende porcheddos e-i sas féminas fint isfatzendende a cundìre sa petta o a cumprire de fagher ciccioneddos e andarinos. Sos piseddos in su rodòne de sas cumbessias fint gioghende a cua a cua, cun caddos de canna, carrulèddos de férula e-i sos pius mannittos a s’istrumpa. Sutt’a unu chercu mannu b’aiat zente gioghende a sa murra e pariat chi essèrent a proa a si nde bogare sa matta de cantu abboghinaiant e s’attediaiant.
Sas bajanas bénnidas su manzanu fint ispassizende a sa bratzetta, tottu paris finas si non si connoschiant. Sa die de Santu Larentu est bella finas pro cussu : ca sa zente faghet connoschentzia e bi naschent sas amigàntzias.
A proa a mesudie accò chi arrivit, currende a totta fua, unu caddu baju. Lu setziat unu zovanu de una vintina de annos. Istrìzile, altu, ruju de cara e pilibrundu. Cianedda si l’abbaidat e-i cuddu si l’accurtziat e li faghet s’ojittu. Sa pisedda s’est fatta cariruja, s’at leadu un’amiga a sa bratzetta e si l’at avviada attesu ca nd’aiat birgonza e fit timorosa meda.
A lu bider dae attesu, cando fit arrivende, già l’at ammentadu su balente ma, posca s’est abbizada chi non fit isse, antzis fit un’atera cosa e divescia meda...
A bolta de die Cianedda cun sas amigas e cun sos amigos aiat balladu. Aiant balladu a ballu tundu, su ballu de s’istella, su ballu de s’isposa , su dillu, su passu torrau e d’onzi manera.
A s’interighinada, istracca morta, fit recuida a domo a groppa de s’ebba de su babbu. Su frade fit torradu pius a tardu ca si fit imbaradu cun sos amigos gioghende a sa murra e cantende a poesia. Finas si b’aiat de si divertire, donzi tantu a Cianedda li torraiat a conca cuddu balente chi aiat connottu cando aiat una deghina de annos e tando s’attristaiat unu pagu e torraiat a divertire in sa festa che chi mai.
Como fit torrende a sa fatt’e su die, paris cun su sole, timorosu e disizosu in su matessi tempus: fit torrende, fit torrende... ma, aite fit torrende?...” In s’apposentu iscuru s’intendiat s’alenu acchéssidu de Tia Cianedda chi, frimma, a ojos abbertos, sighiat cun s’immaginatzione, su caminu de su tempus barigàdu.
Fora sa luna fit alta in s’arcu de chelu e-i sos isteddos li fint fattende una corte de oro. Su lentòre sighiat a falare... <<... avvantza, avvantza... _ e-i sa gianna si li serrat a palas sena tzoccu _ ... Sétzidi... Embe’? >>
Sas tittas de s’ajana fint ballende subr’e sa pasta chi si morigaiat e si foscigaiat, cariada dae sas manos ischidas... Su balente aiat assentadu su fusile in dunu chizone e, sétzidu in duna cadrèa, che unu costrintu, sena turbamentu perùnu, aiat nadu a su babbu de sa pisedda chi li fit morta sa mama e oramai si deviat detzìder o a si dare in manos de sa Giustiscia o a si fagher una famìlia.
<< Una famìlia, unu balente? _ aiat pensadu sa pisedda _ Pro cantu siet bellu, pro cantu siet forte, pro cantu siet balente... >>
E in cussa sos ojos de su zovanu s’abbojant cun sos de sa bajana. Dae sas laras de su balente si nd’iscanzat unu risu lébiu lèbiu e li faghet ispiju sa fémina chi , cun dunu pannutzu biancu fit covachende su cumassu.
Tia Cianedda no aiat timidu mai su tribagliu , ne a de die e ne a de notte, ma dae cussa bia, sa chida chi passaiat dae una suètta a s’àtera, li pariat chi non che barighèrat mai... Contaiat sas dies e contaiat sos panes e-i su canisteddu li pariat sempre pienu. Su balente fit sempre puntuale. Su notte de sa suètta, su cane apeddaiat e, oramai, su babbu sighiat a drommire ca già bi fit Cianedda a abberrer sa gianna... << Troppu perigulosu custu cane...>>
E tando, una bolta a sa chida, finas su cane, a s’ìnterighinàda, a intro de domo.
Cantu pane aiat suettu, cantu pane si ch’aiat giuttu, Cantas làgrimas, Cantas bàttimas de coro e ite isettu, it’isettu longu... Su cane fit abbitzadu a drommire intro de domo una bolta a sa chida e oramai si ch’intraiat dae per isse.”
S’affannu de Tia Cianedda fit creschende. Sa pettorra, a su piga e fala, pariat unu fodde. Sa luna aiat già boltadu a s’occasu. Attesu, attesu meda pariat de s’intender un’istria...
Su pensamentu de sa fémina como fit torradu a una notte de suètta...
“ Notte mala de Nadale... Sa temporada si che fit istrejìda e-i s’abba aiat leadu a falare selèna subra de sas téulas de sa domo antiga. Su cane, in s’oru de sa gianna, a orìjas paradas, fit isettende...
Sa pasta andaiat e torraiat in sa mesa sena mai si frimmare... Una mudesa bòida aiat imboligadu tottu in s’ambaghe sua... Sos òmines sighiant a drommire.
Cianedda fit contende sas cariadas e a donzuna li pariat de intender su cane appeddende che cando drommiat fora...
Accò, si movet su cane, tunciat... Unu ticchìrriu! Unu tiru! S’abbérit sa gianna e pius nudda...”
In su pensamentu sa fémina, torrende a viver su matessi mamentu, si nde fit bettàda dae su lettu e aiat abbertu sa gianna. Fit grinende...
Sa campagna allentorida fit sighende a drommire...
S’intendiat ebbìa s’alénu pesosu de Tia Cianedda chi, arrumbada a sa gianna, cun sos ojos siccos in sa cara de pedra, fit isperiende su nudda...
Cando, a sa prima lughe de su die, est passadu tiu Pepe, chirchende coccòi, issa fit drommìda, pro sempre.

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA