Su trigu cottu
de Ida Patta

 

 


Sumugheo, bidda de bonugoro, erricca de custumànzias


De custu contu, che una paristoria1 ‘nde ‘olìa fare donu a benidòres, po chi ischiant comente bivìanta is picioccheddos de tando. A otto noe e deghe annos, si puru apelleàdos2 a s’istudiu, cun is babbos richiamados a sa gherra, no furinti pozios andare a iscola ca depiant sighire s’imprèu chi aiant cumenciàu issos. Is pastoreddos, cun su liburu e su pitariolu3 sighiant s’ifilàda dìe manna cun dìe, cun frittu nìe e abba, chenza si chesciare4. Adenotte in su pinnazzu5 a lughe de candela istudianta in su liburu de iscola, lassàdu a mesutenta6. A cazzolas de orroppu7 cun su gabbànu8 de su babbu chi frigàda in terra, po paschere is brebes no iant connotu giogu, ma connoschianta su murmutu de su chelu9 e sa oghe de su padènte. Po fanuga10 teniant is isteddos, po mama a ddis contàre una fabula, sonnànta una Jana. Su massajeddu, a doighi e treighi annos, aràda, marràda e messàda e no timiada ne bentu e ne mancu sa chilighìa11. Cando s’argiola andàda a comprimentu, cuddu laòre teniat nuscu12 de ispera. Accabàda sa gherra, piciocconeddos, cun s’ispera in coro a degheotto deghenòe e bint’anno, apustis una die de fadiga in monte, s’alichidiant po andàre a s’iscola serale, medas anta fatu capìa e furint omines de importu13. Aiò picioccheddos e picioccheddas! Faide contu ca seus cicidos a pata ‘e fogu a inghiriu de sa forredda in domo de una mamài de tando. Appiccàu a una tràe14 de linna in sa crebettura incannizzàda, tentu cun batteras funes tessias cun sessène de frumene15, po afumiare su casu, sartizzu e is provistas cando s’occhiat su procu, in su eretu de sa forredda, ddue fut su cannizzu16. Pàriat unu lantione de cresia ca ddu appiccanta finzes is candelas a ogiu de lestincu. Una mamài contàda: is pipios a sa muda totus a origa posta, s’intèndiat ‘olàre sa musca. Apunziàda cun is manos in còa17, cumenciàda naendo: “Intendèi, intendèi figios caros, cando fui piciocchedda geo, a Sumugheo bidda mia, su bonugoro fut prus mannu de s’errichesa. Si puru sa gherra esset apportu tristesa e poberesa, is massajas de bonugoro, su duos de Freagiu, po sa candelòra, dìe chi Nostrassennora fut andàda a s’incresiàre18, sighiant sa custumànzia de su trigu cottu, connota de s’antigòriu. Sa die, pipìos, picioccheddas e picioccheddos poboros, iscurzos cun is peigheddos zaccodos19 de su frittu e unu miseru istrepulieddu20, de bonu mengianu, cun d’unu bottigheddu de launa21, bessiant a candelàre. Dies prima, cuddas massajas, pruganta e ponianta a modde22 cun abba tebida23 un imbudu24 de trigu po ddu coere. S’incrasa, in d’unu cheddargiolu de arramene istangiàu25 si friat unu bellu cantu de ladru cun chibudda, pedrusemene e piladra de tamatas26, apustis nch’ettenta su trigu e ddu coiant paris. Cando cuddu fedu27 toccànta sa cricca de su portale28 zerriando, a candelàre, a candelàre! Sa massaja bessiat lestra cun d’unu paiolu e una terudda29 po cumparzire30 su trigu cottu a totus is picioccheddos chi furint accostios. Sa die cuddos pipios, si puru langiu teniant su prangigheddu. Is massajas chi no teniant ladru, su trigu cottu ddu cundiant cun ogiu de lestincu, fenugheddu e abrulèu31 de monte. Como su lestincu si lassat in is matas, po nodrigare sa terra: aprimu, cando fut crompìu32, is picioccas andant a frigàre. Cun su chilìru33 accappiadu a zugu, cun is manos frigànt su cambu carrigu de cussa grazia ‘e Deus, arregalàda de a sa terra chenza su suore de s’omine. Cando nde preniant is saccos, ddos portànta de a don Loisu. Is saccos de tela ‘e linu tessiu in domo, ancora accapiados, si poniant aintru de unu laccu34 mannu de pedra cun su coladorgiu, su propriu chi s’umperàda po cazzigare s’aghina. Chiolu e atteros zeracos iscurzos, su lestincu ddu cazzigànta cun is pes. Geo e atteras cumpangeddas cando bessiaus de iscola, ca passaiaus ananti, si frimaiàus po ddos biere: pariant ballando su tripit35. A urtimu, po chi s’ogiu, nd’esset bessìu totu, ddi ‘ettanta abba crocolàndo. Su primu ogiu si poniat in d’unu istreggiu e si lassàda cicìre36 po una pariga de dies. Tentu cun d’una terudda, in fundu abarraiat sa feghe. Tando po dd’arrefinàre, s’oggiu si buddìat. Cando s’ispruma beniat a pilu, s’inde ‘oddiat po chi s’ogiu esset limpiu. Bene colàu, ddu pinnicanta po cundìre su papongiu. S’atteru, chenza arrefinàre, ca ancora no fut arribàda sa lughe eletrica, s’umperàda po is candelas fattas de a su ferrèri. Cun su loghingiu longu de trama ‘e linu, appiccàda a una puncia in sa pinna38 o in su cannizzu, faiat framula meda. Cudda framula afumiàda totu sa coghina, sa crebetura incannizzàda innieddigàda de su fumu, no teniat prus colore de canna, peròe cun cudda framula, is massajas faiant is mungias de domo. A lughe de candela filànt sogas longas de lana de brebèi po tessere sa tela de is cabbanos po aprigàre s’omine de monte e po is guneddas e chintas de is feminas e finzes po nenzolos de s’ierru. Apustis tessiu e tintu cun truiscu39 e arrebasida40, su furèsu41, si portàda a sa cracchèra41. Pistàdu cun is taulas de un’orroda chi moviat s’abba de su frumene, sa tela craccheràda nd’essiat bella e iscruàda43.
S’ogiu de lestincu, lassàu po cundire su papòngiu, sa dìe chi si faiat su pane, ca sa massaja no teniat tempus de fare prangiu, sa farrighingiàda appena isforràda, s’aperiat e si cundìat cun piladra de tamata e ogiu de lestincu, torràda pagos minutos a su forru fut sa pizza de tando. A chine no dd’at tastàda no ischit eite s’at pedriu! Cun ogiu de lestincu, su freboto antigu sanàda sa prumonita e medas maladias. No isco chi s’iscenzia de òe nd’at tentu contu! A mimi, mamài mia Grazia Saderi, cando tenìa undighi meses, ferta de una brunchite allergica, m’iat sanàu cun impaccos de ogiu de lestincu. Unu cantu de tela beccia de furesu, isciustu in s’ogiu de lestincu e caentàu in su foghile, middu poniat in pettorras cun d’una lazzàda44 po totu sa notte. In d’una chida fui sanàda. Unu dottore de Fiume, logu ancà fui naschia in continente, m’iat giàu pagu tempus de bivere ca fui torràda solu cun is ossos. Una bighina de mamài, iat nau ca fut unu meraculu, poite issa m’iat postu in su brasciolu sa maginedda de Nostrassennòra de s’Arremediu.
Cando furint bessidas is candelas a carburu e a petroliu e apustis sa lughe
eletrica, a frigàre su lestincu no ddu andat prus nesciunu e cuddas candelas
si tenent appiccàdas po arregòdu.
Primu chi dd’interrent cun s’amentu de su tempus, si depo contàre puru de un’attera bella custumanzia antiga, connota de arenzia in arenzia, òe imentigàda e pia a essere praxerosa chi calecunu nd’esst chistionàu. Sempere po sa dìe de sa Candelòra, meres de bonugoro, chi teniant zeracos pastores e massajos, ddis mandànta su presente. In d’una cangiadorgia aintru de un’ischeddita45 poniant su trigu cottu po tutu sa familia, in d’unu pannigheddu duos coccòis de pane, unu cantu de pezza ‘e angione e una crucuriga prena de binu. Sa familia de su zeracu, cando torràt s’istreggiu, po arrengraziamentu, che sinnu de paghe, torrànta unu prantòne de olia. Prantàu in parza cun chimbe ranos de trigu, chi creschiat, de cussa mata s’ide torràda unu cambu a su zeracu po sighire, annos cantu biviat sa mata de s’olia, s’amistàde in is duas familias. Mamài mia custu contu ddu contàt sempere, poite in domo de su babbu suo ddue fut una mata de olia seculare numenàda mata de s’amistàde. In sartos de Villamassargia e in atteros sartos de Sardinnia, ddu at matas de olia de ottoghentos annos, ancora fruttuosas. Chi donni omine sighit s’amistàde annos, cantu bivit una mata de olia, su mundu piat bivire in paghe po sempere. Sighiat cudda mamài: “In bidda mia, s’amistàde fut che unu cumandamentu e Deus: su poberu cumparziat su pagu chi teniat cun su ‘ighinu e nesciunu fut andàu a pedire. Su sabudu, cando is massajas coiant su pane, su primu pegus fut po su ‘ecciu arretiràu46 in domo ca no podiat prus treballare. A prangiu e a chena, unu pratu de fregula no ddi mancàda mai. No ddi mancàda mancu su latte po s’imurgiu. Nenzolos e bestires, a furrìu siddos samunanta is piccioccas de su ‘ighinàu cando andanta a fare sa lessia a frumene. Si puru in poberèsa cuddas pinnas biancas manimundadas a crachina, lughiant de bonugoro. Is mamàis pinnicànt is pipios de is mamas poberas cando andànta a srebire sa giorronàda in monte. S’agiudu no si pagàda, si torràda a s’abisongiu.
Cuddu bonugoro est abbarràu in su sentidu de medas, òe ddu contàus che onore a sa terra nosta. Custa custumanza fut sighìa finzes a cando, donnia becciu at tentu sa pensionedda sua e su mundu at cambiau cara: in bene?
De is contos antigos, lassàe sempre su framentu a benidòres po chi ischiant puru ca sa poberesa no fut filesa!!!47
Custu contu mi fui imentigàda de d’esse iscritu. In custa orruncàda de “accorru” forrogando in is paperis, dd’apo prugàdu po s’nde fare istrina a chine tenet praxere de ddu ligire.

 

1. Fiaba
2. Portati allo studio
3. Piffero
4. Senza lamentarsi
5. Capanne di pietra per il ricovero dei pastori
6. ‘E un detto campagnolo, quando si lasciava un lavoro nei campi a metà
7. Scarpe chiodate
8. Pastrano d’orbace
9. Il mormorio del cielo
10. Coperta
11. Brina
12. Profumava di speranza
13. Importante
14. Trave
15. Cipero
16. Graticcio
17. Seduta composta, con le mani nel grembo
18. La chiesa cattolica rievocava la presentazione di Gesù al tempio e il rito della purificazione della Vergine Maria. Il significato a candelàre: per la purificazione Maria aveva in mano una candela accesa.
19. Screpolati
20. Vestitino mal concio
21. Barattolo di latta
22. A mollo
23. Tiepida
24. Misura di legno da tre litri
25. Paiolo di rame stagnato
26. Prezzemolo e pomodori secchi
27. Bambini piccoli
28. Saliscendi per chiudere e aprire i portali antichi
29. Mestolo
30. Distribuire
31. Olio di lentisco finocchietto e menta selvatica
32. Maturo
33. Crivello
34. Grande vasca di pietra
35. Un tipo di ballo sardo
36. Posare per un paio di giorni
37. Feccia
38. Appesa ad un chiodo nella parete
39. Menta di campagna
40. La corteccia della sugherella che si deposita sotto il sughero
41. Orbace
42. Carchera
43. Scrudire, dirozzare, rendere soffice
44. Le fasce che si usavano per fasciare i neonati
45. Recipiente di terracotta che si usava anche per impastare il pane
46. Disabile
47. La povertà non è viltà

Casteddu 8 Ennargiu 2021

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti