Su soli in pratza
de Giancarlo Secci


“Scida” iat spibisau babu, tochendimì a bellu a bellu su coddu cun sa manu. Deu, illuegu, mi ndi fia pesau a sètzi in su letu.
“Sss...” iat fatu babu cun s'indixi in is larvas, castiendi faci a su letixeddu de Pinna.
“Èja” deu ia nau, cun is ogus ancora serraus.
In punta de pei, babu nci fut bessìu de s'aposentu e iat lassau alluta sa làntia de su passaritzu.
De sa porta scarangiada colàt unu filixeddu de luxi e deu ia biu chi Pinna dromiat a fundu, arrumbulonau in is cambas, cun sa faci asuta de su coscinu. Ndi dd'ia ascurtau s'alientu lèbiu. Pinna teniat dexi annus. Deu doxi.

De sa cadira ia arragortu s'arroba chi mama m'iat aprontau sa noti prima e mi fia bestìu foras de s'aposentu.
Su lugori de sa luna imbucàt de is cortineddas biancas de sa fentana. Sa fentana iat un'arreciada de ferru abumbada cun decoradura a froris e castiàt a su stradoni.
Scrutzu ia fatu is scalas e ia truessau s'aposentu de prandi. In coxina, acotzendimì a sa mesa, mi fia postu is mìgias longas de cotoni e una pariga de crapitas artas po campànnia. Is crapitas de peddi fiant luntas e teniant fragu de ollu de seu.

De sa fentana oberta intendemu a babu morighendi in pratza. Emu incrarau a foras sa conca. Babu si ndi fut acatau.
Su cellu fiat lìmpiu. Un'ararixeddu friscu faiat muinai sa folla de sa mata de figu. In s'arrogu de pratza allumiada babu fiat inseddendi a Murrotu. Ia intèndiu chi ddi fueddàt a boxi arta. Su cuaddu, cun is origas apitzadas, santziàt su bruncu e ddi fragàt is cratzonis.
“S'est postu bentu” ia fatu deu, tanti po nai cosa.
“Eja” babu iat arrespustu, castiendi in artu. “Benit de Padenteddu.”
“Eja.”
“T'abetu in foras” iat aciuntu, chentza de si furriai.
“Eja” deu d'ia torrau.
“Coitadì!”
“Eja.”
“Su chi depeus ingolli, est giai innoi” iat nau faendi un acinnidu cun sa manu.
“E su scarteddu po s'axina?”
“Cussu puru.”
“Eja” dd'ia nau. Ia serrau sa fentana.
In peis, ia bufau unu cicaroni de lati callenti chi babu m'iat lassau in sa mesa, e mi fia sciacuau sa faci in su lavandinu. Totu sa coxina fragàt de tziminera.
Nci fia bessìu a pratza. Babu cun su cuaddu fiat giai in foras. Iat giai torrau a serrai su portalli e mi abetàt in su stradoni.
S'imperdau fiat sciustu de sa noti. Fiat una bella noti de cabidanni. A su scurìu, ia pisciau in su muntronaxu, castiendi a sa luna arta apitzus de su pallaxu. Ia pentzau a Pinucciu Biancu e ia arrisu.
De candu babu iat fatu fraigai, totu a ingìriu de sa domu, unu muru artu, deu e Pinucciu Biancu, po podi castiai a su malloru de tziu Antonicu Ghiani chi si coberriat is bacas chi pasciant in su cungiau asuta, si cuaiaus asuba de sa teulada de su pallaxu. Ia arrisu ancora.
Su cellu fiat càrriu de stellas. Funt pròpiu medas, ia pentzau. Funt millionis de millionis...
Nd'ia studau sa luxi de coxina, ia lassau alluta sa de pratza e nci fia bessìu, tirendimì a palas sa gennixedda de su portalli. Babu artziau a cuaddu abetàt ananti de sa muredda. Su cuaddu marrisceddàt a tzugu artu.
In su stradoni nci fiat una bella luxi. De 'omu si biiat fintzas a sa contonada de sa potecària de dotor Pipia. Su lugori de sa noti ammanniàt sa luxi groga de is lantionis.

“Beni” m'iat fatu babu, incrubendisì. Deu fia artziau asuba de su sedili de perda. Iat allonghiau su bratzu e mi fia acafau a sa manu. Ia prantau su pei in su pei suu e fia sartau a gropas de Murrotu. Ia tirau su bàtili asuta de is còscias po non mi friai.
Mi praxiat a setzi a cuaddu. Mi praxiat a bandai a bìngia cun babu e segai axina de papai e mi praxiat a biri su sartu fumendi candu cumentzàt a obresci.
“Ddoi ses?” iat preguntau babu, furriendisì a metadi.
“Èja!” ia arrespustu. Cun is manus mi fia poderau a sa coetta de sa sedda.
“Hop, hop!” iat fatu babu cun is peis, tirendi is guidas. Murrotu illuegu si fut mòviu. Iaus furriau conca a Santu Leu. Stesiendisì, iaus biu luxi in sa fentana de sa coxina.
“Mama tua si nd'est giai pesada” babu iat nau, fendididdi sa manu.
“Ellus.”
“Aiàia tua puru est in peis.”
“Èja” deu ia nau.
“Mi pariat!” iat aciuntu babu, santziendi sa conca.

Aiàia Desolina, de candu si fut mortu aiàiu, biviat cun nosu. Fiat meda bècia. In s'istadi abarràt totu sa dia sètzia a sa friscura, asuta de sa mata. “Eita dd'at a parri!” naràt mama, castiendidda de sa lolla.
“Aiàia est sèmpiri a mucadori in conca” deu ia cumentzau. “Non dd'apu mai bia chene mucadori.”
“Mancu deu” iat arrespustu babu, arriendi.
“Est sèmpiri a si chesciai...” ia sighìu deu. “Candu a pusti pràngiu nci besseus a giogai a su stradoni e lassaus su portalli obertu, issa non fait àteru chi si chesciai...”
“Scedada!” babu iat nau.
“A nosu si tzèrriat tzrepis... afrudieris...” ia nau deu. Babu iat arrisu.
“Dda depis cumprendi...”
“Èja” ia torrau deu. “Dda cumprendu. Perou, candu su soli ndi calat de sa crabetura de tzia Pissenta e bintrat in pratza a cinciddai in s'imperdau, issa cun s'agulla de su mucadori...” Mi fia firmau poita babu tot'in d'unu iat tirau is guidas a Murrotu e si fiat furriau.
“Apu nau cosa chi non depia nai?” ia preguntau deu, castiendiddu. Is ogus ddi luxiant.
“Nou” iat arrespustu babu, arriendi. “Nou de seguru. M'est pràxiu su soli in pratza... M'est pràxiu candu as nau chi su soli ndi calat de sa crabetura de...”
“De tzia Pissenta!”
“Eja. Ddas nau comenti chi su soli fessit Frorixedda...”
Frorixedda fiat sa callelledda nosta, morta ocannu passau de becesa. Babu ia torrau a castiai ananti. “Hop, hop” iat fatu. Deu ia arrisu.
“Dda depis cumprendi...” ia pigau torra babu, apustis de unu pagu. “Sa pratza abarrat frisca sceti cun s'umbra. Si intrat su soli si callentat. Po i cussu mama tua dònnia dia candu àcuat is froris dda sciundit cun sa pompa. Mi cumprendis?”
“Èia” ia arrespustu. “Tenis arrexoni.” Ia arrisu ancora.

Lòmpius in s'oru de Pratza de Crèsia iaus furriau a manca e iaus imbucau una abasciada strinta e liscinosa, cun d'una muràllia fraigada cun coròngius de perda niedda.

Incosciau beni, a palas de babu e a s'oprigu de su scurìu, cun d'unu amesturu de avolotu, deu ascurtamu is tzòculus de Murrotu in s'imperdau de S'Ardayada. Su sonu arretumbàt in is màncias de umbra de is coròngius. Is umbras nostas si allonghiànt e si incrutzànt contra sa luxi dèbili de is lantionis. Asuta de is còscias intendemu bàttiri su coru callenti de Murrotu.
A s'acabu de s'abasciada iaus pigau un'arruga cun pagu domus e cun matas mannas de sugraxa de una parti e de s'àtera. Camminaiaus acanta acanta a is matas e dònnia tanti si apataiaus in sa schina po straviai is cambus chi si intriciànt a s'artaria de sa faci.

“Babu?”
“Èja.”
“Babu, Tziu Nàtziu dominigu at cassau unu lèpuri in sa bìngia.”
“Mi naras?”
“Èja. Unu lèpuri mannu comenti unu crabitu.”
“Deaderus?”
“Èja. Babu, in sa bìngia nosta ddoi at lèpuris?”
“Ellus.” Sa bìngia nosta fiat acanta a sa de tziu Nàtziu: sceti una cresura di figumorisca e duas arringheras de matas de mendula ddas pratziat.
“Nosu puru teneus su fusili” ia torrau deu.
“Èja.”
“Tziu Nàtziu tenit una scupeta cun canis de foras” ia precisau deu. Bolemu chistionai de cassa. Bolemu chi babu ndi fueddessit.
“Eita ndi scis, tui?” babu iat fatu.
“Ddu sciu. Ddu sciu poita una borta in s'ortu m'at fatu sparai unu cropu. Mi pìtziat ancora su coddu...”
“Ah!” iat nau babu e apustis de unu pagu, comenti ddu naressit a issu etotu, iat aciuntu: “Tziu tuu at tentu sèmpiri unu dèbili po sa cassa.”
“Èja?”
“Ddu at tentu de piciocheddu. Aiàiu tuu non ddu podiat cumbàtiri...”
“Pinna nostu puru debit tenni unu dèbili po sa cassa” ia torrau deu.
“Pinna nostu?”
“Èja. Cun d'una perda ndi scudit unu cruculeu acuau in su cambu prus artu de una mata.”
Babu si fut postu a arriri e iat nau: “Deaderus?.”
“Eja.”
“Non ddu sciemu.”
“Èja?”
“Hop, hop!” iat segau curtzu babu, transendi cun sa manu unu cambu bàsciu.
Sa cassa non ddi praxiat. Teniat arrexoni tziu Nàtziu. Mi dd'iat nau chi a issu praxiat de prus a giogai a cartas e chi a sa fiera de bestiàmini de Santa Luxia una borta iat bintu unu juu.

Lòmpius a Partiossu, iaus segau po su Campusantu, conca a S'Arrixeddu. Iaus atruessau duus cungiaus abruxaus e iaus pigau unu mori pruinosu cun is tupas de modditzi chi pariant domus imbrachinadas.
“Est berus chi as bintu unu juu de bois?” ia preguntau.
“Unu juu” m'iat currègiu babu. “Si narat unu juu... Chini ti dd'at nau?”
“Beh...” deu ia burbutau. “Ddu scint totus.”
“Eja” iat arrisu babu.

Atesu, su celu fiat scrariendisì. Immoi caminaiaus citius, cun Murrotu chi aciuvàt is tzòculus in su pruìni sciustu de s'arrosu de sa noti.


(2° Premio -XIX edizione Prèmiu de Literadura Paulicu Mossa – Sezione Prosa Bonorva 20 Aprile 2013)

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA