Su segretu ‘e su nuraghe
di Renzo Rosa


In d'unu cuccuru'e monte, in sa cadena de su Montiferru, tra Iscanu Cuglieri e Santu Lussurzu, in mesu de unu buschigheddu de chelchizzones rachiticos, bad unu muntone de crastos; eppuru in cussa zona non bad attera pedra in nisciuna parte!
Cussu muntone de pedras mannas, chi paren trazzadas a inie da calchi antigu terremotu, in atteros tempos fuid unu nuraghe!
Sos bezzos li narain nuraghe 'e chelcos, folzis pò su fattu chi cussa zona in atteros tempos fuit tottu buscos de chelcu.
Deo cussu nuraghe l'happo connottu reu, e fui pizzinnu cando nde l'han bettadu.
Como chi c'hat passadu tantu tempus, lu potto finas narrer ca sos chi han fattu cuss’ opera non s'agattan prus dae annos e annos.
Franziscu Fresu, omine forte comente unu leone, s'hait post'in conca chi sutta sas pedras de sos fundamentos de sos nuraghes, sos antigos zigantes sardos, primmu de los fagher bi ponian tottu sos oggettos de oro e de pratta chi possedian, ca pensain chi gai faghinde sa costruzione durait in eternu.
De cussu, issu nde fui tantu siguru chi nd'hait fattu una fissazione.
E pro fagher a bier chi teniat resone, una die s'est postu de acordu cun Andria Saccaggiu, (su prus conca mala de idda) e cun Giuanne Mazzone, chi "pò furbizia non rendiat onore a su nomene" e han decisu de chilcare su posidu de sos zigantes.
Tribagliain a su notte, timinde de los bier, e intro ‘e die passain su tempus nande contos a color'a fogu, in sa pinnetta de un antigu crabalzu lussulzesu.
Su tribagliu meu fuid'a bettare su inu, e acchicare su fogu, sigomente tenia ses annos e in attera cosa non los podia azzuare.
A pustis de unu mese 'e tribagliu, nuraghe ‘e chelcos fuit quasi tottu in terra.
“appiazzu bi semus”- narait Franziscu - chi non bidiat s'ora - e ispronait sos cumpanzos cantande a poesia, o faghinde provas de forza, Andria, semper istraccu e lamentosu, daiat cussizzos ma lassait fagher a sos atteros, e Giuanne Mazzone, (ma solu de nomene), tribagliait pò tottos trese.
Sos crastos de su fundamentu fuin gai mannos chi in tottos tres, prus su miseru azzudu meu, non resultain mancu a los movere. Giuanne Mazzone, finalmente, nde pensat una giusta e lis narat: "In Iscanu, cussa iddighedda chi si biet a curzu da inoghe b’hat una razza de boes ruggios chi pò sa forza sun mentovados, si resultamos a nde furare una loba, azzis a bier chi cun cussos bi la faghimos".
Su notte partin a sa idda 'e Iscanu, e che furan, su giù prus mannu chi bi fuit, e tottu sos loros de pedde crua chi han’agattadu.
E in su matessi notte, cun cussos potentes boes, che troulan sos ultimos crastos de su nuraghe prus altu e bellu de tottu sa zona.
No lis pariat beru! Appenas finida s’opera si sun postos a ballare e a cantare unu muntone ‘e macchines, posca si c’han buffadu tottu su inu e imbriagos che porcos han cuminzadu a forrogare in terra cun ambas manos, chilcande s'oro 'e sos antigos gherreris Sardos, ma no han agattadu nudda.
S’unica cosa chi bi fuit divressa da e pedra chi imis bidu po tantu tempus, fuit incastrada, in su pianu de basaltu nieddu, propriu inue poggiait su crastu prus mannu. Pariat una cotta 'e cuba, ma fuit de ferru e giughiat un ispaccadura e duos bucos a sa parte e esegus, e fuit carriga ‘e ruinzu dae chentinaias e chentinaias de annos.
Tottos tres si l'han’abbaidada, e tra su risu e su prantu lis est passada de colpu s’imbriaghera, poi arrennegados, chissai po cale motivu, che l'han iscutta a tesu.
Deo appo curtu, e so coladu a intro sa roda 'e su ru inue che fuit fertu cuss’oggetu, e nessi po un ora so istadu toccandelu e abbaidandemilu, mai hia idu un oggettu simile e po cussu m'est adduradu po annos e annos in sa memoria comente una fotografia.
C'hat passadu chimbant'annos, dae assora, e ogni olta chi passo in s’oru de su muntone de sos crastos de su chi fuit “nuraghe ‘e chelcos” non fatto mai a mancu de m’accoltziare a sa pedra prus manna, inue b’est ancora s’impronta de cuss’oggetu de ferru chi bi fuit incastradu seculos e seculos,
cussa cosa istrana chi deo appo accoltu da ‘e cando fui minore, como la tenzo in comasinu, bella lughida subra de unu tzampeddu de chercu, e calchi orta la uso comente incudine pro mazzare sa falche.
Ca pro mazzare sa falche non b’at mezzus incudine de… una dente de pala meccanica.

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti