Larentu Pusceddu
Su poddighe de Santu Ilariu
di Larentu Pusceddu

 

 

Cando dae s'aposentu de tziu Innassiu, sa morte ch'at catzadu sos urtimos sulos de calore e de vida, su preideru, murmurande precadorias, at istrussiadu su locu de abasanta.
S'intzensu at afocadu su fracu pudidu chi bessiat dae sa carena de su mortu.
Tziu Innassiu, meda connotu in totu sa Baronia de susu, fit famosu e benecherfidu ca possediat sa Relìcuia de sa Zustissia Divina: su poddiche balsamadu de Sant'Ilariu. Fin medas però a crere chi custu poddiche de totus podiat esser, foras che de su Santu; epuru fit su terrore de totu sos reos e sa cuntentesa de sos chi pedian zustissia.
Tziu Innassiu pro sos serviztios de su Poddiche, ca fit omine zustu e onestu, non cheriat nudda. In medas l'an prantu ca su fizu, cumprendende chi bi podiat balanzare, at comintzadu a pedire recumpensas in giambu de su Zudissiu Divinu. Taneddu, gai si naraiat s'erede, a s'interru de su babbu, at prantu de dolore, ma cando est recortu a domo sua, s'est inserradu, allegru che Pasca, in sa cochina e ch'at bocadu, dae su cantaranu, su nitzu de bidru. L'at postu supra sa mesa e carinnandelu che femina ermosa, at nadu:
" Tue as a esser sa fortuna mia."
Su colore de su poddiche si ziraiat a biaitu e si fit de zesso e non de carre, nemos si nd'est mai abizadu o l'at potidu iscoperrer, ca su nitzu fit sizilladu e pro poder berificare lu si depiat truncare. Pro iscansare custa tentassione, ca de mala idea in Baronia bi nd'aiat medas, tziu Innassiu aiat bocadu sa boche chi pro su sacrileziu, sa penitensia fit peus de sa morte. E si comente tando si creiat a sas relicuias che a majias potentes, a nemos, pro su bene o su malu, l'est bennida sa frennida de aberrer su nitzu. In intro bi fit su poddiche de su Santu e bastat.
In sa Baronia de susu, galu terra pagana, sos zuramentos los fachian supra sa relicuia de sant'Ilariu. S'erede, cada die e a bortas peri a denote, andaiat dae una bidda a s'atera: dae Finiscole a Lodè; dae Posada a Torpè; dae Budoni a sos istatzos pro dispensare zustissia.
Si contaian a muntones sos chi an apidu dirgrassias pro aer zuradu su farzu supra su poddiche balsamadu.
Tziu Nanni, unu manzanu chito, at bidu a compare Predu tenzende sa pudda rassa de tzia Bostiana. Issa at pensadu chi nessi unu, in su bichinadu, aiat iscrontiadu su titule furuncru e, maca e non sapia, at pedidu azudu a su poddiche Divinu. Su servitziu l'est costadu tres puddas crianas, ma s'apentu nd'aliat s'ispesa. Totu sos bichinos an zuradu de no aer bidu nudda. Peri tziu Nanni. S'incras sero, su fartzone, est recortu a domo sua cun-d-un'ocru a butone. In su mentres chi fit secande unu truncu sicu in s'olivariu, un'ascra de linna che l'at bocadu s'ocru. S'est zuradu, contandelu a ispantu, de aer bidu in s'aera, a caddu de una nue de neula, su poddiche de su Santu.
Tzia Bostiana s'est azirmada e dae sa cuntentesa at imbiadu a Taneddu, s'erede, pro more de su Santu, un'atera pudda criana.
A tziu Chicu che l'aian furadu su caddu e at pensadu chi podiat esser faina de s'istranzu chi paschiat a lacana. L'at precadu de li torrare su caddu, si pro irballu che l'aiat picadu isse. S'istranzu s'est zuradu, fachende ruches in terra, ch'isse fit omine onestu e rispetosu de sa cosa anzena. Tando tziu Chicu l'at dimandadu si aiat su corazu de lu zurare supra sa relicuia de su Santu. S'istranzu, no ischinde a 'ue andaiat a parare, l'at nadu chi eia.
S'incras, a su cuile, est arribadu Taneddu cun su nitzu. S'istranzu at zuradu. A coe a carchi die, in su mentres chi fit murghende, una manu si l'est cancarada e no est resessidu prus a la moer. Dae custu fatu an imbentadu s'irrocu contra a sos furones: "Sa manu sica chi jucas..."
E peri sa borta chi Zuliana, pro zelosia, ca lu cheriat pro issa, at contadu a Pascale de aer bidu a Mariedda, s'isposa, ammoratzande cun Diecu su craparzu, an deretu pedidu su zudissiu de su poddiche de Sant'Ilariu.
Cando Zuliana at postu sa manu supra su nitzu, si l'est retenta sa limba e non b'at faeddadu prusu.
Pro non narrer de su chi est sutzessu a tziu Matiu, chi, pro dispetu, aiat isarchiladu duas baccas a tziu Batista.
Mutidu a zurare, pover'isse, si l'est sicada s'anca.
Sas iscadduras però serbian pacu ca sa zente at sichidu, che a semper, a zurare su fartzu. E in Baronia, sos zuramentos fartzos sun creschidos dae cando Taneddu, oramai ricone, si ch'est andadu a istare a Casteddu.
Unu manzanu, passizande in s'oru de su portu, at abojadu un'arabu chi l'at comintzadu chistione. A sa mes'ora fin amicos fatos. Cando s'arabu at intesu de su poddiche miraculosu, at pensadu de lu comporare pro lu regalare a su Re suo chi si mutiat Comeini. Taneddu bi l'at bendidu pro unu putu de petroliu. Dae tando, secundu sas novas arribadas a Baronia, paret chi su poddiche apat perdidu su seru de sa zustissia.
Imbetzes de sicare sas manos, che las secaiat; imbetzes de imbelare sos ocros, los ischitzaiat; imbetzes de retenner sas limbas che las mutzaiat.
Sos arabos, cando an ischidu, an pedidu sa grassia a su Re chi aret torradu su poddiche a sos Baroniesos e, a Taneddu, che l'an imbiadu tantos de cuddos irrocos chi si l'est sicadu su putu e-d'est torradu poveru in canna e si ch'est mortu prenu de preucu.
Comeini, una die, arrennegadu che berre, ca fit perdende sa gherra contra a sos lacanarzos, at secadu su nitzu. Azummai non l'at faladu unu raju cando s'est abizadu chi su poddiche fit de zesso. S'arabu chi bi l'aiat regaladu, s'est zuradu chi no ischiat chi su poddiche fit fartzu, ma Comeini l'at fatu isconcare su matessi.
In sa sententzia b'aiat iscritu:
"Si meritat sa cundenna pro aer nadu sa veridade supra unu poddiche fartzu..."

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA