Su paisu de rodeddu
di Renzo Rosa

 

 

In d'una zona de su Montiferru, in mesu ‘e montes baltos e buscos seculares, b'hiat unu paiseddu chi no tottu connoschian.
Cussu paisu si narait Rodeddu, e fuit gai bellu chi l'imbidiain in totta sa zona.
Piticcu ma pulidu e cun sas carrelas largas e fattas a impedradu.
Sos abitantes, una chimbantina, bivian da sos fruttos de sa terra e fuin tottu amigos.
B'hiat deghe pitzinnos chi andain a iscola, e una mastra passensiosa chi lis imparait a legger e a iscrier.
In mesu a cussos deghe pitzinnos bi fuit Gavineddu.
Gavineddu fuit mandrone e non cheriat istudiare; e sigomente fuit fizzu solu fuit viziosu, carrigu 'e milindros, e pensait solu a su giogu.
A su postu ‘e andare a iscola, ogni manzanu girait in campagna a chilcare nios o a furare cariasa: po cussu a degh'annos fuit ancora tontu che nappu.
Su babbu e sa mama, cun dispiaghere, lu lassain fagher ca li cherian troppu bene; e issu faghiat semper peus.
In Rodeddu b'hiat d'ogni bene 'e Deus: fruttas de tantas calidades, campos de trigu, buscos prenos de crabolos, e cariasa; b’hiat cariasas in tottue.
Ma sas prus bellas fuin in s'ortu de sas fadas. Parian albures de Nadale, semper carrigas de cariasa ruggia e manna cant’una nughe, e tottu la disizain.
Ma non de toccait niunu.
Cuss'ortu fuit rispettadu da ‘e tottus e mancari nisciunu,a memoria de omine, b'hiat bidu anima ‘ia non s'attrivian a b’intrare.
Una die Gavineddu, chi comente semper non fuit andadu a iscola, bidinde cussa cariasa gai manna, sena bi pensare duas boltas ch'est saltiadu lestru subra 'e s'albure.
In s'ortu no si bidiat nisciunu; e issu, allegru e cantande, iscudet a mossu a una cariasa.
Mai l'esseret fattu! S'albure, a boghes da su dolore, s'est tottu troffizzada e, dandeli unu colpu ‘e rampu, nde l'hat iscuttu a terra.
Su poberu pizzinnu, tottu pistu, fuit nessi mes’ora istontonadu chi non cumprendiat prus nudda e, cando s'est abbizzadu, a ‘enanti sou hat bidu tres femineddas betzas cun su nare longu: in sa punta ‘e su nare dognuna giughiat unu porru, mannu e ruggiu.
Tottas tres l’abbaidain, arrennegadas, e sa prus betza l'amminettait cun su fuste, nandeli:
"M'has mossigadu su nare, iscuru tue, meritas una punizione".
E sena tenner lastima de su prantu de su poberu Gavineddu chi domandait perdonu, l'hat puntadu su fuste.
Da ‘e sa punta hat bessidu una lughe ilde e tantos filos in colore 'e oro, chi l'han imboligadu da pes finas a conca, faghindeli su chiri chiri in totta sa pessone. Poi sas tres betzeddas sun isparidas de colpu.
Gavinu s’agattat torra in domo, colcadu in su lettu, pensande de aer bidu tottu in bisione, ma b'hiat calchi cosa chi no andait bene.
Fuit betzu, istraccu e pesante; e, toccandesi sa cara intendiat chi fuit rasposa.
Tottu ‘isiones maccas! – pensat girandosi in su lettu.
Appenas fattu die, intendet pichiande a sa gianna, e una oghighedda chi li narat:
"O Ba’, oe mi dolet sa ‘entre e a iscola no bi ando".
“Si no b’andat issu mancu deo”, narat un’ attera oghe ‘e pitzinnu.
Appena postu pes in terra, Gavinu cumintzat a tusciare e d'ogni colpu 'e tusciu li faghet doler sos fiancos.
Samunandesi in cara, s'abbaidat'in s'isprigu e biet un'omine ‘etzu, cun s'alba longa ma cun sa faccia sua imbetzada de barant'annos.
Fuit in d'unu miseru apposentu e sa lughe de s'istiarica faghiat bier sos muros affummados da ‘e annos e sos caltzones tappulados chi pendian da sa palera de una cadrea sena fundu.
"Gavinu, aiò! Narabilis tue de andare a iscola". Gavineddu si girat e biet una femina tottu ischirritzada e duos pitzinnos minores, pranghinde, attaccados a sas bunneddas de sa mama.
“Gavì - ripitiat issa - pesa da su lettu e manda a fizzos tuos a iscola, si no cheres chi diventen tontos e poberos comente su Babbu”.
Intendinde cussas peraulas, milli cosas li giran in conca e a sa fine bi pensat. S'ortu 'e sas fadas!
Su giogu, e su 'e non cherrer andare a iscola...
E como? - como So’ mannu, ma tontu comente cando tenia deg’annos, bell’esèmpiu dao a fizzos mios!
Ahi, si podia torrar’insegus in su tempus!..
Su manzanu in sa carrela ‘e iscola, Gavineddu biet a Antiogu e a Peppeddu.
“Ciao Gavì - li naran - Aiò a furare cariasa, diaul'e Mastros!”.
“Eh nò - rispondet issu – bastat cun su giogu! - da como In poi ando semper a iscola, ca deris notte appo sognadu chi est mezzus a istudiare"!

(mastru Gavinu)

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti