Su maschinganna
di Renzo Rosa

 

 

Azzis a perdonare si in custu contu b'hat calchi isbagliu de iscrittura, ma ancora non sò sanadu bene dae sa paura chi appo leadu, eppuru c'hat passadu barant'annos da 'e assora.
Fuit s'annu milli e noighentosessantaduos e fui teraccu pastore in sos montes de su motiferru.
Semper isculzu, famidu e, maltrattadu dae su mere chi fuit dogni die imbriagu.
Drommia peri sas alas de sos muros e a de die pastorigai, mulghia e segai linna, e po paga unu uccone 'e pane tostu unu ticcu 'e latte e unu anzu d'ogni die. Tenia solu unu disizu, de crescher impresse, e de diventare forte po iscuder su mere.
E cun cussu disizzu una die mi so fuidu, cun s'isperanzia de li torrare piattu cambiu. Sa idda fuid'attesu e fu faghindesi buggiu, assora istraccu mi sezzo sutta un'albure e figu a pasare.
E sognande de esser altu e forte m'es caladu su sonnu. Tottu in d'una, intendo una oghe "hoi azzudu azzudu! abberzo sos oggioios, e bio unu nanu cun s'alba bianca chi l'arrivait fin'a pese, altu cantu unu banchittu 'e oltigu e feu che su depidu chi pranghiat a succuttu.
Abbaidande bene appo cunpresu puite pranghiat, poltaid un'ispina de pirastu cravada in su calcanzu. E deo prontu etto sa manu e nde la tiro. Tottu in d'una cuminzat a ischeltiare, cantat faghet, s'albure e sa pruna ch'iscudet su berretto a terra e riet a iscracagliu. Poi mi nde saltiat a subra e coddos e in d'un'origa mi narat" grazie de s'azzudu, nara ite disizzas ca deo tenzo facultade de avverare tottu sos disizzos. E saltiande comente una molla da un albure a s'attera, ripitiat "nara unu disizzu" e deo bil'appo nadu. "Cherzo esser altu prus de duos metros, forte cantu a sansone e torrare a sa cussorza e iscuder su mere".
Mancu finidu e lu narrer fui torra in s'oru 'e sa pinnetta e bidindemi finas su cane s'est fuidu a orulos malos.
Sa pinnetta m'arrivaid a brenugos e sas albures parian mattas de aldu reu.
Arrivat su merigheddu, imbriagu e sena mi biere si sezzidi in subra 'e su poddighe mannu 'e su pè arrambat sa conca a su cambuzzu e si ponet a sorroschiare. S'ora chi tantu hia sognadu fuit arrivada, cun duos poddighes l'acciappo a un origa abellu abellu, sena prus timer sas boghes che lu pigo in altu e abberzo sa ucca!
Tottu in d'una torro piticheddu, lanzu timerosu istrighinde cun d'una manu s'origa de su mere. Hai! sos colpos! cantu min'dat dadu! mi l'app'ammentare totta vida, cussu nanittu feu cun s'arba bianca chi si troffizzait in terra, ridinde comente unu maccu!!

Secondo premio Teti 2002

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti