Sos bottinos imbullittados
di Maria Luisa Pisanu

 

 

Sas novas malas s'isparghen in -d- unu fagher de ogni e, a sa 'essida 'e sa missa prima, totu l'ischiana chi Gantine fit mortu.
L'aiana agattadu fuliadu in terra, in sartu 'e Noragugume, e nd'aiana dadu contu a caserma.
Sos carbineris, cun chilo, fin andados a domo de tiu Perantoni prò li dare sa nova e prò che lu leare a faghere su riconnoschimentu 'e su fizu.
In domo, sola, tia Carminedda fidi iscabada, non cheriat crere a su ch'aidad' intesu cun sas origras suas. Non che fin passadas mancu batter oras dae cando Gantine che fit bessidu dae domo.
Fit torradu prò sa festa e prò si che leare su trammudu. L'aiat bìdu prò unu pazu 'e oras: su tempus de illichidare sa bertula, chenàresi, 'estìresi 'e festa e, poi, si che fit bettadu a piazza pro intender sos cantadores.
Fit regortu a tardu e mancu corcadu a su lettu; los aiat saludados e si l'aiat awiada a cuile.
Como fit mortu. Sa domo si fit preninde. Dae sa zanna, lassada aberta comente si usat da chi b'est su mortu, fin bintradas sar bighinas. L'aian basada, un' istrinta 'e manu e, poi, si fin dadas a faghere.
Ghie fidi illertinde, chie che fit cazzande sas cosas appicadas in sos muros, chic che fit collinde sos zizios in sos calassios e atteras fin preninde de abba e de ozu sos calighes prò approntare sas lampanas de azzendere, subra sa cassiabanca, in s'intrada.
Tia Carminedda, sèzzida in su foghile, lassaiat faghere, senza 'ogare mancu muttu. Cussu punì fit pane 'e prestidu. Atteras bortas fit toccadu a issa de fagher sa matessi cosa in domo anzena. Si no atteru issa sos bestires los zughiat nieddos dae sempre e sas bighinas non depian andare a pedire roba pro la chinghere.
Comare Velissia, cand'at intesu sa notissia, es curta, a succurtidos, prò dare cunfortu a sa pobera Carminedda. Sun che sorres ca, pro annos, an teraccadu paris e an divisu benes e males. A narrer sa santa veridade, pius males che benese.
Intrada, si l'abbrazzada, li leat sa manu e bi l'istringhet forte. Carminedda pranghede e cun Velissia li torrat sa 'oghe e finzas su cabu. In conca li passat sa vida!
Velissia l'aiat battizadu a Gantine e, sempre issa, l'aiat battizadu cuss' angheleddu chi li fit mortu 'eninde a sa lughe. Fini abituadas a ingullire fele e si cumprendiana senza narrer peraula.
Si fidi agattada cun Velissia da chi su merigheddu l'aiada irraidada a pizzinnedda de mancu seigh'annos. Pro meses l'aiat fascadu sa matta a istrintu, prò no che perder su triballu, ca sos meres, si si fin abbizados chi fit raida, li dian aere mustradu sa zanna. Poi Deus l'aiat cherfida 'ene e si fidi istrumada. Velissia aiat cramadu, a s'iscùsia, a tia Minnia, chi fit cantu a sa mastra 'e partu, e tottas duas Fainana azuada a partorire e aian dadu interni a cussa criaturedda naschida morta.
Velissia no aiat fattu peraula cun nessunu de su chi fit capitadu a Carminedda, ca ischiat bene chi, si in sa 'idda 'essiat sa 'oghe, s'amiga diat aer tentu malu passare. Unu burdu non si perdonai a nessunu e sos mascros s'intenden aulorizados a faghere malas propostas.
Carchi 'oghe si fit intesa in giru e Carminedda, bella che sole,, si che fidi imbezzande senza si cogiare. A Velissia l'istringhiat su coro, ca issa aial promissu a Donna Zuanna de abbarrare 'aghiana prò la lenner conlu finzas a sa morte., ma Carminedda merilaial de si faghere una familia.
Una die, chistionande in funtana, aiad'intesu a tia Peppedda lamentosa ca timiada de morrere senza 'ier a Peranloni accodumadu. Tia Peppedda aiat chircadu carchi femina prò su fizu, ma tottu l'aian lorradu corcorigra, ca Peranloni fi' loppu e illumbadu. A minore l'aiat dadu unu carche un'ainu e fid' abbarradu islroppiadu a vida. Bonu che pane, cun duas manos de oro, diad'aer campadu sa muzere che reina ca, faghinde su sartu, 'alanzaiat bene. Ma nessunu s'appenaiat de cussu fizu!
Velissia, una 'orta consolada tia Peppedda, aiat faeddadu cun Carminedda de cusla cumbinassione e che l'aiat conchinada a si cogiare cun Peranloni.
Si fini isposados, unu sero a tardu, in sagrestia, solos cun su preideru e cun Velissia e tia Peppedda cernente testimonzos.
Perantoni cheriat bene a Carminedda, non li faghiat mancare nudda e su bene fit creschidu de prusu da chi fit naschidu Cantine. Bellu che su sole, pintu e lintu sa marna.
Fit creschidu forte e sanu, ma imberriadu che pudderigu 'e ainu. Perantoni cheriada ch'esserada imparadu s'arte de cosire, ca teniat bona clientela, bon' intrada e si che fid' imbezzande, ma a Cantine, de istare oras frimmu, non li passaiat mancu in conca. A issu li piaghiat sa campagna, sos nidos de sos puzones, sas tanas de sos 'erittos e sos logos abertos, non s'agu e su tidale.
Lompidos sos degheott'annos, dezididi chi si chered'allogare pro imparare a fagher su pastore.
Carminedda no es meda cuntenta, ma Perantoni la cumbinchede e, chircadu su mere, andat cun Cantine pro frimmare su cuntrattu. Incominzad'a Santu Zuanne e li dana unu tantu in dinari, deghe 'erbeghes a s'annu, duos anzones (unu a Nadale e unu a Pasca), doighi chilos de casu e unu pazu 'e bottinos imbullittados.
A Cantine non li paret beni. In -d-unu pazu 'e annos si faghet s'ama.
Su triballu er meda, non pasat mai, ma, carchi sero, istaccat e torrat a bidda. Cun s'iscusa 'e su trammudu, si faghet una tzillerada cun sos amigos.
“Comente aiat fattu deris", narat Carminedda.
Sas duas comares pranghene e faeddan a s'iscùsia. In custos momentos de dolore si torrad' in segus e si faghet su contu 'e sa vida.
Intenden istragassu in carrela, boghes, prantos e si nde pesan che ischibulas.
Nd an torradu a Cantine, tetteru in su baule. Como toccada a issas de lu samunare in aghedu e de lu mudare pro faghere s'urtimu viaggiu! Cun manu frimma l'ispozana. Su corpus er lieru, zughet solu un'abbuddada 'e lepa in sas palas.
"A traittoria l'an puntu", narat Velissia. "Ma proite?"
in su brussu zugnet su reliozu, in trugu sa cadena chi l’at regaladu Velissia pro su battisimu, in burzacca su bussiottu cun pagos soddos, in minudos. "Non l’ana mortu pro l'irrobbare", naran sas feminas.
"Non teniat contos cun sa giustissia Cantine, non teniat nemigos, no aiat mai fattu disaccatos.
Proite, proite", ripitidi, a cantilena, Carminedda.
Intantu an finidu de lu 'estire. Sa 'este de vellutu, fatta a mesura dae Perantoni, li falat che raggiu. "Er bellu che santu", narat Velissia e si lu 'asad in cherbeddos. Carminedda l'es poninde sas carzettas e, intantu, narat a Perantoni: "Apporrinde sos bottinos imbullittados, los at chintos deris pro 'ennere a sa festa, mi los ad ammustrados cun orgogliu. Nessi si che los finid in s'ateru mundu".
Perantoni aberit sa ucca e rispondede: "Fid'iscurzu, li ch'an furadu sos bottinos!"
"Como s'ischit proite Tana mortu"! abboghinat Velissia. "Pro unu pazu de bottinos imbullittados. Pro unu puzzinosu pazu 'e bottinos"!

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti