Sarbadori
di Gabriele Ortu

 

A ddu biri aici, no dd’hiast’ a donai tres arrialis. Pagu bestiu, langiu, anzis fadiau, straciuliau, mali trassau in totu, casi casi, scintu.
In istadi e in ierru sempri su propriu bestiri scorriau, bestiri po modu de nai...
Epuru, cust’omini no timit ne frius, ne basca e ne bentu. Po issu is stasonis sunti sempri ugualis. Hat essi’ ca est abituau a dromiri in terra de candu fiat unu pipiu, ma nisciunus ddu scit.
Medas aturanta spantaus po custu, ma nisciunus hat mai cumprendiu su comenti.
De siguru scieus chi sa mama fiat una femina pobera in canna. Prus pobera de is poberus. Candu dd’hiat batiu a su mundu no dd’haiat postu ne fascia, ne sauzu, ca no ndi teniat. Issa, hiat imboddicau sa creatura sua a intru de una peddi de brebei e custa ddi serbiat po coberta, po barzolu, e finas po domu.
Candu ddi donat sa tita, a su pipiu suu , issa pigaiat tot’impari custu fangoteddu e donat s’impressioni de essiri allatandu unu angioneddu.
Custu pipiu fiat nasciu in s’ierru, un ierru chi a memoria de omini no s’arregordat po su grandu frius chi hiat fatu. E no si cumprendit comenti no si siat pigau una promunita custa pobera creaturedda. Siguramenti dd’hat agiudau Deus...
Is pipius sunti che is arburis chi nascint in terrenus malus: crescint mellus de is ateras chi sunt beni acudias. Aici fiat sussediu a i custu pipiu...
Cust’omini no tenit ne stera, ne sacu po dormiri, ma po isssu totu su logu andat beni po si pasiai. Si calincunu ddi domàndat in'ui bivit, issu arrespundit::”In d’ognia logu. Su letu miu est sempri apariciau, no mancat ne traverseri, ne lezolus e ne crobetoxu. Sa terra mi fait de sterrimentu e de letu, una perda dda pongu a cuscinu, is istellas sunt is frassadas e sa luna est sa mariposa. No mi mancat nudda...
Custas cosas no ddas nàrat tantu po nai, est propriu su modu suu de bivi’.
Sarbadori no tenit domu, ne barraca o aconculu perunu, e dromit aundi ddi capitat.
Est un omini fatu aici, no si ponit pensamentu de nudda e consillat a totus a no si ndi ponni'. ”Babu nostu pensat a totu.” Custumat a nai.
Biadu issu chi tenit unu babu aici arricu... Si bit chi tenit pensioni manna meda...
Po mei is cosas sunti diversas. Mi depu preocupai de totu, si bollu papai. No totus seus nascius cun sa camisa. Bolemu propriu sciri in ui fiat issu sa borta chi Deus haiat nau a is ominis : ” De oi, bascei a si scabulli su pani cun su sori de is ciorbeddus...” E de cussa dì, is ominis, hanti comenzau a sudari. Is arburis no hanti batìu prus frutus bonus; sa terra s’est intostada e s’omini, po papai, hat imbentau su traballu, su marroni e su trebuzu. E s’est depidu incrubai cun dolori de schina e medas aturus malis. Ma Sarbadori de custas cosas no si interessat.
“Cosas de su mundu.” Narat.
Sarbadori est su contrariu de is ominis de su tempus suu. Diversu in ognia cosa e de totus is aterus. Hat'essi’ po sa grandu inteligenzia chi Deus dd’hat donau, o po ateras arrexonis, ma issu chi no hat studiau , fait scola a totus. Ndi scit sempri duas rigas de prus de is aterus. Anzis candu si ponit a arrexonai cun is chi sunti scipius si spassiat a ddus cogliunai fendiddis preguntas a is calis no scint mancu torrrai sceda. Cun totu chi cust’omini no hat studiau fait umbra a meda genti! Est odiau e amau, imbidiau e amirau. No traballat bingia, ma fait unu binu de is mellus de sa bidda sua.
Una borta, sa mama, fiat stetia invitada a sa coia de una neta sua e fiat mancau su binu, propriu candu fiant in prangiu.
Sa mama dd’haiat nau: “No ddis fazasta fai' bregungia, a i custus sposus scedaus." …Sarbadori chi fiat ubedienti, ddis hat preparau unu binu aici gustosu chi ancoras oi, sa genti s’arregordat e de su binu e de cussa coia.
Omini stranu. Diversu e contrariu a is cosas e a is modus de penzai de totu sa gente
normali. Una specie de Bastian contrario, perou sempri in su giustu. Talmenti giustu e onestu chi donat finzas e segamentu a genti meda, siat manna che pitica.
Po su modu suu de si cumportai, certunus chi ddu boliant mortu, circanta de ddu ponni in mesu po ddu podi' incurpai de calincunu ingannu, ma issu fiat sempri atentu e no si faiat improsai. Cussa specia ‘e genti dda conosciat a su fragu. No si fadiat certu ponni sa trobea de cussus fingius. Parit chi is ogus de Sarbadori siant capacis de biri is fueddus prima de si cumponni a intru de su ciorbeddu de sa genti. Est sussediu, medas bortas, chi hat donau sa risposta prima de dd’essint postu sa domanda. Hat essi’ po custu motivu chi medas bortas s’est salvau de dd’arrestai po essi’ chistionau mali de sa religioni e de is predis. Issu sciat ligi’ in su pensamentu e ognia borta donat sa risposta in modu de no si cumprumiti’.
.Certu chi depit essi’ atentu poita certus politicus e ominis de cresia ddu bolint mortu in calisisiat modu. Ma no ddis arrenescit mai.
C’est stetiu un omini su cali hat circau de ddu bociri candu fiat apenas una creatura, ma sa borta puru est stetiu meda fortunau. De seguru depiat tenni’ santus in Paradisu. Dd’hat scampada po miraculu. Chi no essit tentu su donu de ligi’ is pensamentus a pipiu puru, e, furbu furbu, no hiat nau nudda a nisciunus ? Bolis biri chi sa cosa est propriu aici ? E deu chi hemu cretiu de dd’essiri agiudau Deus!
Mi parit chi custu pipiu hap’hat fatu totu a solu!
Sarbadori fiat timiu e odiau de politicus e de predis, is calis timiant a perdi’ is ordinagus de su cumandu e is richesas chi teniant. E a nai chi fiat un omini de... nudda, poberu, e mali trassau! Sa forza sua fiat in su fueddu, in s’onestadi, e in s’amori po sa genti : armas chi bincint totus is batallas de su mundu.
Po difendi s’ideali cosa sua, Sarbodori, s’est finas e lassau bociri, ma nisciunus.est arrenesciu a ddu indusi' a cambiari.
Po is ideas suas dd’hanti fatu unu processu e medas dd’hant’acusau, ma fiat innozenti. E penzai chi dd’hanti cundennau po essi’ nau : “No si depit bociri, no si depit furai, no si depit odiai. Si depeus bolli’ beni che fradis, totus”.
E a narri' chi oindì ci sunt ominis, is calis hiant a bolli’ , si ddu podiant fai’, a ndi cancellai finas su nomini de custu notzenti. Tenint asciu de nai e de fai.
Sarbadori est sempri innìa e narat sempri is proprias cosas: est coment’e su soli, fait luxi ognia dì e po totus, malus e bonus.

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA