Contus de bixinau

Sa scuminiga ‘e Simieri
di Luigi Suergiu

 

 
Insaras fiat tempus de carestia e mancai fessint abituaus a sa poberesa, sa genti de Simieri no arrenesciat tirai a innantis. Sa terra pustis mesis chene unu stiddiu di aqua si fiat siccàt, in su sartu su lori chi fiat cumenzendi a cresci cun s’umidu de sa notti, luegus fiat stetiu abbruxau chene ‘e piedadi, de unu soli chene coru chi hiat turrau totu su birdi chi issu ammostàt. Totu su logu a ingiriu de sa bidda dì po dì pigàt una bisura de tristura, faendisì sempiri prus siccau e grogu.
Su famini fiat giai mussiendi sa brenti a cristianus i a bestias chi andanta sbanda sbanda in is bias de cussa pobera bidda, o in is terras asciuttas in circa de scruffi unu pagu di erba. Medas circanta de tirai a innantis cun su pagu chi sa terra ancora donàt cun bona volontadi, ma de su cardu molentinu puru e di ateras erbas arestis, no ‘ndi fiat abbarrau mancu s’arrastu, i a bell’abbellu totu fiat sparessendi; de cuguzzula o de gicoria mancu a ‘nci penzai, figureusì de is fruttus de matas chi ancora fiant strantaxias. Po finas sa carruba fiat sparessendi e i cussa chi arruiàt a terra no duràt meda, in pagus diis no s’indi biiat prus manc’una e mancai fessit pigàt de su bremi, fra bestias e cristianus no ‘sciu chini siat arribau prima, po ‘nd’ arregolliri cussu fruttu bonu e saboriu.
Aici fiant is cosas in su tempus de custu contu, candu Para Bissenti de Sisali fiat beniu a fai missa in sa cresia de Is Angelus a Simieri, po sa festa de S. Pedru. Issu accabàt sa çerimonia hiat scaresciu is crais de sacrariu de Deus in sagrestia, e fiat stetiu po cussu chi is ladronis ‘nd’hiant furau unu calixi de oru cun perdas preziosas, e su prattixeddu piticu, (Pisside) cussu puru de oru. Ma su dannu prus mannu a intendi a predi Gaetanu, fiat stetiu cussu de ‘nc’hai fuliau e lassau in terra, is particulas cunsagradas, cussu fiat stetiu su sacrilegiu prus mannu fattu de is ladronis. Predi Gaetanu sa fura dd’hiat scoberta a s’in cras, candu chizzi chizzi hiat abertu sa cresia po fai sa primu missa. Issu no si fiat acatàu luegus poita fiat andau in derettura in sagrestia a si bistiri is paramentus e candu prontu fiat arribendi a s’altari, po pagu no poniat su pei asuba de is particolas spainadas in terra.
Immaginai su spantu prima e s’assichidu pustis chi hiat pigau predi Gaetanu biendi una cosa aici de primu mengianu, mai dd’hiat’essiri penzau de biri su corpus de Gesus fuliau in terra. Disisperau si fiat ingenugau arresendi e prangendi, no hiat toccau nudda finas a candu passau s’assichidu, hiat ‘zerriau su sagrestanu chi fiat ancora in sagrestia: ”Peppinu,…Peppinu! Beni a innoi,.. curri, ohi mamma mia su dannu chi hant fattu!”
Peppinu fiat curtu luegus penzendi a su malu; “ depit’hessiri beniu gana mala a predi Gaetanu”, penzàt, ma candu hiat biu is particulas in terra, issu puru ingenugau si fiat postu arresai cumoviu. Predi Gaetanu no boliat perdi tempus e dd’hiat ghettau unu ‘zerriu narendi: curri.., curri…a sonai sa campana a tocc’’e fogu, e ‘zerria genti! Fai benni sa genti!” mancai zoppi zoppi po s’edadi avanzada, Peppinu fiat curtu a tirai sa funi po arrepiccai cun totu is forzas chi ddi bessiant, in pagu ora su sonu a scaviu ‘nd’hiat scidau totu sa bidda, sa genti avolotada curriàt a prazz’’e cresia, preguntendisì cun spantu ita podiat hessiri suççediu. Luegus sa cresia si fiat prena, predi Gaetanu no faiat accostai a nemus accanta de s’altari, si fiat postu in su gradinu prus artu e de inguni hiat donau sa sceda a totus: “Bieis ita hant fattu nottesta, sunt brintaus a furai in sa domu de Deus, hiat sentenziau, i ancora…hant fattu su peccau prus mannu, disagrendi a Nostu Signori e po custu hant’essiri cundannaus.”
Sa sceda de su chi fiat suççediu in Simieri, hiat curtu de pressi arribendi a is biddas de accanta, e in d’unu grei fiat arribàt finas a Casteddu, aundi si fiat spantau finzas s’Obispu mannu cun totu sa curia e is religiosus accanta. “Toccàt a fai una scuminiga pubblica, hiat sentenziau chene duda s’Obispu in Casteddu, poi tocchendisì sa punta de sa barba casi penzamentosu hiat acciuntu: si.... no ‘nc’est atera cosa de fai che una scumuniga maggiori, movei e partei luegus.” hiat ordianu a is predis presentis. Custus si fiant castiaus a pari e approntau cuaddus e sattafossu , fiant partius cun aterus predis de is biddas accanta. In s’interim a Simieri, predi Gaetanu chi conosciat beni is arregulas de sa cresia po custas occasionis, hiat cumandau a Peppinu: “Appronta sa cresia a luttu strintu po sa çerimonia de sa scuminiga, cras arribant is predis maggioris de Casteddu.”
Sa çerimonia depiat hessiri fatta su prus a prestu chene perdi tempus, e Peppinu hiat cuncordau unu catafalcu in mesu in mesu de sa cresia, cun is candelobrus prus mannus postus a is quattru partis e is candelas nieddas prontas po hessiri allutas, infinis hiat postu velus e telonis (cussus puru nieddus) po carraxai su chi pariat unu monumentu de campusantu. Is santus chi fiant in is nicchias ddus hiat cobertus comenti e chi fessit tempus de caresima, ponendi asuba a dogniunu unu velu de colori viola, totu fiat stetiu approntau po sa çerimonia.
A s’in cras sa genti fiat approillàt de bon’ora po agattai postu, su prus fiant feminas cun sciallu nieddu in conca, aintru de sa cresia prena comenti fiat no s’intendiat una musca bolendi, totus fiant citius e in timoria arresanta a boxi bascia casi a ‘scusi, su toccu de allamai chi faiat sa campanedda de is mortus, poniat un axiu timorosu a totus is presentis. De suncunas si fiat abertu su portali e su viceobispu de Casteddu cun predi Gaetanu a su costau, fiat brintau sighiu de aterus dexi predis, totus fiant bistius a nieddu cun d’una candela (niedda cussa puru) alluta in manus, cantendi a canzonedda hiant cumenzau is litanias de sa scuminiga maggiori:
Is iscuminigaus autoris de su delittu, siant maladittus de Deus! - Aici siat!
Arrespundiat in coru sa genti.
Is iscuminigaus ladronis, siant maladittus de sa Mamma sua Santissima! - Aici siat!
Is scuminigaus ladronis siant maladittus de totu is Angelus e i Santus ! – Aici siat!
Siant orfunus is fillus insoru e viudas is mulleris! - Aici siat!
Is iscuminigaus bandint pedendu su pani de genna in genna e no ‘nd’agatint! - Aici siat! Is iscuminigaus andint a tira tira po pediri sa lemusina e siant malitrataus! - Aici siat!
De pizzus de sa trona aundi fiat arziau su prus becciu de is predis, issu puru sentenziada cun boxi firma e fueddus grais chi pariant arruendi comenti a sa dì de su giudiziu:
Calint asuba insoru totus is liagas, chi Deus hiat mandau a s‘Egittu! - Aici siat!
Calint asuba insoru is maledizionis de Sodoma e Gomorra! - Aici siat!
Calint linguas de fogu e siant ingurtius de sa terra, che a Datam e Abiron! - Aici siat!
Calint asuba insoru disgrazias, i arruinas mannas ddus portint a s’inferru! - Aici siat!
Is “Aici siat” de sa genti chi arrespundiat marcanta sa crescìna posta in claru de is toccus de sa campanedda, e donanta unu sensu grai de timoria e tristura a totu su logu.
A s’acabu de sa çerimonia, sa candela chi dogna predi teniat in is manus, fiat stetia studàt in su laccu de s’aqua benditta, mentras is doxi predis totus in pari sempiri a canzonedda narànt: “ Chi s’ hiant cundannaus is peccadoris ladronis, a entrai a s’inferru po sempiri, i a no biri prus, sa luxi de Deus” in custa manera si fiat serràt sa çerimonia po arreparai a su sacrilegiu chi fiat stetiu fattu in sa cresia de Is Angelus, sa genti a conca incrubàt i a coru tristu, ‘nci fait bessia a bell’ abbellu.
Pustis unu pagu de tempus, pariàt chi totu fessit scaresciu, sa vida in Simieri fiat torràt comenti a sa de dogna dì, ma sa carestia tiràt a longu, nudda faiat penzai chi fessit po spacciai, tant’est chi sa genti penzàt cun arrexioni chi cussa fessit sa pena chi sa comunidadi depiat scontai, po curpa de chini hiat cumittiu su sacrilegiu in cresia.
Comenti si ‘scidi, in tempus de carestia puru, dogna mali no benit a solu, i aici a su famini si fiant acciuntas is maladias, in medas no ‘nci dda faiant po sa debilesa, pruschettotu pipius e beccius moriant e no solu po famini, prus de unu fiat stetiu agatau mortu cun mancias a colori ‘e binu in su corpus e luegus si fiat pensau a sa morti niedda, (pesti bubbonica) aterus moriant po dissenteria datu chi s’aqua puru in s’arriu no calàt comenti a prima e sa chi fait firma in is piscinas fiat cumenzendi a si pubesci.
In medas giai penzanta de s’ind’andai de cussu logu chi pariat maladittu, e bendendi su pagu chi teniant s’ind’ andant foras in circa de bona sorti, aici is poberus fiant sempiri prus poberus i a chini teniat dinai fiat sempiri prus arricu, comporendi po pagus arrialis terras e benis de chini disisperau si fuiat.
Finas a candu una disgrazia, hiat torrau a pillu su chi fiat suççediu in tempus passau.
Juan fiat unu de cussus chi in Simieri staiat beni, teniat una sa sienda manna cun terras e bestiamini grussu (bois e baccas), ma sa genti asutt’’e boxi naràt chi su beni no fessit totu fruttu de su traballu suu. In bidda curriat boxi chi pustis sa fura in cresia, is viaggius a campidanu de Juan fessint aumentaus e dogna borta torràt carrigu de mercanzias, bistuariu de velludu, telas de linu, camisas a colletu e de cussas ricamadas, tot’ arroba fini chi pagus si podiant permittiri. Sa gelosia e sa nomenada pagu bella, hiat fattu de Juan un omini sempiri prus solu e pagu craculau de is amigus, chi bogànt scusas po no hessiri bius cun issu, nemus aggradessiat is cumbidus chi no mancàt de fai in dogna occasioni, po cussu Juan fiat arrutu in s’annuggiu , i a bell’abbellu fiat passau de sa tristura a su binu. Fiat suççediu totu de pressi in cussa notti de S. Larentu; Juan no s’intendiat beni e si fiat arrimau prus a prestu de comenti fait sempiri. Hiat passau una giornata de is peus de sa vida sua, su papingiu chi intendiat in corpus no ddi lassàt asseliu, hiat passau una dì scraffendisì casi a sanguini e vetti a su mericeddu pariàt chi fessit asseliendisì, po cussu cansau , si fiat arritirau po si corcai prima de s’ora. Fiat arrenesciu a dormiri ma po pagu ora, mancai a issu dd’hessit partu meda de prus, su papingiu ddi fiat torrau prus forti e po biri ita ddi fiat beniu in is cambas e in sa brenti, hiat circau de allui luxi, ma siat poita fiat stontonau de su binu, o po su scraffingiu chi teniat, issu no s’arregordàt innui fiant is candelas, finas a candu ddi fiat passau in conca de ‘nd’hessiri allogau un ‘arrogu aintru de una pingiadedda de terra posta in su stauli. Dd’hiat afferràt de mala manera a su puntu chi ‘ndi fiat arruta a terra e si fiat segàt, ma no ‘ndd’inpotàt nudda, su chi boliat fiat sa candela, i aici mancai cun manu tremi tremi fiat arrenesciu a dd’allui.
Faendu luxi a su corpus si fiat accatàu chi is ammancias de colori viola fiant crescias e in mesu a forza de scraffi ddi bessiat sanguini, ma no ‘nc’hiat penzau meda a longu, pigàt s’ampudda de su parastaggiu , hiat accabau su binu mesu spuntu chi fiat abbarrau aintru, e prus stontonau s’inci fiat ghettau in su sterridroxu pigau de su sonnu, scarescendi s’arrogu de sa candela alluta. Girendisì, fiat stetiu unu corpu ‘e brazzu chi ‘nc’hiat furriau sa candela, i aici fiat partiu su fogu chi in pagu ora hiat abbruxau s’aposentu e totu su chi ddoi fiat aintru. Su serbidori mischinu, a nai sa beridadi fiat curtu cun scovas e pagu aqua, candu si fiat accatau de su fogu, ma po Juan no ‘nci fiat stetiu nudda de fai, issu no respiràt prus i accanta dd’ hiant agattau s’arrogu de sa candela niedda chi si fiat postu in bucciacca sa dì de sa scuminiga bessendi de cresia.
Custu fiat bastau a sa genti chi tostorruda no s’indi boliat andai de Simieri, pustis s’accabu de Juan, timendi chi sa morti niedda fessit giai spraxia in totu sa bidda, in pagu tempus totus si fuiant abbandonendi domus e cantu teniant de no si podi portai avattu.
I aici Simieri fiat diventàt sempiri prus niedda, poita sa genti andendisindi poniat fogu a dogna cosa, cun sa spera de bocciri e de ‘sperdiri po sempiri sa morti niedda.
Andànt conc’a mari in circa de unu logu mellus aundi podi bivi, po scaresci sa carestia e is disgrazias chi issa hiat portau e chi hiant biviu in cussu logu, ma pruschettotu ‘oliant scaresciri po sempiri sa fura de sa cresia de Is Angelus e sa scuminiga maggiori chi po totus fiat stetia sa ruina manna de Simieri.

Ceraxus su quattro de treulas 09

 

Sa pesti niedda donada a chini po scarognia dda tenit, dolori mannu e ammancias nieddas (bubbonis) in su zugu, in is piegas delicata accanta de sa natura e asutta de is brazzus.
Su maladiu ponit sa conca a parti de agoa e stirat sia brazzus che cambas accirdinendisì comenti chi bolessit segai custas partis de su corpus po si liberai de su dolori. Totu is partis umidas de su corpus comenti a sa salia, su picciacciu (urina) e is cagallonis, impari cun s’alidu de sa bucca e po finas su sudori donant unu fragu aici leggiu(pestiferu) chi nemus arrenescit a abbarrai accanta a su maladiu, ne dottori e ne parentis o chi sisiat, fina a candu is ammancias (bubbonis) scoppiendisì faint bessiri arriu unu succi nieddu e fragusu chi poni fini a s’esistenzia de sa persona maladia.

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti