Sa righina
di Renzo Rosa

Dae su libereddu de
–sas aventuras de zizzu roseddu-

C'hat coladu barant'annos dae sa die ma si penso a su ch'est capitadu azzomai non bi creo mancu deo.
Fuid una die de atunzu, de cuddas dies de ismentrigare, sa neula fu gai fitta chi, po poder passare, toccait de l'ispostare cun ambas manos, ma sas baccas fuin famidas e neula o no mi so postu in caminu.
Duas oras a s'apprappidu peri sos caminos carrigos de rù, e tittione sena ischire inue fui, a cando intendo un'oghe! "Hoi azzudu, azzudu."
Paro s'origa ma non cumprendia da inue esseret beninde, intendia su riu a pagu trettu e sa neula pianu pianu fuit cuminzande a ch'alziare.
Fui quasi arrivadu a sa cussolza e intendo torra unu lamentu.
"Azzudu, azzudu, so annegande!"
Sa oghe eniat da su riu, abbaio bene e in su poggiu b'iad un'omine, cun s'abba finas a sa ula, e non resultaid a nd'essire.
Non comprendia comente mai fu quasi tottu ammuntadu eppure cussu poggiu, su prus, fuit a fundu mesu metro.
In d'ogni modu lu devìa azzuare, che so coladu cun s'abba a brenugos, e cando fui ettandeli sa manu cussu, lestru comente unu lampu, sind' attaccad' a su trugu. Assora appo compresu puite fuid annegande in d'unu poggiu gai bassu, fuid unu nanu, ma gai pitticcu chi po fagher unu nanu intreu bin'de cheriat trese.
Su prus tiat pesare una deghina 'e chilos ma de cantu istringhiat mi leait s'alientu. Abbellu abbellu, ruinde e pesande arrivamos a su paris.
Istraccu mortu mi sezzo subra 'e unu crastu e isetto chi su nanu calet dae coddos ma, a cantu pariat, non de teniat peruna intenzione e prus tentai de l'istaccare prus mi cravait sos pes in fiancos e istringhiat sas manos in su trugu.
Non b'iat nudda ite fagher, po cantu peleai non resultai a mi lu cazzare. Assora, pianu pianu, appo sighidu su caminu finas a su acchile cun sa righina semper attacada.
Appenas arrivadu a sa pinnetta a tremula nd'ogo sas sigarettas e nd'accendo una, ma s'istranzu mi che la leat da murros e si la fummad ' in duas tiradas.
Ogni cosa chi faghia cumandait issu, mulghia e si buffait su latte, provai a mandigare e mi leait su mossu da ucca, faghia sos bisonzos, los faghiad issu puru e, in sa posizione chi fuit postu, non mi faghiat piaghere.
Provaia a drommire e drommiat issu puru, ma sorroschiait comente unu porcu e faeddaid in su sonnu.
A sa 'e tres dies non de podia prusu, fui illanzidu nessi sette chilos, e sa righina fui semper ingrassande. Cun sas ultimas forzas adduradas mi so postu in camminu a cara a bidda.
Tenia bisonzu 'e mandigare, ma appena ettai manu a calchi fruttu mi che lu leaid e che l'ingulliat intreu, provai a buffar ' abba cuss'arga m'ispostait sa conca e buffait solu issu. Fui buggiu cando a sas battor dies so arrivadu a domo, famidu, bruttu e disperadu, non ragionai prusu, fu diventadu un'umbra cun d'unu nanu attaccau a su trugu.
Busso sa gianna e cun s'ultimu filu 'e oghe narzo a muzzere mia. "Essi ca so istraccu. E dami s'ampulla 'e s'abbardente e sa mazza de ispaccare linna."
S'abberit sa gianna e Maria, idindemi in cussas condiziones, ch'est rutta a terra da sa timoria ma appo fattu giustu in tempus a ciappare s'ampulla.
Appena istupponada, solu a sa finta de l'assazzare, est isparida dae manos, Indovinade a inue?
De colpu m'est torradu s'alientu e su nanu pidinaid in terra imbriagu.
Cun calma, a colpos de mazza, l'appo icreffiadu sa conca e posca che l'appo ettadu in su buàle e s'alga.
Cun delicadesa appo lead' in brazzos a muzzere mia, l'appo colcada in su lettu e mi so colcadu deo puru.
Dae assora ch'at coladu barant'annos e a su chi appo fattu bi penso ancora d'ogni die e mi dispiaghet ma so istadu custrintu ca, a cussos tempos, tenia su lettu piticcu e in tres non b'istamis.

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!