Sa perda manna
di Luigi Suergiu

 

 

Meda tempus fait, candu s’istadi fiat istadi cun is giornadas bascosas e is nottis longas de lugori, sa genti de sa bidda mia abettàt su mericeddu, po bessiri in circa de recreu a si gosai sa friscura. In dogna bixinau fiat costumanzia de primu merì, di allichidiri ananti de su portali de dogna domu un arrogu de bia, i aici faiant totus, infrischendi sa terra cun s’aqua de funtana, po ‘ndi bogai su calenti de sa dì passàt. Fiat su pustis xena chi is beccius cun feminas e pipius, bessiant de domu portendisì dognunu su bangheddu o su scannu po si sezzi, faendi arroliu a s’apprigu in manera chi su bentixeddu casi sempiri levantinu, sulendi friscu no donessit meda fastidiu. Si sezziant a su lugori de sa luna e s’ammostànt scolorius in sa cara e in is bistiris, totus fiant imprattiaus de su lugori e pariant mommois . Fiant is piccioccheddus a inzullai is beccius po intendi is contus antigus chi abettant cun pagu passienzia e meda curiosidadi.
Su prus de is bortas fiant contus de tempus de gherra e de timoria, contus de bruxerias o de scraxoxus agattaus, po cuntrattus fattus cun su tiaulu, de ominis abistus cun pilu in su coru. Ma su contu chi prus hiant ascurtau cun timoria e curiosidadi, fiat stetiu cussu chi ajaju Bachis, su prus becciu de su bixinau, hiat contau in d’una notti de luna prena in su mesi de austu; “Su contu de sa perda manna”. Fiant tempus de famini e de poberesa, hiat cumenzau cun boxi scannia e unu pagu trista ajaju Bachis, comenti e chi cussus tempus ddus hessit bivius issu puru. Fiant is tempus candu sa genti andat avattu de su bestiamini, spostendisì de logu in logu in circa de terras grassas, bonas po sa pastura e cun aquas friscas.
Custu suççediat candu is provvistas fiant spaccendi e su famini sempiri de prus pigàt a mussius a brenti, siat a is mannus che is piticus.
Totus pinnigànt is pagus cosas chi possidiant, is telus po sa tenda, cerbonis e forciddas, stoias de sterri in terra po corcai, is strexus po coxinai su pappai, is farcis cun is seguris e ateras ainas chi serbiant po traballai i accudiri is bestias, totu cosas necessarias po bivi comenti si biviat insaras. Aici sa familia de Cambacurza puru, s’approntànt a partiri; Bachicca su becciu mannu fiat su capu familia, issu giai de unu pagu de tempus no si podiat movi a solu, teniat abbisongiu de aggiudu e andat a fatiga cun d’unu baculu de ollastu intagliau a disignus strambus, fattus cun sa leppa chi allogàt sempiri in busciacca. Vetti aici a bellabbellu arrenesciat a si movi cun su baculu in manus.
Tanu su fillu mannu, fiat cussu chi traballàt po mantenni sa familia, fiat giovunu e forzudu, pasciat su bestiamini i andat a cassa, issu provvidiat a is abbisongius de totus. Isalena mulleri de Tanu, bella femina e giovuna issa puru, accudiat a totu is cosa de sa tenda e mancai no fessit manna meda di edadi fiat mamma de dus fillus, Sadurru e Impera. Totus donànt una manu de aggiudu a carrigai su carru i a ponni asuba de su molenti is arrobas, arregollendi is armentus a pari, po hessiri prontus a partiri candu su capu de su cunsillu de is sabius, hiat essi donau su cumandu.
Tanu giai de una pariga de dis fiat nervosu, dogna cosa di fiat fastidiu e cun is fillus e sa mulleri no fiat amurosu comenti a sempiri. Isalena chi ddu conosciat beni, faiat in manera de no ddu contrariai po no ddu fai sunfriri de prus, issa isciat poita su maridu fiat sunfrendi. Sadurru su primu de is fillus giai matuccu, si fiat accatau de comenti su babbu in cussas dis fiat cambiau, i aici preguntat; Sadurru: Mammai, poita babbai est aici contrariau! Isalena hiat fingìu de no cumprendi, ma issu hiat insistiu e duncas no hiat pozziu fai de mancu de arrespundi; Isalena: Est aici poita si depeus spostai, no has biu chi depeus carrigai totu su chi teneus, i arregolli su bestiamini po andai cun is aterus! Sadurru no si fiat accuntentau de cussa resposta, si fiat acatau chi s’ajaju puru de una pariga de dis no fiat dispostu a giogai cun issu e hiat insitiu cun sa pregunta; Sadurru: e ajaju, poita issu puru s’est intristau e no giogat prus cun mei! A custu puntu Isalena si fiat agattat a is strintas, no ‘ndi podi fai de mancu de arrespundi e dd’hiat nau, chi s’ajaju no podendisì movi comenti a is aterus, fiat diventau unu strobbu po totu sa comunidadi, duncas no podiat andai cun issus a is terras noas, ma depiat abbarrai cun is beccius de strobbu comenti a issu e totu.
Issa dd’hiat fattu cumprendi chi su cunsillu de is sabius de sa comunidadi, hiat diçidìu in cussa manera, totu cussus comenti a Bachicca, depiant‘essiri portaus a sa babbaiecca, i aici Sadurru si fiat accuntentau de sa resposta e no hiat prengutau prus nudda. Sa babbaiecca no fiat ateru chi unu logu scioberau de su cunsillu de is sabius, aundi depiant’essiri scabiossaus is beccius de strobbu, duncas si scioberat sempiri unu carropu o un’arrocca posta in artu, in manera chi is chi beniant scabiossaus ingunis depiant morri luegus chene sunfrimentu. Podiat puru capitai chi calencunu no moriat luegus e insaras po cussus ci fiant is baculeris prontus a fai su traballu insoru. Custus fiant giovunus chi portànt unu baculu, cun su cali depiant donai s’urtimu corpu a i cussus chi ancora sunfriant pustis essiri stetius scabiossaus. Po no essiri riconotus, issus si passànta in sa cara latti de lua, accanta de is ogus e in is murrus chi unfrendisì ddi si ‘cambiàt s’erxiu po no essiri riconotus de is beccius. Alloganta però una cara comenti e chi portessint una carota chi ammostàt un arrisu tristu e a sa propriu manera beffianu, cussu chi ancora hoi si narat s’arrisu sardonicu, aici andant sartiendi de unu corpus a un’ateru faendi casi una danza, po donai cun su baculu s’urtimu corpu a sa conca de is poberittus po ddus accabai de bocciri.
Custus arregordus teniat in conca Tanu giai de una pariga de dis, de candu si fiat rendiu contu chi Bachicca no podiat partiri cun issus, su babbu fiat diventau unu becciu de strobbu. Issu sa notti dd’hiat passàt turmentau de custus penzamentus, su mengianu chizzi s’indi fiat pesau prima de s’ora, candu totus fiant ancora dormendi, mancai de sonnu lebiu no si fiat accatàt nemancu Isalena, de cantu hiat fattu a bellabbellu. Bachicca fiat giai pesau, abetendi in foras gosendisì s’urtimu friscu de su chizzi in cussu beranu chi fiat accabendinci de passai. Tanu dd’hiat agattau strantaxu cun su baculu in manus, aundi hiat arrimau sa barba castiendisì a terra;
Andaus…prontu ses, custus fueddus asutt’’e boxi su fillu hiat nau a su babbu chi no hiat arrespustu, ma hiat moviu sa conca de pizzus a basciu po fai cumprendi Eia! Andaus prima chi arzit su soli, hiat acciuntu Tanu, carrighendisi su babbu in palas e incamminendisì in su mori conca a monti.

Hiant fattu unu trettu mannu in mesu de sa boscaglia, s’airi fiat lebia e frizzanti, cun s’umidu s’intendiant ancora is fragus ammesturaus de murta, de moddizzi e de murdegu, su soli cumenzàt a si pesai in su xelu chi fiat sempiri prus asulu e limpiu.Tanu cumenzàt a intendi grai su pesu de su babbu asuba de is palas, su mori si faiat sempiri prus strintu i a punt’a sus, mancai andessit a passu siguru, circàt cun is ogus unu logu aundi podi pausai po torrai sulidu.
I eccus no ddi pariat berus, hiat agattau una perda manna aundi si podi sezzi e stuai su babbu, i aici hiat fattu cun d’una torràt de sulidu chi scoviàt cantu fatiga finas a insaras ddi fiat costau. Fiant a s’umbra de un ilixi sezzius tot’a is duus, candu Bachicca chi finas a insaras no hiat abertu bucca, hiat nau; Bachicca: Has fattu beni fillu miu a ti firmai, deu puru candu hia portau a babbai, mi seu sezziu in d’una perda comenti a i custa po pausai. Tanu cun spantu hiat intendiu cussus fueddus e casi no boliat crei a su chi hiat cumprendiu, aici hiat arrespustu; Tanu: comenti, tui puru has fattu custu! Su babbu cun boxi pagu sigura ma clara hiat sorigau narendi; Bachicca: Eia, deu puru hapu fattu aici cun babbai, e fillu tuu puru candu hat’essiri su tempus, hat a fai aici cun tui. I hat’essiri sempiri aici de babbu in fillu, finas a candu sa costumanzia no cambiat. Custus fueddus po Tanu fiant stetius peus de unu mussiu a conca donau a sa traittora, issu a istentu hiat nau; Tanu: Oh..no, no podit ‘essiri; e poita fillu miu hiat depi fai aici! Deu ddu stimu e seu bivendi po issu! Ancora su babbu torrendi a fueddai hiat acciuntu; Bachicca: deu puru, t’hapu stimau e ti stimu, i hapu biviu po tui. Ma est sa preneta de is ominis, chi ‘ollit chi is fillus fazzant su chi hant fattu is babbus. Deu in su tempus hapu fattu a babbu miu su chi issu hiat fattu a su babbu, i aici hat’essiri po fillu tuu, chi hat a fai su chi ses faendi tui.
Intendendi custus fueddus, Tanu fiat abbarrau aturdiu e no hiat arrespustu; si fiat attuàu su babbu a coddu e ci dd’hat torrau a sa tenda a iscusi de totus; innì hiat prezzettau a Isalena i a is fillus, de dd’assistiri in totus is abbisongius suus, finza a candu Deus no dd’essit zerriau a sei.
A s’ora de partiri fiant andaus cun Bachicca puru, chi fiat stetiu cuau in mesu de is arrobas carrigadas in su carru a bois, pustis a iscusi de totu sa comunidadi, fiat stetiu assistiu de sa nura e de is nebodis, finas a candu, una carestia manna, fiat arribàt ponendi in disisperu sa comunidadi e portendi medas beccius a sa morti po famini. In sa tenda de sa familia Cambacurza, is cosas no fiant diversas, però fiat suççediu unu fattu chi nemus hiat’essiri mai cretiu. Fiat spaccendi su pani, nemus isciat ita fai, candu Bachicca hiat zerriau a Impera, su prus piticu de is nebodis a sa parti de sa tenda sua, i aici dd’hiat cunsillau; Bachicca: Beni a innoi Impera, ascurtamì beni ita depis fai. Dd’hiat fueddau a s’origa a iscusi de is aterus po no si fai intendi e candu su nebodi hiat cumprendiu beni, ‘nci fiat bessiu impressiu de sa tenda cun d’unu sacchittu chene saludai e fiat mancau po una xida intera. Immoi torràt Impera cun su sacchittu a coddu, camminendi casi a fatiga po su pesu, fiat cuntentu e no biiat s’ora de arribai a sa tenda. Sadurru si fiat accattau po primu e de su prexu si fiat postu a izzerriai; Sadurru: Impera,…. Impera, est arribendi, mammai,…Impera est torrau! A is zerrius sa primu a bessiri fiat stetia Isalena, hiat lassau totu in baganti e si fiat posta a curri adobiendi su fillu po ddu imprassai. Impera puru hiat allonghiau su passu candu hiat biu sa mamma currendi, si fiant strintus a pari cun prexu a tot’a is duus. Impera: Mammai, mammai….castiai ita hapu portau! Fiant stetius is primus fueddus chi fiat arrenesciu a nai e prima ancora chi totu is aterus fessint arribaus a ddu imprassai, hiat abertu su saccu, no si podit contai su spantu candu hant biu cussu colori di oru; trigu, trigu…hiant zerriau totus in pari, poi hiant preguntau; Innui has agattau custu trigu! Comenti has fattu! Impera prima de arrespundi si fiat castiau in giru e hiat biu s’ajaju arrimau in d’unu arrenconi de sa tenda, si fiat accostau a Bachicca e cun is lagrimas in is ogus, fiat arrenesciu a nai: grazia,….grazia ajaju. Su primu chi hiat cumprendiu fiat stetiu Tanu, e imprassendi su babbu cun stima e cumoviu, hiat boffiu sciri su contu de su trigu. Impera aici hiat cumenzau: Ajaju m’hati cunsillau de andai a circai is nius chi is formigas faint in terra, po arregolliri su trigu chi issas pinnigant in s’istadi e no arrenescint a cuai asutta de terra, aici hapu fattu in custas dis, i eccus su chi hapu agattau. Isalena pronta e cun prexeri hiat acciuntu: Immoi ddu molleus e crasi faeus su pani. Aici hiat fattu, ma su fragu si fiat spraxiu in dogna logu, totus is de sa comunidadi spantaus fiant accurtus a su fragu bellu, puru su cunsillu de is sabius fiat approillau e hiat boffiu sciri comenti fiant andas is cosas.
Aici grazia a Bachicca sa comunidadi fiat arrenescia a tirai a innatis po totu su tempus de sa carestia, su cunsillu de is sabius si fiat riuniu po deçìdiri una borta po sempiri de ponni fini a sa babbaiecca, is anzianus no funt prus de strobbu, ma de issus c’est abbisongiu in sa comunidadi, aici sa babbaiecca fiat spacciàt po sempiri. Ajaju Bachis hiat accabau su contu, calencunu comenti a is prus piticus po sa stanchesa ddi fiat calau su sonnu, aterus fiant abbarraus citius e penzànt, po unu momentu nemus hiat fueddau, ascurtanta su coru avolotau, vetti sa luna in artu s’ind’arriat e bregungiosa si cuàt addia de is nuis faendi s’ammostacua. Sa notti fiat arribàt e totus impilurzius po su contu e po su serenu de sa notti chi fiat calendi, hiant pinnigau cadiras e scannus i a boxi bascia s’arritiranta narendi: bonanotti ajaju Bachis.


Ceraxus su bintitres de Cabudanni 06


2° Premio - Concorso di Prosa in Lingua Sarda
Samugheo (Or) 2° Edizione 2007

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti