Sa notte de Santu Jubanne
dell'amico Giovanni Piga


Pepeddu Meliacra,Giovanni Piga aiat jurau chi, in totu sa bida sua de massaju, no aiat bidu mai una annada de sicanna che a sa chi fit rucrande.
A male ‘e annata, si li fit afilau su furfuraju a su labore, su cale fit istasìu e mal’ingraniu.
Sa muzere lu juchiat appicu tantu tempus pro chi seret andau a ub’est tziu Predu Turtura a li narrer sos berbos. Non fit issu su primu. Bi nde suprìat dae totu sas bidas de furriu: a chie pro li prender s’astore, a chi pro mariane, e su prus propriu pro si facher prender su furfuraju chi, in annadas che i cussas, si jocottabat sos labores.
Ma Pepeddu, non de cheriat mancu su fracu. Issu a cussas cosas non b’at mai cretiu. Non crediat in nudda, pro su zustu, mancu chin Deus. Fit comunista e pro cussu fit cumbintu chi non depiat creder in nudda e in nemos.
“As a bier” l’insistiat sa muzere, “chi si no andas a ti narrer sos berbos, no atzapas mancu su sèghede in sa tula... Si non gai, cust’iberru cascamus.
“Dassami sa conca”. Li rispondiat su maridu, “totu machighines sun. Si aiat apiu cussu podere, non fit istau miseru coment’est. Cad’annu, si li morin su mesus de sas crapas. Est a gana che a nois “mortales”. E cheres chi s’aiat pòtiu aberu, no aiat fatu carchi cosa pro issu? Est chi sezis totus gaddighinosos, non bidies prus in gai de su lumenariu de sa janna... Diaulu ‘e babuliscos”.
Cudda povera femina, dae cuche non lu bocabat. Ma como si nche fit biende cottu de frunza. No ischiat su pessu de picare. A bortas si bidiat tenteau de tuccare. Ma sa pagura de lu bier intrande a domo de tziu Predu, l’istorrabat su pessamentu.
“Ma cando mai, cust’omine resessit a prender su furfuraju! Mancu chi siat cane de presorju...! Mancu credende bi soe. Sicomente non sun duas galigas”
A s’idea chi juchiat fichia in conca, chircabat de li dare una zusta resone, chi però no accatabat. Depiat sarbare sa cara chin sa zente. Fortzis fit propriu cussu chi lu turmentabat: su de perder sa cara chin su bischinau. Issu Pepeddu Meliacra, santupedrinu, comunista chi non crediat mancu chin Deus, depiat creder a sos isbirgos de Predu Turtura? Mancu pro sonnu.
“Petzi, apretau aberu aberu mi bio” aiat nâu
E difatis, fit istau propiu s’apretu chi l’aiat ispintu a cambiare idea.
De su restu, sa familia fit prima de sa braga. Sas animeddas fin creschende e cada die aian bisonzu de su bucone. S’incunza de su labore fit s’unicu apentu in su cale poder contare. Oramai, aiat fatu de totu, pro sarbare sa tula. Aiat bocau chentu isbirgos e fatu cada ghelea pro poder jacarare cussu lampu de puzone dae su tridicu, chene nde bocare capu perunu.
Aiat detzisu. “Andet comente cheret andare, mi nian su chi cheren, ma dego sos pitzinnos de sa gana non bi los dasso morrer”, l’aiat nâu a sa muzere chi non d’istabat in sa beste de sa cuntentesa.
Tziu Predu Turtura fit un’omineddu minuju, bestiu de rûsticu, chin sa barba cana chi l’arribabat a petorras. Fit sàpiu e connoschiat totu sas erbas medicamentosas de Santu Jubanne. Fachiat sa medichina de s’ocru malu, iscudiat su sorde e su friu chin sos berbos. In sa notte de Santu Jubanne, fachiat sas rezetas, chin sas erbas suas, pro su dolore de sa mata e de d’isprene. E sanabat s’érnia de sos pitzinnos chi su crapuficu. Ma a Pepeddu Meliacra li bastabat chi l’esseret presu cussu lampu de furfuraju, mancari no nde esseret codiau pinna.
Tziu Predu Turtura, fit sètiu in sa cortita, in s’umbra de su babizone de la linna, in d-un’iscanneddu de ferula, leghende unu libreddu de cantone de Pipinu Mereu. A sa boche, si nch’aiat dogau sas ulleras e aiat nâu a intrare. Cando s’aiat bidu in dainnantis a Pepeddu Meliacra, ischinde comente la pessabat, si fit pesau ispantau: “Ello? Pepè, sa fide t’est torrada?”.
Pepeddu, incrapuddìu, dae sas paporadas de sa birgonza, s’aiat frobiu su sudore chi li fit rucrande sos cavanos.
“Tziu Prè,“ l’aiat rispostu, chin boche dolimorjosa, “disisperau soe...”
“Ell’it’orobona!” L’aiat rispostu cudd’omine chene lu dassare acabare.
“Bastu cantu fit annada mala, mi s’est afilau su furfuraju puru a cussa tulichedda de labore. Si sichi de custu tamanu, mancu su semen mi còdiat ocannu... Pompiae si podies facher carchi cosa, si nono mi si morit pitzinnu de sa gana cust’iberru!”.
“No as provau chin sos mamutones e chin sas traculas a lu jacarare” l’aiat pediu cuddu betzu pilicanu.
“Cada isbirgu apo provau tziu Prè, cada isbirgu! Ma no est serbiu a nudda. Issu puru famiu est. A l’ischies chi s’at fattu peri su nidu in sas butzaccas de sos mamutones? Mancu su dimóniu lu jàcarat...!”.
Tziu Predu Turtura, aiat cumpresu aberu chi s’omine fit didisperau. E cussu disisperau l’aiat ispintu a pedire azudu a issu, mancari pacu bi seret istau credende in su chi podiat otenner. Aiat postu sas ulleras supra su tzumpeddu, si fit pesau ritzu e s’aiat pompiau a Pepeddu in pupias.
Chin sa sapientzia e s’isperienzia de sos ottant’annos ch’aiat, ‘aiat fatu un’analis de su carattere suo de omine, de s’arrogantzia e de sa debilesa chi est in cada essere, mancari mascarada dai atos de frassos corazos.
In cussos ocros ispapajaos haiat bidu pintada sa lacana de sa possibilidade de sos omines, chi tantu mannos si fachen e chi imbetzes sun chisina de fronte a s’andare serenu de sa natura. Non si poden rucrare sas andattas de sa bida chene bi trabucare. Non si podet arribare a sa punta de sas cosas chena impreare su baculu de s’umilidade.
“Pepeddu Meliacra” l’aiat nau chin boche aspra. “Pompiami in cara e rispondemi sintzeru: sicuru ses de su chi mi ses pedinde? Fide as chin mecus?”
“Eja, tziu Prè!” L’aiat rispostu, ressinnau, pessande a sos fizos.
“E tando si has fide depes istare trancuillu. Como andas, mi tenes unu furfuraju bibu e mi lu battis a inoche. a su restu ja bi pesso dego”.
“Unu furfuraju bibu? Su boja lu tenet!” si fit bortau, delusu Pepeddu.
“Tue lu depes tenner, Pepeddu Meliacra, si cheres chi sa faina si facat e resessat. E dáeti ite facher, Santu Jubanne est acurtzu. Como bae in bonora. Pustis cras a bortaidie chi sias inoche. Mi racumando, pessa a cussos furfurajeddos chi as in domo tua isetande su bucone chi si sun manicande sos furfurajos de campu. “E ammentati” l’aiat bochinau issinde in sa janna “chi siat furfuraju de ocannu, nobadile, ca sa faina resessit mezus!”.
Pepeddu, si nche fit imbertu, in sos gurutos de Santu Predu, pessande comente diaulu facher a tenner cussu raju de puzone, in cantu no abarrabat mancu a l’isparare a balla.
Fit abarrau duas dies intregas, a cama de sole, in mesu sa tula, apostau, a cando in d-un’oru, a cando in s’ateru, in chirca de tenner sa madriche de s’imbentu chi lu depiat sarbare dae sas peleas.
Hait parau pradiches de cada zenìa, cropos chi su pilu de coa de cabaddu, aiat bocau milli isbirgos, chene resessiret a s’intentu.
Sa die prima de Santu Jubanne, pustis de aer pistorjau su mesus de su labore (aiat fattu prus dannu issu chi non su furfuraju in totu s’annu) fit resessiu a nde tenner unu impessu bolau dae nidu.
“Jachi no apo tentu su babu” ‘aiat nâu, irghiliniu ma cuntentu’, “mi che tenzo su fizu! Tue pacas pro totus. Forzis ses su chi as prus pacu neche ma dego puru no apo ite ti facher, neche o no neche nde pranghet berbeche” aiat sichiu, ocros a cuddu puzoneddu, chi si fit tremende che canna in intro de su punzu sudorau: pariat bocau de sé.
Fit ghirau a bidda e sero sero, pro non lu bier sos cumpanzos chi la pessaban che a issu, fit andau a domo de tziu Predu Turtura pro che li jucher sa neche de totu sas peleas suas.
“Isperemus chi l’andet bene custu” aiat pessau, prima de brincare su lumenariu de sa janna de tziu Predu. “Balla, si non gai ja mi la passo bene; e chie bi resessit a nde tenner ateru? mancu pessare bi cherjo”.
“Tziu Prè!” aiat zubilau dae sa cortita “a bi sezis. Bos apo battiu s’imperju!”. Cudd’omine fit iscampiau in sa janna de sa chuchina chi dabat a sa cortita. Juchiat sa berrita ghetada supra su coddu. In manos, mesu fatu, juchiat un’iscanneddu de ferula chi nche fit acabande a piros de ozastru. Aiat arrimau totu in terra, si nch’aiat catzau sas ulleras e si l’aiat pompiau a fissu, chene li risponder.
Pepeddu Meliacra fit tiri tiri de sudore, barbi longu, chin su benete mesu ispinniau. Fit in manicas de camisa e in gambales: mai l’esseren mancaos.
Su punzu de sa manu dresta fit parau a dainantis, astrintu comente cando saludabat sos cumpanzos in sa sezione de su partiu. Pezzi chi, custa borta sa pandera de su saludu fi cuddu furfurajeddu mesu culinudu.
“Dezi, pompiae si bos andat bene. Tres dies fipo gherrande!”.
Tziu Predu Turtura, aiat picadu cudd’animaleddu in manos, l’aiat ispartu sas alas e fit in punnas de lu ponner a bolare. A Pepeddu che li fit issia una boche chi nche lu depen aer intesu in Séuna.
“E ite ses timende chi si nche bolet?” l’aiat nau, mustrandeliu supra sa manu. “Non bies ch’est mesu mortu de comente lu juchias agretiau in su punzu? Est a cantu torrat su póchiu...”.
“Iscomitu chi non balet pro sa faina, tziu Prè” l’aiat nau, ispramau mannu.
“Est galu bibu, e cussu est su chi contat. S’edade puru ja andat bene. Dassamilu inoche, istanotte, chin s’azudu de Santu Jubanne, fachimus sa faina. Tue, como ghiratinche, ma a mesunotte in puntu addóbia a sa de Prede ‘e Corbu ca ti naro su chi depes facher. Istanotte b’est sa luna. Fortunau ses Pepeddu Meliacra, sa cosa resessit bene a luna crara e prena!”.
Ma Pepeddu, de cussa fortuna no est chi nde fit meda cumbintu. Totu sas biabolicas chi fit fachende cudd’omine, non lu fin cumbinchende. Belle belle, nde fit impudau de s’esser abassiau a cussos machighines. Ma oramai nche fit in mesu e cheriat bier a ube arribabat sa ghelea de tziu Predu Turtura, chi prus de turtura, in cussu mamentu, lu fit biende mariane.
In sustanzia, Pepeddu Meliacra, non bi crediat prima e non bi fit credende mancu su sero. Tziu Predu, si fit sapiu de sa difidénzia de su massaju.
E ischinde su chi ischiat, nde fit sicuru chi lu fit picande pro maccu.
Sa campana de s’orolozu de Santa Maria fit tocande s’urtimu toccu de mesunote cando Pepeddu Meliacra si fit adopau chin su patriarca santupredinu.
Su chelu fit lùchidu. Sa luna, práchida e lucorosa, pariat su distimonzu de arcanos juramentos chin s’imponentzia chi juchiat. Ma si fit prena de imponentzia issa, tziu Predu Turtura, pompiandesila a fissu, non fit a mancu.
Pustis chi fit abarrau parau, ocros a cuddu pischeddu de luche, comente chi seret istau faveddande chin issu, si fit bortau cara a Pepeddu, chi si fit isantalau, credo, non credo,pompiandesi cuddu puzoneddu culinudu.
“Pepè” l’aiat nâu “a ti la sentis a li tirare su trucu a su furfuraju?”
“A custas oras” l’aiat rispostu de malu grabbu “ su trucu liu dia tirare peri... peri a lutziferru...!”.
Su betzu, aiat fattu bintas de non cumprender e l’aiat porrìu su chi bi fit abarrau de su furfurajeddu, a forza de l’ammaticorjare.
Pepeddu, l’aiat aggarrau e chin d’una fortzicada ebbìa, chin s’arrennegu chi juchiat in corpus, che l’aiat istratzau sa conca.
“E commo, ite nde faco, tziu Pré”, l’aiat nâu, serenu, comente chi si seret illiberau de unu pesu de cussentzia.
“Piccas sa conca, su restu liu ghettas a sa gattu, e prima chi essat sole, che la pones in mesu de sa tula ‘e su lavore. Custu est s’iscaddu pro sos ateros. Dae oje no as a bier prus pinna de furfuraju, in sa tula de janna bentosa... Ma ammentati, prima chi si remonat sa luna, andande andande, depes narrer chimbe Babu Nostru e chimbe Ave Maria”.
Pepeddu Meliacra, santupredinu, comunista, chi no aiat nâu una precadorìa in bida sua, fit tucau, pacu cumbintu de su chi fit fachende, pro nan chi cumpretere su ritu, chi sicundu tziu Predu Turtura, depiat jacarare su furfuraju dae su labore. A sa chida imbeniente, fit torrau a ub’est cudd’omine a li dare contu de sa faina.
“Resone abazes, tziu Prè”, l’aiat nâu, ridendesila a gurpinu, “A l’ischies chi non s’at bidu prus ala de furfuraju in su labore meu...”.
“Sa forza de sa fide binchet cada male, Pepè. Dego, no apo fattu nudda. Su meritu est istau tuo chi as cretiu e fatu su chi t’apo nâu...”.
“A narrer sa beridare, tziu Prè,” aiat rispostu Pepeddu, “mancu dego apo fatu nudda. Sa note de Santu Jubanne suber de andare a “Janna bentosa”, mi nche so’ colau a sa cantina de compare Fraschitu e l’amus fata totu s’impudile bibende e cantande bandiera rossa. A su gattu, chin su corpus, l’apo ghetau peri sa conca de su furfuraju, ma chene si nde sapire sa femina!”.
“E tando comente la pintas tue, chi non t’at toccau prus ispica?” l’aiat rispostu ingrisau cuddu betzu.
“Ca non l’apo dau prus tempus! S’in cras e totu m’apo buscau azudu e nche l’apo messau... chin sa farche in su punzu”.
“Zudas!” L’aiat bochinau, comente no aiat fatu mai, tziu Predu Turtura, ofesu in s’orgolliu, “Sartiami su locu e non bi coles prus mancu in bichinau”. S’aiat acontzau sa berrita, chi nche li fit ruta, e si fit postu a rasare, a manos juntas, fortzis cuddu Babbu Nostru e cudda Ave Maria chi no aiat rasau Pepeddu Meliacra.

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA