Sa neche…. (la colpa…)
di Giovanni Piga

 

S’iscola elementare de Santu Càralu, in Oros, affungada in sa mudesa ùmida de sa coa de s’attonzu, pariat per’issa in cherta de s’istirare, che tilicherta, in su caente de unu sole beranile chi, a mamentos, iscampiabat sa cara, dae sas nues lascas a passizu in d-unu chelu barju (1). Su tìrriu de su “campanello” fit arribbau bragheri e prepotente dae s’ala intro a ischelare (2) s’assèliu chi fit ninniande su locu. Sa letzione fit accabbada. Una troppa manna de pitzinnos, a boches de cuntentesa fit istuppada (3) a fora dae sas àulas che unu traghinu bocau allagande de gosu e innossèntzia su cortile. S’intendiat in s’àghera unu sentore de festa. Fit sa bizìlia de Nadale, e de sas bacàntzias. Sos iscolanos lu fin isettande che a Deus prus pro sas regalìas chi battit sa festa che pro sa nàschida de Zèsus, chi galu, issos, non de cumprendian sa sustàntzia. Sa cuntentesa lis pintabat sa cara. “Viva sas bacàntzias!”. “Viva Zesù Bambinu!”. “Viva sas regalìas!” bòchinaban, a bìnchides (4), brinchiande e currende, che anzones in su pradu, piccàndesi a piccu e ispinghèndesi s’unu chin s’àtteru, sichios dae s’ocru beneittu de su sole issu puru chin sa bucca de su risu. A s’ala de fora de s’iscola, babbos, mamas, jajos e jajas de sos pitzinnos ch’istaban prus innedda, fin isettande in màcchina o in moto, calicunu peri in britzichetta pro nche ghirare su fizu o su nepode. Sos àtteros, Sos chi ìstàbana prus accurtzu, a grùstios si fin avviande a pede, joca-joca, chin su grimbiale irbentuliande e chin sa bùssia a framu coddu e calicunu de sos prus minores, ca non la pòdian, la juchian a tira, presa a unu fileddu. Tottus cuntentos: iscolanos, insinnantes… prus pacu sas mamas, timende chi s’accasazu de tottu cussas dies de festa a sos fizos lis esseret bariau sa mente dae s’iscola.
Su Nadale est arcanu e incantu tottu paris, prenat de sole e de accasazu s’intranna e i sos pessos non solu de sos pitzinnos. Eppuru b’at sèmpere carchi dommo a ube su sole suo fadau non resessit a intrare. Sa dommo de Nadaleddu fest una de cussas. Nadaleddu fit su pitzinnu prus tristu de s’iscola, semper a sa muda, chene mai sinnu de risittu in labras, a grista falada non pòmpiabat in cara a nemmos. Nudda l’incantabat, nudda pretendiat, dae nemmos. Sos ocros suos maduros in colore de padente non s’ispalattaban a sos lucores innossentes de sa bida. Eppuru fit unu pitzinnu meda abbistu. In iscola bastabat una pesada de chizos de sa mastra e issu crumpendiat a bolu. Mancu gai sa mastra, zovanedda, resessiat a li crumprèndere su caràttile. Aìat provau a li pedire si b’aiat carchi cosa tra cumpanzos o in famìllia chi li pissichiat s’intranna, carchi issuddu, a issa isconnottu, chi rodiat sas dies suas innossentes. Nadaleddu incurbiabat sos ocros a terra e non rispondiat. Non fit resessia a ischire su proitte sa mama no fit mai bènnia una die a iscola. Fortzis l’ischiat ma fachiat bintas chi nono. A iscola fit semper andau su jaju a l’accumpanzare pro cada bisonzu. Cando sa mastra a su jaju li nabat chi cheriat faveddare chin sa mama de su pitzinnu issu, mesu irfadau, rispondiat, chin che fit allargu, trabballande in foras de bidda.
Sos cumpanzos a Nadaleddu lu pìccaban in ziru, ca fit mudulone e peri ca imbetzes de sa mama o su babbu andabat semper su jaju a nche lu piccare dae iscola. “Ti credes unu catteddu sennorinu, alloddiau e barrosu chi non dat ballassa (5) a nemmos. Tue no as nen mama nen babbu…! No as unu jocu… mancu unu chircu betzu de britzichetta pro jocare a rodedda!…”. Pro su pitzinnu fin cravos. Su jaju tziu Nadale Istesàu, pro nche lu ghirare dae iscola, peri aende sa Chimbichentos, in die bona andabat chin Pedelestru, su poleddu biancu chi si nch’aìat ghirau dae s’Asinara, ube fit badianu de presone, cando si fit zibbilau. Nadaleddu, su primu tempus, fortzis ca fit prus minore, fit bragheri de ghirare chin su jaju a groppa de su molente biancu. Dae cando sos cumpanzos d’iscola, pro mascarare s’imbìdia issoro pro su poleddu biancu, aìan imbuccau (6) a lu pissichire e a l’inzurjare fintzas sas radichinas de sa nadìa, issu si nche ghirabat a pede.
Tziu Nadale Istesàu, fit isettande dae un’ora, paschende su poleddu, in d-una zura de erba frisca, in
Sa ‘e Maria Codè, a fùrriu de s’iscola, isperande de cumbìnchere su nepode a ghirare chin issu. “Nadalè, proitte non ghiras chin zaju su galaneddu mè… Pedelestru est isettande a tibe, peri pro nche l’iscappare, impessu chi ghiramus, in sa tanchitta de Miròne!”. “Nnzh!… aiat rispostu fachende chi nono chin sa conca. Deus l’ischit cantu cussu nono li fit costau. Su pitzinnu nd’aiat gana de si sèder, a sa sola, su molenteddu biancu, de l’iscappare a cùrrere in sa carrera de su bichinau de Maicuntentu, juchèndenchelu a sa tanchitta de s’ortu ube su jaju lu remoniat. Fintzas pro dare a bìere a sos fedales chi bi cheriat balentia a cùrrere a pilu nudu chin Pedelestru meda de prus de sèdere in màcchina o in moto. Ma sos inzurjos buffoneris de cussos malincrinios (7) aian bintu su disizu. Peri sa die su jaju si nche fit ghirau solu, drulliu (8), a ndommo sua chin Pedelestru a fune longa. Nadaleddu si l’aìat avviada a pede, issu puru, iffattu, ma a distàntzia de su grùstiu de Ballassòlu de Ocrianu e Secapedes ch’istaban in su bichinau de Maicuntentu. Nadaleddu istabat prus in gai, a s’issia de sa bidda, unu bichinau nobu, naschiu a fura de sa leze, sanau a pustis dae sa Comuna, ube su jaju, chin su dinare de sa licuidatzione e unu prèstidu de Banca, fit resessiu a si facher sa dommo, in d-una zura connotta dae sos mannos suos. Ghirande-ghirande, sos tres iscolanos currende e irgherrimiande, fin a porfìa (9), disinnande comente iscrìvere sa lìttera a Zesù Bambinu pro lis imbiare sas regalìas. “Dego li pedo sa britzichetta e su pallone de pedde chin su lùmen de tottu sos jocadores de sa Juventus…!” nabat Ballatisòlu, capu reconnottu de sa crasse sua. “Dego cherjo imbetzes, sa pianola e su pallone de s’inter…!” sichiat Ocrianu. “Ma cale Inter o juventus!, Dego cherjo sa britzichetta e su pallone de su Casteddu, marcau dae Gigi Riva!” lis aìat secau de nàrrere Secapedes. “Su Casteddu est s’iscuadra prus bella e prus forte de su mundu!”. “Prus forte… Boh boh! Ma si est cad’annu a s’àntzia e fala dae sa sèrie B a sa sèrie A…? Occannu puru s’iscudetto lu binchimus nois chin Platinì!” aìat insìstiu Ballatisòlu, uffrande sas pettorras, contande chin sos pòddiches de ambas manos sos iscudettos bintos, fachende s’ammiada de iscùdere una ficchìa de pede a unu pallone pantarma. Nemmos favèddabat de libros e de iscola.
Nadaleddu in su mentras nche los aìat sichios. Cando si l’aìan bidu issoru, derettu si li fin paraos in dainnantis fachèndeli chentu zestros. Su pitzinnu si fit arressu, chene muttire paràgula. Cocòde (10), sèriu e malànconicu a nemmnos poniat su marranu, e a nemmos rispondiat si li fachian su derre (11), siat in iscola che iffora. Porcandrìa (12) lu muttian sos cumpanzos de iscola ca fit semper tristu che iberru, chin d-unu caràttile serrau. Issu s’abbarrabat semper solu, si podiat, ghirande dae iscola, dae issos colabat allargu. Chissai sa die comente l’est sutzèdiu de fàchere su matessi caminu de sa cumarca de Ballatisòlu, no essende mancu cumpanzos de crasse. In cussu mamentu si nde fit impudau de no esser ghirau a poleddu chin su jaju. Iffattis, no aìan pèrdiu tempus pro li dare a supra chin inzurjos e boches.
“Oh,oh…! Bih, bih bih…! Su sennorinu…!” aìat comintzau Ballatisòlu. “Ello oje, Porcandrì, non bi ses sèttiu in sa Mercedes… chin sas uricras longas…?”. “Ma itte sedit chi si non lu mantenet su jaju no abbarrat mancu supra…!” aìat sichiu Ocrianu. “Ohi! No azes crumpesu nudda… Porcandrìa non bi sedit pro rispettu de su frade… O azes bidu, carchi borta… unu poleddu sedende a groppa de un’àtteru poleddu?” aìat tirriau secapedes ridende, cumpiàchiu pro sa bàttia (13) chi li fit issia dae bucca. Nadaleddu no aìat rispostu. Mudu, a dentes astrintas, ritzu che santu àstragu, si los pompiabat chin sos ocros ispapajaos imbelaos de arrènnegu e de làcrimas. Proitte non rispondiat a su derre de sos fedales? Proitte si dassabat piccare gai in ziru, chene perunu sinnu de reassione? A cuss’edade tottu est istintivu e pariat ispantu chi su pitzinnu resessiat a domare s’arrènnegu, s’istintu de difesa.
“Mancu oje ch’est sa bizìlia de Nadale aperis bucca Porcandrì?” aìat sichiu
Ballatisòlu, accurtziàndesi galu de prus a s’oru suo. “Nessi pro pedire carchi regalia a Zesù Bambinu…”. ”Ohi, Ite pedit si non est mancu capassu de cumpònnere una litteredda …?” aìat annattu Ocrianu pompiàdelu a gùrpinu e boliande in sos cumpanzos unu risu beffajolu chi a Nadaleddu li fit intrau in coro che istillu. No aìat chinnìu (14) ocru. Firmu che rocca, pompiàndesilos semper a fissu in ocros, comente a lis fachèr crumpèndere carchi cosa chi mancu a la pessare resessìana. A pustis, nch’aìat istaccau s’ocrada sua trista e nerbosa dae sas pupias de sos fedales e nche li fit làssinada a bellu a bellu, che astore fertu a s’ala, a s’impredau de su gùtturu. Sos tres iscolanos si fin ammudaos issos puru, delusos de cussa risposta muda e provocadora. S’isettàbana chi esseret reaziu a malu grabbu pro dare prus sapore a sas puntorjadas issoro. Ballatisòlu si fit fattu pessamentosu. Aiat ingrisau sos chizos carcos e nigheddos, s’aiat grattau sa conca, affungande sa manu dresta in sos pilos alloricaos e intrizzios che istuppu de tirìa, meledande, fortzis pro sa prima borta, cale det èsser istada sa pelea chi pissichiat su coro de Nadaleddu Istesàu pro lu rèndere semper goi tristu. ‘Non faveddat, non ridet, non rispondet a sos inzurzos… E si semus irballande nois a pessare differente de su chi este…? Imbidiosos… de sos botos artos chi piccat in cada còmpitu de iscola… e de su poleddu biancu chi petzi issu at sa sorte de àere e de sèdere…? Chi’est, tra nois cumpanzos de iscola, chi si nos ponen a isseperare tra su sèdere in macchina o sèdere a cabaddu de su poleddu biancu de tziu Nadale Istesau no issèperamus su molente pro ghirare dae iscola… e non solu?’. Ballatisòlu pustis de custu pessare de òmine mannu si fit accurtziau a Nadaleddu, l’aìat postu sa manu in su coddu e l’aìat nau, in d-unu grabbu chi non pariat suo: “Ajò, Nadalè, nessi oje… iscanza sas labras…! Luego est Pasca, festa manna pro tottus, ma pro tene est festa duas bortas ca est peri su santu tuo… Santu Nadale!”. Fit sa prima borta chi Ballatisòlu l’aìat muttiu a lùmene. Nadaleddu nch’aìat illèbiau s’ocrada dae terra e nche l’aìat fissada in sas pupias de Ballatisòlu. Ma sas labras suas sùttiles e siccas, che cosias a surba, no aìan iscanzau nen pro rìdere nen pro faveddare“. “E dàssalu irbentiare chi non ghelat un’istratzu de su chi li nasa!” che fit issìu irfadau Secapedes. “Est unu papalufrone (15) chi non crumpèndet nen beru nen brulla… Abesu petzi a sos allòddios che crieddu allicchionau (16) a sa titta de sa mama…! A cheries bìere ch’est tramande de pedire sa promossione de badas a Zesù Bambinu?. Cussu però est meràculu chi mancu Issu podet fàchere… “Petzi, una paja de uricras de poleddu… mancari biancas e longas che i cussas de Pedelestru !” aìat sichiu Ocrianu, ridende, cuntentu de s’inzurzu, dande un’imberta a Nadaleddu fachèndelu roddulare a terra chin tottu sos labbareddos suos de iscola. Su pitzinnu si nche fit pesau lestru che chìndalu (17) e chin d-unu brìncu de crapolu si fit trabentau, che sirboneddu fertu, a supra de Ocrianu imbuccàndeli a punzos, a mòssos e a ficchìas de pede a sas ancas: “Aaahhh… dego non so’ un’alloddiau…! deh… colli… deh…deh… colli…colli… No est beru…! No est beru… dego non so’ alloddiau dae mama… mama… non b’este…! Deh… deh… deh… l’aiat chèrfia… l’aia chèrfia in dommo una mama…!”, tremèndesi che zuncu si fit isortu in d-unu prantu a suppeddu. Sos tres cumpanzos si fin pompiaos a pare, appirastrande de ocros, ispantaos, pessande: “Ma tando… Orfanu! Nadaleddu est orfanu… !. De badas est semper ingrisau…! “.
’’…Nadalè...’’ si fit pesau a cràschios de gula Ballatisòlu, «nois… eja… nois… non… pessabamus chi… commo amus cumpesu… » .
“ Commo no azes crumpesu pròpiu nudda… mancu dego apo galu crumpresu… nudda… nudda!”. Nadaleddu s’aìat remoniu dae terra sa tzinta de su grimbiale, istratzada in su gherrare, si l’aìat torrada a prèndere a chittu, mantzàndela de sàmbene de un’istròppiu in sa manu, nch’aìat còlliu bùssia, cuadernos e làpis ispartinaos issos puru in terra e si nche fit irghelau sichiu dae s’ocrada risentia de Ballatisòlu e de sos cumpanzos.
“Ite t’at sutzessu, su galaneddu mè…? Iscumittu chi bos sezis torraos a brigare tra cumpanzos…?” l’aìat nat su jaju, assustrau, bièndelu tottu irbinarjau (18), chin sa manu issambentada e sa làcrima in s’ocru.
“Brigau ettottu… ca mi naran chi … ca mi naran… Ma dego, jà… mama e babbu a nd’apo…? ” aìat jubilau su pitzinnu ocros a sos jajos. “Ube sunu…? Chie sunu…?! Cherjo ischire… cherjo ischire si so’ orfanu... o burdu… !!. Iscappat a prànghere, iscunnortau. Tziu Nadale chin sa muzere, tzia Tojedda Farfalla, fin abbarraos de àstragu. Chene ischire ite rispòndere. Su nepode fit comintzande a si segherare chi no aìat un’identidade. Ma Comente fachìana…? Mancari su pitzinnu fit prus abbistu de s’edade ch’aìat, fit galu minore pro li narrer sa beridade. Ott’annos galu a fàchere. Su pesu de sa beridade fit tropu mannu pro liu garrigare a pala dae commo. No aian galu su corazu de li nàrrere chi issu fit sa màzine bella de un’istòria leza chi fit capitada a sa mama, Loràna, sa fiza ùnica issoro... unu buccone rànchiu, malu a ismartire… Un’istòria de malasorte chi sa bidda non aiat perdonau ne a issa pro l’aer bìvia ne a issos pro àere...perdonau. Pro sa bidda Loràna, su frore ìnnidu, sa màzine soliana supra sa cale issos aian intèssiu s’esistèntzia issoro fit… una bagassa… Una bagassa pitzinna… chin su burdu... Nadaleddu… su burdu de Oros chi fit pacande acra sa neche d’èsser nàschiu.
Nadale e Tojedda si fin connottos e cojubaos a mannos. Cando fit naschia Loràna, Tojedda fit in sa barantina e Nadale a fùrriu de sos chimbanta. Innantis de Loràna aian àpiu unu mascrittu, mortu a un’annu de bronchite. Fit bella Loràna: istrìzile, ocros de padente, pilos de oro, labras dìlicas de coraddu: una pintura. L’aian pesada chin tottu sas brennas (19) de coro, non li fachian pònnere pede in terra. Bella e innossente. No aiat bint’annos cando fit abbarrada in istadu. Istudiante in s’Universidade de Cortes, su babbu e sa mama mancu bi pessaban chi sa pitzinna fit zai in edade de disizos de òmines. Pro issos fit sèmpere sa pitzinnedda de sos carinnos issoro.
“Sa dommo supra nos ch’est rutta…!!” aiat bochinau tziu Nadale, ghettàndesi sa manos a conca, cando don Salìche, chi a Loràna l’aiat battizada, lis aiat nau chi sa fiza fit prinza. Tojeddda si nche fit dirmajada. L’aiat garrigau sa frebbe pro una chida intrega. Don Baìnzu Salìche, a zòvanu, fit istau capellanu pro paritzos annos in sa presone de s’Asinara, ube tziu Nadale aiat trabballau trint’annos. Chin tziu Nadale Istesàu fin diventaos amicos corales dae tando, meda pru innantis de esser bènniu pàrragu a Oros. Su pride, in dommo issoro fit de famìllia. A Loràna, a banda de l’àer battizada comente pride, l’aìat fattu de nonnu. Don Baìnzu Salìche fit mannu de edade e de sentiu, pro Loràna fit che unu jaju. E comente unu jaju ispirituale sa pitzinna l’istimabat. Si cuffidabat chin issu de sas cosas de iscola e de sos primos toccheddos de coro pro carchi bachianeddu. “A bois, compare Baì, chi bos cuffidat tottu, nudda bos nau… de su balente… ?. “Nudda… nudda m’at nau, Nadà…!” l’aìat rispostu iscossolau su pride pilicanu. “Dae unu pacu de tempus in goi sa pitzinna non si fachiat prus intèndere… Non fit de badas… compà, non fit de badas!… Sennore… Sennore meu comente s’est bortulande su mundu… !”.
Loràna fit a su primu annu de Universidade. Unu sero, in d-una festa tra istudiantes, pustis de sa chena, a tardu mannu, fit issia in màcchina chin d-unu de sos zòvanos de su grùstiu, un’istudiante foras de cursu, s’ùnicu chi possediat sa vittura, imbidiau pro cussu dae sos mascros e mirau dae sas pitzinnas. Sa notte, non s’ischit inube e comente l’an colada. Su pitzoccu, galanu e bene postu, fit cojubau e babbu de unu pitzinnu de un’annu, fizu de una famìllia de printzipales. Ispaccone, divertiu, prus allicchionau a sas festas e a sas fèminas che a s’istùdiu, in su cale fit a còdias de annos. Aiat tempus e dinare de gastare… e unu grabbu de fàchere in apparèntzia dechile chi incantabat sas pitzinnas. S’incras manzanu Loràna si fit ischidada a tùssiu e a cònios assuttos in d-unu lettinu de s’ispidale de Cortes intubada de afflebos. Non ghelabat nen crumpendiat negòssiu. Sos ocros arbos, ispamparinaos e bòdios, sa cara isarbulìa (20), che cando nche l’esseret sutzau su sàmbene sa sùrbile... sa sùrbile de sa droga.
Duos meses nche fin colaos dae sa die. Sa pitzocca non resessiat a si ponner in salude. Aiat arrimau s’istùdiu pro si curare bene in s’affettu de dommo sua. Ma non fit prus issa, su male semper de prus li mossiat s’intranna. Nerbosa e assente, a paporadas de abbolottu no aìat prus assèliu. “Custos sinnos non sun petzi de su male chi at imbertu…”. Aiat pessau in coro suo don Salìche, s’ùrtima borta chi fit andau a la bisitare. Loràna fit prinza. Sa mama e su babbu galu no ischian. Comente no aìan ischiu mai chie fit su babbu de su pitzinnu. Est abbarrau unu segretu isserrau pro sèmpere in su coro de Loràna e de don Salìche. Petzi a su nonnu sa pitzocca liu aiat nau in cuffessione cando fit naschiu Nadaleddu. Pustis de su partu, Loràna, chi pariat eccante sana, fit rorrada a s’Universidade. Ma non fit prus issa. Bòdia, dirganada de istùdiu e fritta a cada contipizu fittianu. Sa zòvana dae sas francas de sa droga non fit resessia a si nche iscapulire. A s’ispidale de Cortes fit torrada a intrare paritzas bortas. Fintzas a cando don Salìche, chin sas connoschèntzias suas, non fit resessiu a la facher collire in d-una Comunidade de recùperu in Terramanna, ube galu fit gherrande, dae prus de sett’annos, pro nche pòder issire dae cuss‘ifferru a ube nche l’aìan imberta. A ube, chin issa, nche fin roddulaos, a malaboza, sa mama e su babbu. Ube aian irballau Nadale chin Tojedda? Cale fit sa neche pro sa cale fin pacande unu prèssiu gai mannu? Ite podian fàchere prus de su chi aìan fattu e su chi fin fachende? Milli bortas aìan offertu in precarìa sa bida issoro pro sa salude sua. Su Sennore no at atzettau su càmbiu. Sa bida issoro bisonzabat galu pro allattare sa bida de cussu nepodeddu innossente... e pro chircare de torrare in trassa cussa de sa mama. No! No!… su pitzinnu non fit galu tempus de connòschere sa beridade. Aìan ispera chi sas cosas esseren torradas in bonu, pro chi esseret istada sa mama matessi a lia nàrrere a su fizu. In s’ùrtima bìsita chi aian fattu a sa fiza, in Comunidade lis aìana assicurau chi Loràna fit sanande bene e chi non dian aer istentau a nche l’imbiare a ndommo. Chi s’ùrtima base de sa cura lia depian dare issos chin su caente de s’affettu issoro e s’amore de Nadaleddu chi sa mama non bidiat dae sett’annos.
“Fizu de su coro meu, chie ti las est ponende in conca custas cosas …? Su galaneddu mè… Mama tua e babbu tuo, che sun trabballande in terramanna,” si fit attriviu a nàrrere, chin boche a trèmula tziu Nadale. ”…Petzi chi non poden ghirare cando chèren pro non pèrdere su trabballu … in s’ùrtima lìttera però an iscrittu chi no istèntana a ghirare … E chi, si accattan su trabballu in Oros, mama tua, si nch’abbarrat chin tecus pro sèmpere…”.
“Pro sèmpere…” aìat piliau Nadaleddu a innisias (21). “… S’annu colau puru m’azes nau gai… Mezus essere istau òrfanu…”. “Su galaneddu mè, cosas de nàrrere sunu? “ aìat piulau sa jaja, andande in punnas de si l’abbratzare. “Orfanu eh... Orfanu…! Orfaneddu...! assumancu si m’aian pedìu de mama e de babbu aio nau chi nche fini mortos… mortos... mortos….!!” Si fit istelesau (22) a prànghere, istratzàndesinche su grimbiale e imbolande de malu grabbu a terra sa bùssia de iscola. Sos jajos chin su coro a frichinias, chen’ischire prus ite nàrerre o pessare, si l’aìan astrintu, ambos paris, in d-un’abbratzu mannu de affettu… e de affannos chene fine.
Sa die de Nadale, dae impessu arbeschènde sas campanas de sa crèsia de Santu Jacu fin sonande a fune isorta. Sa zente, a tzarra, a grùstios fit ghettande in sos impredaos de Maicuntentu andande a missa de chitto. Nemmos l’aìat àpiu crèttiu ma peri Ballatisòlu chin sos cumpanzos fin in runda dae cuss’ora, tzarrande che furfurajos in locu de labore ingraniu. Bene mudaos chin sos pinzicheddos de càsticu, a fracu de saponetta, chin d-unu pacchitteddu peromine sutta su bratzu fini moghende, indissiaos dae don Baìnzu Salìche, ocros a ndommo de Nadaleddu. Si fin arressos, assagadaos che catteddos a corfu de jocu, isantalaos, in dainnantis de sa janna, tirande a ghìspari-pari a chie deppiat toccheddare. Aìat bintu Ballatisòlu. Che a sèmpere in cada jocu tra cumpanzos. A toccheddu de coro, tremèndesi che zuncu, Ballatisòlu aìat aggarrau a duas manos sa conca de leone de su battidore de ferru e aìat imbuccau a marteddare su portaleddu, ispapattande su bichinau chin d-unu burdellu chi pariat de tronos in temporada. Pustis de un’azicu, Nadaleddu, galu in beste de notte lis aìat apertu. Ispantau de si bier indainnantis sos tres cumpanzos-ribales, fit in punnas de nàrrere ma non l’an dau su tempus.
“Augurios, Nadalè, pro su santu tuo e pro sa Pasca… e… perdònu…” aìat iscramau Ballatisòlu a lùmene de tottus. Nadaleddu fit abbarrau ispantamau, mudu che croca.
“E tando Nadalè…?, si non cheres a ti sichire a muttire Porcandrìa, a ti detzìdis a nos fàcher intrare…? O cheres chi ti nche ghettemus sa janna …?” si fit pesau Secapedes, chin sa bucca de su risu, fachende bintas de ch’imbègher chin su coddu su portaleddu de allumìniu grogo. Nadaleddu aiat ispalattau sos ocros maduros e unu pispisu de sole nobu, impessu fughiu a sas tramas de sa notte, si fit ispricau in su birde trumentau de sas pupias suas. Chin d-unu risittu largu, los aìat cùmbidaos a intrare. “Bene bènnios…!” nche li fit issiu, tra unu suppeddu de prantu e un’iscaccàlliu de risu.
“Bene bènnios… e a chent’annos a tottus…!”. Aìana annatu (23) a una boche tziu Nadale e tzia Tojedda, chin su coro un’azicu prus sereneu.
“Augùrios mannos a bois puru pro su santu bostru tziu Nadà!” si fit pesau, crompiu, Ocrianu.
aìat sichiu, piccande sicuràntzia de sesi, Ballatisòlu, “ nos depies piccare, a bìere a Pedelestru… però torramus derettu, ca Don Baìnzu nos isettat tottu paris a sa missa de sas nobe e mesa…! .“. Bortàndesi ocros a nadaleddu: “Tantu, Nadalè, non nos at abèrtiu… chin cussa boche grussa de trumbone: « Arguai de bois chi arribezas unu minùtile de ritardu…”. Fin iscappaos a rìdere, de unu risu serenu, totas bàttoro. Fortzis fit annos chi Nadaleddu non s’isorbiat gai a una pasta de risu.
“Don Baìnzu… ” aìat pessau in coro suo tziu Nadale, “Compare Baìnzu Salìche… Deus bos lu pachet….’’.

1° premiu “Montanaru” 2007 Desulo


Notas
1) Bàrju – istoriato, variegato, screziato; anche: sterile; alterno, vario.
2) Ischelare – lacerare, sdrucire; spannare, levare il velo, schiarire.
3) Istuppare – uscire, sgorgare; togliere, aprire.
4) Bìnchidas o bìnchides (a-) fare a gara, emulandosi, in competizione; - “sun a bìnchidas de pare a chie pòdet facher mezus”,
5) Ballassa - confidenza, baldanza, spavalderia.
6) Imbuccare – iniziare, prendere una strada, inoltrare; imboccare, penetrare.
7) Malincrinios o male pesaos – viziati, malcresciuti, sfrontati, ineducati.
8) Drullìu – malmesso, malvestito; depresso, triste, assente.
9) Porfìa (a)– gareggiare, fare a gara, competizione, gara, puntiglio.
10 Cocòde – timido, riservato, introverso, pudico.
11) Derre – sfida, provocazione, istigazione
12) Porcandrìa – ipocondria; broncio, muso, grugno, ipocondriaco.
13) Bàttia o bàttida – battuta, motto di spirito, barzelletta.
14) Chinnìre– battere le palpebre, chiudere leggermente, ammiccare; -“istanotte no pot chinnìu ocru”, stanotte non ho chiuso occhio.
15) Papalufròne – stupidello, ingenuo, bonaccione.
16) Allicchionàre – assuefare, affezionare, abituarsi, attaccarsi;- allicchionau: avvezzo.
17) Chìndalu – arcolaio, aspo, guindalo.
18) Irbinarjàre - sdrucire, sbrendolare-arsi, lacerare, sbrandellare.
19) brennas o brendas - coccole, blandizie, lusinghe.
20) Isarbulìu - pallido, scialbo, esangue.
21) Innisìre – aspirare, soffiare-si naso,
22) Istelesau – liberarsi, lasciarsi andare al pianto, al riso.
23) Annattu – aggiunto, saldato, annodato.

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA