Sa idda 'e sos pitzinnos
di Renzo Rosa


Ogni notte sa matessi ‘isione: una idda populada solu da pitzinnos ………!
Una idda chena iscolas ……… chena antzianos chi ti naran a dogni momentu su chi deves faghere.
Cussas bisiones las ap’aer tentas nessi milli oltas e, a su manzanu, appenas pesadu dae su lettu, non bidia s’ora chi esseret arrivada sa notte po torrare a bisare.
Fuit una die ‘e atunzu, de cuddas dies neulosas e frittas chi parian fattas apposta po fagher bistare male unu pitzinnu. Deo a cussos tempos tenia undigh’annos, ma cussa die no l’apo a immentrigare mai.
Fui azuande a babbu a fagher faschias de mandra; issu segait a cavanzolu rampos longos de tirìa, e deo, a mala gana los assettiai, prontos a los prendere. Ma appena issu si girait mi ponia a giogare cun su cateddu o a tirare pedra a sas albeghes. Babbu mi chischiait a sa bona e narait: “Ajò Frantzì’… atteros duos rampos e mo ch’andamos a bidda”.
Ma in conca mia bi fuit semper cudda ‘isione: una idda de pitzinnos, chena babbos chi ti che lean a campagna e chena mastros chi ti obbrigan a fagher compitos infadosos.
Ma su chi disizzai de prus fuit de no intender cussas domandas maccas chi mi faghian tantas boltas: “Ite cheres fagher cando ses mannu?”
Cussu fuit su chi mi daiat prus infadu! Ca a mie, de diventare mannu, no mi nde frigait propriu nudda.
Po cale motivu devia creschere? Po diventare pastore e passare sa vida fatt’a unu rugu ‘e albeghes, mulghere e fagher faschias de mandra?
O istudiare po diventare mastr‘e iscola e passare tottu sas dies accorradu a desegus de un’iscrivanìa? .......Mezzus addurare pitzinnu!
Cun tottu cussos pensamentos, a s’accua ‘e babbu, abellu abellu che so intradu a su nuraghe chi fuit a facca a sa pinnetta.
Cussu nuraghe l’ia idu chissai cantas boltas!
Però custa olta fuit divressu…… B’iat un’intrada……e un’essida.
Mi so’ accredadu a s’attera parte e no’ mi pariat beru.
Da cussa gianna si bidiat una iddighedda tottu colorada, e tantos e tantos pitzinnos chi giogain’ allegros cun d’unu masone ‘e anzones biancos che su nie.
Sos anzones tranquiglios, chena timer fruschios de perunu mere, chistionain’ cun sos canes tottu paris setzidos sutta ‘e unu prantone in colore ‘e prata chi giughiat, penduli penduli, ciculates, paninos imbutidos cun salame e mortadella, tultas, gelatos mannos e botos de nutella chi nde faghian calare sa baula.
Sas bisiones, cuddas bisiones de tantas nottes…!
Intrande in cussu nuraghe fadadu las bidia a ‘enanti meu.
Fui arrivadu a sa idda inue podia addurare pitzinnu po sempere.
In s’oru ‘e sas albures de prata b’aiat tantas domittas bildes; tottu de fromma divressa una da s’atera, prenas de giogos elettronicos de dogni calidade, e pitzinneddos chi giogain’ de continu chena pagare mancu unu soddu.
E deo, setzidu subra unu tostoine mannu chi si fuit offertu de m’accumpagnare po mi fagher bier sa idda, andai da un’albure a s’atera mandigande gelatos, paninos cun mortadella e tantos, tantos atteros drucches chi nd’appo perdidu finas su contu.
Posca mi so accosiadu a una de sas domos de sos giogos.
Fui accantu a bintrare, cando app’intesu unu tochigheddu in s’ischina e una ‘oghe delicada chi mi narait in s’origa: “Bintra e gioga cantu cheres, in custu logu no’ si pagat nudda”.
Mi giro, e a car’a mie b’iat un’anzoneddu ridinde chi sighiat a narrer: “Bae lestru, innoghe est de obbrigu a mandigare e a giogare; ma arguai a fagher perunu tribagliu”.
Cussa fuit sa primma olta chi app’intesu un’anzone faeddande. E po cussu motivu, invece de currer a giogare, mi so postu a chistionare cun issu.
Poi, curiosu de ischire tantas cosas de cussa idda fadada, apo comintzadu a li faghere unu muntone ‘e preguntas.
“Nerzet signor anzone, cheria ischire si so in bisione, o si custu logu esistit de abberu. E si esistit, cantu tempus che poto addurare?”
“Cantu cheres, caru pitzinnu - at rispostu issu - ma attentzione… a pustis de unu pagu ‘e tempus s’abertura ‘e su nuraghe si serrat, e assora deves addurare innoghe po semper”.
“A los bies cussos chi sun giogande? - sighit s’anzone - A issos puru lis ia nadu sa matessi cosa, ma non b’an postu cabu e passain sas dies tra albures de drucches e salas de giogos. Como, finas cherinde, non si che poden prus andare.”
“Est cussu chi cheria ischire - li narzo - mancu deo app’a mover mai da custu paradisu. Finalmente bi so resultadu: pitzinnu po semper e chena pensamentos”.
“Deo puru la pensai gai. - sighit seriu s’anzone - Annos e annos faghet, cando apo passadu s’abertura e so’ arrivadu a custu logu, no mi daiat coro a mi ch’andare. Deo puru cheria addurare semper pitzinnu e chena pensamentos.
Za bi so’ resultadu…! No est chi iste male… ma, a pustis de tantu tempus, sa noia m’est bocchinde: semper uguale, semper uguale… non bi cresco prus! Fortzis ‘ia fattu bene a iscultare sos cussizzos de babbu cando fui pitzinnu comente a tie.”
Intendinde cussas peraulas, mi olto, abbaido a cara a su nuraghe…
S’abertura bi fuit ancora… … … Via a totta fua!
Currinde e pregande chi non s’esseret serrada apo fattu giustu in tempus…
Babbu fuit ancora inue l’aia lassadu, e ‘iat quasi finidu.
“O ba - li narzo - perdona si non t’apo azuadu; mi che so’ drommidu in sa pinnetta, ma ti prommitto chi dae como in denanti, cando no ando a iscola, t’apo azuare dogni santa die. Antzis, non bio s’ora ‘e crescher po mi occupare deo de dogni cosa. Gasi tue ti podes pasare.
Eh si, picioccos mios! Da assora, de cussas dies de atunzu neulosas e frittas nd’app’idu tantas, e como, da ‘esegus de cust’iscrivania, bos poto narrer chi su nuraghe a facca a sa pinneta b’est ancora. E inie bi sun semper tottu sos bisos de cando tenia sa edade ’ostra. Ma po cantas bortas bi so torradu, sa segunda abertura… no l’ap’ida prusu! Mah, foltzis est mezus gai!
Foltzis est mezus a crescher… a fagher su mastr‘e iscola o su pastore e no addurare..... anzoneddu totta vida!

********* (Pedru Pane)

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA