Sa figumorisca
di Giancarlo SecciArrafieli Costa iat pigau su tassì in sa pratza ananti de su spidali e mentris, aciuvau in su sedili, si ndi torràt a sa posada, in La Condamine, iat nau a su guidadori: “Bella dia, nou?”
“Bella!” su guidadori iat arrespustu, castiendi a s'òmini de su sprighixeddu. “Veramenti bella. Est istètia una dì stravanada.”
Fiat cumentzendi a scurigai. S'arruga calàt e a sa manu manca ddu iant matas e terratzas cun banchinas e de cussu giassu si biiat su mari e is domus bècias de La Condamine e Cape Saint Martin cun is giardinus suus.
“Pecau chi nci siat bentu!” iat fatu Arrafieli, castiendi is matas chi si moviant. Arrafieli Costa fiat un'òmini de unus sessant'annus, làngiu e beni bestìu.
“Benit de su mari” su guidadori iat nau. “Est bentu friscu. At cumentzau a movi a pusti-pràngiu.”
“De nosu no est deaici” iat nau Arrafieli. “De nosu su bentu chi benit de su mari est callenti.”
“Non mi ddu contit!” iat fatu su tassista, furriendisì a metadi cun sa conca.
“Sissi.”
“De aundi est, fustei?” iat pregontau su guidadori, cun garbosidadi.
“De sa Sardigna” iat nau Arrafieli, chentza de prexu.
“Sardigna!” su guidadori iat fatu. “Bellu logu! Bellu deaderus! Nci seu istètiu duus annus fait cun mulleri mia.”
Arrafieli castiàt a foras. S'arruga, cun matas in totu 'e is duus orus, sighiat a calai cun furriadas strintas. A ònnia corronada Arrafieli cun d'una manu s'apompiàt a sa manìglia e cun s'àtera poderàt sa bussa de peddi in su sedili. In is furriadas sa màchina andat a innantis a passu de òmini. A tressu de is truncus lìmpius de is matas s'apubànt is pròcius e is butegas cun is birdieras allumiadas.
“Innui ses istètiu?” iat torrau Arrafieli, donendiddi de tui. Iat stesiau sa schina de sa spalera e si fut acostiau cun sa faci a su guidadori.
“Acanta de Olbia...” iat nau su guidadori apustis chi nc'iat pentzau. “No isciu...”
“Cabu de susu, naraus nosu” iat fatu Arrafieli.
“Sissi... Bellu logu!” su tassista iat nau, chentza de cumprendi meda.
“Deu seu de sa parti de Casteddu” iat ispiegau Arrafieli.
“Cussa puru depit essi bella!” iat nau su guidadori. Arrafieli si fut torrau a allonghiai in su sedili.
“Mai stètiu in su spidali?” iat preguntau Arrafieli de strèmpiu, ammolliendisì sa cravata.
Su guidadori iat castiau a s'òmini de su sprighixeddu.
“Nossi” iat arrespustu, seguru. “Mai.”
“Mai operau de matza calada?”
Su guidadori iat cumentzau a tenni impaciamentu. Dd'iat ghetau un'àtara oghiada.
“Nossi...” iat nau. “Mai.”
“Seu prexau po tui. Deu nci apu fatu tres mesis in su spidali de bosatrus.”
“Operau de matza calada?”
“Nou. Ia circau de mi bociri.”
“Non cumprendu.”
“Mi nci seu scutu cun sa màchina in d'unu spèrrumu.”
“Ma poita?”
“Po nudda.”
“Po nudda? Fustei brullat, sennori?”
Arrafieli castiàt sa capota bianca de sa màchina, sa conca acotzada a su schinali.
“Eia” iat nau, arriendi. “Brullu! Mi praxit a brullai!”
“Mi pariat” iat pigau su guidadori. ”Ita arrexoni podit tenni un'òmini comenti de fustei de si bociri?”
“Nisciuna arrexoni” iat nau Arrafieli, castiendi a foras. “Un'òmini comenti de a mei non podit tenni nisciuna arrexoni de si bociri.” Iat marcau is urtimus fueddus.
“Mancai fustei est istètiu operau de apendiciti o de cancun'àtara cosa de nudda.”
“Eia, mancai est istètiu pròpriu deaici.”
Su tassì iat furriau a manu dereta e immoi s'arruga cumentzat torra a artziai. In is orus non nci fiant matas e si biiant is retangulus de luxi de is butegas allutas. S'automòbili iat adasiau acanta de Place d'Armes. Sa pratza fiat ingiriada de pròcius. In mesu de sa pratza nci fiant opinus bècius, meda mannus, cun banchinas de linna. Sa pratza e is pròcius fiant beni allumiaus. Asuta de is pròcius is taulinus aghindaus cun tialleddas asulas fiant totus buìdus.
“Firma!” Arrafieli iat tzerriau. “Nd'abàsciu innoi!”
“Bandat beni” iat nau su guidadori, assussegau.
Sa màchina si fut firmada ananti de s'edicula e su guidadori fut curtu a oberri su portellu de apalas. Arrafieli non si fiat mòviu. Si fut strintu su nuu de sa cravata, iat pagau su contu, ndi fut bessiu de sa màchina e chene de saludai iat mòviu faci a is taulinus. Iat su cappeddu in d'una manu e sa bussa in s'àtera. Spantau, su guidadori, ddu iat castiau mentris abellu abellu si stesiàt.
“Est pròpiu stròlicu!” su guidadori iat fatu a issu etotu, tzachendi su portellu de sa màchina.
“Is arricus funt totus deaici!” iat arrisu s'edicolanti, santziendi sa conca. S'edicolanti fiat acabendi de arregolli is giornalis apicaus in su muru.
Arrafieli fut imbucau in su pròciu e fut andau deretu a unu taulinu acanta de una coròndua de marmuri. Boliat abarrai cuau e sa coròndua ddu oprigàt de sa luxi de is lantionis de sa pratza. Iat imbarau sa bussa in d'una cadira e su cappeddu in sa mesa e si fut sètziu contra a su muru. Iat allonghiau is cambas e iat stesiau cun is manus unu congixeddu cun froris friscus e si fut acotzau cun is gùidus in su pianu de su taulinu. In dònnia taulinu nci fiat unu congixeddu de froris friscus.
“Bonas tardas” dd' iat fatu unu camareri. Su camareri candu dd'iat biu si nci fiat ghetau luegu.
“Una birra in tollixedda!” Arrafieli iat nau.
“Sissi!” iat nau su camareri. “Luegu!” Iat transìu is froris e su cappeddu e cun d'unu tzàpulu iat limpiau sa tialla de su taulinu.
Su camareri iat betìu birra e tassa asuba de una safata de liauna e iat stuau totu in su taulinu. Iat ghetau sa birra a sa tassa e dda iat arrimada leni leni in d'unu pratìliu. Arrafieli castiàt is taulinus limpius e allichidius e totu egualis peri su pròciu allumiau. Su camareri si fiat stesiau cun sa safata asuta de su suercu e si fut firmau ananti de sa porta de su bar. De sa porta ndi bessiat una bella luxi. Arrafieli si fut allutu una sigareta. Iat artziau sa tassa e iat bufau unu sùrbidu de birra.
“Camareri!” iat tzerriau Arrafieli. Su camareri fiat acurtu.
“Sissi!”
“Camareri...” Arrafieli iat bufau un'atru sùrbidu.
“Nerit.”
“Ita arratza de crientela teneis?”
“Cumandit?”
“Ita crientela eis...”
“Ah, sissi. Diversa, sennori!”
“Non biu a nisciunus!” iat fatu Arrafieli cun sa tassa in is manus e sa sigareta in buca.
“Est ancora chitzi” iat arrisu su camareri. Su camareri fiat artu e antzianu e iat una bella pariga de mustatzus incispiaus.
“Est totu monegasca?” iat sighiu Arrafieli.
“Oh nossi!”
“E bosatrus seis monegascu?”
“Nossi, franzesu.”
“Puru mulleri bosta est franzesa?”
“Oh nossi, sennori” iat arrisu sa camareri. “Deu non tengu mulleri.” Iat un'arrisu tristu.
“Mancu deu nd'apu!” iat nau Arrafieli. “Ti potzu oferiri cancuna cosa?” Iat cumentzau a ddi donai de tui.
“Nossi, gratzias.”
“Abètiu. Seu apenas bessiu de su spidali e mi iat a praxi de podiri oferiri cancuna cosa a cancunu.”
“Est istètiu maladiu, fustei?” iat preguntau su camareri, cun garbu.
“M'ant operau de apendiciti” Arrafieli iat nau.
“Una cosa de nudda!” iat arrisu su camareri. “Si est deaici, ap'a pigai unu biancu po fustei.”
“Meda beni.”
“Cumpadessidimì, immoi!” iat fatu su camareri a boxi bàscia. “Depu andai.” Luegu si fut impunnau faci a duus òminis chi si fiant sètzius in d'unu taulinu acanta de sa porta de su bar.
Arrafieli Costa iat arrisu. Iat acumpangiau su camareri cun sa castiada e ddu iat sminciu mentris chistionat cun is duus òminis. Candu su camareri si fut istesiau in su bar, is duus ndi iant bogau de una bussa fòlius de paperi e iant cumentzau a arrexonai a ingestus mannus e a boxi arta. Arrafieli iat pentzau chi fessint certendi.
Arrafieli iat acabau de bufai sa birra e iat strecau sa sigareta in su pratìliu. Iat lassau unu billetu de cincu euro asuta de sa tassa e si ndi fut pesau spingendi su taulinu ananti. Iat scutulau su cappeddu e si dd'iat cracau in conca. Iat arregortu sa bussa e iat truessau sa pratza castiendi is matas de opinu. Fiant matas meda mannas e meda bellas. In bidda deaici mannas non ndi connosceus, iat pentzau Arrafieli. Si fut incaminau conca a sa posada. S'arruga chi portàt a sa posada fut beni allumiada e fut sa prus longa de sa citadi. Arribàt fintzas a su portu. Non totus is arrugas de sa citadi arribànt fintzas a su portu.
Sa dia infatu Arrafieli iat telefonau a domu sua. Dd'iat arrespustu sa mulleri.
“Mancu mali!” iat fatu sa mulleri.
“Mancu mali poita?” Arrafieli iat preguntau.
“Mancas de cuatru dias, o Arrafielli!” ddu iat insurdau sa mulleri.
“De giai?”
“Innui ses?”
“In d'unu logu bellu!” iat arrisu Arrafieli.
“Non mi stontonis sa conca e naramì innui ses!” ddu iat citìu sa mulleri.
“In s'oru de sa Franza” Arrafieli iat nau. “Si tzèrriat Il Principato di Monaco.”
“Deaici atesu?” iat torrau sa mulleri. “Eita manera!”
“Eia.” Arrafieli iat fatu.
“Pedu e bengu a ti ndi pigai!” iat nau sa mulleri.
Dònnia tanti Arrafieli s'istesiàt de domu a iscusi de totus. In bidda narànt ca fiat macu. Candu non ddu biant a Santu Leu, is bècius sètzius ananti de su Comunu, arriiant. “E oi, aundi at a essi cussu stontonau de Arrafielli?” spibisànt.
Arrafieli si fut amachiau sa dia chi fut andau in pentzioni. Deaici naràt sa mulleri a sa genti. A Arrafieli a essi macu ddi praxiat.
Sa mulleri e is fillus non ddu circànt. Ddu lassànt fai. Abetànt. Candu Arrafieli si fadiàt de abarrai atesu de domu telefonàt a sa mulleri. Sa mulleri fut sèmpiri fasìa. S'allichidiat e partiat. A sa mulleri ddi praxiat a s'allichidiri e a partiri. Partendi telefonàt a is duus fillus. Is fillus, coiaus, biviant in Casteddu. ”Seu andendi a ndi contoniai a babbu 'ostu!” ddis naràt.
Is fillus, a ònnia torrada, atobiànt a su babbu a Elmas. Ddu abetànt in foras de s'aeroportu, in su parchegiu. Ddu reconosciant luegu comenti ndi bessiat de sa genna arrodianti, a bratzetu de sa mulleri. Su babbu ddis faiat s'oghitu de atesu sbentuliendi su cappeddu. Issus arriiant, prexaus.
“Apu scritu una poesia” iat nau Arrafieli a sa mulleri mentris in ariopranu torrànt de su Principau de Monacu. Arrafieli fiat sètziu acanta de sa fentanedda e castiat su chelu lìmpiu asuba de is nuis biancas.
“Diaderus?” iat arrisu sa mulleri.
“Eia” Arrafieli iat nau. De sa buciachedda de sa camisa nd'iat bogau unu fòlliu de paperi pinnigau in cuatru.
“Ligi, Arrafieli!” iat fatu sa mulleri, tochendiddu in su coddu.
Arrafieli iat obertu su fòlliu.
“Su titulu est Sa Figumorisca” iat nau , castiendi a sa mulleri.
“Sa figumorisca? Cussa chi si papat?”
“Eia.”
“E toca, ligi!”
Arrafieli iat cumentzau: “Sa Figumorisca. Sa figumorisca deu dda lìmpiu/ cun cambus de moditzi. Ma de comenti mi castias tui/ si bit/ chi t'est arrescia/ una spina de pisci!”
“Acabada?”
“Eia.”
“Bella!” iat fatu sa mulleri, chene cumprendi. “Po chini dd'as scrita?”
“Po tui!” iat arrespustu Arrafieli, arriendi.
Arrafieli si fut furriau faci a su fentanedda. Su soli ddu iat alluinau. Asuta si biiant muntangias de nuis. Funt biancas che i su lati de brebei, iat pentzau Arrafieli. Iat serrau is ogus. Iat abasciau sa cortinedda e fut abarrau cun is ogus serraus.

(Menzione d'onore - XI Edizione Premio letterario Maskaras – Terralba – 11 Dicembre 2011)

////////////////////////////////

(Traduzione in lingua Italiana)

Fico d'India

Raffaele Costa prese il taxì sulla piazza davanti all'ospedale e mentre, sprofondato nell'auto, se ne tornava in albergo, a La Condamine, disse al conducente: “Bella giornata, no?”
“Bella!” il conducente rispose, guardando l'uomo attraverso lo specchietto. “Proprio bella. E' stata una giornata splendida.”
Stava imbrunendo. La strada scendeva e alla sinistra c'erano alberi e terrazze con panchine e da quel punto si vedeva il mare e le case vecchie de La Condamine e Cape Saint Martin con i suoi giardini.
“Peccato che ci sia vento” fece Raffaele, guardando gli alberi che si muovevano. Raffaele Costa era un uomo sulla sessantina, magro ed elegante.
“Viene dal mare” il conducente disse. “Si è messo nel pomeriggio.”
“Da noi non è così” disse l'uomo. “Da noi il vento che viene dal mare è caldo.”
“Davvero?” fece il conducente, voltandosi a metà con la testa.
“Sì.”
“Di dove siete?” domandò il conducente con garbo.
“Sardegna” Raffaele disse senza slancio.
“Sardegna!” fece il conducente. “Bel posto! Bello veramente! Ci sono stato due anni fa con mia moglie.”
Raffaele guardava fuori. La strada, con alberi in entrambi i lati, continuava a scendere con curve strette. Ad ogni curva Raffaele con una mano si teneva alla maniglia e con l'altra tratteneva la borsa sul sedile. In curva la macchina procedeva a passo d'uomo. Attraverso i tronchi spogli degli alberi si intravedevano i porticati e i negozi con le vetrate illuminate.
“Dove sei stato?” riprese Raffaele, dandogli del tu. Aveva allontanato la schiena dalla spalliera e si era avvicinato con la faccia al conducente.
“Vicino a Olbia” disse il conducente dopo averci pensato. “Non so...”
“Cabu 'e Susu, diciamo noi” fece Raffaele.
“Sissignore, bel posto!” il tassista disse senza capire molto.
“Io sono della zona di Cagliari” chiarì Raffaele disse.
“Anche quella parte deve essere bella” disse il conducente. Raffaele nuovamente si allungò sul sedile.
“Mai stato in ospedale?” chiese Raffaele di botto, allentandosi la cravatta. Il conducente aveva sbirciato l'uomo dallo specchietto.
“No” rispose sicuro. “Mai.”
“Mai operato di ernia?” Il conducente aveva cominciato a provare impaccio. Gli gettò un'altra occhiata.
“Nossignore...” disse. “Mai.”
“Sono contento per te. Io ci ho fatto tre mesi nel vostro ospedale.”
“Operato di ernia?”
“No. Avevo cercato di ammazzarmi.”
“Non capisco.”
“Mi son buttato con la macchina in un burrone.”
“Ma perchè?”
“Per niente.”
“Per niente? Voi scherzate, signore?”
Raffaele guardava in alto, in direzione della capotina bianca, la testa appoggiata allo schienale.
“Sì” disse sorridendo. “Scherzo. Sono un bugiardo!”
“Mi sembrava” riprese il conducente. “Quale ragione può avere un uomo come voi di uccidersi?”
“Nessuna ragione” disse Raffaele, guardando fuori. “Un uomo come me non può avere nessuna ragione di uccidersi.” Aveva scandito le ultime parole.
“Magari lei è stato operato di appendicite o di qualche altra cosa da niente.”
“Sì. Magari è stato proprio così.”
Il taxi aveva svoltato a sinistra e adesso la strada cominciava di nuovo a salire. Lungo i marciapiedi non c'erano alberi e si vedevano i rettangoli di luce dei negozi illuminati. L'automobile aveva rallentato in prossimità di Place d'Armes. La piazza era circondata da portici. In mezzo alla piazza c'erano due enormi pini vecchi con panchine verdi all'ombra. La piazza e i portici erano bene illuminati. Sotto i portici i tavolini eleganti con tovagliette azzurre erano tutti vuoti.
“Ferma!” gridò Raffaele. “Scendo qui.”
“Va bene” il conducente disse, calmo.
L'auto si fermò davanti all'edicola e il tassista si precipitò ad aprire la portiera posteriore. Raffaele non si mosse. Si strinse il nodo della cravatta, pagò il conto, uscì fuori dalla macchina e senza salutare si diresse verso i tavolini. Aveva il cappello in una mano e la borsa nell'altra. Il conducente, meravigliato, lo guardò mentre lentamente si allontanava.
“E' stravagante veramente!” il tassista fece a se stesso sbattendo la portiera dell'auto.
“I ricchi sono tutti così!” sorrise l'edicolante, scuotendo la testa. Stava finendo di raccogliere i giornali appesi sul muro.

Raffaele entrò nel portico e si diresse verso un tavolino dietro una colonna di marmo. Voleva restare in disparte e la colonna di marmo lo proteggeva dalla luce dei lampioni della piazza. Poggiò la borsa in una sedia e il cappello sul tavolino e si sedette con le spalle contro il muro. Allungò le gambe e allontanò con le mani il vasetto con fiori freschi e poggiò i gomiti sul piano del tavolino. Tutti i tavolini avevano un vasetto di fiori freschi.
“Buona sera” salutò un cameriere. Appena aveva visto l'uomo sedersi, il cameriere subito si era precipitato.
“Una birra in lattina!” Raffaele disse.
“Sì!” disse il cameriere. “Subito!” Spostò fiori e cappello e con uno straccio pulì la tovaglia dalla polvere.
Il cameriere portò birra e bicchiere sopra un vassaio di latta e posò tutto sul tavolino. Versò la birra sul bicchiere e lentamente lo adagiò su un piattino. Raffaele guardava i tavolini puliti e ordinati e tutti uguali lungo il portico illuminato. Il cameriere si allontanò con il vassoio sotto braccio e si fermò davanti alla porta del bar. Dalla porta usciva una bella luce. Raffaele si accese una sigaretta. Sollevò il bicchiere e bevette un sorso di birra.
“Cameriere!” chiamò Raffaele. Il cameriere accorse.
“Cameriere...” Raffaele bevette un altro sorso.
“Dica.”
“Che genere di clientela avete?”
“Prego?”
“Che clientela avete...”
“Ah, si. Diversa, signore.”
“Non ne vedo!” disse Raffaele con il bicchiere nelle mani e la sigaretta in bocca.
“E' ancora presto!” sorrise il cameriere. Il cameriere era alto e anziano e aveva un bel paio di baffi brizzolati.
“E' tutta monegasca?” continuò Raffaele.
“Oh no, signore.”
“E voi siete monegasco?”
“No signore, francese.”
“Anche vostra moglie è francese?”
“Oh no, signore” sorrise il cameriere. “Io non ho moglie.” Aveva un sorriso triste.
“Neanche io ne ho” disse Raffaele. “Posso offrirti qualcosa?” Incominciò a dargli del tu.
“No, grazie.”
“Insisto. Sono appena uscito dall'ospedale e mi piacerebbe poter offrire qualcosa a qualcuno.”
“E' stato malato, signore?” domandò nil cameriere.
“Mi hanno operato di appendicite” Raffaele disse.
“Una cosa da niente” sorrise il cameriere. “Se è così, prenderò un bianco per voi.”
“Molto bene.”
“Mi scusi, adesso” fece il cameriere a voce bassa. “Devo andare.” Subito si precipitò verso due uomini che si erano appena seduti ad un tavolino davanti alla porta del bar.
Raffaele Costa sorrise. Accompagnò il cameriere con lo sguardo e lo osservò mentre parlava con i due uomini. Quando il cameriere si allontanò verso il bar i due tolsero da una borsa fogli di carta e incominciarono a discutere in modo animato e a voce alta. Raffaele pensò che stessero bisticciando.

Raffaele finì di bere la birra e schiacciò il mozzicone sul piattino. Lasciò un biglietto di cinque euro sotto il bicchiere e si alzò spingendo avanti il tavolino. Con la mano spolverò il cappello e se lo ficcò in testa. Raccolse la borsa e attraversò la piazza guardando gli alberi di pino. Erano alberi molto grandi e molto belli. In paese così grandi non ne conosco, pensò Raffaele. Si incamminò verso l'albergo. La strada che portava all'albergo era bene illuminata ed era la più lunga della città. Arrivava sino al porto. Non tutte le strade della città arrivavano sino al porto.

*

L'indomani Raffaele telefonò a casa. Gli rispose la moglie.
“Meno male!” disse lei.
“Meno male perchè?” Raffaele domandò.
“Manchi da quattro giorni, o Raffaele!” lo assordò la moglie.
“Di già!”
“Dove sei?”
“In un posto bello!” sorrise Raffaele.
“Non stordirmi e dimmi dove sei!” lo zittì la moglie.
“Vicino alla Francia” Raffaele disse. “Si chiama Il Principato di Monaco.”
“Così lontano!” disse la moglie. “Esagerato!”
“Sì” fece Raffaele.
“Mi informo e vengo a prenderti!” disse la moglie.
Ogni tanto Raffaele si allontanava da casa di nascosto. In paese dicevano che era matto. Quando non lo vedevano a Santu Leu, i vecchi seduti davanti al Municipio sorridevano. “E oggi, dove sarà quel matto di Raffaele?” bisbigliavano.
Raffaele era diventato matto il giorno in cui era andato in pensione. Così diceva la moglie alla gente. A Raffaele essere matto piaceva.
La moglie e i figli non lo cercavano. Lo lasciavano fare. Aspettavano. Quando si stancava di stare fuori casa, Raffaele telefonava alla moglie. La moglie era sempre disponibile. Si vestiva elegante e partiva. Alla moglie partire piaceva. Partendo telefonava ai due figli. I figli, sposati, vivevano a Cagliari.“Sto andando a riportare a casa vostro padre!” diceva loro.
A ogni rientro, i figli andavano a prenderlo a Elmas. Lo aspettavano fuori dall'aereoporto, nel parcheggio. Lo riconoscevano subito come usciva dalla porta girevole, sottobraccio con la moglie.
Il babbo da lontano faceva loro l'occhietto, salutando con il cappello . Essi ridevano, contenti. *
“Ho scritto una poesia” disse Raffaele alla moglie, mentre in aereo tornavano dal Principato di Monaco. L'uomo era seduto vicino al finestrino e guardava il cielo azzurro sopre le nuvole bianche.
“Davvero?” sorrise la moglie.
“Sì” Raffaele disse. Dal taschino della camicia tolse un foglio di carta piegato in quattro parti.
“Leggi, Raffaele!” fece la moglie, toccandolo sulla spalla.
Raffaele aprì il foglio.
“Il titolo è Ficodindia” disse Raffaele, guardando la moglie.
“Ficodindia? Quello che si mangia?”
“Sì.”
“Suvvia, leggi!”
Raffaele cominciò: “Ficodindia. Il ficodindia io lo pulisco/ con rami di lentischio./ Ma da come mi guardi tu/ si vede che ti è rimasta in gola/ una spina di pesce!”
“Finita?”
“Sì.”
“Bella!” fece la moglie, senza capire. “Per chi l'hai scritta?”
“Per te!” rispose Raffaele, ridendo.
Raffaele Costa si volse dalla parte del finestrino. Il sole lo abbagliò. Sotto si vedevano montagne di nuvole. Sono bianche come il latte di pecora, pensò Raffaele. Chiuse gli occhi. Abbassò la tendina e restò con gli occhi chiusi.

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA