S’investigadore Giommaria Testoni e su cateddu furadu
di Renzo Rosa


S’investigadore Giommaria, arrennegadu che beccu, s’abbaidat a unu a unu tottu sos suspettados. Girat su brazzu destru a desegus de su trugu e si rattat cun forza s’origa manca, e cun sa manu manca tentat de nde ogare unu tuppone ‘e oltigu da intro ‘e sa cambera ‘e s’istivale.
Finida sa delicada operazione, los abbaidat torra cun d’una de cussas abbaidadas malignas chi solu issu ischiat fagher; poi iscudet su punzu a sa mesa, troulandeche tottu sas tatzas.
“Bindighi dies a oe? narat? unu de bois tres c’hat furadu su cateddu ‘e Flora, e deo so’ inoghe po iscoprire chie. Che l’amos a finire a parte ‘e manzanu, ma su ladru nde deppet bessire a campu! Za l’ischides? sighit Giommaria? chi mi naran “Testoni” e cussu cheret narrer chi in conca mia b’hat bonaghedda ‘e forrogu; ca no appo mai isbagliadu in tottu sos annos chi fatto custu mestieri”.
In cussu momentu s’abberit sa gianna e intrat un’omine, a passos lestros. Cuss’omine est tiu “Pippinu Concucella”, su mere ‘e domo.
“Bonasera tiu Pippì” narat Giommaria.
“Bonasera, signor Testoni? rispondet tiu Pippinu? comente sun andande sas indagines?”
“Bene meda, ad a bier chi intr‘e custu sero iscoprimos chie che l’at furadu su cateddu”.
Tiu Pippinu riet cuntentu dande un’altziada ‘e oggiu a sos tres suspettados. Bogat unu fiascu de ‘inu nieddu da su carratzolu ‘e duos barrios, ponet chimbe tatzas subra sa mesa e las prenat cun calma.
Poi, da unu tineddu, bogat duas teruddas de olia manna e bettat a una trobia ‘e oltigu; nd’assazzat una e che ruspiat s’ossu allargu.
Tiu Pippinu est un’omine de settant’annos, connottu in tottu su Montiferru comente “Tiu Pippinu Frade” po su motivu chi est de bonu coro e amigu cun tottu. Tenet una vintina ‘e canes de catza, ma su prus famadu est Flora, unu de cussos canes antigos chi sos betzos narain “Cane a duos nares”, feu che su depidu, betzu e runzosu, ma grande cane de catza ‘e polcrabu; cane gai, in s’istoria de su Montiferru, nisciunu nd’aiat mai connottu!
Flora faghet ogni annu un’unicu cateddu e d’ogni annu est prenotadu assumancus da vinti pessones. S’ultimu de cussa santa ratza, biancu a magras nieddas, e bellu che una bandela, tiu Pippinu aiat detzisu de si lu lassare, ca oramai Flora fuit troppu ‘etza pro nde fagher atteros. Ma unu manzanu abberit su comasinu, e su cateddu ‘e Flora no in logu.
“No est possibile – narat a boghe alta – deris notte fumis inoghe cun Nico Melis, Cicciu Fresu e Antoni Rasu. Cando mai, a pustis chi mi ch’han buffadu unu ‘arriu ‘e inu si ch’han furadu su cane? Custa – sighit nande a issu e tottu – no che passat po leppere!”
Faghet unu giru ‘e telefonadas, e a fortza de amicitzias faghet arrivare a bidda s’investigadore prus caru e prus in gamba ‘e su momentu, su famosu “Giommaria Testoni”. E tiu Pippinu, cun s’iscusia de si fagher una buffada, organizzat s’incontru cun sos tres suspettados.
“Duncas? narat s’investigadore Testoni abbaidande in oggios a Nico Melis? a comente la penso deo, su cateddu che l’has piggiadu tue, cunfessa!”
“Deo no isco nudda”, rispondet Nico.
“Non fettas su furbu, nd’as giai furadu atteras bortas, e isco puru chi unu l’as bendidu pro milli francos”.
Nico, sena risponder, si rattat in conca, si buffat una tatza de ‘inu e leande unu punzu ‘e olia da sa trobia si lamentat cun su mere.
“Tiu Pippì, cust’olia est prena ‘e pilu!”
S’investigadore Giommaria nde ‘ogat lestru una lente da sa bussacca de s’impermeabile biancu, e cun calma abbaidat s’olia in sa trobia, poi cun d’unu risigheddu abbaidat su mere ‘e domo.
“Signor Concucella? narat? a Giommaria Testoni non che li fuit nudda. Nerzet sa veridade. Cust’olia fostè primmu ‘e la ponner in abba la teniat in saccos de rusca e po cussu b’est tottu custu pilu!”
“Giustu? narat tiu Pippinu? cussu raggiu ‘e saccos lassan unu muntone de pilu in tottue”.
“Un’attera cosa appo cumpresu? sighit Giommaria? biet custu ‘elmigheddu chi b’est in mesu ‘e s’olia? Bene! Custu ‘elme est tipicu de sa musca olearia, e cussu cheret narrer, ca deo non so tontu, chi s’olia, cando l’hat accolta, fuit giai punta da cussa musca. Ma no li faghet nudda, mancari b’eppet calchi ‘elmigheddu e unu pagu ‘e pilu ‘e saccu est saborida de abberu; lastima chi ch’est finida!”
Tiu Pippinu leat sa terudda, torrat a prenare sa trobia e ponet subra sa mesa duos tacchinos, poi prenat sas tatzas e lis narat:
“Pappade e buffade, picioccos, e si mi torrades su cane amigos comente primmu”.
S’investigadore ch’ettat duos colpos de tusciu e che ruspiat subra sa mesa un ossigheddu biancu e longu cantu una sigaretta, cun calma leat torra in manu sa lente e l’abbaidat bene bene.
“Tiu Pippì? narat seriu? in custu comasinu tempus faghet azzis fattu ispuntinu a base ‘e petta ‘e polcheddu e deo appo iscobertu chi caligunu s’est ispidientadu a ch’imbolare sos ossigheddos in sa tinedda ‘e s’olia. A su sabore custos sun ossos de polcheddu ‘e monte chi mandigait lande ‘e suelzu, e deo no m’isbaglio”.
Intendinde cussas peraulas, tiu Pippinu leat unu fulchettone, forrogat in su tineddu ‘e s’olia e nde ogat su restu de un’ ischeletro de animale, lu poggiat subra sa mesa, e cun sas lambrigas in oggios narat: “Su cateddu ‘e Flora!!”
(Padru oes)

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti