S'annu de su niadu mannu
de Renzo Rosa

 

Erica, Michele! Dai, istade frimmos! Non forroghedes su fogu ca a cras si sighit cun custu nie, non s’ischit si nos bastat sa linna, e su fogu prus si forrogat e prus in presse si che finit!
Mama ’ostra est istentande, foltzis no est ancora arrivadu su camiu chi attit sa cosa a sas buttegas.
Ma! A dies de oe bastan duos poddighes de nie e paret chi su mundu si frimmet.
Ohi ohi! E ite si custos zovanos modernos de su duamizzaedoighi hian bidu su niadu de su chimbantasese, mi nde ammento comente chi siet oe!
Michele e Erica si frimman de colpu de forrogare su fogu. Nonnu! Nonnu! Dai nàranos su contu, est beru su chi narat tiu Antiogu chi in cussu tempus bìiat nie altu cantu ’e sa mesa?
De prusu, meda de prusu! B’iat nie altu cantu sas domos, no b’azis a creer, ma como iscultade bene su chi bos conto, e ammentadebòlu, ca non sischit si torrat a capitare.
In cussos tempos fumis poberos poberos, deo tenia noe annos, e andai cun babbu a su monte, babbu fuit calbonaggiu, e passait dies e dies segande linna a bistrale e a serrone.
Posca, cando bi fuit su tantu, la poniat tottu a unu muntone e l’ammuntait de terra, deo l’azzuai, trazzade terra a buales e ammuntande tottu sa linna. Po fagher tottu su tribagliu de segare sa linna e ammuntare de terra bi cheriat nessi duos meses e cando fuit tottu prontu babbu da un’abbeltura chi iat lassadu sutta li poniat fogu. Deo devia istare semper in s’oru de su muntone, ca si su fogu andait a nde essire devia ettare terra e serrare sos bucos.
Fuit su duos de fralzu de su chimbantasese, propiu su die de Sa Candelora cando at cuminzadu a niàre; babbu iat preparadu s’ainu po calare a bidda a battire provvistas.
- Nos bidimos cras – m’at nadu – attentu a su calbone, no ch’at bentu e non b’at perigulu, ma dàli un’altziada ’e oggiu.
Tottu a unu colpu fui solu, tentande una chea de calbone a noe annos in su monte, solu, sena anima peruna.
A bolta ’e die su nie iat giai ammuntadu tottu s’elba, e cuminzai a tenner frittu, assora che so’ intradu a sa pelca chi usamis comente pinnetta e apo fattu su fogu po mi cheghentare.
In fora bidia sos tappulos de frocca chi a su famene mi parian rosas de trigumoriscu, e sas mattas de aldu siccu prenas de nie mi parian tottu conos de gelato. In d’una de sas lastras de pedra chi formain sa pelca s’abba calande a buttiu a buttiu iat fattu unu candelotto de ghiacciu chi da s’abba brutta de terra pariat unu ghiacciolu de cicculate e cun cussu disizu nde l’ape istaccadu cun ambas manos e apo cuminzadu a sutzare.
Tottu in d’una sa parte de sa rocca de inue fuit attacadu s’est abbelta. E... non b’azzis a creer... a s’ater’ala pariat chi esseret un ateru mundu: fuit die e bi fuit su sole!
B’iat un’adde prena de albures de frutta, unu riu mannu e tantos animales e tanta zente: betzos, piciocos, feminas e pitzinnos, tottu ’estidos cun sa matessi istimenta, fuin bestidos de peddes de animale.
Unu pitzinnu de s’edade mia, comente m’at bidu at fattu sa manu a bintrare e dea chi fui morinde de frittu, so ’intradu a sa idda de issoro.
No mi pariat beru! Una ’idda in mesu sos montes de su Montiferru!
Una ’idda tottu irde fatta de pinnettas de linna e de pedra sena domos altas e ne palos eletricos e nemmancu una macchina.
In d’una piatza fatta a terra pistada b’iat un omineddu ’estidu cun d’una tuta in colore de prata cun tantas bussacheddas: fuit piticcu piticcu cun sas cambas cultzas e sa conca manna ispilida e lughida lughida.
Cun d’una baccheta longa faghiat disignos in terra e faghiat bier a sos omines bestidos de peddes comente fagher una domo tunda cun crastos mannos.
Deo fui ispantadu ’idinde tottu sa figuras chi essian da sa punta de cussa baccheta e si bidian in terra comente i scrittos in d’una lavagna. Cuss’omineddu sena aberrer bucca ispiegait a tottu comente seberare sas pedras prus addatas po poder fagher pinnetas mannas e fortes chi esseren duradas in su tempus.
Tottu sos omines de su villagiu chilcain sas pedras e cuss’omineddu lis ammustrait comente las carrigare in d’unu carru sena oes chi poltait tantas rodas e caminait a sa sola. Arrivados cun su carrigu a sa piatza, da su carru nde essiat unu bratzu mannu chi cun du’ipecie de tenazza ciappait sas pedras a las assetiain bene una subra de s’attera.
Fuit ancora altu sole cando sa domo fuit finida. Cuntentu s’omineddu est bintradu a intro e pigadu a susu, e da in altu, da s'ultima pedra de su muru, sena aberrer bucca at fattu sos cumplimentos a tottu, e tottu sos abitantes de sas pinnetas altziain sas manos saludande e ringratziande de sos insignamentos. Deo porto ancora in memoria comente una fotografia, cussa pessone divressa da tottu sos ateros, chi da sa punta de cussa costruzione nos abbaidait cun sos oggios mannos mannos prenos de lambrigas, e mi paret de intender ancora sas peraulas nadas cun su pensamentu. “Su tempus meu est finidu! Bos apo imparadu a fagher sas domos eternas, e sos putos chi po chentinaias de seculos han a selbire de isprigu a sa mama de su mundu, so’ cuntentu ca isatros sezis sos mezus ischentes chi apo tentu. Como devo partire, ma foltzis una die nos amos a incontrare dae nou”.
Bos narzo, nebodes i stimados, chi, cando l’amos saludadu, paris cun sos ateros calchi lambriga est calada a mie puru. Poi mi so’ ammentadu de sa chea de su calbone e apo cultu comente unu macu: appo fattu giustu in tempus a che intrare in sa pelca chi sas roccas nde sun ruttas tupponande s’abeltura.
Babbu fuit arrivande cun sas provistas e su calbone fuit andande bene. De su chi mi fuit capitadu a babbu no l’apo nadu nudda, tantu de siguru si nde fuit risu e mi iat leadu in giru nandemi chi ia idu tottu in bisione, e po cussu motivu custu contu no l’ia nadu mai a niunu. Ma finas como chi tenzo quasi settant’annos ogni olta chi passo a enanti de su nuraghe de donigheddu mi frimmo e l’abbaido da ’e affaca: est ancora tottu intreu e bellu comente cando l’an fattu.
In cussa zona b’at semper unu pagu de neula e foltzis est po cussu chi segundu sas dies sas mattas de tirìa chi bi sun in giru a issu mi paren pinnettas de pastores antigos e in sa punta de su nuraghe s’alburedda de su crabufigu creschida in mesu e sas ultimas pedras paret un’omineddu cun sos oggios mannos mannos chi saludat a tottu.

Mentzione in sa setzione Contados al XXI Premiu Logudoro - 2012

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti