S'Addolorada
de Anghelu de sa Niéra

 

 

l

Narami Nostra Segnora ite as proadu suta sa Rughe de Fizu tou?
A bidere unu fizu, iscutu cun 5840 colpos e perdende trinta miza butios de sambene ite t'at provocadu? Oih, iscura, una profunda ferida in su coro e lagrimas chena fine. Ite ant fatu sos apostulos? Si che sunt fuidos che anzones pissighidos dae s'astore. Pedru l'at rinnegadu, Giuda l'at traitu, sos ateros si sunt postos a currere che freas dae su monte de s'oliariu. Solu Giuanneddu, mesu guadu dae su mantu tou s'est frimmadu accurtzu a tie e Maria, sa sorre de Lazaru e s'atera Maria di Cleofa, parente tua. Ite dolore as proadu, mama non de sette, ma de chentu dolores chi t'ant trapassadu s'anima e t'an feridu su coro. Calchi Santa at iscritu chi tue los as atzantarados pius tardu in sa domo de s'ultima chena. Totu as atzantaradu e as lassadu isfogu a su dolore mannu che ti trabassaiat su coro. Cantu t'ant fatu piaghere cando t'ant batidu sa cara de fizu tou in su telu biancu de Veronica e cando Longinu t'at batidu sa lancia chi at trapassadu su coro a fizu tou fatendeli essire sos ultimos butios de sambene e de aba.
Mama addolorada, atzantara puru a mie, ca deo puru bi fio in sa rughe cuadu e Gesus m'at ringraziadu pro su sambene chi m'at infustu in pitzinnia, ma poi so andadu pro contu meu in mesu a sos chi falende dae su monte de s'oliariu leaiant a faladas de pe, a daesegus de so benujos, a Gesus, l'ant betadu in cara ludu, l'ant tiradu a destra e a manca, ant giuradu su falsu, l'ant leadu a ciafos, oih mama mia cara cantos ciafos l'apo dadu a Gesus in vida mia! Malevadadu e cortzu, aggoltu chentu bortas dae sas carrelas dae Cristos, e chentu bortas l'apo irrupiadu in cara. Oih, mama mia, cantos giaos apo postu in sos pes e in sas manos de Gesus. Mi enit sa gana de m'impiccare a sa primma arvure de suerzu chi aciapo in su caminu, ma tue mama cara, mi giamas e m'abrazas a tie, mama lagrimosa, mama anima de chelu, mama delicada che unu fiore in beranu! Como chi mi so penetidu de sos pecados mios ca tue m'as gitu innanti a sa rughe, como chi mi preparo, mama bella, a lassare custu mundu feu chi cun sos pecados mios puro apo imbrutadu, mama, no mi lassare solu ca si no mi chi eto in s'inferru in totu, mama leami in brazos e giughemi mancarri ruju che su sambene de Cristos in su Chelu mannu e chircami s'urtimu logu, mancarri cussu acurtzu a sa gianna, santu Pedru gia mi conoschet ca deo puru cun issu l'apo rennegadu, amigos de traighimentu semus. Mama cara, no apo nudda a ti dare pro regalu a fizu tou, samunami sa cara cun s'ultimu sambene e cun s'ultima aba chi est falada dae su coro sou. Che a mie, unu pagu pius bonos, apo unu muntone de frades chi sunt restados atesu dae fizu tou, ma sos iscuros cun sos males c'ant apidu in sa vida issoro, sempre acurtzu a Gesus chena s'indabizare sunt pius dignos de a mie de intrare in Chelu, a mie lassami unu loghigheddu accurtzu a Santu Pedru, a issos, giughelos adainanti cas sos dolores issoro de una vida balent meda pius de sos mios. Issos sunt restados a bucca aberta accurtzu a Gesu Cristos chena s'ind'abizare, deo apo fatu su fiacone, l'abaidaio dae attesu e cantas bortas mi so dadu a bandidare! Mama de dolores, in puntu de morte no mi lessare sa manu. Atere non ti dimando. mama addolorada.

www.angelinotedde.com

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA