Rientrande dae su monte
di Renzo Rosa


S'annu 'e su niadu mannu est s'annu chi mai appo a ilmentrigare po cantu duro, ca fui accant'a bocchire una pessone.
C'hat passadu tantu tempus, ma est comente chi sied'oe, e paret chi mi bie, a bulteddu in manu, azzegadu dae s'ira e prontu a l’iscannare.
Fuit su millienoighentoschimbantasese e su nie hiad ammuntadu tottu sas campagnas: mai in vida mia hia idu unu niadu gai mannu. Tenia sas baccas in su monte e fuin famidas, ma po tres dies non so pottid'essire dae domo.
A cussos tempos non tenimis ne macchinas addattas a caminare in su nie e mancu istradas chi arrivain a su monte.
Sos caminos fuin gai istrintos chi a mala pena si passaid a cadd'e s'ainu. A d'ogni modu a sa ‘e chimbe dies m'appo fattu coraggiu; app'imbastadu s'ainu e carrigadu sa beltula 'e sas miseras provvistas (pane tostu, casu e su pippottu de su inu) e dande unu asu a muzzere mia l'appo nadu:
"Deo pigo a su monte po assidare cussas poberas bestias, de siguru b'adduro nessi chimbe dies. Non ti iscrees e pensami". Un'atteru asu e via a cadd'e s'ainu a cara a monte.
Fuit buggiu cando so arrivadu a su acchile, sa luna prena daiat lughe a tottu sa cussolza.
Sas baccas fuin tranquiglias in soru 'e su buscu, istrazzande calchi mossu'e sida da inue podian arrivare.
Deo fu tantu cuntentu ca in cussa zona iat niadu pagu, chi a s'allegria mi ch'appo buffadu azomai tottu su inu e, mesu imbriagu, appena arrivadu a sa pinnetta mi so drommidu de colpu.
A manzanu chitto, fruschiande, a cavana in manu m' appo dadu coidu a segare rampos de suelzu po assidare e po lis lassare una bella provvista.
No mi pariat beru chi esseret andadu tottu facile e chi in in duas dies podia esser torra in domo in brazzos de sa femina.
E cun tantos bellos pensamentos mi ch'appo buffadu su restu de su inu e app'arriadu s'ainu.
Sò arrivadu a domo a notte a traddu, morinde 'e su frittu ma cuntentu che pasca pensande a sa bella notte chi devia passare.
Pianu pianu timinde de isvegliare sos pizzinnos che so coladu a s'apposentu'e lettu e, semper sena fagher muida peruna, mi so ispozzadu.
Issa drommiat tranquiglia, de siguru istracca de sos tribaglios de domo, ca a l'intender respirande gai deviat aer penadu troppu, s'iscuredda!
Abellu abellu nde alzio su lentolu e ando a mi colcare.
Calchi cosa però non quadrait bene! In su lettu non b'istai.
Accendo sa lughe e… ahi ahi.. A su postu meu, nudu, abbrazzadu a muzzere mia bi fuit Compare Giuanne!
"Lampos de fogu!” narzo e curzo a coghina.In d'unu minutu fui torra a denanti 'e su lettu cun in manu s'ulteddu chi usai po occhire su porcu, e prontu a sa vinditta.
Compare fuit ancora nudu sezzid'in su lettu e grogu che sa tela. Alzio sa manu e, cando fui pront’a punghere, mi frimmo de colpu.
Abbaido in oggios cuddu pober'omine a 'enanti meu e che fuglio allargu s'ulteddone, li domando iscusa, e pranghinde comente unu pizzinnu, ch'esso a s'ortu.
Custa est s'istoria chi m'es capitada s'annu'e su niadu. Ancora bi penso d'ogni die e ringrazio a Deus chi hat frimmadu sa manu e m’at fattu pensare.
Como semus in su duamizzaetres. Da sa die c'hat passadu prus de barant’annos, ma ancora no mi dao pasu a pensare chi fui occhinde..
su babbu 'e fizzos mios!

Secondo premio
A Bono (premio goceano 2003)

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti