Pulli, maistu de ceramica
de Giovanni Bellisai

 

 


Pulli iat appenas inforrau s’ultimu vasu in su forru straccu de bivi, essendi finzas prus antigu de su meri suu, de su cali oramai sciiat totu, apprezius e breis, po dd’essiri cottu, in tant’annus de serviziu, centenas de fainas, prus o mancu conotas, ma chi no fiant mai arribadas a essiri arti vera, comenti is primus passus movius cun facilidadi in su mundu de sa ceramica pariant annunziai.
Fiat un-omini straccu, puru chi no ancora becciu, chi iat a essiri bofiu tanti abbandonai su mundu e po custu abettàt de tempus unu toccu liggeru e simpli a sa porta de unu trenu accelerau, chi, propriu po custa raxoni, trigàt a arribai a s’ultimu destìnu.
Unu trenu cun d-una destinazioni sceti: “Infiniu” resàt infattis su cartellu chi teniat appiccau a is ddus fiancus.
Ma candu mai tirai de persona su frenu de apretu, chi iat a essiri firmau su camminu e bloccau sa vida, po dd’accabai una borta po totu!? Mai! No podiat e no dd’iat essiri mai poziu fai, ca sa vida po issu fiat unu beni e andàt bivia po interu, sempiri!
Eppuru, cussu merì, ainnantis de unu forru allutu e prontu a sa cottura, s’animu suu no fiat tranquillu e ddi tremiant is manus. “Po s’edadi” iat pensau, ma sciiat beni chi no fiat beru. O forzis po su vasu nou, chi si preparàt a infilai in su forru, chene chi nisciunu ddu sciessit..

Si fiant intendius passus asuba de sa giarriscedda, chi de su cancellu, attruessendi su giardinu, portàt a s’intrada de sa domu e, unu pagu primu, a s’ataria de una matta ‘e nuxi, cun d-una furcaxa a v, de una parti a su magasinu i a is offizius po sa spedizioni de is fainas i, a s’atera, a su laboratoriu i a su forru. Appuntu.. a su forru, aundi meda annus primu, si pensàt fessit sussediu un incidenti, un incidenti leggiu! In apparenzia.. Ma fiat stetiu de diaderu un incidenti? O una filera de cumbinazionis?
O ancora ateru, comenti a distanzia de tempus parit chi invecis fessit stetiu acclarau?
Insaras in sa cuscienzia sua si fiat respustu subitu de si, ma, po totu su restu de sa vida, dudas meda mannas dd’iant trumentau e fattu suffriri de sighiu, poita, primu de morriri, no fiat renesciu, comenti iat ai bofiu, a sciri, a conosci sa beridadi, po chi nisciunu dd’essit poziu fai prus disparris. Beridadi e disparris chi perou iant a essiri abbarraus po meda tempus chene resposta puru pustis sa morti sua.

Iat intendiu passus accostendisì a pagu a pagu, comenti dogna borta chi inforrada e, comenti sempiri, primu chi arribessint a su forru, andendisindi in pressi in tot’atera direzioni.
No fiat mai renesciu a cumprendiri chi fiant passus verus o sceti fillus de sa fantasia de su cerbeddu suu. Ma, chi po casu fiant passus verus, puru chi a issu invisibilis, aundi andànt a accabai? A morriri o, prus simpli, a si pasiai o a si cuai? Oppure ancora a circai de fai biri un-atera ia?
No fiat mai renesciu a ddu cumprendi, poita in s’animu suu po su restu de sa vida nudda de i cussa notti fiat stetiu prus claru! Claru de nci podi biri aintru, claru de podi intrai aintru de su tempus passau, finzas a su fundu de s’anima, morta issa puru chene de ddu essiri veramenti.
Totu poita una campana iat sonau a mortu po nudda! Chene chi fessit stetiu presenti su mortu, chene chi nisciunu essit denunziai su sparessimentu de calincunu.. Chene chi in sa bidda nisciunu essit denunziau su sparessimentu de unu paisanu!
Eppuru calincunu fiat sparessiu! Ddu sciiat, dd’iat biu sa notti.. Unu mortu e chini!? E candu? Nisciunu po tanti tempus dd’iat pozziu nai cun seguresa!

No ddu regordàt propriu, puru chi sa cuscienzìa sua ddi pariat pesai asuba de su coru comenti a unu coron-giu mannu mannu o comenti a candu unu mastinu assannada is piscionis e no mollat sa presa, finzas chi no lompit a s’ossu! Fiat diaici! Sa notti fiat calada, fiat totu scuriu, foras che in su coru suu, chi creàt, chi offer-riat fainas po fai bellus is aposentus de is domus in su propriu modu chi is steddus pintant su celu! Ma nci fiat sempiri calincuna cosa chi no andàt e puru su forru pariat chi ddu castiessit cun severidadi! Ma po cali motivu? Issu, a i cussa genti, no teniat nudda de respundiri, ne cosa de si fai perdonai. Fiat sa beridadi in sa cali totu sparessit, comenti sussedit in dogna passu mannu, candu dogna immagini si nci allargat, po accabai deretta deretta in s’orizzonti, arziendisì asuba de totus, chene peruna rappresentazioni o intrendinci asutta ‘e terra e interrendisì a sola comenti dogna azioni ingiusta si obbligada calincuna borta a fai.

Primo premio concorso “Anselmo Spiga” sezione prosa in lingua sarda San sperate 2014

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA