Pirasteddu
de Ida Patta

 

 

 

Curride! Curride! Curride! Pirasteddu est mortu! Est mortu Pirasteddu! Biancu che nenzolu s’est fattu, fuliadu in terra chenza podere torrar’alidu!.
Tia Mariangala a boghes che un’ispiridàda: cust’errore mannu in di’e Santu Frainnaziu:poite? Ite male at fatu custu pipiu, po morrere chenza fare mancu sa ‘ent’e su giudiziu ! Lantieddas e frores pongio in su quadru de Santu Frainnaziu, po srabare Pirasteddu: comente feus a ddu narrere a sa pobera mama! E chine ddu tenet su coraggiu?. A is boghes de tia Mariangala curriat totu su ‘ighinàu. Giuannedda, sa mama de Pirasteddu fut in monte a giorronàda po contu de is massajos erricos. Fraccona cant’e sa prima, trebalàda prus de is omines finzes a s’iscurigadorgiu, ma sa paga, ca fut femina, fut su mesu de s’omine.
Sa die fut a tirare linu e-a ddu maggiare po nde pinniccare su semene ca is antigos: una purzione ddu lassant po decottos, umperàu po bronchitas e dolores de costàu, un’attera purzione dda bendiant a furisteris ca nde faiant s’ogiu de linu po s’industria de is vernices e sa tinta po is tinteris de iscola. Su cambu de su linu, fascau a mannugu, ddu portant cun su carru a frumeneddu po dd’impedrare. Duas chidas in s’abba e ddu poniant assoliare finzes a cando fut asciuttu po dd’ ogronàre e nde ‘ogare s’istuppa po banitas, su coro iscruàu po tessere su bene e pannos po sa massarizia. Tando su bene no si comporàda, si produsiat in domo, tessendoddu e cosindoddu a manu. Totu una gherra sa vida, po mannos e pitios.
Sempere in su monte Giuannedda no teniat arreposu, né in die de fatu e né in die de festa.
In pag’ora suncurriat totu su ‘ighinàu. S’isca de ‘arigàu si fut prena comente cando faiant i ballos po carrasegare. Is mamàis de tando abarrant in domo, filànta e faiant de mamas a totus is pipios de su ‘ighinàu. Finzes unu cantu de pane si cumparziat cun totus.
Fut sa primu ‘orta chi bia unu piccioccheddu fertu de su male de sa fae e mi fui assiccàda meda, ma is feminas erudìas e flebotas ischiat comente srabare Pirasteddu.
Tia Lorinca, una femina sodrigosa in pannos e in sa carre, nd’essiat naendo: Deus bellu chi nde dd’at leàu, una bucca ‘e mancu po pappare!.
Pirasteddu, no teniat babbu, sa mama dd’iat tentu cando teniat seigh’annos, mai s’est ischipiu chie fut su babbu, si vociferat chi fesset Figgiu de unu coxuàu iscussienziau.
Apustis chi sa mama nche fut bessia po andare a su monte, Pirasteddu ca teniat famene e ancora giaungiu, si fut istesiàu de is atteros pipios chi giogant in camminu e fut intrau a s’ortu de tia Chicchina. Prena sa ‘entre de fae, no accudiat a brinchidàre su muru e nc’orruiat a part’e camminu. Lassau po mortu, una femina aiat zerriàu s’arretore. Issu puru, cunvintu chi fesset mortu, dd’iat oliau e nau is brebos po s’estrema unzione.
Totus a boghes, che mortu in mesu ‘omo dd’iant prantu. Tia Doddòi, una bona femina e flebota, ischiat coment sanare Pirasteddu de su mal’e sa fae. Cun lestrèsa, cumandàda is bighinas po fare una fossa in su ladamene imartiu chi teniat in s’ortu, apustis pigàda unu nenzolu, dd’isterriat in cussa fossa e ddue croccàt Pirasteddu. Amontàu bene cun su nenzolu e cun su ladamene ddi lassàda in foras solu sa conca e ispettàda chi a Pirasteddu d’esset torràu s’alientu. Po oras dd’int badràu naendo s’arresu, bighinas e parentes. A merie Pirasteddu aperiat is ogos e teniat famene. Meraculu de Santu Frainnaziu! Meraculu, meraculu de su biadu nostu! Addorados in terra, mannos e pipios, preganta pranghendo de prexu. Isterriu in d’una istòia, in domo de tia Doddòi, sa bona bighina ddi faiàt fragare aghedu forte, ma Pirasteddu teniat famene. Cun sartizzu a buccones mannos e binu nieddu, su piccioccheddu ddi torrat sa caruggia e s’alientu. Sa mama, paguene, no ischia nudda, ancora in su monte finzes a s’iscurigadorgiu. Pirasteddu, sempere in domo de tia Doddoi ispettat a furriare sa mama po ddi contare su chi ddi fut suzzediu. Issu no si fut accatàu de nudda, unicu sinnu, unu piseddu in conca, cando nde fut orrutu de su muru. Pirasteddu no fut su numene de battesimu, si dd’iant postu a ingiuliu is cumpangeddos poite in s’atongiu de s’annu primu, in tempus de pirastu, nd’iat pappàu meda e si fut appillàu. Tando puru, a zerrios po su dolor’e mazza dd’iant srabàu i bighinas cun s’ogiu ‘e lestincu. Fut sempere in is cresuras e in is ortos furando de su chi providiat sa natura. Su famene fut meda e issu a ott’annos cricàda de s’arrangiare. Sa mama, in tempus de frittu e de calùra d’iscurigàda sa die in su monte che un omine e no teniat pausu: su cumpensu de mes’ imbùdu de trigu a sa die, no bastàda mancu po su pane. Portàt is carrones tzaccaos de sa chilighia, sempere iscurtza, mai iat connotu cazzolas. Naiant chi a piciocconedda fesset meda bella ma, cun pagu malesa e po cussu dd’iant culonàda cum pomissas fraizzas. A bintibatter’annos cando dd’ia connota geo pariat una beccia.
Apustis de una die ‘e treballu chenza pausu, torràt cun d’unu saccu de ebra in conca, po nodrigare su procu. Unu massaju caritatevole dd’iat arregalau una craba Mandarizza po su latte e paschiat a sa sola, aris, aris de ancà agataiat linna frisca e nesciunu dd’istratallàda. Su latte peroe ddu bendiat po si fare su dinareddu de comporare zuccuru, gaffei e cosas de abisongiu.
Pirasteddu, iscavulàu chenza ghia, cuberàt calecunu cantu de pane de-a su bonucoro, e cando furriat sa mama fut giai sempere a brentighedda prena. Totus nde teniant piedade de Pirasteddu, ma sa mama, fut male bista, po esset tentu su budru. Mancari fesses pittia cando dd’iat tentu, po s’onore no pedronànt, sempere in sa limba zrepeddiosa de is leghendargias. Su tempus andat a grae, e in bidda ddue iàt poboresa, ma sa gente fut dignidosa, si segat s’ischina trebalando, a pedire no andaiat nemos. Is annadas no furinti bundosas, su siccore e su pibizziri s’ingurtiant bona parte de s’incungia, nesciunu massju si podiat premittere de fare lussos. Totas cunvintas chi a srabare Pirasteddu fut su meraculu de Santu Frainnaziu, i feminas de su ‘ighinàu, po promissa fatta a su santu, aiant comporau s’orroba po fare su ‘estireddu de para a Pirasteddu. S’annu furriante po sa festa de Santu Frainnaziu ddu portànt a Laconi. Bestiu de parigheddu cun su codrone, su vicariu chi aiat ufiziàu sa missa dd’iat giau sa benedizione e torrant totus a crufessone de a Laconi pregando. Nant chi Deus no tenet figgios de nche fuliare: po Pirasteddu e sa mama fut cambiat sa sorte.
Is bombardamentos de s’urtima gherra custringiat sa popolazione de Casteddu a si fuire, a bidda, isfolados furint benidas paricias familias. Unu dottore cun sa pobidda e una figgia furint benios a bighinàu meu. Dinare nde teniant, ma no teniant cosa de pappare. Su ‘ighinàu, peròe, cando su sabudu coiat su pane, nde faiant su presente a issos puru chenza pedire mai cumpensu.
Pirasteddu, po promissa de i bighinas, su estire de parigheddu ddu depiat portare po un annu intrèu. Cando su dottore e sa pobidda ddu biant in caminu giogando bestiu de para e iscurzu nde teniant piedàde e ddi giaiant calecunu soddigheddu e issu prexàu si comporàda i mentinas coloradas in s’istangu. Una die frida de ierru, sa chilighia dda segant a marteddu. Su frittu creppat is pedras. Giuannedda fut in frumeneddu a fare sa lessìa po is meres. Ferta de prumonita, nde dd’iat battìa a bidda unu massàiu, a carru. Su dottore isfollàu, ca atteru no nd’iat, cun is pagas meighinas chi aiat srabau de a su bombardamentu, dd’iat sanàda e, bista sa condizione de sa sa femina, iffinigàda de su treballu, cun pagas forzas, si dd’iat pinnicàt a domo sua cun su figgiu. Carzados e bene ‘estios, Pirasteddu, ca no connoschiat carzingiu, sempere iscurzu, no ischiat camminare e ddu bidiàus cun is cazzolas in manos. Finia sa gherra, su Dottore e sa pobidda nde ddos iant leados cun issos a Casteddu. Pirasteddu aiat istudiau e fattu omine de capìa. Sa mama dda teniant po agiudare in domo e fut imbecciat cun issos. Ma s’interramentu po su mal’e sa fae, in bidda mia est sighiu po medas annos, e nde sanànt. Ancora òe, ddu at feminas chi ddu podent contare.
Cando cuddas feminas aiant fatu sa fossa, po carreggiare Pirasteddu, su ladamene fumiat che fumaiolu de forru.
Forzis s’iscenzia antiga ischiat eite cunteniat su ladàmene imartiu bistu chi dd’ian iscobertu e umperàu po sanare is fertos de favismu.

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti