Orrubiedda sa pudda iscaminàda
de Ida Patta

 

 Custos “murighingios”tessios cun brigas, legas e majargias, suzedios in bighinàu meu cando fui picciocchedda, funti cumenciados po more de Orrubiedda, una pudda iscaminàda.
Tenendo contu chi, de a tando funti passados giai ottant’annos, e su tempus at furriàu cara, òe sienda de su connotu, custu contu ispassiosu ddu lasso che istrina a benidores. In s’intantis, erriere nche ‘ogat sa mutria mala.
“Bellica dogna mengianu cando giaiat a pappàre is puddas faiat s’appelliu: Pio, pio, pio, Bianchedda, Nieddedda, Piliesse, Fror’‘e fae: Orrubiedda iscaminada, irisero no t’apo ‘istu, inue fruca fusti? Poite andas cun su puddu de cuss’iscominiga de Cramellita; no ti bastat su puddu tuo? Geo budros de cussu puddu orrungiosu non de ‘oggio, a crastu t’occhìo chi sighis andare cun cussu”!
De puddas Bellica nde teniat undighi e unu puddu, naiat falangroriosa: “doighi funti comente is Apòstolus de Gesucristu.” Su puddu ddu zerriat Giuda poite traighiat is puddas suas con is puddas de su bighinàu e fut sempere a briga cun is atteros puddos. Braghéri cun s’imponenzia de unu Rei, a is chimbe de su mengianu si prantàda in sa muredda cantando a ispramadura.
Su cantu de is puddos e s’arrelorgiu de campanile nd’istrumbulàda s’omine de a su puddile e su massaju cumenciàt sa tribulìa de sa dìe. S’arrelorgiu ddu teniant in pagos e chine ddu teniat nde faiat iscioru cun sa cadena de prata o de oro in su cropetto.
Ca Orrubiedda, brinchidàt su muru divisoriu po intràre a pappare s’orgiu de is puddas de Cramellita, fut suzzediu unu treulu mannu. Cramellita cando s’attobiat in camminu cun Bellica, dd’ifachiliàt naendoddi:“nara face de Martinica dda pinnicas cussa pudda iscaminàda chi si pappat s’orgiu de is puddas mias!”A Bellica dd’ arziànt totu is cribizzos e ddi torrat:“a mimi face de martinica, no ti ses bista a s’isprigu? Ah, ah, ah, pares una madria iscosciàda e figia tua un’iscova bestìa! Inveces de ti chesciare po cuddos pagos ranos de orgiu chi s’at pappàu Orrubiedda, poite no mi pagas is òus chi s’at
pappàu de a su criadorgiu su cane tuo famigòsu, cando ddu casso, sa festa ddi fazzo!”
Inchietas po is paraulas iscundias, is duas si ettant appare in camminu. A is boghes accurrit totu su bighinàu. Geo, ancora picciocchedda de iscola, fichetta che sempere, cuss’ispassu no middu podia pedrere. Bessio a camminu e agato is duas bighinas totu ispilurzadas a istrumpa, imbuscinàdas in terra che burricas. Is bighinas po sighire s’ispassu, inveces de ddos bogar’‘e pare, dos aizzànta e is duas sighiant finzes a cando no portant prus alientu.
Denunziadas appare dda finint in Pretura. Is bighinas zerriadas a tistimongias, po no si fare nemigas né s’una e né s’attera ca ddos timiant, si ‘ettànt a macas. Cando su giugi zerriat tata Grazia, ca si fut presentàda cun sa camisa bianca magàda de binu, no podendo aguantàre, ddi fuìut s’errisu. Erriant totus coment chi vessent un ispassu de parza ‘e cresia. Issa apustis nd’essiàt naendo: “geo porto una bena ibariat de unu partu e su chi seo como no seo posca”. Su Pretore cando non nde ‘ogàt pes...de totus is tistimongias, cundennàt is duas a pagare is ispesas processuales a mes’appare.
Su Furriadorgiu in domo de is “domares” no fut istettiu praghilosu: Bellica agatàt su procu iscapiàu e s’iat pàppàu tres puddighinas. Cramellita, Orrubiedda in parza sua siat pappàu totu sa mendula chi teniat asciuttando po fare unu gattò. Felonàda de zaccu, pigat un acchicaju e dd’occhiet. Sa pobera Orrubiedda finit in padedda. Cuddu nuscu bellu de pezza a ghisàu s’intendiat a camminu. Sa gente passando naiat: “um, um, um, pezza cotta chenza festa cumandàda, est pezza morta o furàda! E chine at a esse sa male assortàda?”
Cramellita mravusa, po no lassare istimongiu, cùat sa pinnìa carraggiandodda in s’ortu. Su cane famigosu de una bighina, intendendo fragu de pudda morta, nd’iscarraggiat sa pinnìa.
Sa pinnìa de Orrubiedda fut inconfundibili e totu su ‘ighinàu ischiat de s’ispaciàda. In s’intantis Bellica, no ischindo...andàt disisperàda criccandodda in totus is parzas de su bighinàu. Orrubiedda fut sa pudda chi poniat a frochire, sa chi faiat is òus mannos cun duos òideddols e duos pigiones. Pàssant pagas dies; cando Bellica ischit su contu, dd’attitat comente chi esset tentu su mortu in mesu ‘omo. Sa sorre Larenzia, andàda po dda conzolare ddi torrat: “no das assumancu frastimàda? Geo ca no isco frastimare ddi nào solu custu: cantu pinnìas portàt sa pudda tanti istoccadas ddi ‘onent a su coro!” Una bighina presente contàt de su frastimu a Cramellita e issa po si vengare, no pedret tempus e andat de sa majargia de Ogiasta po fare una maja de morte po Larenzia. Apustis pagas dìes Larenzia s’imalaidat meda cun d’unu dolore malu a su coro e su costàu.
Po su cale is parulas andant che caschidu de bucca in bucca, un’ attera bighina, ischindo de sa tirrìa, dd’apporrit bonos cossigios: “Larenzia sa maladìa tua est po more de una maja chi t’at fatu Cramellita, como ando a dda criccare!” Forrogando in dogna cugigone de parza, agatàt sa maja asuta de un’arregiola ancà Larenzia si prantàda po ifforràre su pane. Asuba de un’arraighina de moddizzi sculpida a inginnu de pressona, furint istettias cravillàdas in totu su dossu ispinas de Gesucristu battias de a su monte, sa propria calidàde de sa corona de Gesusu in sa grughe. S’ispina prus manna cravillàda a su coro.
Ca sa bidda fut chenza dottore, zerriànt s’arretore. Issu, cun is ainas suas podiat fare pagu cosa e dd’iat oliàda. Bistu chi sa sorte de Larenzia fut sinnàda, Bellìca sa sorre e Basiledda una bighina, andant de s’ispiridàda po isconciare sa maja. A faina fata, torrant a domo e Larenzia fut sanàda.
Apustis de una bella orruncàda, su coro de Larenzia torrat azzapàre che macu e solu su Dottore Mannu de Aristanis dda podiat srabare.
Po andare de a Su Dotore de Aristanis pigant a nolu su calessinu de su potecariu cun Gantinu su brecheri. In is carronadas malas de una carretera, Bellica ddi pigat sumbugiu de istogomo e cacciat su calessinu forràu a pedde de Lepadru. Gantinu disisperàu, ddi pregontat:“eite as pappàu chi nch’est custu pudesciore?” Bellica cun d’una fac‘’e sola: “ladru frissiu cun chibudda”. Ddi torrat Gantinu: “bistu chi depiat fiaggiare podiat pappàre latte o cosa ligera, e chine mi ddu pagat custu dannu? Is cicidorgios funt magados e fragant che pezza pudia”. Bellica pagu iscumposta: “giai no est mancu su callessinu de Munzennore! Bae, bae ca s’iscurigat primu de arribare, non m’isciolories sa conca”!
Sa notte dromint in s’istarìa de Poddighe e s’incras Gantinu ddos accumpangiat de a su Dottore Mannu. De s’aposentu de arrecire, is duas sorres bient unu lettinu. Bellica: “um, um, um, custu lettinu no mi praghet nudda nudda, no est chi Gantinu, po si fengàre ca dd’appo cacciàu su calessinu, s’at portàu a casinu?”
Su dottore, omine praghilosu, accostit e si presentat, apustis ddis pregontat: “e chin’est sa malàida?” Larenzia: “seo geo chi porto su coro chi azzapat che campana po sa missa cantàda”! Su Dottore abarrat solu cun Larenzia. Cando ddi nat de s’inde ‘ogare sa camisa po dda bisitare, ddi torrat a sa mente cantu dd’iat nau sa sorre: “Dottore, amacchiàu s’est? Is titas mias ddos at bistas solu Grazianeddu cando fui allatandoddu, finzes chi est andàu a iscola, iciadeddu!” Bellica, intendendo is boghes de sa sorre, intrat. Cumbintas chi Gantinu ddos iat portadas a casinu, aungant e iscudent su dottore, su cale, cando arrennesciàt a s’icabulere serràt sa porta a crae e is is duas sorres zuccant a su calessinu po torrare a bidda chenza intregàre foeddu a su brecheri. Debadas Gantinu ddis pregontat comente fut andàdu s’esitu de sa bisita. Mudas che pisches, frochiant una revesa po afoghiggiare Gantinu.
Cando arribant a bidda, no ddi pregontant mancu cantu depiant pagàre po su fiaggiu e Gantinu no cumprendiat su poite.
No tenendo frades contant totu a duos fradiles pagu ischipios che issas. S’incras, cando Gantinu ‘essiàt de ‘omo sua po andare a treballare, is duos fradiles ddu pigant in panteos e ddu cicint a cuaddu de unu bestiolu mudàu cun sonaggias e sonaggeddas, po nche ddu ‘ogare de bidda, cun su perzettu: “chi torras a bidda ti feus sa pedde!”
Cust’ifreggiu beniat fatu solu a pressonas pagu agradeschias. S’annu prima, a cuaddu de unu bestiolu a sonu de sonaggias, nch’iant bogàu de una bidda unu preide imbestipipios.
Su poberu Gantinu torràt a bidda sua cun totu is bregungias chenza ischire poite dd’iant fatu cuss’iffreggiu.
Cando su dottore de Aristanis dennunziàt is duas sorres, po violenzia a sa pressone sua, a su processu fut istettiu iscabuliu Gantinu puru de s’ifreggiu ingiustu de ddos esset portadas a casinu.
Cundannadas a pagare una cundanna grae in dinare, sa bisita a su Dottore e su nolu a Gantinu, po pagare totu, Larenzia s’aiat deppiu bendere sa fitelledda Briosa. De custu Larenzia nde depiat giare contos a su pobiddu richiamàu a Macumele. Criccàu unu literàu cun paperi e pinna, Larenzia dettat sa littera cambiando totu su contu:
“Antoni su mere meu, de ancà ses t’assistiat Deus e torres in bon’ora cun s’aggiudu de Nostra Sennora. T’iscrio po ti fare ischire ca mi seo immalaidàda meda meda a su coro e fusti po t’ifiudàre. Po no ti giare cussu dispraxere, seo andàda de a su Dottore Mannu de Aristanis. Como seo sanàda, ma po pagare sa bisita a su Dottore, su calessinu e is meighinas apo deppiu bendere Briosa sa fitelledda. No dd’apo bendia a Pasquale Troddione bistu chi dogni ‘orta chi dda biat midda pizzigàt de ogu, d’apo bendia a unu furisteri. Ti depo narre puru chi a Brincàu su tzeracu pastore d’at ispizzulàu s’argia
niedda e apo deppiu fare un’ampudda de rosoliu grogo e unu de
amaretos po cumbidare is fiudas chi funti benidas a ballare. Est benia puru Magralita sorresta tua, fiuda a friscu, ibregungìa, d’ant tragaggiàda meda. Sorresta mia Meledda, fiuda batter’annos no est benia ca portat sale in conca e no abba che Mragalita. Is brebes istant bene e Grazianeddu puru. Ti mando sa maginedda de Nostra Sennora de s’Arremediu. Pobidda tua Larenzia, chi t’istimat meda, meda.
Cando Antoni arreciàt sa littera, andat furiosu e po chi d’essent giau inpresse sa licenza po andare a bidda, pigat una licenza agricola. Infelìu prus che mai, cando arribat a domo, s’afracat contr’‘e sa pobidda: “Larenzia! Larenzia! Ispero chi siat una brulla chi m’ast bendiu Briosa! Primu su zugu t’ind’iast depiu segare! Babbu meu cando si fut imalaidàda mama, Dottore no ‘nd’iat bofiu, morta mama si fut coxuàu cun sa sorre pittia cun duas siendas. Babbu tuo m’at imbreculàu a tie ca fusti sa figia manna, malaidongia de pittia, po s’orrovina de sa domo mia. Chi ti fusti morta mi fui coxuàu cun Bellica, errica e bella! Duas siendas a Grazianeddu!
Bista sa mala paràda, Larenzia pigat is cosas suas e andat a bivìre cun sa sorre a domo de su babbu e de sa mama, mortos de meda. No s’inde fut mai accatàda chi Antoni no dd’iat mai istimàda, dd’iat pigàda po is tancas cun s’ispera chi s’esset morta po si coxuare cun Bellica. Cando torrat a partire, is duas sorres, arrabiadas de zaccu, odrint cun su tiaulu una maja po Antoni chi nesciunu d’esse pozzia isconciare. Accabàda sa gherra, Antoni torràu a domo e s’appropriat de totu sa sienda de sa pobidda e de sa connàda, cunpresa sa sienda chi sa connàda iat tentu de a su pobiddu mortu de drigazia. Tando, cuddu penzamentu indiaulàu zeurrat prus che mai. Po Antoni sa morte fut sinnàda. Congiminàda sa maja de sa propria bruxia, una dìe chi Antoni torràda a bidda, is duas sorres zucànt a su cuile de ancà Antoni faiat su meigama e ponent asuta de su crocadorgiu sa maja mortale. S’incras su tzeracu pastore, agatat Antoni moribundu crocàu in su cuile. No podendo fare atteru, isterriu in su carru, nde torrat Antoni po morre a bidda.
Zerriàu s’Arretore po d’oliare, Antoni ddi fut torràu un alidu de vida. Po arziare ‘eretu a “chelu”pedit a s’Arretore de ddu cuffessàre. Seguru chi vesse morindosi, cuffessàt de nch’esset ‘ettàu a puzzu su pobiddu de Bellica e sa propria mala sorte fut toccàda a su srogu, bettàu in d’unu tremene po s’apropriàre de is siendas.
S’Arretore, intendia sa cuffessione orruiàt imbortighinàu. Su pobiddu de Bellica fut unu nebode de s’Arretore, figiu de unu frade. Cando s’Arretore torrat a pigàre alidu, ischindo chi sa cuffessione no faiat prova, po ddi pode giare sa soluzione, ddu cumbinchet a pedire pedronu a Larenzia e a Bellica. Cun su pag’alientu chi giughiat, Antoni dis pedit pedronu.
In s’intantis de totu cust’avvolotu, unu procu intrat a su pinnazzu, forrogando in su crocadorgiu agat sa maja e si pappàda.
Morit su procu, Antoni sanat e finit is dies in galera!
Ida Patta 23 Agosto 2018
Orrubiedda la gallina Girellona

Questi intrighi intessuti da litigi, chiacchiere e fattucchiere, successi nel mio vicinato quando ero ragazzina, sono iniziati per colpa di Orrubiedda, una gallina girellona. Considerando che d’allora sono passati quasi ottant’anni e il tempo ha cambiato faccia, oggi patrimonio del passato, questa storia divertente la lascio come strenna a chi verrà. E poi una risata scaccia il malumore.
“Bellica, tutte le mattine quando dava da mangiare alle galline faceva l’appello: pio, pio, pio, Bianchedda, Nieddedda, Piliesse, Fror’e fae: Orrubiedda girellona, ieri non ti ho visto, dove forca eri? Perché vai col gallo di quella scomunicata di Cramellita, non ti basta il tuo gallo?
Io bastardi di quel gallo rognoso non ne voglio, a sassate ti ammazzo se continui andare con lui”!
Di galline Bellica ne aveva undici e un gallo. Diceva vanagloriosa: “dodici quanti sono gli apostoli di Gesù Cristo.” Il gallo lo chiamava Giuda perché tradiva le galline del suo pollaio con quelle del vicinato e poi bisticciava con gli altri galli. Pomposo con l’imponenza da Re, alle cinque del mattino, ritto sul muretto cantava a squarciagola.
Il canto dei galli e l’orologio del campanile svegliava l’uomo dal caldo letto e il contadino iniziava la sua tribolata giornata di lavoro. L’orologio lo possedevano in pochi e chi lo aveva ne faceva sfoggio lasciando fuori dal gilè la catena d’argento o d’oro.
Poiché Orrubiedda, saltava il muro divisorio per entrare a mangiare l’orzo delle galline di Cramellita, era successo un grande scompiglio.
Cramellita quando incontra Bellica per la strada, la schernisce dicendole: “Dimmi faccia da scimmia la custodisci quella gallina girellona che si mangia l’orzo delle mie galline?”
A bellica le si erano rizzati i capelli e le rispose: “A me faccia da scimmia, non ti sei vista allo specchio? ah, ah, ah sembri una scrofa scosciata e tua figlia una scopa vestita!” Invece di lamentarti per quei pochi chicchi d’orzo che si è mangiata Orrubiedda, perché non mi
paghi le uova che si è mangiato il tuo cane morto di fame, dal nido delle galline, quando lo prendo la festa gli faccio!”
Inasprite dalle parole sconnesse, le due vicine si accapigliano in strada. Alle grida accorre tutto il vicinato. Io ancora ragazzina da età scolare, impicciona come sempre, quello spasso non me lo potevo perdere. Vado in strada e trovo le due comari tutte scarmigliate a strumpa, buttate per terra come due asine. Le vicine, affinché lo spasso continuasse, invece di separarle le incitavano e le due continuarono finché stremate rimasero senza fiato.
Denunciatesi a vicenda, la finiscono in Pretura. Le vicine chiamate a testimoniare, per non farsi nemica né l’una e né l’altra e anche perché le temevano, si sono finte dementi. Quando il giudice chiamò tata Grazia, che si presentò con la camicia bianca macchiata di vino, non riuscì a trattenersi da farsi una risata. Risero tutti come fosse uno spettacolo di piazza. lei poi disse: “io ho una vena guasta da un parto e quello che ricordo adesso non lo ricordo poi.” Il pretore non riuscendo a cavarne piedi...da tutti i testimoni, condannò le due vicine a pagare equamente le spese processuali.
Il rientro a casa delle due (comari) non era stato piacevole: Bellica trovò il maiale slegato che si era mangiato tre pollastrelle. Cramellita, Orrubiedda nel suo cortile si era mangiata tutte la mandorle che teneva asciugando per fare il gattò. Arrabbiatissima, prende una pertica e l’ammazza. La povera Orrubiedda finisce in padella. Quel bel profumo di carne in umido si sentiva sino alla strada. La gente passando diceva: “um, um, um, la carne cotta senza festa comandata, è carne morta o rubata!
Cramellita furbetta, per non lasciare prove, nascose le penne sotterrandole nell’orto. Il cane di una vicina, sentendo odore di gallina morta, dissotterrò le penne. Le penne di Orrubiedda erano inconfondibili, così tutto il vicinato seppe della defunta...
Nel frattempo Bellica, all’oscuro di tutto, andava disperata cercandola in tutti i cortili del vicinato. Orrubiedda era la gallina per la cova, la gallina che faceva le uova grandi con due tuorli e due pulcini. Passarono pochi giorni, quando Bellica lo viene a sapere, pianse come se avesse un morto in casa. La sorella Larenzia, arrivata per consolarla le disse: “Non l’hai almeno bestemmiata? Io che non so bestemmiare le dico solo questo: “quante penne aveva la gallina, tante stoccate le diano al cuore!” Una vicina presente, riferisce della bestemmia a Cramellita e lei per vendicarsi, senza perdere tempo va dalla fattucchiera di Ollastra per commissionarle un sortilegio mortale per Larenzia. Dopo pochi giorni Larenzia si ammala gravemente con un forte dolore al cuore e al costato.
Poiché le parole vanno come gli sbadigli di bocca in bocca, un’altra vicina informata della rissa, va per darle buoni consigli: “Larenzia la tua malattia è frutto di una mazzina che ti ha fatto Cramellita, adesso vado a cercarla!” Rovistando in ogni angolo del cortile la trova sotto una lastra di pietra dove Larenzia vi sostava per infornare il pane. Su una radice di lentisco modellata con sembianze umane, vennero conficcate su tutto il corpo delle spine prese in campagna dalla pianta detta spina di Gesù Cristo, della stessa specie che venne fatta la corona di spine per Cristo sulla croce, la spina più grossa venne conficcata diretta al cuore.
Stando il paese privo di un Dottore chiamarono il prete. Lui con i suoi arnesi poteva fare poco e le dette l’estrema unzione. Visto che la sorte di Larenzia era segnata, Bellica la sorella con Basiledda una vicina vanno dalla fattucchiera per disfare il maleficio. Conclusa la faccenda...ritornano a casa e Larenzia guarì.
Dopo un bell’arco di tempo, il cuore di Larenzia riprese a palpitare come impazzito e solo Dottor Mannu di Oristano poteva salvarla.
Per andare dal Dottore di Oristano, Larenzia e Bellica noleggiano il calesse del farmacista e Costantino faceva da cocchiere. Nelle brutte curve di una strada tortuosa, Bellica dà di stomaco sui sedili del calesse foderati con pelli di leopardo. Costantino disperato le chiese: “cosa hai mangiato se c’è questo brutto odore?” Bellica con una faccia da suola: “Lardo fritto con cipolle!” Replica Costantino: “visto che dovevi viaggiare potevi mangiare latte o qualcosa di più leggero, chi me lo paga questo danno? I sedili sono macchiati e odorano di carogna”. Bellica senza scomporsi: “Non è mica il calessino di Monsignore! Vai, vai che si fa buio prima di arrivare; non mi sconvolgere la testa”!
La notte dormono nell’osteria Poddighe e l’indomani Costantino le accompagna da Dottor Mannu. Dalla sala d’aspetto, le due sorelle intravedono un lettino. Bellica:“ um, um, um, questo lettino non mi piace per niente, non è che Costantino per vendicarsi che gli ho vomitato il calessino, ci ha portato a casino?”
Il Dottore, da uomo gentile, si avvicina e si presenta, poi chiede: “chi è l’ammalata?” Larenzia: “sono io col cuore che batte come una campana per la messa cantata”! Il Dottore rimane solo con Larenzia. Quando le chiese di togliersi la camicia per visitarla le ritorna in mente quanto le disse la sorella:“Dottore è impazzito? Il mio seno l’ha visto solo Grazianeddu quando lo stavo allattando sino a quando non è andato a scuola!” Bellica sente le grida della sorella e interviene. Convinte che Costantino le aveva portate a casino, graffiano e picchiano il dottore il quale, quando riesce a svincolarsi, chiude la porta a chiave e le due sorelle rientrano al calesse per riprendere il viaggio di ritorno senza rivolgere parola al conduttore. Invano Costantino chiese loro più volte come era stato il responso della visita. Mute come pesci, covavano la vendetta più infamante per Costantino. Quando arrivarono al paese non gli chiesero manco quanto dovevano pagare per il noleggio e Costantino non capiva perché. Non avendo fratelli, le due donne raccontano tutto a due cugini ignoranti come loro. Il giorno seguente, quando Costantino esce di casa per andare a lavoro, i due cugini di Larenzia lo prendono di peso e lo mettono in groppa ad un asino bardato con campanelle e campanacci per accompagnarlo fuori dal paese, raccomandandogli che se mai fosse ritornato al paese l’avrebbero ammazzato.
Questo sfregio veniva fatto solo a persone indesiderate. L’anno precedente a cavallo di un asino a suon di campanacci e campanelle veniva cacciato da un paese un prete pedofilo. Il povero Costantino rientrava al suo paese con tutte le vergogne senza capire perché gli era stato fatto questo sfregio. Quando il Dottore di Oristano querelò le due sorelle per violenza alla sua persona, al processo venne riabilitato anche Costantino dalla accusa ingiusta e infamante di averle portate a Casino. Condannate a pagare una pesante penale, la visita al Dottore e il noleggio a Costantino, per pagare il tutto Larenzia dovette vendere la vitella Briosa. Di questo, Larenza doveva rendere conto al marito richiamato a Macomer. Mobilitato uno scrivano, con carta e penna, Larenzia dettò la lettera, nascondendo le cose più salienti:
“Antonio padrone mio, dove sei ti assista Dio e torni in buon’ora con l’aiuto di Nostra Signora. Ti scrivo per comunicarti che sono stata molto male con grossi problemi al cuore e stavi per diventare vedovo. Per non darti questo dispiacere, sono andata da Dottor Mannu di Oristano. Ora sono guarita, ma per pagare la parcella del Dottore, il calesse e le medicine, ho dovuto vendere Briosa la vitellina. Non l’ho venduta a Pasquale Troddione visto che tutte le volte che la vedeva me la prendeva d’occhio, l’ho venduta ad un forestiero. Ti devo anche dire che Brincàu il servo pastore è stato morsicato dalla tarantola nera e ho dovuto fare una bottiglia di rosolio giallo e un forno di amaretti per offrirli alle vedove che sono venute a ballare. ‘E venuta anche Mragalita tua cugina vedova fresca,
svergognata, è stata molto chiacchierata. Mia cugina Meledda, vedova da quattro anni non è venuta perché ha sale in zucca non acqua come Mragalita. Le pecore stanno bene e Grazianeddu pure. Ti mando l’immaginetta di nostra Signora del Rimedio. Larenzia tua moglie che ti ama tanto, tanto.
Quando Antoni ricevette la lettera, va su tutte le furie. Affinché gli concedessero immediatamente una licenza, chiese la licenza agricola. Arrabbiato più che mai, quando arriva a casa si scaglia contro la moglie:“Larenzia! Larenzia! Spero sia uno scherzo che mi hai venduto la vitellina Briosa, prima ti saresti dovuta tagliare il collo! Mio padre quando mia madre si ammalò, non volle nessun dottore, morta mamma sposò la sorella minore e prese due patrimoni! Tuo padre mi aveva propinato te perché eri la grande, malata da piccola per la rovina della mia casa. Se tu fossi morta avrei sposato Bellica, ricca e bella! Due patrimoni per Grazianeddu!
Vista la situazione, Larenzia prende le sue cose e va a stare con la sorella a casa dei genitori morti da molto tempo. Non si era mai resa conto che Antoni non l’aveva mai amata; l’aveva sposata per i poderi, sempre sperando che morisse per sposare la sorella. Quando Antoni ripartì, le due sorelle prese dalla rabbia, ordiscono e tessono un piano diabolico per Antoni, che nessuno l’avrebbe sciolto.
Finita la guerra, Antoni rientrato a casa si riappropria di tutti i poderi della moglie e della cognata, compresi quelli che ereditò dal marito morto accidentalmente. Allora quel pensiero diabolico riaffiora più che mai. Per Antoni la morte era segnata! Preparato il maleficio dalla solita maga, un giorno che Antoni rientrò al paese, le due sorelle vanno all’ovile e dove Antoni aveva il giaciglio per riposare vi nascondono il maleficio mortale. L’indomani, un servo pastore trovò Antoni moribondo coricato nel capanno. Non potendo fare altro, lo portò steso sul carro per morire al paese.
Chiamato il prete per dargli l’estrema unzione, ad Antoni venne un momento di lucidità. Per poter accedere dritto in cielo, chiese al prete di confessarlo. Sicuro che stesse morendo, confessa di avere buttato dentro un pozzo il marito di Bellica e la propria mala sorte toccò al suocero che buttò in un burrone per appropriarsi dei poderi. Sentita la confessione, il prete cadde svenuto. Il marito di Bellica era nipote del prete, figlio di un fratello. Riprese le forze, sapendo che la confessione non poteva essere una prova, indusse Antoni a chiedere perdono alla moglie e alla cognata. Con un filo di respiro, pensando fossero le ultime parole Antoni chiese perdono a loro per i due delitti.
In mezzo a tutto questo tumulto, un maiale entra nel capanno, fruga sotto il giaciglio e si mangia il maleficio.
Il maiale muore, Antoni guarisce finendo i suoi giorni in galera.

23 Agosto 2018

2° premio, concorso Letterario Montanaru. Desulo 1° Novembre 2018

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti