Mialeddu
di Giovanni Piga

 


1° premiu Casteddu de sa fae de Posada 2005


S’oriolu de recoverare su fizu in d-un’ispidale ‘e Casteddu fit acriande sas dies a don Licu. Cantu sa maladìa de su pitzinnu, nde li fit dande su pessamentu de su chi podiat narrer sa bidda, cando fit istada bénnia a ischire sa casta de su male chi l’aiat imbertu; connoschiat bene cussos rimitanos: fin capassos de pessare, e bocare sa boche, in totu sa cussorja, chi su fizu fit mancante de cherbeddu, bastet de facher dispettu a issu. Sa bidda lu rispettabat pro su podere ma istima non de l’aìat. Casteddu però nche fit allargu, e si Mialeddu, comente pessabat issu, non zuchiat nudda e coitabat a ghirare, fortzis non si nde fin istaos mancu segheraos (1). Inibe, sos duttores fin prus ischios e sos ispidales, mancari galu pistos dae sas bombas de sa gherra, accabbada dae pacu, fin frunios de duttores e macchinàrios bonos prus de cantu non lu fini àtteras biddas de Sardinna.
“A cussa fruzénia (2), malittos sìana!, non che li colat nàccara” pessabat, graminàndesi su fattu, cuss’impuddile andande, a cabaddu, a compudare bestiamen e teraccos in sas siendas de Badu ‘e Pirastru. Sas ùrtimas paràgulas de su duttore suo las juchiat semper a mùghida, che nidu ‘e ghespes, in uricras: “Su pitzinnu no est a su sòlitu, in su pessare e in su ponner a pare su negòssiu…est un’azicu a còdias... Bisonzat de li dare cara, de lu facher bier a carchi ispetzialista de foras… innantis chi pejoret...”. Su tempus fit colande, non podiat prus transire: deppiat ischire, una borta pro sèmpere, si su fizu fit abberu malàdiu e, si gai fit, cale grabbu de maladìa aìat imbertu.
Su manzanu, a s’imbesse (3) de sas àtteras dies, pro cussu non b’aìat istentau in sos poderes. Cuss’issuddu(4) non li fit dande àcchiu (5). Si nono, non fit costumàntzia sua de si nche torraret a bidda innantis chi sos teraccos esseren accabbau su manizu, e chene aer approvendau, de manu sua, sos cabaddos de razza “Anglo-arabo-sarda”, de sos cales si bragabat chin tottus. Depiat detzider chin àsiu, in domo sua, chen’àtteru oriolu in conca.
Sa famìllia de don Licu Predasanta fit una de sas chi prus contaban in Montesusu; possediat tancas, bestiàmen e unu muntone de fràvicos in bidda e dominàrios in sartu. Sos pòveros (e fin su bonu de sa bidda), chie prus chie mancu, dependian dae issu pro carchi zorronada, in bidda o in sartu, o pro sa fiàntzia (6) de carchi prèstidu minore de Banca. Chin sa muzere, donna Lia, fin fradile e sorrastra, cojubiu detzisu dae sos mannos pro non bocaren sos benes dae intro, mancari amore berteru sos duos zòvanos non si nd’aìan. Ma aìan bint’annos, a cuss’edade s’attraéntzia fisica est prus forte de su sentimentu. Fin peri galanos, ambos duos. Issa, ocrigàttina, chin duas tritzas de seda mesu brundas chi li rughian in palas, pariat una pintura; issu, artu e istrìzile, in belludu, pilos castanzos aneddaos, ocros de pinnadellu(7) in d-una cara brunzinada, fit de trattu bragheri e presumìu.
Aìan duos fizos: una femina, Ziliana, e unu mascru, Mialeddu, naschìu tres annos a pustis de sa sorre. Ziliana, grassiosa, si fit pesada sana e abbista, istudiante in Agraria, chin bonu profetu, li mancabat un’annu a su diproma cando nche l’aìan retirada, a malagana sua. “Ite si nde fachet una fémina de s’istùdiu cando at s’ite facher in dommo sua?” li nabat sa mama, cando sa pizzinna li pediat su proite non l’aian dassada a istudiare. Su mascrittu, pacu berteru de salude, fit naschiu minuju e tirchinau(8), che anzoneddu copiolu. De custu su babbu e sa mama nd’aìan fattu pacu contu: pessaban chi creschende esseret coitau a si ponner in carre, chin su latte lèpiu e, a su matessi tempus, sustantziosu de Maicuntenta, sa bacca mannalitta chi don Licu matessi murghiat su manzanu in s’istalla de bidda. Mancu in su crèschere, però, su pitzinnu dabat sinnu ‘e mezoru. In su risu, in su prantu, in sa paràgula s’intendiat chi non fit berteru. Su caràttile mudabat mùtria dae commo a tando: unu mamentu ridiat, derettu a pustis pranghiat o bochinabat, a bortas s’ammudabat chene contu e pro paritzas dies no ispizicabat paràgula, dae cando in cando, ch’issiat peri in issolòrios “Che a totu sas criaduras innossentes...” pessaban sa mama e su babbu, bariaos comente fin da-e sos impreos fittianos. Sos primos annos, iffattis, non daban importu mannu a custas istranìas de su pitzinnu, cumbintos chi cussa manera de facher dependiat dae s’edade. Ma su tempus fit colande e sa criadura fit semper su matessi.
Mialeddu aiat crompiu ses annos, s’edade ‘e s’iscola. Su babbu innantis non fit meda cuntentu de l’imbiaret a istudiare, sicunde issu fit a perder tempus de badas. Ite nd’ischian sos mastros de sos manizos de sartu? Mancu issu b’aiat istudiau, pro cussu non si las aìat sichìas e fattas render sas siendas ch’aìat eredau dae su babbu, don Miale! “Pro contipizare sos benes,” costumabat a narrer, “non bi cheret istùdiu ma apricu(9) e firmesa de cherbeddu”. Cussa firmesa chi galu non fit biende in su cherbeddu innossente de su fizu. A iscola, però, bisonzabat de l’imbiare, si nono fit a dare galu prus ite narrer a sa bidda. Nande chi nono, chissai chi s’istùdiu no esseret peri serbìu a li facher iffroscare s’intellettu!. (10)
Innantis de li facher sa bisita cumonale pro s’iscola, aiat fattu bisitare bene su pitzinnu dae su duttore de famìllia, parente issoro de largu, cale sisiat seret istada sa risposta dae dommo sua non depiat issire. Pustis de sa bisita, duttor Codina chin paràgulas prus de parente che de duttore l’aiat dau su zudìssiu: “Mialeddu…”
“Mialeddu…?”
“Mialeddu…est a còdias(11) in su ponner a pare su chi pessat: su cherbeddu suo est troppu affocau d’innosséntzia, pro cussu est iffroscande prus a bellu de sa carena...”. A don Licu nche li fit rutta sa dommo supra. S’aiat crumpesu bene, Mialeddu fit istentande a diventare òmine…òmine sàpiu e balente comente issu cheriat. Su fizu… s’ùnicu mascru de s’ereu, pesau pro su babbu suo, pro chi su lùmen de sa casta no esseret mortu, podiat abbarrare a cherbeddos de pitzinnu...? E sas siendas chie las aìat àpias sichias? E sa zente…? Li pariat de los l’intender sos de Montesusu: “Su fizu de don Licu est machillottu!”… Pro gai, mezus mortu…! Eppuru, a su ch’ischiat issu, in s’eréntzia sua mancante de sentìu non b’at àpiu nemmos. Ello tando...?
“Sicuru ses de su chi mi ses nande, Jacu Codìna?” l’aìat torrau a pedire a su duttore, chin boche prus de arrénnegu che de tristìa. Zai ischiat chi sa boche supra sa maladìa de Mialeddu in Montesusu fit currende dae meda. Sa zente nabat chi fit zocu de su sàmben, pro essere istau ammesturau chin su cojubiu tra parentes. Su chi pessabat peri su duttore, mancari a issos lis nabat chi fit defettu de su partu.
“Cheria ‘e m’irballare” l’aìat rispostu, pompiandel’a firmu in sos ocros nigheddos, ispapajaos. “Ma non b’hat de s’isporare, don Licu. Est cosa lépia chi oje chin sos mèdios chi bi sun si podet bìncher a grabbu bonu. Però cheret sichìu derettu, como chi su pitzinnu est minore, sun cosas longas, ma chi torran in bonu. Li cussizo, però, de lu facher bier dae carchi ispetzialista de Tattari o de Casteddu. E si b’est su bisonzu dae carchi professore de Roma o de Milanu, ube sas connoschéntzias de sa Medichina sun prus addainantis de inoche”.
Ja li fit nande nudda: Tattari...Casteddu... Terramanna!...
“Mancu si nde negòssiat...! ” aìat rispostu chin berbore. “E comente m’iscundo(12) chin sa bidda cando mi l’abberguat …?”(13)
In cussu tempus, a primos de su ‘40, un’oriolu prus mannu de sa maladìa ‘e Mialeddu fit pissichinde sa zente de Montesusu: sa pagura ‘e sa gherra, chi oramai fit accoconada in su lumenàriu ‘e cada janna. Mancari in sas uricras surdas de don Licu pacu dùmida(14) fachian sas sirenas de cuss’intrìghinu chi fit pro iscuricare sa pache de su mundu. Foras de Badu ‘e Pirastru, àtteru impreu non bidiat nen crumpendiat.
A pustis de tantu, sa salude ‘e Mialeddu, mancu male fit colada a dainnantis de sos prezudìssios: don Licu aiat postu mente a duttor Codina de facher bisitare su fizu dae ispetzialistas de foras. Aiat ingarrigau a issu matessi pro chi nd’esseret chircau no unu ma duos: unu de Tattari e unu de Casteddu, chi esseren bénnios issos a Montesusu in dies differentes, in oras chi sa zente non los esseret bidos intrande a dommo sua. “Bastet chi nemmos si nd’abizet...Pro su gastu… ja l’amus a superare…“ aìat nau, a labras astrintas, comente astrintos juchiat sos curdiolos de sas butzaccas.
Chen’ischire s’unu de s’àtteru, sos duos ispetzialistas aian dau sa matessi risposta de duttor Codìna, cussa chi don Licu fit timende de intèndere. Sa cuffirma, falada che tronu in ruche ‘e palas, che l’aìat imbertu in sas calancas de su disisperu, paris chin sos sònnios e sos disinnos fattos supra su benente de fizu.
Pezzi s’ispera de una bona cura, cussizada dae sos duttores, fit abbarrada allutta in coro suo: cussa matessi ispera, paris chin su cuffortu de sa famillia, chi l’aiat cumbintu, cussu manzanu, impessu ghirau dae cubile, a detzìder de recoverare su pitzinnu. Fortzis fit s’unica borta ch’aìat pedìu pàrrer a sa muzere e a sa fiza innantis de detzider una cosa,
In su mentras, su chi su mundu fit timende, fit iscopiada sa gherra. Sas peleas e sos disacattos suos aìan imbertu a s’irménticu, in su pessare de don Licu, sa salude de Mialeddu. In cussos annos de ispreu e de bisonzu pro tottus, su pessamentu suo mezore fit su pistichinzu de s’irbandonu de sos poderes. Sos teraccos suos zovaneddos, pacaos duos soddos e unu buccone assuttu, a unu a unu nche lios aìat piccaos s’Istadu e imbiaos a su fronte, a ucchider o a si facher ucchider, chene neche, dae àtteros zòvanos innossentes. Como toccabat a issu, chin carchi teraccu bidustu, codiau pro s’edade, a dare cara a su bestiàmen dae sa mìria de sos bardaneris e sos disisperaos. Pro sa gherra, Mialeddu no aiat pòttiu cominzare ne s’iscola e nen sa cura: Casteddu fit die e notte sutta sa mìria de sos bumbardamentos. Montesusu, imbetzes, chi non pacabat su gastu de duas bombas, fit pissichiu dae sa gana e dae su preducu.
In totu su tempus de su cunfrittu, ca no accattabat teraccos, don Licu issiat cada die a sartu, pro contipizare sos poderes. Chin issu, a groppa de s’ebba murra, maseda e passentziosa, piccabat a Mialeddu. Su pitzinnu andabat de bonu coro, che cando esseret moghende a sa festa a zocare chin sos cumpanzos chi no aìat. In Badu ‘e Pirastru pariat naschìu. Si fit allicchionau(15) derettu a sos animales e a totu su chi inibe respirabat; semper de bona mùtria, in su pradu curriat e zocabat che anzoneddu in beranu. Sa paràgula “maladìa” inibe fit isconnotta. Peri don Licu nche pariat irmenticau de duttores, de ispidales... de iscolas.
Mialeddu aìat imparau a murgher sas berbeches, a seperare e ponner a sugher sos crapittos, innantis de irmandrare sas mamas. Aprovendabat sos cabaddos; non s’istraccabat mai de pompiare sa galanìa de sos puddéricos iscutzinande sa coedda de sa cuntentesa, cando fin sughende e cando, pustis gustaos, iserghian currende, a corfu ‘e jocu, in sa tanca assoliada. S’arbèschia, s’intrìghinu, sa die, sa notte, su sole, sa luna e cada faina de cubile fin pro issu connoschéntzia noba…bida noba! Sas dies bonas, in sos bacantinos birdes, si cossolabat de jocu chin Botzichedda, unu catteddu piliruju, minujeddu, chin sas uricras fines e longas che mariane. Tziu Perreddu, su teraccu prus betzu, pilicanu e barbilongu, chin s’ischina incurbiada che ghenìperu anticu, nabat, iffatis, chi sa mama de Botzichedda l’aìat curta unu mariane.
“Botziché! Botziché...!” jubilabat e ridiat, e currìan… currìan, ambos duos, imbrossinàndesi(16) in s’erba frisca o in su fenu, a sicunde s’istajone. Non fit semper chi su sero ghirabat a bidda chin su babbu, su bonu de sa nottes abbarrabat a corcare inibe chi tziu Perreddu. Su babbu, mancari a murrunzu, pro lu cuntentare e ca su teraccu fit omine de gabbale e fidau lu dassabat.
In sos seros serenos e lucorosos, chin Botzichedda in sa coda, sèttiu in sa pratta de su dominàriu abbarrabat oras e oras incantau, pompiande sa luna prena, ispricànde sos bellos ocros gàttinos in cussu ammaju ‘e lucore. Sos ispramos de sa gherra, mancu isistian in su pessamentu suo. Cando carchi apparècchiu, forzis gàrrigu ‘e bombas, rucrabat sas àgheras de Badu ‘e Pirastru, issu lu pompiabat e lu saludabat, manninu, fachèndeli de manu, che cando esseret istau un’astore mannu ghettande a bolu dae sa punta prus arta de Monte Ruju, pro si nche tènner carchi anzone codiau. Peri Botzichedda, ponende fattu a su mericheddu, lu saludabat, a murros a chelu, fachende de coa e gannitande. Mialeddu bidiat totu chin ocros de innosséntzia. Chin tziu Perreddu, chi li fachiat de jaju ( a bortas peri de babbu), negossiabat serenu comente mai li resessiat chin sos suos, in bidda. Li pediat tottu su chi cheriat ischire e issu, chin sa passèntzia de unu jaju beru, li rispondiat grabbosu, chin d-unu risittu de affettu arregrau in sa barba cana e longa chi li pendiat in pettorras che saghìna ‘e luna. Cando negossiabat chin Mialeddu si l’ammoddicaban sos ocros, pessande fortzis a su nepode, galu a facher bint’annos, chin d’unu fusile prus longu de issu, puntau a su nudda in carchi trintzera de su fronte,
A ùrtimos de su ‘45, accabbada sa gherra, in Montesusu, comente in su restu de su mundu, sa bida fit torrande a ocrire. Chin sa gherra, pro Mialeddu fit accabada sa libertade fisica e mentale de Badu ‘e Pirastru. In s’isserru ‘e dommo sua, si fit torrau a tancare in su mudìmine anticu. Luego, chene farta, depiat comintzare s’iscola, non b’aìat prus motivos de si frànghere. Non fit fatzile, a undich’annos, intrare a iscola a primu chin cumpanzos chi nd’aìan ses, mancari su cherbeddu suo, a su chi naban sos duttores, non seret istau prus addainnatis de s’issoro. Don Licu a custu bi fit pessande meda, s’oriolu anticu fit torrande prus de prima a li pissichire sas dies. Isperabat chi su pitzinnu s’esseret nessi ammeddau(17) a s’iscola comente si fit allicchionau a Badu ‘e Pirastru, chi esseret postu amore a s’istùdiu, mancari a còdias chin sos annos, chi esseret resessìu, chin su tempus, peri a si dipromare in Agraria: su matessi diproma chi l’aìan brivau a Ziliana. Mialeddu però fit mascru, don Licu commo fit comintzande a crumpender chi s’istùdiu, unu cras, li fit pòttiu serbìre pro cuberrare mezus e mezorare sas siendas chi depiat eredare.
Pro Mialeddu, mascamente sos primos meses, s’iscola fit una sufferéntzia, unu mundu frittu e isconnottu, chene risu nen gosu, chene simizu perunu a su mundu suo simprìche de Badu ‘e Pirastru, prenu ‘e sole, de sonos e colores. E poi, faveddabat una limba chi non connoschiat, a sa cale non resessiat a li ponner amore. Cantu fit divressa dae sa limba caente e carinnosa de tziu Perreddu…! Canta differéntzia tra “bosco” e padente; tra berbeche e “pecora”; tra anzone e “agnello”; tra mariane marzane, mazzone, grodde, gurpe e “volpe”; tra arborinu, arbéschia, impuddile e “alba” … Pezzi su sole e i sa luna aian su matessu lumen, ma non su matessi caente e su matessi lucore de su sole e de sa luna de Badu ‘e Pirastru. E cantu differente fit su nuscu de sa beste e su grabbu de fàcher e de narrer de cussu mastru in capeddu e corbatta, dae su fracu, affettuosu e amicu, de ozuseu e de beranile de tziu Perreddu, in gambales e in bonette de belludu. Su pitzinnu, ch’aìat pérdiu cudda grista de cuntentesa chi li carinnabat sas dies in su sartu. Sa tristìa si li fit torrada a aposentare in su coro e in su cherbeddu chi, commo che a innantis, fit torrande a caminare a discòdiu. Don Licu si fit sapinde chi su fizu fit torrande in secus, chi bisonzabat, una borta pro semper, de li bardare su crèschere. “…Innantis de totu sa salude...!” si fit pesau, sa die, a boche arta ocros a sa muzere e sa fiza.
“Prima ‘e oje bi depiabazes pessare…” aìat rispostu Ziliana bell’e a s’iscùsiu.
“Ite ses lacanande, tue…?”
“Nudda, nudda est nande sa pitzinna…” si fit posta in mesu donna Lia, timorosa.
“E tando chi si tanchet sa bucca… Innantis bi fit sa gherra…”
“Gràssias a Deus, commo ja est accabbada…depimus pessare petzi a sa salude de su pitzinnu”.
“Sa gherra nostra comintzat commo…” aìat sichìu Ziliana, fachende arborare galu de prus su babbu.
“Ite nanchi nd’as a ischire tue de gherras e de àtteru…Bae e fache faina e dàssami sos issolòrios…” si fit pesau, incrapuddìu. “Sorte chi ti nch’apo ghirau dae iscola… si nono ti nd’aìan sichìu a isticchire de macchìghines in conca…!”.
Chin s’iscòticu(18) de l’imbiare a istudiare a foras, pustis de battor annos de frecuentzia, chene profetu, don Licu ch’aìat retirau su fizu dae s’iscola de Montesusu pro comintzare sa cura in Casteddu. Mialeddu aìat orammai bindich’annos, gana de mògher a locu non d’aìat, galu prus pacu a s’isserru isconnottu de un’uspidale. A nche lu mogher dae Montesusu fit a nche l’istratzare su coro. Ma no aìat su corazu nen sa fortza de s’imponner a su chèrrer de su babbu, severu comente fit, cando detzidiat una cosa non b’aìat santu chi l’adderettabat.
“Sa medichina mea est in Badu ‘e Pirastru…!” fit resessiu a jubilare, chin boche de arrènnegu in cherta de si repellare, su manzanu chi fini moghende. Mancu a nde lumenare. “Sa salude tua est in Casteddu…!”. No aiat muttiu prus. Che unu zòmbie, chin sa tristìa in s’ocru, l’aìat postu fattu. Che a sémpere.
Sa cura fit a pacamentu, e costabat peri cara, ma su gastu commo no aìat prus importu, pro don Licu contabat ebbìa chi su fizu esseret sanau, ch’esseret torrau bertèru comente a tottu sos zovanos fedales suos, pro poder torrare a istudiare. Si no àtteru, pro liu dare in s’ocru a sa bidda. De facher a pastore in Badu ‘e Pirastru, mancari fizu ‘e mere, mancu a nde negossiare. “Sas fainas de cubile a sos teraccos… Sos meos fin àtteros tempos…”. Commo fit securu: “Innantis sa cura, a pustis s’istùdiu”.
S’ispidale, una Crinica brivada, fit abberu de lussu, in intro e in fora, agherosu e solianu, tottu inghiriadu de zardinos, bene contipizaos, intritzios de andaleddas birdes ube sos malàdios passizaban, cando s’intendian a grabbu. Cada pacu trettu b’aìat unu settidorju de linna ‘e castanza, bene trabballau e còdomu pro su pasu. “Si sas capassidades de sos duttores sun a su paris de su lussu, Mialeddu inoche sanat in duas dies”, aìat nau, chin su sòlitu presumu, su babbu, cand’aiat postu pede inintro. Unu padente ‘e pinos dabat umbra e respiru a su locu e a sos malàdios. Mancari no esseren istadas sas tancas birdes e sos lucores ispartos e barjos de Badu ‘e Pirastru, a lu bìere, peri inibe si podiat respirare àghera bona e trabicare in libertade.
Mialeddu però non resessiat a s’ammeddare, cada die chi colabat si fit isserrande semper de prus in d-unu mudìmine fungudu.
Tra dies de isporu pro issu e mamentos de ispera pro su babbu e sa mama, prus male che bene nche fin colaos bell’e duos annos. Su zovaneddu, mancari semper tristu che notte, non pariat de trattu malu, in sa cara isarbulìa si li fit torrau a pintare carchi rujore, s’àsulu de sas pupias dae cando in cando iscanzabat a carchi risittu cocode(19). Aìat piccau fintzas azicu ‘e ballassa(20), chin sa limba de sos cumpanzos, pariat chi commo non li fit gai istranza che a su primu tempus. Sarbu de carchi paràgula, però, non resessiat (o fortzis non cheriat) a la faveddare. De su restu fin raras sas bortas chi negossiabat. Cando lu fachiat fit ebbia in sa limba sua, sa ch’aiat imparau bene in s’iscola ‘e su sartu, chin mastru Perreddu
In sa Crinica, chi pariat residéntzia de bacàntzias de riccos, bi fit peri s’iscola. Mialeddu mancari a mala gana la fit frecuentande, paris chin àtteros cumpanzos de maladìa, prus mannos e prus minores de issu. Chin issos, mancari no a s’ispissu, carchi borta resessiat peri a rìdere e a istare azicu in cumpannia. Cando non fit imbriacu de sedativos, resessiat a intèsser e a battire a capu carchi imbrattu(21) de negòssiu, mancari non semper de sustàntzia. Sos duttores fin cuntentos de sa mezorìa chi fit fachende. Iffattis, pustis de un’àttera paja ‘e meses de “imbriacheras” fortzadas de pastìllias e innetziones de sedativos, Mialeddu pro sos duttores fit clinicamente sanau. “Luego podet torrare a dommo sua… Sa Medichina prus de custu non podet fàchere…” l’aìana nau a Ziliana s’ùrtima bisita ch’aiat fattu a su frade. “
Su sero, Ziliana aìat ghirau sas nobas bonas a dommo sua. A don Licu non li fit pàssiu beru. Pustis de duos annos, non bidiat s’ora de andaret a nche lu bier, pro s’assecurare chin sos ocros suos de àstragu chi su fizu fit sanau de su totu; chi fit issu puru, commo, unu zòvanu che a tottu sos àtteros: un’òmine ‘e gabbale, comente si dechiat a unu Predasanta!.
Dae sa die chi l’aiat recoverau, non bi fit prus torrau a nche lu bier. Abesu petzi a seder a cabaddu, in s’andalibeni fittianu dae Montesusu a Badu ‘e Pirastru, non bajulabat a biazare in postale o in trenu, mascamente si su biazu fit longu. Fin pacas sas bortas chi si fit mòghiu dae bidda. Vittura non nd’aiat, mancu nd’ischiat guidare; de su restu, sas màcchinas chi si bidian a tràbicu in Montesusu si podian contare in sos pòddiches de sa manu. A bisitare su frade, una borta a su mese a Casteddu ghettabat Ziliana, gàrriga che nabìu de roba ‘e manicare: casizolos, sartiza, casadinas e àtteras durcuras de istajone pro chi no esseret mancau nudda a Mialeddu… e pro untare sos duttores. Sa gana non fit galu binta de su tottu in cussos primos annos de accabbu ‘e gherra, nemmos nabat chi nono a una cossa de pressuttu o a unu pisìliche(22) de casizolos. De cussa gràssia ‘e Deus, dae cando in cando, nde supriat peri a su duttore de famillia, pro sas bìsitas e sos cussizos chi dabat, debbadas, a sa famillia Predasanta. Non gai a sos bisonzosos de sa bidda, mancu in s’aprettu prus fungudu de su tempus de gherra. Don Licu non dabat abba a Cristos. Aìan àsiu sas mamas de famìllia, pissichias dae su bisonzu, de li toccheddare sa janna fittianu. Carchi corjola ‘e casu e de lardu asseau fit sa gràssia chi resessian a buscare carchi borta dae donna Lia, cando su maridu nche fit in sartu.
Custa borta, a bisitare su fizu, a Casteddu cheriat tuccare issu, si no in postale in trenu, mancari bi cheriat bell’e totu sa die a nch’arribbare. Chissai s’imponèntzia de Mialeddu! Li pariat de l’esser biende: bragheri, cari prenu, chin cussa conca ‘e pilos nigheddos alloricaos, artu, bene postu in carre (chin totu su recattu chi l’imbiabat!), chin sa grista de balente... Depiat esser issu su primu a lu negossiare: dae omine a omine, peri pro comintzare a disinnare su benente suo: s’iscola, su diproma, sas siendas... e, proite nono, su cojubìu… chin cussa galanedda de sa sorrastra, fiza de su carrale de sa muzere, mere de tancas e dominàrios… Arrazza ‘e cojubiu bonu chi diat esser…Bene mudau, in belludu e groppette, fit mòghiu accumpanzau dae su duttore suo, su pustis cras: s’ùndichi de làmpadas de su 1951, sa die chi Mialeddu fachiat dechessett’annos.
Fin arribbaos a s’ispidale a bortaedie tardu. Mialeddu non fit de grista bona comente s’isettabat su babbu; ma sa cuntentesa sua est istada manna su matessi, cando si l’aiat bidu in dainnantis: de colorìu bonu, serenu e prus assennau, a su mancu gai li pariat. Su zovaneddu non si fit isconzau meda, cando aìat bidu su babbu. Nen tristu ne alligru, che cando liu esseret ordinau su duttore, aìat saludau chin d-unu sinnu fortzau de conca, pustis si fit accurtziau e, tott’in d’unu, che criadura bisonzosa de allòddiu (23, si fit aggarrau chin fortza a su chitu de su babbu, grussu che mutzu ‘e chercu. Una làcrima cocode fortzis pro sa prima borta in bida sua, aìat rucrau su càvanu de su prinzipale. Su coro suo, tostu che i sas roccas de Badu ‘e Pirastru, in cussu mamentu si li fit azicu ammoddicau.
“Coment’istas Mialé...?” l’aìat nau isorbèndelu dae s’abbratzu. Su fizu l’aiat rispostu chin d-un’antziada ‘e chizos, chene lu pompiare in cara, chin sos ocros ispapajaos, pèrdios in su bòdiu. “No istas bene fizu mé?... o male t’han trattau sos duttores...?”.
“Badu ‘e Pirastru... Tziu Perreddu... Botzichedda... Botziché, Botziché, Bozziché...!” si fit pesau a boche manna, ispramau, chin sas pupias ispalattadas(24), treme-treme in su concale. Don Licu, ispantau, si nch’aiat dogau su bonette, s’aiat frobbìu su sudore frittu chi li fit falande dae sa conca mesu ispilia, pompiàndesi su fizu e a duttor Codina chin ocros d’iscunnortu. Sos saludos fin accabbaos in cuche.
Fin issios a ziru, a compudare sa Tzittade, galu sufferente de sas fertas de sa gherra.
Su sero, chittanu, aìan chenau in d-una trattoria a sa bona, a cara a cara a su portu, a pustis fin antziaos a Monte Urpinu in chirca de una sisìa ‘e friscura. Si nche fit iscuricande. Unu calore pizicosu fit aperinde sas jannas de sa notte. In Monte Urpinu tirabat una frina galana chi torrabat su pòchiu(25) a sos pessamentos. Istraccos de caminare, si fin séttios, totas tres, in d’una panchina iscancarada, chi comente la toccaban tirriabat che Mariapica ferta a s’ala. Dae cussu baddicru si podiat osserbare bene sa galania de Casteddu, intéssiu de un’istérria ‘e luches treme-treme. Su sero fit craru, comente depiat esser unu sero de comintzos d’istiu. Su chelu, nettu che i s’oro, fit pimpirinau d’isteddos chi parian culiluches, che i cussos chi Mialeddu s’incantabat a pompiare in sas nottes amicas de Badu ‘e Pirastru. Su zovaneddu pro totu su sero no aìat muttiu paràgula. Cando su babbu li pediat carchi cosa, li rispondiat secherru(26): “Eja, nono, fortzis, boh! ” o fachende de coddos. Don Licu s’accunnortabat su matessi, o fachiat binta. Cando, raramente, li rispondiat in tacca a carchi dimanda, issu si lu pompiabat in cara e sos ocros si l’allughian de cuntentesa. Monte Urpinu fit craru che dedie, pipiau dae su crarore de una luna prena chi pendiat, che mariposa de listìnchinu(27), impiccada a sos ùnchinos de su chelu; peri sas luches de sa Tzittade abbarraban cobardas, ninniadas dae cuss’incantu de durcura. Mialeddu no istaccabat sos ocros dae sa luna, si la pompiabat a fissu, a sa muda, ammaghiau. Tot’in d-unu, chene istaccare s’ocrada dae cuss’ispantu ‘e lucore, aìat ghighinàu(28) su babbu e, chin su pòddiche, l’aìat indissiau sa luna: “…Annota, ba … Si non paret sa luna de Badu ‘e Pirastru…!”
A don Licu, mancari sero de affocu, si li fit iffrittada sa carena. Drullìu(29) a bratzos pendende, si fit arritzau dae sa panchina iscusserta chi, a s’illepiada de su pesu suo, aìat torrau gràssias chin d-unu tìrriu longu. Attanatzau dae s’iscuffortu aìat pompiau in ocros su parente duttore, in cherta de una risposta a sas dudas chi, in cussu mamentu, li fin gramuzande(30), chene piedu, su cherbeddu.
Duttor Codìna, chene iscanzare labras, l’aìat rispostu chin d-un’antziada de coddos, appirastrande, issu puru, de ocros a sa luna.
“Manzanu…” aìat piliau don Licu, chin d-un’ispau ‘e boche, pompiàndesi su fizu semper incantau chin sa luna “impessu ch’arbèschet, chin su primu trenu o postale nos che ghiramus a bidda…”


Notas a: Mialeddu

1) - Segherare= Accorgersi, rendersi conto
2)- Fruzénia= Stirpe cattiva, gentaglia, mala razza
3)- Imbesse = (al) rovescio, dalla parte sbagliata, differente (da iffacche= regolare, giusto, ).
4)- Issuddu = Pensiero, rovello, preoccupazione
5)- Acchiu = Tregua, assillo (non li dat àcchiu- non gli dà tregua, lo assilla)
6)- Fiànzia = fiducia, garanzia, garantire con la firma...
7)- Pinnadellu= pietra nera, ambra, giovazzo: ocros de pinnadellu: occhi neri come pinnadellu
8)- Tirchinau = rachitico, dalla diarrea,denutrito
9)- Apricu = impegno costante, applicarsi con costanza
10)- Iffroscare = germogliare, sviluppare, crescere , maturare
11)- Còdias (a còdias)= in ritardo , tardivo, lento, pigro
12)- Iscundo- iscundire = trovare la scusa per..., alibi
13- Abberguare = appurare, accertare, sincerarsi
14- Dùmida = sibilo, fischio, fuscio intenso
15- Allicchionare = assuefarsi, abituarsi, affezionarsi
16- Imbrossinàndesi, da imbrossinare = rotolarsi per terra, crogiolarsi sull’erba, sulla polvere ecc.
17- Ammeddare- ammeddau= ammansire, ammansito, adeguarsi , abituarsi
18- Iscòticu = scusa, pretesto
19- Cocode = timido, timidezza
20- Ballassa = confidenza, baldanza, ardire
21- Imbrattu = un’inezia, un po’, un’idea di qualcosa
22- Pisiliche = grappolo , penzolo (anche gruppo, a seconda del riferimento)
23- Allòddiu = vezzo, coccola, lusinga
24- Ispalattada = aperta, spalancata
25- Pòchiu = respiro leggero, (anche rantolo)
26- Secherru = scarso, sufficiente, quasi giusto
27- Mariposa ‘e listìnchinu = lampana ad olio di lentischio
28- Ghighinare = scuotere, agitare
29- Drullìu = giù di morale, deluso, depresso
30- Gramuzare = (letteralmente: Ruminare) divorare, rodere, intaccare

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA