La tecnologia
di Giovanni Piredda

 

Dugna tempu ‘èni e passa ma, no sempri tutti sinn’avvidini.Antoni, un vecchju pinsiunatu guasi ill’ottantina, stagghja in casa solu cu la muddhéri, palchì li fiddholi s’érani tutti spusati e dugnunu stagghja in casa sòia. Dugna dì, innanzi di falassinni a la piazzetta a incuntrà l’amichi, puru iddhi vecchj pinsiunati, andagghja a fa li cummissioni a la muddhéri, chi éra guasi arressa pa via di celti dulori chi la multificàani, Matalena chiddha colcia, stagghja tutta la dì manna pusata ascultendi Radio Maria e a buddhicina rispundendi a lu rusariu. Cussì Antoni, andagghja a piddhà lu pani, li midicini e li facia la pruista di la ligna, carriendila cu una carretta da una culticéddha chi v’éra a pocu ‘jettu da la casa. Candu iscìa da casa, li cuntatti cu la muddhéri candu v’aìa di bisognu, avvinìani pà mezu di lu teleffonu , Matalena da casa, trattàa lu ‘ècchju apparécchiu a fili, Antoni invecci, trattàa un pizzacciu di cellulari ‘eccju chi l’aìa rigalatu un fiddholu, pà cantu lu teleffonu no éra mai istatu lu scasciu sòiu, palchì no ni cumprindìa un’accidenti. Da un tastu a l’altu, candu aìa di fa calche nummaru, vi passàa mez’ora cilchendi lu nummaru ghjustu. Diffatti riscìa malamenti a chjammà e a rispundì, candu aìa la grazia d’intindéllu sunendi, ma no sempri l’intindìa, palchì éra suldu pitràli. Ma, mancu la suldagghjni, vi riscìa a falli spindì quattru soldi pà cumparassi un apparecchiu pà allivialli lu mali. Era avaru e pinsàa solu a ammuntunà soldi, a lu puntu chi no si cumparàa mancu una pastiglia pà passassi lu dulori di cabu candu n’aìa bisognu. Una dì, andési a la putticcarìa a piddha li midicini pà la muddhéri e chì, incuntrési un duttori cu un’infilmiéra chi érani fendi la pubblicitàì di l’apparecchi Amplifon. (infermiera) Buon giorno! Disi chiddh’infermiéra, ma Antoni chi no aìa intésu, fesi sòlu di cabu come chi vuléssia salutà. Candu rittirési li midicini, a l’isciuta da la putticcarìa, fusi intalgatu da l’infilmiéra e da lu duttoti , (infilmiéra)- scusi signore ma lei ha problemi di udito? (Antoni) - hhàà…?.. no intengu! (Infilmiera)- vede signore noi pubblicizziamo gli apparecchi per alleviare i problemi dell’ udito, conosce questa marca: Amplifon ? (Antoni) - hhaa èhhh! ma no mi selvi nuddha a mè, n’agghju cincu o sei di chissi cosi in casa! Antoni, disi cussì tantu pà dilli chi no l’intarissàa(Infilmiéra) - ma e mi dica perche non li usa ? – (Antoni) hhéé una paraula è a trattalli!(Duttori) – vede signore: insististisi lu duttori, - noi facciamo soltanto una piccola visita e a seconda del risultato, siamo in grado di fornirgli un apparecchio adatto al suo caso; (Antoni) - e cantu costa? (Dottore) - no per il momento non paga niente, mi deve soltanto esibire un documento di identità e la tessera sanitaria! (Antoni) -hhaa no pacu nienti? (Dottore)– no, pagherà se deciderà di tenere l’apparecchio, che noi forniamo in prova gratuita per un mese…Antoni, da poi d’aé ascultatu la prupposta, si cunvincisi a piddhallu in pròa, a dananzi a lu grattisi, no si la fési ripitti dui òlti e s’accunultési a la ‘isìtta e a punissi chiss’attrezzu indrent’a l’aricchj. Illu ghjettu, da la putticcarìa turrendi a casa sòia, stagghja sempri cu li diti ziminendi chidd’attrezzu e a dugna passu si figghjulàa a fiancu no fussia statu passendi calche unu, li parìa sempri d’esse a mezu caminu, palchì abàli dugn’ultima muita riscìa a intindélla. Ghjuntu a casa sòia, intrési illa stanzia und’éra pusata Matalena. (Antoni) – Ghjò Matalè cosa m’agghju postu pà intindè…. E abali intengu bè avvéru, intengu tuttu, tamente la buddhicina toia dicendi lu rusariu!Chiddha colcia chi ghjà s’immagghjnàa cantu pudiani custà chiss’attrezzi, lu piddhési a boci e a dissàntani dicendi: (Maddalena) - no ti ni fai l’algogna a spindì chissi dinà pà cumparatti chissi pulcarìi e ghjà costaràni lu pommu….chisti so l’invinzioni di lu dialulu…. vi hò sinnò che chissa pinsiunéddha tòia a pacallu, bruttu polcu arruina casa> Ancor’iddha, no éra tantu mani spalta candu si trattàa di spindì dinà. (Antoni) -No ti priuccuppà la maccòtta, chi no agghju spésu mancu séi dinà, mi l’àni datu in pròa pà un mési, da chi compri lu mési, vi lu tolgu e li dicu chi no m’anda bè, alumancu stai cagliàta una bona olta! (Maddalena) - Saréi sinnò che beddhu pà cà ti idi turrendivillu, ti piddharani pà un miserabili. (Antoni) - Hèè affuttitinni pà lu chi dicini, ghjà la sà la ‘jenti chi socu tò maritu….
-
Lu cuntrastu sighisi a boci manni, dicendisinni a càntu più si ni pudìani dì, ma Antoni no n’àìa gana di stà discuttendi abbeddhu cu la muddhéri. Sbattulési la ‘janna e si ni falési a la piazzetta, palchi, come una criatura minòri, vi tinìa a fa vidé a l’alti amichi sòi la pròa chi aìa fattu. Pinsendi a la faiddhata di la muddhéri candu mintuàa la paràula miserabbili, Antoni cosa fési? a l’ amichi sòi chi lu dummandàani in proppositu, li dicìa chi si l’àìa cumparatu, no chi l’àìa àutu a imprestu e, azzaldési puru lu costu chi aìa sustinutu, (cincumila euri) ! (Tutti fauli natturalmenti) Cunniscendilu bè l’avaru chi éra no vi punisini abbeddhu l’amichi a sfaulagghjallu. Nisciunu aìa crettu a chissa faula. Ancora palchì la pubblicitai di l’Amplifon la cunnisciani tutti.(Antoni) -Piddhétila puru comu uléti, voi pudéti pinsà a lu chi vi piaci, èu intengu bè è ghja mi la spassu a faccia ostra! In chissu momentu li sunési lu teleffonu (Antoni no si la cridisi pa truncà chiddhu cuntrastu) unu scrìulu sgradissitu chi parìa una di chiddhi svègli antichi.<trrrììììììì, trrrrììììì> Antoni cuminciési a bulicà illi busciaccari cilchendi lu teleffonu, candu l’agattési no istési a ligghj lu nommu di cal’éra illu “displéi” ; (Antoni) - Prontu……Prontu > turrà a dì a boci alta chi parìa unu scasciatu, ancora no s’éra abbittuatu a faiddhà a boci bassa si cridìa sempri faiddendi come candu éra suldu. – Prontu…? Cà lu chjammàa, éra la muddhéri chi lu ‘ulìa cumandà d’andà a cumparà un mazzulu di ciuddha longa chi dìa fa lu fasgiolu cu lu finocchju. Antoni, no aìa cumpésu nuddha di lu chi àia dittu la muddhéri, palchì cantu stési ziminendi li tasti di lu teleffonu, si li pisési a frusci chidd’apparecchiu chi àìa ill’aricchj, siccomu l’àìa ziminatu a contu sòiu, cà sa cosa àìa tuccatu, cussì chi cun tutti li zimini no s’éra avvistu chi aìa abbaltu la comunicazioni illu teleffonu, iddhu no intindìa la muddhéri, ma la muddhéri in casa, intindìa tuttu lu chi dicìa iddhu. (Antoni) -Prontu, prontu?….chi tu andi come la pulvara, maladitta sìi…..ghjà sbarrarèi si voi sbarrà! (amico) -Ehh… è ghjà sèi zivili rispundendi a una femina> disi unu di chidd’amichi, chi aìa cumprésu da la boci chi si trattàa di faéddhu fimininu . (Antoni)-L’arà a sapé iddha cà l’è! L’amicu ch’éra pusatu accultu illa mattessi strada, (panchina) pà sfuttillu li disi ancòra: (amico)- Antò sara istata calche femina angena invitenditi a iscì cu iddha séra séra> (Antonio) -Ohh agghjummai, (sintendisi vanitosu) cand’agghju d’iscì a femini, no lu trattu lu teleffonu, passu da casa sòia e cu la scusa d’invitammi lu caffè, di li olti mi trattengu e a volti piddému l’appuntamentu pà candu fala a la ‘igna, cussì la pongu infattu e illa pinnetta di la igna mi la” bipinnigghju” a moda méa! (amico) -e ghjà séi bipinnatu cumpagnu méu,.. a me mi pari chi no l’agatti mancu pa piscià alt’è che bipinnà…!(Antoni) -Ti pari a Te,cun chissi pastigli biaitti chi m’à malcatu lu duttori, ti possu dì chi facini miraculi! (Amico) -Ma a véru sèi dicendi Anto? Tandu si tratta d’una nostra paisana?
(Antoni) -Eh fussia solu cu iddha….! A un celtu puntu arriési unu stéddhu spidutu innantu a una briccicchetta: (nipote) – Minnà, minnà! a boci manni puru lu stèddhu sapendi di la suldagghjni di lu minnannu, (nipote) -a dittu minnanna di turrà lestru a casa, chi ghjà ti li cundi idhha li cucciulèddhi cu lu méli! Antoni, no aìa chjusu la chjammata di lu teleffonu e la muddhéri àìa intésu tutti li fauli chi lu maritu éra raccuntendi a l’alti pinsiunati. Pal chissu la muddhéri, l’àìa mandatu a chjamà pà mezu di lu nipoti. Antoni chena immagghjnassi di nuddha, si punisi in caminu cun tutta calma, sempri ziminendi chidd’apparécchiu chi tinìa ill’aricchj. Candu arriési a casa sòia, la muddhéri si li scutisi come una belva; (Matalena)- Bruttu polcu svalgugnatu, no ti ni fai l’algogna a raccuntà tutti chissi fauli a l’amichi tòi! (Antoni)-Di cà fauli séi faiddendi? éu a l’amichi méi li raccontu solu la ‘iritai, ghjà la sai chi no socu faulagghju! (Matalena) -Hàà e tandu è veru chi ti la fai andendi a femini, passendi a piddhatti lu caffè a casa soia e falendi a la igna? Antoni si filmési sustu a intindé chissi parauli. (Antoni) - cà ti l’à ditti tutti chisti fauli, ghjà sara calche una cumpagna toia! (Matalena) - ah. Sicchè éu socu una pocu di bonu, Déu l’aissia fatta a Te a esse come mè. No m’à dittu nuddha nisciunu, tu l’ài ditti chissi cosi pusatu illa piazzetta e cà sa cantu alti fauli ài dittu, no tinn’avvidi chi ài lu teleffonu ancora abbaltu e sintendi tuttu, lu maccottu, caricottu e svalgugnatu! Antoni, si cumputési e piddhèsi lu teleffonu da la busciaccara, fendi lu mèa culpa, da chì s’avvidisi chi veramenti éra abbaltu, lu scutisi a lu muru e lu fési in middhi picculi (Antoni) - maladitti l’invinzioni e la tricchinulugghja, maladittu cà v’aìa invintatu……..>
la mattessi solti tucchési a l’apparecchiu Amplifon, ni lu tustési da l’aricchj e ci lu scultisi da lu balconi chi diesse ancora bulendi. (Antoni) - Mi Matalena méa, ghjà la sai chi t’agghju sempri ‘ulutu bè e no t’agghju mai tradutu, chisti invinzioni, so l’apparecchi di lu diaulu, tu ghjà séi dotta d’allisgià rusari e mi poi cumprindì, lu dialu è sempri prontu a punì a paru li passoni! (Matalena) - Hè ghjà ài rasgioni, ma di diauli cu lu cellulari no n’agghju mai intésu mintuendi,…..faulagghj e fanfarroni invecci, ghjà socu dotta d’intindénni da candu agghju cunnisciuitu a Te!……Lu cuntrastu, cumprisi chì, Antoni chi ghjà si sintìa in culpa, una olta svalgugnàtu, iscisi drittu pà no sighì a intindé a Matalena. Da chissa dì Antoni, no trattési piu un teleffonu, ne si pusési più mancu a ascultà lu televisori chi tantu no l’intidia……..li sò esperienzi cu la modernitai, cumprisini chì, un pocu a mala gana e un pocu comu si sìa….. a la faccia di la tecnologia…

Menzione d’onore Ittireddu premio Chighine 2015

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA