L’amori no è ciuddha
di Giovanni Piredda

 

 

Erami illi primi di l’ anni coranta, la miséria la facìa a moda di patrona in dugna cosa.
Illi familii, ancora in chissi più ricchi, v’érani li sò probbremi, liati a tanti muttìi.
Babbài Franciscu, un riccu pussidenti di la Gaddhura di supra, dispunìa di centinaia d’ettari di tarrènu pascolattivu, bistiammu ‘accinu, capri, pécuri e no pudìani mancà li polci pà la èndula e pà li pruisti di casa.
Illi muntigghj, v’àìa buscu a macchja bassa e alburatura di tanti galitài, undi agattàani di magnà li capri, ma supratuttu pilmittiani di fà ligna e calboni distinati ancora chisti a la èndula, sicchè, illu stazzu di “la Celva”li pruisti pa la casa no pudiani mancà.
La familia di Babbài éra cumposta da la muddhéri, Matalena e da un fiddholu masciu chi si chjammàa Antoni.
Babbai, àìa un ziracchu pastori chi si chjammàa Micàli, chi àìa solu a mez’a paru a sangu e a latti lu bistiamu minutu.
La familia di Micàli éra cumposta da la mudhéri e dui fiddholi femini chi stagghjani in una caséddha a pedi in pianu a pocu ghjettu da chissa ch’éra la casa magghjori di lu stazzu.
La ‘ita illu stazzu, tra alti e bassi andagghja a dananzi.
Li stéddhi, friccuintàani la scòla elementàri, in unu stazzu a pocu ghjettu, càndu una maistrina sassarésa a caàddhu d’una calarina bàia, una olta a la chita, andagghìa a fa li lizioni, chi cunsintiani a mal’appena d’inmparà a punì la filma e a ligghj calche riga.
Candu si ‘ulìa intrà in viddha, li mezi di traspoltu, érani limitati a lu càadhu, calche asinu e pà li traspolti, lu carrulu a boi.
Lu paési di Tempiu, éra unu di li più manni di la Gaddhura e s’incuntràa a pocu ‘jettu; dugna tantu tuccàa di ‘isittallu pà una chistioni di pruisti e di midicini.
Antoni, àìa un fisicu asciuttu, ben postu, pili niéddhu e occhj chjari, àìa appena cumpritu li chindic’anni càndu s’éra innammuratu di Malgarita, la fiddhola più manna di Micàli; la stéddha chi àìa la mattess’etai, no pudendi risistì a chiss’attinzioni e a chissi attrazioni imposti da la nattùra, sintendisi calculata abbastanza, currispundìa a li prattési d’Antoni.
Dugna dì, da sèndi ‘agghjanéddhi, andagghjani a scòla insembi, palchì friccuintàani la scòla di lu licceu, piddhàani lu trenu chi filmàa in una cantunéra accultu a lu stazzu, candu ‘inìa da Sassari e andagghjani finz’a Tempiu.
Dugna scampiàta di tempu, éra bona pa stassinni accultu e insembi.
Li dui cioani, cilcàani pà lu più di no fassi idé da li manni; di lu sò rappoltu, ni sapìa calche cosa sòlu la suréddha di Malgarita chi éra dui anni più minori e àìa ghjuràtu a la suréddha magghjori di no dì mai nuddha a li manni.
Candu turràani da scòla e facìa tempu bonu, li so isciuti érani in ghjru pà li tanchi, insembi a alti stéddhi di lu ‘icinatu, chena allalgassi abbeddhu da lu stazzu.
Di brànu, accapitàani papanzòlu, ziri di lattaréddha, sparàu, a tempu sòiu accapitàani cuccarumméddhi, prugnòla, multa, insomma tutti chissi frutti chi la nattura dagghja.
Lu tempu, passàa lestru e, li cioani, data la so ètai, si sintiani attratti da alti sintimenti più folti chi mamma nattura pruppunia.
Micàli, vinisi a sapé di l’andazzu tra li dui stéddhi palchì chiss’isciuti puntuali e friccuenti no pudiani passà inosselvati; dizzidisi cussì di faidhanni cu la muddhéri, ma no riscisini illu momentu di piddhà cabu di la sittuazioni.
La cosa andési a dananzi pà abbeddhu tempu chena chi babbài Franciscu e la muddhéri sinn’avvidéssini.
Micàli e Catalina, in sustanza érani puru cuntenti chi li stéddhi si pudéssini una dì cuiuà, ma lu probbrema éra chissu di dilla a babbài, no sapìani commu l’arìani présa in chissa casa, no aèndi mai àutu tempu ne modu di fanni cuntrastu.
Catalina, pà la cunfidenzia chi v’éra tra mamma e fiddhòla, una dì chjammési a Malgarita, chi vulìa sapé calche cosa di più e di éru, innantu a chissa faccenda.
Malgarita, in un primma momentu, divintési ruia in cara come un ciuddhòni, nichendi dugna cosa, ma poi, zidìsi a l’insistenzia di la mamma e attrughési tuttu.
Una dì, illu stazu di “ la Celva”, passési un vindiolu di cianfrusaglia, pultàa a vindì padéddhi, truddhi, cuccjari e tutti chiss’ugghetti chi silviani in una casa.
Stési invitàtu da babbài a intrà in casa soia ancòra pà vidé siddhu àìa calche cosa chi li pudéssia intarissà, pà cantu fussia un pocu avaru e mal’a spindì un soldu.
Candu li ‘indiòli passàani illi stazzi, vinìani sempri invitati a filmassi a gustà o a cinà a sigunda di l’ora ch’éra e, in chiss’occasioni, sinn’appruvittàa a dummandà nuttizi di lu chi cubinàa ill’alti cussogghj, li ‘indiòli a volti fendi li liccarissi, raccuntàani tutti chissi pettegolugghjni chi accapitàani rimbalzendi da una bucca a l’alta e, lu più di li òlti li cosi viniani raccuntati cu l’annatta di la coda.
Comm’éra lu sò dottu, lu ‘indiolu, no sapèndisi fa li fatti soi, riffirisi a babbài di la boci ch’éra ghjrendi a rigualdu di l’unnammurugnu di lu fiddholu Antoni, cun Malgarita.

(B.Franciscu) -”Ghjesùmmaria! ma è véru sarà o faula sei dicendi? Mira chi siddh’è faula ti la focciu pacà cara “ disi babbài

(Vindiolu) -“babbài Francì, no mi scupiéti cu li ciòani, e vi dicu puru cà mi l’à ditta!...... Mi l’à ditta Filumena la bruttiaìa, dici chi dugna dì, li dui ciòani, àndani insembi a la bruttéa a rittirà la spésa!
(B Franciscu) -Bà bà…., e ghjà c’entra calche cosa chissu….manch’è si sarà véru ! ripplichèsi babbài Franciscu - comuncue sia, tu cilca di sapénni di più, ma no t’invintà fàuli comu sei dottu!......-
(vindiolu ) Vidaréti Babbà chi candu tolgu vi saparagghju dì di più.

Si ni pisési e da poi d’aé salutatu sinn’andési… -A vidécci Babbà….
-A vidécci sani..rispundisi Babbài Franciscu .
Passési ancòra un bèddhu pocu di tempu, innanzi chi lu ‘indiòlu turréssia in visìtta a chissu stazzu. Babbài Franciscu, missu innantu a l’unvispu cilcàa d’avvilguà a contu sòiu a vidé siddhu vi pudìa esse veramenti calche cosa tra li dui cioani e cussì, ni faiddési cu la muddéri.
Iddha, divintési tinta di pulvara, candu sapisi chi Antoni éra innammurendi cun Malgarita, no si pudìa balià chi lu fiddholu appaltinenti a una ‘inìa di ghjenti ricca, (sigund’iddha) si piddhéssia pà muddhéri la fiddhòla dun ziraccu pastori poaru.
Arìa prattésu cun tuttu lu sò macchinu, una femina ricca a la pari di lu fiddholu.
E pinsà chi mancu iddha, siddhu s’éra figghjulata bè illu spegghju, àrìa àutu bedd’è pocu di dì; Matalena Sacchetta, ghjà no éra isciuta da la casa di lu Re cand’èra andata a spusassi cun Babbài Franciscu, ghjà battìa; ancor’iddha éra poara in canna, chi no pultàa mancu mutandi in cambiu palchì no n’àìa mancu in dossu càndu si piddhési cun Babbai Franciscu.
Babbài Franciscu una beddha dì, si punisi in viagghju cun Micàli, andèndi a Sassari in càrrulu, pà pultà un garrigu di calbòni; cilchési di piddhà a linga lu ziraccu, a vidé siddhu sapìa calche cosa a rigualdu di li dui fiddholi.

(B Franciscu)-Ma Micà? e li stéddhi tòi, chi contu àni? Cuiuendi si saranni?abà so guasi in etai?>

(Micàli) -Miréti babbài Franciscu, di cèltu no vi socu dì nuddha, ma a Voi pà lu rispettu chi v’è, no possu trattavi ingannu…. Agghju saputu chi Antoni ‘ostru fiddholu pari chi sia infattu a mè fiddhola Malgarita, la cosa pari chi sia andendi a innanzi da abbeddhu tempu….. l’àranni a sapé iddhi….sidd’è véru e ghjà sarann’a’rrangià.>
(B Franciscu) - No Micàli, no è cussì pà nuddha, sarèmu li manni a arrangià la cosa, comunque sìa ni faiddharèmu càndu sarà lu momentu, intantu vularìa intindé li stéddhi cosa ni dicini e cosa ni diciarà mè muddhéri, iddha è ghjlosa fracica di lu fiddholu>

(Micàli) -Ghjà anda bè! Iddhu, chi no s’aspittàa chissa dummanda da babbài Franciscu, si filmési sustu e no buchési alenu in tuttu lu ‘jagghju.
Ma mancu babbài s’éra filmàtu bè pa nuddha da chissa cunfelma di Micàli, chi tantu ghjà sapìa comu la pinsàa la muddhéri.
Candu turrésini da Sassari, tutt’e dui, infulmésini li sò muddhéri di la cuntrastàta fatta in viagghju e, natturalmenti fusini infulmati puru li fiddholi.
Micàli e Catalina si disperésini pinsendi a lu pegghju, palchì no sapìani comu l’àrìani présa in casa di babbai, timiani chi fussini sfrattàti da lu stazzu; e a undi sariani andati? Lu tempu, pultési cunsiddhu.
Babbai Francischu candu ni faiddési cu la muddhéri, li tucchési di dalli una tazza d’èa chi a momenti li ‘inisi lu svinimèntu, iddha propriu no éra pà nuddha cuntènta di chissu còiu .
Li dui omini manni, arriésini a cuntrastanni a cuattr’occhj, Babbai Franciscu, bast’è punì fini a chista cosa, spunzigunatu da la muddhéri, pruppunisi chi a la scadenzia di lu cuntrattu in dì di Santu Gjuanni, Micàli e la familia lassessini lu stazzu.
Proppiu comu si timmiani Micàli e la muddhéri.
Micàli, sicc’è pistu pà chissa téula chi l’éra falàta in cabu, dizzidisi di dummandà cunsiddhu e agghjutu a préti Nicola, chi no solu éra lu parracu di la cussogghja, ma éra puru un fratili e cumpari di babbài Franciscu.
Préti Nicola ascultendi a Micàli e pinsendi a lu dì fà, stringhjendisi la maragna e grattendisi la balba, rispundisi assigurendi l’interventu soiu chi, senz’altu babbài l’àrìa dàtu ascùltu.
Pruppunisi cussì a Micàli, di mandacci a Malgarita a Sassari a sighì li studi e pà l’allogghju cunsiddàa di rivvolgissi a Suor Mercede, chi éra una parènti di familia; Suor Mercede, éra la supperiora d’un istitutu datu contu da suori, undi piddhàani a drummi solu femini.
Anzi, disi préti Nicola, -siddhu mi turréti cabu lestru, la chita ch’entra agghju d’andà proppiu a Sassari, e ni faéddharagghju éu mattessi a suor Mercede, Tu Micàli intantu faéddhani in casa e cilca di svultà la stéddha, da poi cun babbài ghjà m’arrangiu éu.>.

Micàli, paria chi àissia ‘intu a lu totocalciu e, accittési cun piacéri la prupposta di Préti Nicola, basta e cunghjlà chissa dizzisioni di babbài Franciscu, cussì turrési a casa soia in un bòlu.
Infulmàti li familiari, a dananzi a chissa sittuazioni, no pudisini che accittà la prupposta, solu Malgarita, no éra abbeddhu cuntenta, ma da femina manna chi ghjà éra, cumprindendi la situazioni maccari a mala gana si disi d’accoldu.
A cosa fatta, ni stési infulmàtu babbài e la muddhéri, iddha si fési la cruci middhi olti ringraziendi lu Signori pà chissa chi sigund’iddha éra una grazia.
Antoni, invecci, no la piddhési bè pà nuddha.
Malgarita, da poi di calche mesi andési a Sassari e, maccari cun tumanti saccriffizzi sòi e di la familia, friccuintàa cun régula l’universitai.
Antoni, di piena soia no pudendisi balià chissa sittuazioni, si rittirési comprettamenti da li studi, si rittirési da chissa ch’éra la so ‘ita abbittuali, da lu stazzu no iscìa piu, no friccuitàa più mancu la familia di Micàli.
In cori sòiu, Malgarita no l’àìa sminticata; pà cilcà d’addulcì la pèna, una dì, scrisi una littara a lu Distrettu militari, dummandendi siddhu v’éra la pussibbilitai d’arruolassi in calche alma.
L’unica pussibbilitài li stési offèlta illa marina, cussì da poi di una chita, si prisintési illa capitaneria di La Maddalena, undi intindìa prisintà la dummanda d’arruolamentu illa scòla sottufficiali. Turrendi a casa, infulmési lu babbu e la mamma di chissa ch’èra la dizzisioni présa, la chjammata a la scòla dia istà da chì a pochi mési.
Matalena, no si sarìa mai aspittata una cosa di chissa manéra, iscisi dritta a arruli e a dissàntani, sbattulendi dugna cosa chi incuntràa, parìa isciuta fora di cabu.
Babbài più folti di timparamèntu, no assigundési pà nuddha la muddhéri, cilcàa di calmalla, infundu infundu dicìa, s’éra crièndi una pusizioni pà rindissi indippendenti da la famiglia; ma iddha no ammittìa rasgioni.
Préti Nicola, infulmàtu di la faccenda, intilvinisi ancora pà turrà a la rasgioni a Matalena e, a l’occhj di la ghjenti, parìa chi vi fussia risciutu.
Antoni da poi di una dicina di dì, andési a Sassari a lu Distrettu milittari pà punì in régula la dummanda.
N’appruvittési, sempri cu l’agghjutu di préti Nicola, chi mandési un telegramma a suor Mercede, dummandendili lu piacéri di lassà intrà Antoni ill’istitutu, a salutà a Malgarita.
Suor Mercede si dési dispunibbili ma, l’ammunisi, chi li manni no dìani sapé nuddha di chissa isìtta. Li dui cioani, in chissa isìtta, stésini insembi guasi dui ori, cuntrastésini di tuttu lu chi li sintimenti sòi li dittàani, cèltu no éra una sittuazioni di fanni piacéri.
Si prummittisini a paru amori eternu, tantu una dì o l’alta sintìàni chi calche cosa sarìa puru cambiàta.
Si salutésini da poi d’aé sfruttatu dugn’ultimu istantu a istà insembi, Antoni, rassegnatu a chissa dispidìta, dìa fà ghjettu da lu centru di Sassari a iscicci a pédi illa stazioni, undi dìa piddhà lu trenu pà turrà in Gaddhùra.
L’arruolamentu, stési in La Spezia, l’unica cosa chi Matalena àìa gradìtu di chissa sittuazioni –

(matalena) alumancu si no mi lu godu éu a mè fiddholu, no si lu godarà mancu Malgarita>

dicìa sempri cu l’arroganza e l’invidia soia, cuntrastendi cun babbài.
Antoni, a mala gana soia, innanzi di paltì, àìa dummandàtu sòlu una cosa a babbài, chi fussia dismissa l’idea di bucacci a Micàli da lu stazzu, la familia, no àìa nisciuna culpa di lu ch’éra suzzéssu.
Babbài, cussì l’accuntintési. La ‘ita, illu stazzu sighìa, maccari cu una celta tristùra.
L’idea di bucacci a Micali e la familia, stési posta a banda, ancòra palchì préti Nicola cussì àìa prattésu e, no solu Antoni; babbài, no pudìa fa a mancu d’accuntintallu, ancòra siddhu li rappolti, cun Micàli, no érani più li mattessi.
Passési pocu più d’un annu, Antoni a cumpréra di lu corsu, àìa présu lu gradu di sergenti e stési assignàtu a la navi scola “Palinuro”, chi àìà la residenzia illa Maddalena.
La icinanza a casa, li silvìa pà sfruttà calche ciurràta di liccenza di pudé passà cu la familia, ma candu chistu avvinìa, Antoni, a momenti stagghja più in casa di Micàli che in casa sòia.
L’amori chi àìa pà Malgarita, lu pultàa a vulé bè puru la so familia.
La ‘ita, alumancu ill’apparenzia sighìsi in pàci ancòra pa un’altu pagghju d’anni. Matalena, chi illu sò cori àìa imbugnàtu tant’odiu e vilenu, s’ammalési e a nuddha silvisini l’attinzioni e li curi di li duttori di l’ospedali civili di Sassari, undi passési abbèddhu tempu riccoverata.
In tuttu lu tempu di lu riccovèru, riciìa dugna dì la isitta di Malgarita e di suor Mercede.
La chita innanzi di Pasca d’abbrili, murisi pa un mali chena rimédiu.
Malgarita, insembi a suor Mercede stésini prisènti da lu primma momèntu illa cambara multuària, punendisi a dispusizioni pà tuttu lu chi pudìani fà.
In chissu tempu di friccuenzia ill’istitutu Malgarita, pà l’amori chi sintìa pà Antoni, àìa paldunàtu a Matalena, maccàri chena sminticà lu chi àìa passàtu.
Aìa prummissu a iddha mattèssi chi da poi di la laurea, àrìa présu lu ottu di lu ‘élu, no s’aspittàa nuddha di meddhu da chissa chi pudìa esse in chissi momenti la so ‘ita.
Babbài, era guasi ghjuntu a l’ottantina, abà sincuntràa solu in chissa casa manna, ricca di dugna cosa, ma poara di lu chi più li silvìa in chissu momentu.
Catalina, la muddhéri di Micàli, l’accudìa e lu dagghja contu di dugna manéra, chena falli pisà nuddha di tuttu lu ch’éra suzzéssu.
Antoni, intantu da poi di la molti di la mamma, cilcàa di friccuintà di più la casa, pà no lassà troppu a la sòla lu babbu, chi oramai éra invicchjàtu e pruàtu ancora da la dispidita di la muddéri.
La cosa abbèddhu a la longa no pudìa andà e Antoni, no àisi altu di sciuarà si no che congedassi da la marina e turrassinni a la ‘ita di lu stazzu.
Malgarita intantu, s’éra laureata e éra a probba a piddha li òtti, chiss’espirienzia passàta in mezu a li suori, éra oramai divintata pàr iddha l’unica spiranza di la so ‘ita.
Innanzi di trasfirissi a Cagliari in cunventu, turrési pà passà li festi di Natali a la casa di lu stazzu.
Si trattinisi pà più d’un mési.
L’occasioni di idéssi più spessu cu Antoni, chi mai éra statu sminticàtu chiddhu sintimentu d’amori chi l’àìa tenta liata ill’anni di la so ciuintura, turrési a sciutà lu ‘ecchju sintimentu.
La sittuazioni illa “celva” éra oramai cambiàta, pà vìa di la ‘icchjèsa di Babbài e pa vìa di la molti di Matalena.
In una di chissi passizàti a darétu a li sébbi, accapitendi prugnòla insembi a Antoni, Malgarita si pugnisi malamenti, filmési graida e, cussì, a bona o a mala gana tucchési abbandunà la prummissa di li otti.
L’amori chi tra iddhi, no s’éra mai iscioltu, li pultési a cuiuassi e punì familia, pà lu piacéri di tutti. Lu primma fiddhuléddhu chi vinisi a nascì, fruttu d’un amori sinzéru, stési pisàtu proppiu a babbài Franciscu.
Malgarita, piddhési la sò pusizioni in chissa ch’éra divintàta abà la casa sòia, babbài campési guasi a cent’anni, dàtu contu cun middhi rigualdi, proppiu da chissa fiddhòla d’un ziraccu.
Malgarita àìa paldunatu dugna cosa pà via di chiss’amori tantu mannu chi àìa pà Antoni.

Illa ita è Déu chi disponi e, nisciunu vi po’ nuddha, chi nienti poni fà celti passoni, palchì l’amori, è amori no è ciuddha.


2 classificato premio Agghju conti gaddhuresi e cossi 2015

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA