L'amicizia
di Maria Antonietta Sechi

 


Cun d'una ciccaredda di caffè in manu , Paulu figgiola fora da lu balconi.
La zittai s'è iscittendi. I lu palazzu s'intendini li trosti insunnuliti di li più mattineri, lu sfragassu di la sciuccata d'ea i lu 'asu. Lu prufummu di li primma caffè si spandi i l'aria e d'allongu arria lu sonu d'una campana...Dugna manzana li stessi cosi.
L'ommu, una sessantina d'anni, è pinsammintosu.
Cun l'occi puntati i la tazzina, gira l'ultimmu guttiggiu di caffè pà sciuglì lu zuccaru attaccatu a lu fundu, chi non ni ho l'intesa.
Lu bizi ranzigu commu è ranzigu l'isciutassi da candu la mudderi non v'è più.
Li manca la sò cumpagnia. Dugna mamentu in casa è una trista malincunia. Non l'aristia mai cretu.
Da meda tempu la prisenzia sòia era scuntata.
La manzana iddu v'iscia p'andà a lu trabaddu ch'idda era drummita.
A mezzudì turràa a casa. Piddà lu prufummu di lu gustare da lu pultoni era regulari commu pusassi i la banca e aspittà d'esse silvutu. Cattru parauli nant'a li nutizi di lu "telegiornali" poi, stantu ch'idda làa li piatti, iddu iscia, pa' turrà a lu trabaddu,ì cun d'un salutu chi cun lu tempu aia paldutu li "pezzi": primma lu basgiu, poi la carizza, poi lu "ciau"fin'a stà solu un zoccu di gianna. A sirintina primma a lu "bar" a ciavanà cun l'ammighi poi a casa...sempri lu stessu giru di rota.
Paulu si 'olta di scattu. L'ammenti di lu tempu paldutu iscittani sintori di culpa. Ha bisognu di 'idì l'ammighi.
Risciara la tazzina sutt'a l'ea, ritira la meza tuadda.
Lu pinsammentu chi l'ammighi l'aspettani a lu bar pà cuntrastà di fesserii li poni la pressa d'iscì.
Sò una cumpagnia bedd'assistata. Tutti pinsiunati, si cunnoscini da sempri
Dugna tantu ni mori calcunu, tandu insembi andani cun lu cori in sinzera tristura a lu funerali e pa' tanti manzanati a lu "bar" faeddani di la "poar'anima" e di cant'era simpaticu e brulancianu.
La malincunia è turrendi...parò abali è folti lu dizisu di lassalla in casa.
-" dai Paulè chi sei lu più steddu e l'unicu sanu !" dizi a bozi manna pà incuraggiassi.
Lestru, cun d'una manu pidda la bulletta di la luzi, si poni in busciaca li dinà palchì è intinziunatu a passà a la posta primma chi si smintighia di pagalla.
Pidda, puru, lu mazzu di li ciai , v'esci a fora e cun d'un puntaculu risolutu ciudi lu pultoni...sbam...lassendi in drentu la malincunia.
E' falendi lestru li scalini...un pinsamentu impruisu l'arreggi, tocca bè lu màzzulu di li ciai e -" "Noooo!..sogu scascendi...aggiu postu in busciacca li ciai sbagliati!".-
Torra a subra, pusatu i lu primmu scalinu figgiola lu pultoni ciusu -" e abali commu fozu?"- dizi
disispiratu.
-" Calmu, aggiu di stà calmu e rasgiunà!..ettandu!"- pinsamenta a bozi alta-" lu pultoni è ciusu ...ma non aggiu datu li tre passati di ciai..vò dì chi è ciusu solu cù lu passanti a bicu. Commu spingillu in drentu??..pa' spustallu vi 'oraristia una "cosa" suttili, chi s'immuggia ma chi sia risistenti da pudella ficchì in mezu a li dui perri di gianna, acciappà lu passanti e spignillu in daretu... uhummm...aarà a stà una bedda impresa!?"- suspira l'ommu pultendisi li mani a capu p'alliscià li pinsamenti 'istu chi nò ha manc'un pilu.
Una luzi i la menti -"Vi sogu!" -" mi selvi una "lastra" di chissi chi fazini all'uspidali...Giuanni, si Giuanni mi pò aggiutà"-.
Curri, currendi v'esci da lu palazzu pà andà in chiss' a occi, undi stà Giuanni. Cumpagni di bancu da la scola elemmentari.
Ha la manu alzata prontu a sunà candu s'abri lu pultoni. Giuanni lu figgiola spantatu - " e tu a manu alzata di manzanu chizzu?"-
Ridi palchì pensa d'aelli "brusgiatu" una di chissi buruli chi si fazini da sempri.
-" No, scusa....aggiu un bisognu e sogu in pressa!"-
-" puru tu?"- Ridi Giuanni - " già mi bastàa lu cani chi mi n'ha fattu pisà ch'era ancora buggiu...abali lassammi iscì chi sogu imprissatu ...si no, altru che palitta e saccheddu..!"
Paulu si dà a banda lestru e poni da fatu a Giuanni chi polta lu cani a lu gialdinu.
-" Ma non er'imprissatu a lu bagnu?" Dizi Giuanni quasi seriu
-" No, no!...mi selvi una lastra!"
L'ammigu seriu lu figgiola -" di malmaru o di granittu e la fotografia d'abali o ti l'aaraggiu a fà a lu mammentu?"-
-" Giuà, non sogu burulendi!"- dizi disispiratu Paulu.
-" aggiu ciusu lu pultoni di casa cun li ciai in drentu...la "lastra" chi mi selvi è chissa chi ti dani candu fai la radiografia!"- .. e spiega comm'ha prugittatu di fà pà risolvì lu problema.
Cumpritu cun lu cani, li dui ammighi torrani a lu palazzu. Giuanni, ciusu lu cani in cuzina, pidda la primma busta gialla chi l'entra in manu, da lu calasciu undi teni li radiografii.
Paulu è all'ampedi dananzi a lu pultoni sòiu.
Giuanni arrìa cuendi daretu la busta la cara palchì non l'arresci a frinà la gana di ridì.
- " e dammi!" ridi puru Paulu piddendi la busta.
Li dui zilcani d'infilà la "lastra" i lu puntu undi stà " lu biccu" .
Non è pal nienti fazili.
Li dui non sò meda d'accoldu pa' commu fà.
Ciarrani a bozaretta palchì non s'acciariani li 'izinanti a ficchì lu nasu. Li dui ammighi non 'oni chi un fattaretu di pogu contu aggia a divinì un ciarammeddu cant'una muntagna.
-" no, i chi nò anda bè! ponila più ignò!"-
-" nooo! si non stai calmu non aaremm'acciappà la pusizioni giusta!"
Poi di tanti proi la "lastra" è pusiziunata i la culva di lu " biccu".
-" Abali vi semmu, spingi a pianu, a pianu!" dizi Paulu figgiulendi l'affrisciu cun la luzi di la fiamma di l'accendinu.
- " Un pogu più folti...ancora..dai, dai"- a foddita pa' la tinsioni.
Lu pultoni s'abri.
Un suspiru datu di cori allevia la tinsioni. Li dui ammighi si strignini la manu e s'abbrazzani.
Da lu pianu di sutta arrìa una bozi attidiata
-" digraziati, maladucati, polchi...animali...a non vi ni fà la 'algogna!...alummancu!"
L'incuilinu torra a drentu bruntulendi scandalizatu poi d'aè sbattulatu lu pultoni sòiu..
Acciaratu lestru a lu balconi infolma li 'izinanti primma chi calcunu li ni piddia la palma d'esse statu lu primma a intindilli, anzi a 'idilli cun l'occi soi, palchì aelli 'isti è più "folti" d'aelli intesi.
Paulu e Giuanni, da primma, ambarani sicchi pa'la malcumprinsioni. Poi ridìni.
Non sò prioccupati pal nienti, lu palazzu stà in pedi pà li pettegulezzi.
Paulu intra in casa e pidda lu mazzu di ciai giustu, puggia lu pultoni pa' ciudillu ma non l'arresci.
Candu zilca d'accultià la perra di gianna all'alta attoppa un impidimmentu.
L'ommu disispiratu s'aggiuta cù li ginocci, dà puntaguli e colpi di spadda ...
Giuanni figgiola a buca abalta -" ma cosa sei fendi'"-
-" Inveci di fammi dummandi macchi aggiutammi!"- rispondi cun bozi struzzata Paulu
-" A fà cosa??"-
-" Aggiutami a ciudì in drentu la malincunia, non t'avvidi che spignendi pa' iscì a fora !"
-" Arreu, bastàa dillu subitu"-
Spignendi insembi scurrini a drentu la malincunia e ciudini. Sò stracchi meda.
Puggiati li spaddi a lu muru s'asciuttani lu sudori da lu fronti.
"La lastra" ingruciupita è in tarra. Paulu dummanda prioccupatu - " ma di cos'era chissa "lastra"? era impultanti?" -
"Non la sogu aggiu presu la primma chi mè intrata in manu!"
Insembi l'accoglini da tarra.
Giuanni-" ma chista è la "lastra" di la prostata mea!"
Paolu figgiulendila seriu -" mi dispiazi t'aggiu ingrisputu la cravatta, parò lu nodu era già toltu!"
Ridendi escini p'andà a lu "bar"

__________________________

L'amicizia

Con in manu una tazzina di caffè, Paolo guarda fuori dalla finestra..
La città si sta svegliando. Nel palazzo si sentono i passi ancora insonnoliti di qualche mattiniero insieme allo scroscio dell'acqua del sifone del bagno. Il profumo dei primi caffè si spande nell'aria e in lontananza si ode il suono di una campana. Tutto si ripete ogni mattino.
L'uomo, una sessantina d'anni, è pensieroso.
Con lo sguardo fisso nella tazzina, rotea l'ultimo goccio di caffè per sciogliere lo zucchero ostinato a restare sul fondo.
Lo butta giù amaro com'è amaro il risveglio da quando la moglie non c'è più.
Gli manca la sua compagnia. Ogni attimo che trascorre in casa è di triste malinconia. Non lo avrebbe mai creduto. Da tanto tempo dava per scontata la presenza della donna.
Al mattino usciva per recarsi al lavoro mentre lei dormiva ancora.
A mezzogiorno rientrava a casa. Sentire il profumo del pranzo provenire da sotto il portoncino era normale come sedersi a tavola e attendere d'essere servito. Quattro parole sulle notizie del "telegiornale" poi, mentre lei lavava i piatti, lui usciva ancora per rientrare al lavoro rivolgendole un saluto che con il tempo aveva perduto i "pezzi". Il primo a sparire il bacio, poi la carezza, dopo ancora, il "ciao" finchè, il rumore della porta che si chiudeva aveva sostituito gesti e parole. Alla sera, all'uscita dal lavoro, la visita al bar per chiacchierare con gli amici dopo a casa. Sempre lo stesso giro di ruota.
Paolo si volta di scatto. I ricordi del tempo perduto risvegliano in lui sensi di colpa. Sente la necessità di stare con gli amici. Risciacqua la tazzina sotto l'acqua, ritira la mezza tovoglia.
Il pensiero che gli amici lo aspettano al bar, a raccontare fesserie, lo sprona ad uscire di fretta.
Sono una bella compagnia. Tutti pensionati. Si conoscono da sempre.
Ogni tanto qualcuno muore, allora in gruppo vanno al funerale con il cuore sinceramente addolorato, poi, per diverse mattine, parlano della "buonanima" ricordando quanto fosse simpatico e scherzoso. La malinconia sta per riprenderlo...però ora è forte il desiderio di chiuderla in casa.
-" Dai Paolè che sei il più giovane ed il più sano fra tutti!"- dice a voce alta per incoraggiarsi.
Velocemente, con una mano acchiappa la bolletta della luce, mette i soldi nella tasca perchè intende passare all'ufficio postale prima che si scordi di pagarla, prende il mazzo delle chiavi, esce e con un calcio deciso chiude il portone...sbam...lasciando dentro la malinconia.
Scende in fretta i gradini ...un pensiero improvviso lo blocca, tocca bene il mazzo di chiavi e
-" Noooo!...sto impazzendo...ho messo in tasca le chiavi sbagliate!"-
Ritorna indietro. Seduto sul primo gradino guarda il portone chiuso.
- " ed ora come faccio?"- Si chiede disperato.
-" Calmo, devo stare calmo e ragionare!...Allora"- Pensa a voce alta - " Il portone è chiuso ma...non ho dato i tre giri di chiave...questo significa che è chiuso solo con il passante a forma di becco.
Come spingerlo indietro?...per spostarlo ci vorrebbe "qualcosa" di sottile, flessibile e resistente da poter sistemare in mezzo alle due metà del portone, centrare il passante e spingerlo indietro...uhummm...sarà una bella impresa!"- Sospira l'uomo portando le mani alla testa per lisciare i pensieri visto che non ha neanche un capello.
Un "flash" nella mente -" Ci sono!...mi occorrerebbe una lastra di quelle che usano in ospedale per le radiografie...Giovanni, si...Giovanni mi può aiutare!"-
Di corsa esce dal palazzo per recarsi in quello di fronte dove abita Giovanni. Compagno di banco fin dalla scuola elementare.
Con la mano sollevata è pronto a suonare quando il portone si apre. Giovanni lo guarda meravigliato - " E tu a mano alzata di primo mattino?" Ride pensando di avergli "bruciato" uno di quegli scherzi che si scambiano da sempre.
-" No, scusa ho un bisogno e vado di fretta!"
-" Anche tu? Catta..cà!!" Ride Giovanni -" era sufficiente quel che mi ha combinato il cane costringendomi ad alzarmi ch'era ancora buio...adesso lasciami passare che vado di fretta anche io altrimenti altro che paletta e sacchetto!"-
Paolo ceduto velocemente il passo, segue l'amico che porta il cane al giardino.
-" Ma non avevi fretta di andare al bagno?"- Chiede Giovanni
-" No, no...mi serve una lastra!"-
L'amico lo guarda serio -" Di marmo o di granito? e...la foto la vuoi come sei ora o preferisci che attenda il momento?"-
-" Giovà non scherzo!"- E' disperato Paolo - " Ho chiuso il portone di casa lasciando dentro le chiavi...la lastra che mi occorre è quella della radiografia!" Prosegue spiegando il suo progetto per risolvere il problema.
I due amici rientrano ai propri palazzi. Giovanni, chiuso il cane in cucina, acchiappa la prima busta gialla che gli viene tra le mani, nel cassetto delle radiografie.
Paolo è in piedi di fronte al suo portone. Giovanni arriva nascondendo la faccia dietro la busta perchè non riesce a trattenere la risata.
-" E mollala!"- ride anche Paolo prendendo la busta.
S'impegnano ad infilare la lastra nel punto dove sta "il becco". Non è facile.
I due non si trovano d'accordo sulle manovre da farsi.
Parlano a voce bassa perchè non si affaccino i vicini a ficcanasare. I due amici non desiderano che un fattarello di poca importanza diventi una chiacchiera grande come una montagna.
-" No, li non va bene! Spingila un pochino più giù!"-
-" Nooo, se non ti calmi, non riusciremo a trovare la giusta posizione!"
Dopo diverse prove, la lastra è posizionata nel punto esatto.
-" Ora ci siamo! Spingi pian, pianino!"- Dice Paolo guardando nella serratura con la fiamma dell'accendino.
-" adesso un pò più forte...ancora...dai, dai!"- Ansima per la tensione.
Il portone si apre.
I due amici danno un sospirone che alleggerisce la tensione e stringendosi la mano, si abbracciano.
Dal sottostante piano si sente una voce molto arrabbiata -"Disgraziati,meleducati...porci...vergognatevi...almeno!"
L'inquilino ritorna dentro, brontolando scandalizzato, dopo aver sbattutto il suo portone. Affacciatosi in fretta al balcone informa subito i vicini prima che qualcuno possa prendersi la "palma" d'esser stato il primo a sentirli, anzi, a vederli perchè "averli visti" è più convicente di "averli uditi"
Paolo e Giovanni , inizialmente, rimangono inpalati per la malcomprensione. Poi ridono.
Non sono preoccupati, il vecchio palazzo si regge in piedi per i pettegolezzi.
Paolo entra in casa, prende il mazzo delle chiavi, poggia il portone per chiuderlo ma non gli riesce.
Quando cerca di poggiare il mezzo portone sull'altro c'è qualcosa che glielo impedisce.
L'uomo disperato s'aiuta a spingere anche con le ginocchia, dà dei calci e delle spallate.
Giovanni osserva perplesso. -" Ma che stai facendo?!"-
-" Invece di farmi domande stupide, aiutami!!!"- Risponde con voce strozzata Paolo.
-" A far cheee?"
-" Aiutami a spingere e chiudere dentro la malinconia!"-
-" Bastava dirlo subito, no?!"-
Spingendo insieme riescono nell'intento. Sono molto stanchi. Con le spalle poggiate al muro asciugano il sudore dalla fronte. La lastra tutta rovinata giace per terra. Paolo chiede preoccupato
-" era importante quella lastra?"-
- " Non lo so, ho preso la prima che ho toccata con mano.
Insieme la raccolgono.
Giovanni -" Ma questa è la lastra della mia prostata!"
Paolo guardandola serio in volto -" Mi dispiace ti ho aggrinzito la cravatta, però "il nodo" era già storto...ehhh!!!!"
Ridendo vanno al bar.

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti