Gesu est mortu pro sos peccados de sos ateros…et de sos mios
de Anghelu de sa Niéra


l

S’ateru sero, bidu chi semus in chida santa, mi so dadu a leggere, sas visiones de sa mistica lumbarda, Maria Valtorta subra sa morte e passione de nostru signore Gesu Cristu.
Custa marture, paralitica pro tantos annos, paret ch’epat apidu sa grascia de ider tota sa vida de Gesu, dae sa naschida de sa mama Maria finas a sa resurrezione.
Gai a pagu a pagu ap’iscominzadu a leggere sa parte chi narat sa passione de Gesus dae s’oliariu de su Getsemani a sa morte. Manu manu chi apo leggidu sas visiones, ogni tantu mi fuiat:
-S’iscuru, Nostru Signore, malaitu su peccadu!-
E gai leggende leggende apo sighidu a Gesus in s’oliariu, chi naraiat:
- Babbeddu meu (Abbà, Padre) si custa agonia e morte e pascione la poto cabulare faghela cabulare, ma sit fetat su chi cheres tue e non deo!-
S’idet però chi su Babbeddu cheriat sa pascione e morte, e tando li eniat su suore de sambene, ca’ essende Deus bidiat in anteprima su chi deviat passare.
Sos apostulos chi deviant pregare su Babbu Eternu pro a issu, chi fint pius giosso, sempre in s’oliariu, imbetze de pregare drommiant che imbreagos e a nudda est servidu chi Gesus siat andadu tre bortas a los ischidare.
A bider custu sambene in cara, in conca in sos bratzos, deo in coro meu, naraio:
-S’iscuru Gesus, malaitu su peccadu!-
e Gai apo continuadu a leggere.
Ad unu zertu puntu arrivit Giuda cun mala compagnia, si distaccat dae totu e cun d’una cara falza, li narat : - Benapidu, Magistru!-
E si lu asat. Basendesilu tota cussa canaglia ischit como chi est Gesus, fit de note e sa luna unu pagu si faghiat bidere e una pagu finiat covacada dae carchi nue- .
Gesus tando narat a cussos canes arrajulidos:
- Chie sezis chirchende? So deo Gesu de Nazaret!.
Comente narat gasi, sa canaglia ruet in benuju abucallotada. Tando Santu Pedru chi gighiat
un’ ispada segat s’orija a unu terracu de unu sacerdote. Gesus, leat s’orja e bi la torrat a postu. E a Santu Padru li narat:
-Ammentadi, chi chie ferit de ispada de ispada morit!-
Sos apostulos si dant a currere che prograbos e sa canaglia si che etat che canes subra a Gesus chi no faghet nudda pro si difendere.
Tando lu leant lu ligant a chintu e in sas manos e iscominzant a li leggere sa vida, a l’ipinghere, a lu leare a ciaffos, a lu leare a faladas de pes a sos benujos dae parte daesegus. Lu tirant e lu tortant dae una parte a s’atera e sos chi no lu giompent lu leana a crastu!
Deo, in coro meu naraio, s’iscuru, malaitos custos giudeos e guasi guasi mi ponio a pianghere tantu forte sa mistica presentat s’iscena.
Tirendelu e narendedeli de ogni colore lu gighent a su sacerdote Anna, e poi a Caifa.
Gesus istat guasi sempre mudu, ma cando ripondet tando calcunu de cussos isbirros lu leat a ciaffos, li tirat sos pilos longos de conca dae dae segus, li tirant sos pilos de s’ava.
E deo sempre, a sa muda, malaitos sos giudeos, malaitu s’isbirru, aba ite zente criminale.
E gasi continuaio a leggere.
Lu gighent a Pilatu, su procudore romanu, e custu l’interrogat e s’abizat chi Gesu Cristu est inozente e chi sunt sos sazerdotes chi lu cherent mortu, sa canaglia e sos isbirros faghent su chi l’ant cunsizadu. A sa fine cussu omineddu de Pilatu, pro accuntentare sa zente chi lu gheret in rughe, lu faghet leare a colpos de currias ferradas a sas palas e in petorra e Gesu s’iscuru, mudu, e matzadu che peta un su tazeri. Li essit sambene da onzi parte de sa cara, sas palas, sa petorra sas ancas! Pilatu lu faghet bidere a sa zente, lu cheret liberare pro sa Pasca, ma sa zente faghet liberare unu grande delinquente chi si naraiat Barabba.
Sa zente si ponet aboghinare a Pilatu: -A lu cheres cumprendere, romanu e paganu, chi cust’omine lu cherimus mortu e mortu in rughe, tontu che.i sa balla chi no ses ateru, mi ghi lu namus a s’imperadore mi!-
Pilatu, omineddu de nudda, iscominzat a timire e narat a sos soldados de li dare una rughe a Cristos chi che la gitet finas a su Monte Calvariu e :
- Inie lu ponides in rughe e non si nde faeddet pius de cust’omine. Anzi dademi unu lavamanu cun s’abba, deo mi nde samuno sas manos, sa culpa no est mia ma de totu custa zente mandadalza.-
In cue si cheret sa zente, leat a Cristos, li ponet sa rughe a coddu, inue fit bisestradu, e che un’ainu iscominzant a l’iscudere chie a faladas de pes chie a crastu chie a ciaffos cripos e chie li tirat sos pilos.
E deo, in coro meu, malaitos sos giudeos, malaita s’isbirraglia, ancu bos falet unu raju e bos trunchedas su coddu! E guasi guasi mi ponzo a pianghere.
S’atera parte de s’istoria già l’schides.
Dant a Cristos unu pagu de pasu sa Veronica, chi li pulit sa cara dae su sambene, su Zirineu, sa mama, s’iscura, e sas santicas de Gerusalemme.
A su Monte Calvariu, l’ipozant e issu che anzoneddu, s’isterrujat in sa rughe e li fichint sos giaios
in sas manos e in sos pes, ma non bos naro ateru ca mancu bi la fato.
In coro meu nde naro de ogni manera a sa zente malintragnada, a s’isbirraglia, a sos sazerdotes, a sos fariseos chi ant sighidu Cristos pro si gosare cando l’ant postu in rughe.
Ancu bos falet unu raju chi bos immesiscet totu in tre partes; chi s’abertzat sa terra e sos putos de s’inferru e bos che trajinet totu che trigu in sa mola!
Ohi Gesu meu, s’iscuru, cant’est istada male cussa zente, pruite su Babbu Eternu no l’at betadu una bomba atomica a los bochire totu?
E pruite Gesus, prima de ch’ispirare s’ultimu alenu at dimandadu a su Babbu de los perdonare chi no ischiant ite fint fatende?
Dae poi de aer finu de leggere e de mandare frastimos contra totu cussa zente, isto mudu e pensosu.
Forsis s’anghelu chi mi gito a facu dae una vida, mi faghet:
- Ma ite ses nende? Tando ti ses ismeticadu chi as violadu totu sos deghe cumandamentos? Chi ses istadu visciosu in vida e as apidu in coro e in conca sos sete viscios capitales? Forsis t’ismentigas chi medas bortas pius che Deus as amadu su peccadu? Forsis imbetze de amare su prossimu l’as cuntristadu? Ohi, ohi, e mancu male chi Cristos coment’at perdonadu totu cussa canaglia at perdonadu puru a tie, ca si non solu s’inferru ais meritadu, ma chentu via crucis!
Già, s’angheledu meu, s’iscuru non mi narat faulas. Difatis in mesu a totu cussa canaglia mi pariat de conoschere meda amigos mios, est chi no bido ‘ene, si no finas deo mi fio reconnotu.

Gesus meu perdonade
Cust’omine pecadore
Su male ismentigade
E totu custu dolore

Ch’azis passadu pro a nois
Ch’amus sempre pecadu
Ponzende in rughe a Bois
Chi meda nos azis amadu.

Azis cherfidu riscatare
D’Adamu e d’Eva su pecadu
Ch’ant fatu in su Giardinu
Imparade nos a amare
Deus chi nos a criadu
E su prossimu malandrinu.

www.angelinotedde.com

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA