Cherjo una cosa bona

di Maria Antonietta Mula

 

 

-Mama! cherjo una cosa bona!
Tottu su borta 'e die, Pepe est chin custa memula, pedinne a sa mama a li dare a mannicare una cosa bona.
-Ite est custa cosa bona, Pepe'? - li nat sa mama - at a essere unu cantu de casu o unu cantu de sartitza?
Ma su pitzinneddu nat chi nono chin sa conca, est anniccadu ca sa mama, in prus chi non li dat sa cosa bona chi cheret isse, l'est piccanne senna in ziru. Sa cosa bona, ateras bortas bi l'at nadu comente depet essere: minoredda e druche.
- Miserinos cuddos pitzinnedos - si nat Pepe inintro de coro- chi b'ant sa buttecca, comente a Ninu; issos sì chi si ne mannicant de pipitos, ateru che a mene, chi in domo b'appo solu casu e sartitza.
Pepe est cumprennenne chi custa borta sa mama non l'est picanne in ziru, caramelleddas non bi n'at aberu sinono a cust'ora calicuna sa mama bi l'eret zà dada. E tanno est menzus de annare a mutire a Ninu po joccare in sa Punta chin sos atteros cumpanzos.
- Ninu! Ninu!
Pepe aperit sa janna de sa butecca de sa mama de Ninu. Zà s'intrada ti 'achet istare bene, donzi borta chi apperis sa janna s'intennet su sonu de sa campanedda posta in artu, unu sonu alligru e cordiale chi paret chi ti siat daenne su benebènnidu in d'unu locu de meravillas. Dopo intennes su nuscu, non si cumprennet bene de ite est: de caffè, de biscottos, de cosa bona!
e poi bies sa cosa prus manna: sos parastazos de taula prenos de bottes de cada tipu, mannos e minores, chin tzucculates, caramelleddas e pipitos, tottu colorados, bellos e invitantes.
Ninu est in sa cuchina e li bochiat de l'ispettare unu minutu ca est benenne.
Sos ocros de Pepe che bana a supra de su parastazu, e bidenne cudda meravilla; ne li benit sa gana de los assazzare. Tremenne che canna, sa manu sola sola che intrat a intro de su botte prenu de pipitos de cada colore e ne bocat unu punzu, si che lu ponet inintro de bucca, tottu in d'una borta. De cantu est tremenne, che lu ingulit sentza mancu piccare sapore. Mancu male chi canno arribat Ninu, su buccone ch'est belle ingulidu e s'amicu non si abbizat de nudda.
Ninu juchet unu saccheddu in ube b'est, mesu inintro e mesu in foras, una pedde de erbeche chi l'at dadu su tziu e chi che depet piccare a ube Carmineddu , su masellaju.
Pepe azudat a Ninu a piccare su saccu e colanne in su guturinu de Durina che sono in su masellu.
-Carminè! Carminè!
A sos duos pitzinnos po pacu non ne lis 'alana sas barras mutinne a Carmineddu, chi paret oje chi no intennat. Ch'est in su camerone de innedda, irgannanne anzones.
-Su dialu chi bos at fattu! - nat Carmineddu iscìnnenne dae su camerone, totu brutu, chi d'una fardetta de incheradu nighedda, prena de istercu e de sambene de anzone. Totus ischini chi Carmineddu non si perdet in lanas, isse est sempere 'achenne, ghettanne 'ocu, paret chi su tempus non li bastet, su babbu matessi li nat chi tempus da ne l'at a romanner senna a isse. Oje paret prus impressidu de sas atteras bortas, cante gai b'at su camerone prenu de anzones de ucchider pro Pasca imminiente, e atteros ne li depent bature istasero dae sas biddas de accurtzu.
Ne bocat sa pedde dae su saccu, l'appompiat e che tzacat sa manu prena de sambene a intro de sa butzaca, sentza si la brobire, e ne bocat unu billette de milli francos e bi lu dat a Ninu paris a unu bellu carche e infattu infattu s'irroccu.
Sos duos pitzinnos che essini cuntentos mannos, ca no est semper chi su masellaju pacat bene sas peddeddas, oje est de mutria bona.
-Pepe- li nat Ninu- ite mi leo chin custu dinare?
Pepe da l'ischit ite podet essere custa cosa, ma n'at vrigonza a bi lu narrere e po non acher sa figura de su maccu si istat mudu. Comente podet narrere a su cumpanzeddu de si leare pipitos si isse bi los at pro nudda in domo sua? Pessannebi bene nemmancu Pepe ischit ite podet disizzare su 'izu de una buttecchera.
Chin custu pessamentu sos duos pitzinnos si che accattana ante sa Punta, su locu inube jocana cada die chin sos cumpanzos. Ma oje non b'at nemos ca est una die de bentu, de cuddu bentu malu chi che bolat sas predas.
Bana a domo de Pepe. In sa cuchina sa mama este comintzanne a preparare sa chena, ca fra pacu, a ora de sas ses e mesa, ghirat su babbu dae su cubile. In supra de sa mesa b'at unu bellu ispidu de sartitza, mesu frisca, pronta po la ponner in sa ziminera a l'arrostire , una canistedda de lìmpidu pronta pro esser ifusta, pro bi poder gutiare su sutzu de sa sartitza arrostu e, mai manchet, su labameneddu de oliba de Marreri.
Sos duos pitzinnos si ponent in d'unu anguleddu e comintzana a si joccare chi d'una cassettedda prena de dorrontzas:
-Custu est su madricadu e custos sos anzones- nata Pepe, ma Ninu oje non n' est ghellanne, est alleradu appompianne sa mesa.
-Ma Niné, a ne ghellas!- li nat Pepe.
A unu tzertu puntu Ninu ne boccat dae sa butzaca sos milli francos e s'ascujat a s'amicu.
-Pepè, si mi pones sa sartitza a nuscare, ti doe custu- li nat, ammustranneli su dinare chi l'at dadu prima su masellaju.
Nadu e fattu. Pepe, a fura de sa mama, picat una puddirichedda de sartitza e la colat in sos murros de Ninu a sa manera de su jacaneddu chi est serbinne missa.
- Ello custos jocos, maccu che caddu, mancu gai bonu!- li nat sa mama canno si n'abizzat e li dat una bella isculivita.
Como cominzat su bellu, de chie sono sos milli francos? De Ninu o de Pepe?
- Sono sos meos- nat Pepe- t'appo 'atu nuscare sa sartitza.
- Ma ite nuscare!- risponete a pianu Ninu- no appo intesu nudda, su dinare est su meu.
Si che bana a foras ca si s'abizat sa mama sono torra isculivitas. In foras si piccant e si ne dana che 'izos de mala sorte. Tra su bentu forte e sos crofos ne sono senza alinu. Tottu in d'unu a Pepe li benit una idea
- Ascurta, Niné! si cheres torrare in pache, tue mi depes 'achere nuscare nessi unu botte de pipitos chi bazes in sa buttecca.
- Si est solu pro cussu, a mene bat bene.
Current che bentu a sa buttecca, b'at zente e no 'achet a si ponner a nuscare sos bottes. Intrant a sa cuchina e ante sa ziminera b'est tziu Pauleddu, su manneddu de Ninu. Comente a semper, senna custa borta tziu Pàule, est de umore mezanu, comente nat tzia Pietrina:
- Tziu Pàule est che zoddu cràpinu, derettu a s' ufrare.
Cominzat a legher sa vida a su nepode e a s'amicu, lis nat chi sono duos bellos mandrones, e chi a su tempus issoro, isse ch'it in su cubile traballanne e pistanne, non che a issos semper a ziru che a s'avra mala. Appena sos pitzinnos intennent sa campanedda de sa janna de sa buttecca, dassana a su manneddu galu lacannanne e, a fura de sa mama, Ninu ne 'alata dae su parastazu su botte prus mannu, chin pipitos rujos e grogos e lu ponet in suta de su nare de Pepe. A Pepe non li paret beru, si colat su brussotto de sa zanchettedda in nares, po intennere menzus su nuscu. Una, duas, tres bortas, tres cantas a sas bortas chi Pepe l'at coladu sa sartitza in sos murros.
Como sono paris, nemos podet narrer nudda.

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA