Cazza a s'iscultone
di Renzo Rosa

Gavinu fuit connottu in tottu sas biddas de su Montiferru, ma nisciunu l'hat mai antadu.
Fuit s'omine prus malu de tottu sa zona,prepotente e crabistone su tantu chi bastait po si render, si podet narrer, indigestu a tottu.
Fuit forte cantu unu leòne e venenosu cantu un'arza. Tottu sos abitantes de su Montiferru e de sa zona lu timian che sas freas, e guai a lu contrariare, ca si no fun colpos! E cantu nde daiat!
Non rispettaidi ne bezzos e ne pizzinnos e in bidda sua girait sa oghe chi cando fud’ imbriagu iscudiat finas a su Babbu e a sa Mama.
Dogni cosa anzena l'attaccaid’a poddighes e non b'hiat ortu o albure 'e frutta chi no b’esseret postu sas farrancas.
Cando passaid’intr'e idda sa zente si chirrait, e issu pomposu passizzaid’ammustrande su pessonazzu mannu e pilosu.
Mai nisciunu (a cantu naran sos bezzos) l'hat postu sas palas in terra e chie tottu b'hat provadu non b'hat torrad'a provare.
Una die, in carrela 'e funtana, duos bezzos,friscurande narain tra issos:"Za mi connosches da e ora,e ischis chi non sò faularzu, su chi ti narzo est beru, ca mi l'hat nadu babbai".
Gavinu, chi fuit passande in cussu momentu, intendindelos si frimmad'a isculta
"Ti l'assiguro - sighit a narrer su ezzu - in sa grutta 'e su coromalzu b'ad un iscultone: Babbai l'at bidu e at fattu in presse a si fuer si no fuit mortu primmu e su tempus”.
"Lassalu viver tranquigliu - narat s'atteru ezzu - "mezzus a no chilcare runzas, puite chie tottu hat provadu a lu ciappare est mortu". E sighit: "Deo puru appo intesu dae nonnu chi cuss'animale malu, solu cun s'abbaidada occhit sa zente. Mezzus a no li dare importunu".
Gavinu s'accosiat a sos duos bezzos e ridinde lis narat: "Bezzos ribambidos, no esistit animale prus forte de a mie. Inue est, ca custu sero bo nde atto su colzu"?
E issos, a tremula, l'ispiegan inue est sa grutta.
E sena arma peruna, siguru de sas forzas suas e de esser prus malu de cale si siet animale, ch'intrat in sa grutta'e su coromalzu.
Girat tottu sos pelcolos, e cun boghe potente chi rimbalzat da unu bucu a s'atteru narat: "Bessind'a fora iscultone, non ti timo ca sò prus malu de a tie”.
S'iscultone non si biet e issu sighit,a boghes: "Non timo s'abbaidada tua, ca s'oggiu non bocchit, ma deo emmo”.
Est buggiu e Gavinu est sueradu,li dolen sas pettorras e li mancat s'alientu.
In subra e sa grutta b'had un ispaccadura da inue colat sa lughe 'e sa luna chi illuminat in bassu unu poggiu'e abba,lughida che isprigu.
Su cazzadore, sueradu,pensat: "M'infrisco unu pagu e poi sigo sa cazza". Su dolore sighit prus forte, ma s'omine malu no s'arrendet: depet bocchire s'iscultone! Devet bocchire su terribile animale, po poder cambiare s'istoria.
Po cambiare s'istoria chi mos han tramandadu dae babbu in fizzu, e fagher a bier a sos maccos chi no esistit bestia chi cun d'un'abbaidada occhit sa zente!
Gavinu s'inculbat in su poggiu lughidu,e cun ambas manos lead’abba po s'infriscare sos chizzos chi uddin che i su fogu. E lu iede!
In cuss'abba cristallina fatta a isprigu dae sa lughe 'e sa luna Gavinu su malu,a pustis de tantu chilcare biet sa bestia, chi cun sos oggios mannos e malignos l'abbaidat da su poggiu. In cussu momentu, abbaidande issu puru, cando sa vida che l’est fuinde, tott’in d’una cumpredede.
cumprendet chi sa cazza est finida!
In carrela 'e funtana su ezzu sighit a narrer su contu: "Ti lu assiguro,s’iscultone esistit de a beru, Poberu Gavinu! Isperamos chi no lu iede.

Secondo premio a Ittireddu 2005

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti