Contus de bixinau

Amori a primu clich
di Luigi Suergiu

 


Alfonsu, comenti a dogna dì brintau in s’aposentu de susu aundi fiat su computer, su chi faiat po primu cosa, fiat a dd’ allui. Aici su merì puru comenti a sempiri appenas serràda sa porta, chene mancu si sezzi in sa cadira posta ananti de sa scrivania, luegus craccau su bottoni si fiat intendiu; Biiiip…..Cun custu sonu longu hiat cumenzau a cantai sa macchina, impari a su zummiu de su motorinu chi si fiat postu in funzioni po dda sfridai.
Pustis unu pagheddu su schermu hiat cumenzau a fai s’ammostacùa cun sa luxi, po si firmai ammostendi sa fotografia de su calledu a mannaria de su schermu e totu, posta po arregordu in su destop. Fiat passau vetti calencunu minutu e totu fiat prontu, i aici pustis de hai appiccau sa gianchetta e su cappeddu, finalmenti si fiat sezziu ananti de su computer cuntentu, scarescendi sa fatiga de cussa giornada de traballu.
Immoi castiaus sa posta e bieus chi ci sunti novidadis!
Puntau sa freccia de su mouse asuba de s’icona, hiat abertu sa posta elettronica,clich.
Custa, est pubblicidadi!
Noo…custu noo!
Custu no m’interressat!
Ah! La! Goppai m’hat arrespustu!
Gei fiat ora, accattau s’ind’est chi dd’hapu scrittu!
Custu nooo!
Custa nemancu!
Cust’est ancora pubblicidadi!
E custa cosa! Ita est?
Chi bolis sciri a chini seu, cracca innoi.
Custa frasi cun duus corixeddus disignaus, dd’hiat moviu sa curiosidadi.
E chini hat’essiri! (Penzàt tra sei) Andaus a biri!
Fait clich a pizzus de sa freccia cun scrittu “a innantis”, e luegus in su schermu s’aberit comenti a una fentana cun d’una scritta.
“Custu coru solu solu, est circhendi cumpangìa, arrespundi chi tui puru ses solu.”
(cracca “a innantis” cun sa freccia)
Gei penzamu ita fiat! Custa depit’essiri genti maladia!
Hiat penzau Alfonsu a cuss’ora, e serrau su programma de sa posta, si fiat collegau a
internet circhendi attrezzus a barattu, po un’ateru traballu chi depiat fai.
Ma unu penzamentu ddi giràt in sa menti po totu s’ora chene ddi lassai asseliu, fiant cussus fueddus “ arrespundi chi tui puru ses solu”. Custa frasi chene bolli ddi torràt a passai in conca, e no arrenesciat a ‘nci stesiai su penzamentu.
Fiat passàt casi un’orixedda e bintu custa borta puru de sa curiosidadi, hiat craccau su bottoni faendi clich asuba de sa freccia, i aici hiat torrau aberri su programma de sa posta, andendi derettu a su file chi hiat arrefudau prima.
Ciao, e benibeniu, (custu su primu saludu)
Deu seu Lori, e mi fait meda prexeri chi tui hapas arrespustu.
Chi bolis sighiri a fueddai cun mei, cracca su bottoni “invio” e iscrii. (Aici hiat fattu).
Ciao, seu Alfonsu! “Clich”
Bellu nomini! Ma no tenis atera cosa de mi nai!
Noo! Creeu de hai sballiau, deu no bolemu…“Clich”
Abetta, no t’indi andisti, no mi lessis, tui no has sballiau!
Scusamì, no bolemu serrai, no seu meda praticu a fueddai cun chini no biu. “Clich”
Hapu cumprendiu, est vetti chistioni de abitudini. Naramì, tui puru t’intendis solu!
Nooo, sa mia est vetti curiosidadi, immoi depu serrai chi est trigadiu. “Clich”
E crasi! S’intendeus crasi puru a sa propriu ora? (Hiat insistiu Lori)
Forsis, bieus, ciao Lori “Clich”
Ciao Alfonsu.
Issu hiat serrau is chistionis, ma in coru suu hiat’essi boffiu sighiri a fueddai, cussu tempus in collegamentu cun Lori fiat passau a lestru, med’a lestru, e si fiat casi pentiu de hai serrau su programma, poita cosas de contai ‘ndi teniat medas.
Chi no fessit chi est trigadiu, (penzàt), hiam’essiri torrau a tentai su collegamentu, ma crasi depu pesai chizzi po andai a traballai e no fait. I aici si fiat asseliau e studàu su computer cun sa luxi de s’aposentu, si fiat corcau. No hiat pigau sonnu luegus, poita ddi torràt in conca su nomini de Lori, ma cun prexeri penzàt a su chi fiat suççediu cussu merì.
Po sa primu borta un’atera persona chi no conosciat e chi no hiat mancu biu, s’interessada de issu, po cussu s’intendiat cuntentu e si fiat dormiu penzendi a crasi.
Sa giornata infattu no fiat stetia comenti a totu is ateras, Alfonsu dd’hiat passàt in manera diversa chene mancu intendi sa fatiga de su traballu, poita sa menti sua fiat puntàt a sa notti prima, candu spintu de sa curiosidadi hiat scobertu s’amistadi de una persona diversa, e po aggiunta una femina chi po sa primu borta brintàt in sa vida sua in cussa manera.
Po issu chi finas a insandus hiat biviu sempiri solu, s’esperienzia de sa notti passàt fiat una novidadi, i aici no biiat s’ora de furriai a domu po allui su computer.
Biiiiip hiat torrau a cantai sa macchina impari cun su zummiu de su motorinu, ma custa borta luegus si fiat sezziu ananti, abetendi chi sa macchina hessit fattu su controllu de is programmas po hessiri pronta a si collegai. Alfonsu s’intendiat unu pagu nervosu e chene passienza, candu tot’ind’una eccus totu prontu, i abertu su programma de sa posta, is ogus curriant circhendi is duus corixeddus e chene mancu liggi is messaggius chi fiant arribaus faendu clich, hiat biu cun prexeri sa scritta; Ciao, e benibeniu!
Ciao Lori, ben’agatàt, comenti stais! Clich
Beni, beni meda de candu t’hapu conotu, ma ddu sciis chi no hapu fattu ateru che ti penzai!
Deu puru, hoi no biia s’ora de furriai a domu, una cos’aici no mi fiat mai capitàt prima.Clich
Diaderus has fattu custu, e dd’has fattu po mei!
Hellus e po chini, no conosciu atera de genti chi si narat Lori, vetti a tui. Clich.
Custu mi fait meda prexeri, bolli nai chi no ses prus solu, comenti a mei e totu.
Est berus, hoi po sa primu borta, no mi seu intendiu solu, grazia a tui. Clich.
No dd’has a crei, ma est suççediu a mei puru de candu t’hapu conòtu, ti ddu cunfessu.
Mi fait prexeri chi tui puru t’agatis beni cun mei.Clich.
Si conosceus de pagu tempus e tot’a is duus provaus is proprius cosas, est bellu berus!
Tenis arrexoni, est una cosa chi no hemu mai intendiu, i est una cosa bella.Clich.
Mi dispraxit Alfonsu immoi ti depu lassai poita est faendisì trigadiu.
Comenti aici a lestru t’indi andas! Propriu hoi chi tengu medas cosas de nai. Clich
No mi pozzu stentai de prus, depu serrai, creimì! A crasi a sa propriu ora, ciao Alfonsu.
Ciao Lori a crasi, e… penzamì, comenti fazzu deu puru, ciao. Clich
Aici si fiant lassaus cussa notti, i Alfonsu post’ a una parti sa timoria, hiat abertu su coru a una persona mai bia e mai conòta grazia a una macchina moderna chi si naràt computer.
In custa manera fiat cumenzàt sa primu avventura amurosa de sa vida sua, e puru teniat una certa edadi Alfonsu, ma finas a insaras no hiat mai donau importanzia a niscuna relazioni cun ateras feminas, chi puru hiat conòtu.
Chissai poita intendiat chi custa borta fiat diversu, cun Lori fiat un’atera cosa, sa chi prima fiat scetti curiosidadi, a bell’abbellu fiat crescia finas a diventai una cosa seria, prus che seria po issu. Sa corrispondenzia informatica cun Lori, andàt ainnantis de meda tempus e si faiat sempiri prus longa e i strinta, si scambiant su parri insoru a pizzus de medas fattus; is de sa vida, is de su traballu, de s’amistanzia, fueddanta de is progettus chi dognunu teniat po su benideru, discurrianta cun prexeri de sa famiglia e de s’amori, argumentus custus chi durant’ a longu e po medas diis. Alfonsu aberiat sempiri de prus su coru suu e intendiat chi a s’atera parti puru de sa macchina, is sentimentus suus fiant corrispustus; su modu de arrexonai e po finas is disigius chi dogn’unu teniat, su prus de is bortas fiant tot’unus e duncas dogna dì s’intendiant unu pagu prus accanta s’unu cun s’ateru, i aici chene sind’accattai Alfonsu si fiat innamorau de Lori. E unu merì ananti de su computer craccau su bottoni; Biiiiip….sa macchina faiat sempiri su propriu sonu e su propriu zummiu, in pagu tempus fiat pronta po dd’ammostai is duus corixeddus, is chi hiant attirau s’attenzioni e sa curiosidadi de Alfonsu finas de sa primu borta, su disigniu de duus corus strintus aintru de un’aneddu, po issu rappresentàt su mundu de s’amori chi fiat scoberendi cun prexeri. Clich (po aberri su cuntattu de sa posta) e luegus;
Ciao,e benibeniu!
Ciao Lori, ben’agatàt!Clich.
Ti depu nai una cosa Alfonsu, nottesta hapu fattu unu bisu strambu!
E poita strambu! Has bisau cosa chi no t’est praxiu? Clich.
No, gei fiat bellu, est comenti hat’accabau chi no m’est praxiu!
Ddu sciis Lori, narant chi is bisus sunt’avvisus, chi medas bortas suççedint a berus.Clich.
Hapu bisau di hessiri in mesu de genti meda, e fia circhendi, circhendi chene ‘sciri ita, biemu genti e nemus m’interessàt, sighemu a circai chene agatai nudda, ita hat bollit nai?
Depit hessiri unu disigiu cuau, calencuna cosa chi bolis e no iscis comenti dd’agatai.Clich
Mi parit chi tenis arrexoni Alfonsu, deu no hia penzau a una cosa aici!
E insaras ita ‘nd’hiast’a nai de s’adobiai a pari, po si conosci finalmenti?Clich.
Ma ses narendi a berus, o mi ‘olis pigai in giru! Ita ti ‘olis brullai de mei!
Noo, no seu mai stetiu seriu comenti a immoi, chi a tui fait prexeri, ti bollu conosci!Clich.
M’intendu su coru pistendi forti forti! Parit ‘ndi bollat bessiri a foras, seu meda contenta!
Faeus aici; hoi est giobia, si bieus dominigu in via Roma de Casteddu! Ita ‘ndi naras?Clich.
Po mei andat beni, faeus a is ottu de a merì! Poita deu arribu in trenu, innui si bieus in via Roma?
Ananti de su super cinema Olimpia andat beni po tui, gei ddu sciis anc’est! A nò! Clich.
Ddu sciu, ddu sciu, prus a prestu comenti fazzu a ti riconosci?
Deu mi pongu una farfallina de colori grogu a su postu de sa cravata. Facili berus.Clich.
E deu mi pongu una cappellina birdi, cun d’una pinna niedda de alpinu a una parti, ita ‘ndi naras!
Andat beni, spereus chi su merì in via Roma no ‘nci siant alpinus de aberus. Clich
Ah, ah,ah, no mi fazzas arriri! Dai coru miu, si bieus dominigu in via Roma, ciao Alfonsu.
Ciao prenda mia, no biu s’ora chi arribit dominigu, po ti fai una sorpresa. Ciao, Lori.Clich.
Cussas duas diis po Alfonsu pariant prus longas de is ateras, is oras si fiant allonghiadas e no passanta mai. In domu sua forrogàt su guardaroba, boghendindi a foras totu su chi teniat, circhendi sa bistimenta prus adatta po s’occasioni, a sa fini hiat deçidiu de si ponni cussa bleu cun sa camisa bianca e cussa farfallina groga chi beni s’adattada. Faendi is provas si bistiat e si spollàt castiendisì in su sprigu in circa de diffetus chi no agatàt, poi anc’est s’amigu barbieri si fiat arrangiau is pilus; hiat comporàu una pariga de crapittas noas po s’occasioni e fatta una bisita in sa gioielleria po comporai duus aneddus chi depiant hessiri sa sorpresa, aici totu fiat a postu in s’abettu de su dominigu chi fiat arribau. Su merì Alfonsu po s’abitudini chi teniàt a sa puntualidadi, fiat arribau unu pagu prima, via Roma comenti a sempiri su dominigu a merì, fiat prena de genti. Is tavolinus postus arrighiera cun sa genti sezzia chi buffàt e arrexonàt, lassad’a intendi unu sonu de ammuinu chi ammesturau a is passus trisinaus de chini passillendi fueddàt a boxi arta, faiàt de cust’arruga su salottu de sa çittadi. Is vetrinas luxentis de is negozius cun su sonu de su trafficu de is automobilis, cuss’and’ e torra de sa genti, totu custu movimentu donàt un’aria de festa a sa chi est sa bia prus conòta de Casteddu. Alfonsu de tanti in tanti controllàt s’ora e camminendi po fai passai prus a lestru su tempus chi mancàt a is ottu, si castiàt in is vetrinas controllendisì in su riflessu de is’imbirdis luxentis, ponendisì a postu is pilus in conca. Fiant appena passadas is ottu, candu si fiat firmau ananti de su super cinema Olimpia castiendi facci a sa stazioni, is ogus suus curriant circhendi cussa pinna niedda in sa cappellina birdi, controllendi sa conca de sa genti chi passàt, ma nienti, ancora Lori no si biiat.
Su coru de Alfonsu a dogna momentu chi passàt si faiat prus pesanti, provàt una specie de pentimentu repentinu chi ddu portàt a penzai de hai sballiau, a donai s’appuntamentu in cussa bia aici affollàt.
Ma custus pensamentus fiant sparessius a lestru, stringendi in sa busciacca cussa scatola pitica chi nervosamente faiat girai e rigirai cun sa manu manca, poita in sa deretta portàt una rosa arrubia ancora no aberta beni, de donai a Lori in su momnentu de connoscenzia.
Candu cun prexu hiat biiu sa pinna niedda in sa cappellina birdi chi sempiri de prus s’accostàt, i eccus ananti suu sa figura de una femina chi stringiat una borsetta in manus, Lori fiat fasciàt in d’unu bistiri a colori de arrosa sbiadia aici strintu, chi ammostàt is liniamentus de su corpus e un’ apertura no meda vistosa in is pitturras unfradas. Fiant a pagus metrus, (issu luegus si fiat moviu po dd’adobiai), candu de unu tavolinu un omini prus anzianottu de Alfonsu, s’indi pesat i a boxi arta izzerriat:“ Lorenzu, ciau Lorenzu !“ Lori de scattu e cun naturalesa si girat ai cussu zerriu faendi unu saludu cun sa manu. Alfonsu ananti de custa scena fiat abbarrau comenti a paralizzau, si fiat firmau de scattu e in d’unu grei si fiat intendiu comenti ch’indi ddi fessit arrutu una domu in conca, de istintu hiat girau palas i a passus lestrus s’inci fiat illargau. Sa conca ddi pariat scoppiendi, sa manu no poderada prus cuss’arrosa, chi arruta a terra calencunu chene s’accatai hiat giai pistau cun is peis. Si passàt is manus in sa cara e si frigàt is ogus circhendi de torrai in sei, pustis unu pagu de tempus, hiat cumprendiu chene nisciuna duda chi Lori no fiat una femina, ma fiat su chi si narat unu “Trans”, unu mascu chi si bistiat a femina, poita femina in totu e po totu s’intendiat. Custu hiat scioccau Alfonsu, chi si fiat arritirau addìa de unu pilastru de via Roma e pustis calencunu minutu si fiat fuiu a lestru i a passus longus de cussu logu. Alfonsu indd’hiat fattu maladia longa sunfrendi meda po cussa trassa, ma si sciit su tempus apparixat dogna cosa e totu passada e tenit un’accabu. Iaici cun s’aggiudu de su tempus fiat arrenesciu a s’indi bogai de sa menti cussa scena i a bell’abbellu fuat torrau in sa normalidadi de dogna dì, scarescendisì de is feminas fiat abarrau bagadiu. Issu no hiat cambiau abitudini e su merì candu furriàt a domu, curriat luegus a su computer circhendi cun morbosidadi novas interessantis, i aici cuntentu pustis una giornata de traballu, ancora una borta fiat sezziu ananti de su schermu e craccau su bottoni si fiat intendiu; biiiiiip. Cun custu sonu longu hiat cumenzau a cantai sa macchina, impari a su zummiu de su motorinu chi si fiat postu in funzioni po dda sfridai. Alfonsu puru comenti a medas in custu tempus, chene s’accattai fiat stetiu contaggiàu de una maladia moderna mal’a sanai chi si narat “Lupus Computerite”, est unu virus chi fait niu in sa conca de su maladiu, mandau de una macchina, chi si narat computer.

Ceraxus su binticincu de mes’’ladamini 10
Menzione d’onore alla 1° Edizione di Literadura Sarda Comune di Milis (OR)

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti