A su doppiu
di Renzo Rosa

Fui setzidu abbaidande in sa televisione unu de cuddos solitos filmis de caubois americanos, cando appo intesu su companello, ma non de appo fattu contu.
Atteros chimbe o ses mortos, e torra sa matessi muida infadosa, drinn drinn. "Sonade cantu cherides, tantu deo finas a cantu non finit su filmi no mi nde peso!"
Gasi appo abboghinadu sena girare sa conca dae su televisore sende chi su companello sighiat a sonare.
Drinn drinn… propriu in su momentu chi s'isceriffu che calai a terra beccadu in prenu dae unu tiru 'e balla.
"Ma porc'accidente!" appo nadu furiosu comente unu cane chi che l'an fùradu s'ossu.
"Chissai chi' ad a essere su mol'e trugu chi non tenet atteru it'e faghere che sonare sos campanellos anzenos"
"Chie b'est?" domando accosiandemi a sa gianna.
"Un amigu" rispondet sa oghe a s'altera parte.
"Si ses un amigu lassami bier su film in santa paghe e torra sa chida ch'intrat ciao a mezzus bier'"
Mi fui torrande a setzere, cando cussu chi innanti f'uit solu una oghe a segus de una gianna nd' essit da una nue de neula e si presentat a denanti meu.
Fuit un omine in sa sessantina, cun sos pilos nieddos bene pettenados a cara a segus e carrigos de brillantina, portait sos mustazzedos tetteros e bene troffizzados e su pizzeto acutu chi pariat una punta 'e lantza
"Bona sera, signor Gavino" narat tottu sorridente.
“Iscuset si mi presento in custu modu, ma tenzo presse de torrare a domo ca bi sun sos pitzinnos solos e cussos dimonieddos non faghet a los fidare pò ora meda. Mi mandan da'e suffiziu principale de signor Satana, e so' su dimoniu ‘Zoren n° 1947’.
So' innoghe pò li narrer chi in s'inferru amos fattu una lotteria in favore de cussos chi non sun mai andados a cresia, e fostè at binchidu su primmu premiu.
Non b'at importanzia de mos dare s'anima, tantu a comente sun andande sas cosas nde tenimos fìnas troppu e in s'inferru non b'at prus logu. Su premiu est unu regalu chi su capu mannu faghet a un'essere umanu dogni chentu annos pò su compleannu. Fostè tenet dirittu a duos disizzos, chi devet fagher intro de tres dies, e nois amos a fagher in modu de bi los avverare cale si siat valore e calidade. Però b'at una pittica cosa chi li cherzo narrer: pò dogni cosa chi a fostè benit assignada, nd'amos a dare a su doppiu a su peus nemigu chi tenet"
E gasi nande, cun d'unu risigheddu sutta sos mustatzos, aberit unu registru, domandande si so' de accordu a frimmare su cuntrattu.
"Certu chi so' de accordu" rispondo "Tantu tratto cun tottu e nemigos non de tenzo"
E sena bi pensare duas bortas, leo su registru e frimmo, lestru, su cuntrattu "Siguru chi non tenes nemigos?" mi narat su dimoniu ponindesi su libereddu in bussaca.
"E Bore Salaris, cussu chi istat de fronte a tie?"
"cun Bore semus amigos mannos" li rispondo deo.
"Amigos cantu cheres, però cando tue ses partidu militare ti c'at frigadu sa femina e poi l'at piantada. Sa domo inue istat fùit sa tua e cando fusti carrigu 'e depidos cun s'iscusia de t'azzuare t'at cumbinchidu a bi la dare pò battor soddos, e poi l'as bendidu una macchina chi no at pagadu mai su bullu e t'est toccadu a pagare tottu tue Arratza de amigu!"
"Tenes resone!" li rispondo. "Bore est unu cane, ma non b'ia mai pensadu finas a como! Su chi mi dispiaghet est chi cun sos duos disizzos, si deo divento riccu issu diventat riccu a su doppiu. Bella frigada!"
"Arrangiadi" mi narat su dimoniu ridinde. "Su cuntrattu est frimmadu, como sun affares tuos'"
E gasi nande ch'est isparidu de colpu.
Comente fagher a frigare cuss'arga de Bore? Cussu pensamentu no mi daiat paghe. Si deo domandai chentu miliones, issu a sa faccia mia si nde beccait dughentos sena meritu perunu.
"No est giustu! No est giustu!" narai cun sas lambrigas in oggios, e totta sa notte sena resultare a drommire no appo pensadu a attera cosa.
A parte 'e manzanu, cun sos oggios che punzu finalmente ia agattadu unu sistema.
Ammentandemi chi a Bore non piaghiat su casu e li daiat infadu fìnas su fragu, appo pensadu a su primmu disizzu.
"Cherzo chentu pilotos de casu" appo nadu a boghe alta. "Ma chi siet casu ‘e craba, su prus puzzolente chi s'agattat!"
Mancu finidu 'e lu narrer, s'intendet sonande su companello e, appenas abbelta sa gianna, mi bio a denanti vinti cascettas assetiadas e in d'ognuna b'iat chimbe pilottos mannos de casu 'e craba chi a su fragu chi tenian finas sos sorighes che addurain a tesu!
Tottu cuntentu m'accredo a sa frenesta, disizzosu de bier sa faccia de cussu maccu de Bore.
Cuss'iscena no la cheria perder pò nisciuna cosa a su mundu.
Ma su c'appo idu non m'est piaghidu pò nudda.
A denanti 'e sa gianna de su peus nemigu b'iat baranta cascettas prenas de casu e unu furgone cun s'iscritta "Agriturismo Su crabarzu".
Dae sa macchina nd'at caladu duas pessones: unu s’est postu a carrigare sas cascettas e s'ateru at bogadu da'e bussacca unu mattulu de inari e l'at dadu a Bore chi at incassadu tottu cuntentu. "Atteru che dispettu!" appo nadu mossigandemi sas manos. "Cussu maladittu resultat a fagher dinari finas da 'e sos dispettos!"
Apo passadu totta die nervosu! e a tremula da'e su dispiaghere, e tottu su notte sena drommire pensande a comente la fagher pagare a cuss'ischifosu de Bore, ma no agatai perunu rimediu! Dogni cosa chi podìa disizzare, issu bi ciappait unu torracontu.
Sas tres dies fun pò iscadire e deo fui semper prus disisperadu. Devia fagher su disizzu, ma in su matessi tempus devia fagher unu dispettu a Bore.
In domo tenia su logu ortuladu: su lettu fuit sena fagher da'e tres dies e sa coghina tottu prena 'e iscatulettas boidas.
Si bidiat finas troppu chi in domo mancait una femina!
Una femina! ...A cussu pensamentu in conca mia fut comente chi s'esseret alluta una lampadina.
Ecco su segundu disizzu! ..Cherzo una femina, una bella femina chi pote isposare! Chi siet alta nessi unu e sessantachimbe, in sos sessanta chilos, bene fatta, bionda naturale, e intelligente.
Ma su prus chi mi interessat est chi siet sensuale... No isco comente m'ispiegare' ..Depet esser su massimu chi deo disizzo, e chi faeddande de sensos, mi potte permittere!
Tott'in d'una appo intesu unu tocchigheddu in sa gianna, e comente appo abbertu, l'appo ida bella e bene fatta propriu comente l'appo semper disizzada, fuit propriu su massimu chi un omine potet disizzare!
Dandeli sa manu mos semus accosiados paris a sa frenesta ridinde e abbaidande a cara a domo 'e Bore.
Bidinde sas duas bellas feminas chi sonain su companello, appo pensadu: ''Caru Bore, su doppiu de su massimu chi un'omine si potet permittere no lu tia augurare a su peus nemigu!"
Custa olta, t'apo frigadu!!!

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti