Zunchillu
di Cristoforo Puddu

(a Rossella Urru, lieru sonniu de afradiamentu)

Aia chérfidu èssere
unu mastru artijanu
de su ‘idru ‘e Murano
e insogare pro te
-dae custu chelu ‘e martu-
unu zunchillu
de luna e istedhos
chi assimizat
a sos ogros tuos
-ascra chentza tempus
de arte fenìcia-
chi nos ligan
a s’arriscu
a s’infinidu
e lieru sonniu
de afradiamentu.