Zeleste tesoro
de Giuseppe Pani
Zeleste tesoro
d'etern'allegria,
dormi, vida e coro,
reposa, anninnia.

Lettu de broccadu
non ti preparesi,
su fenu ti desit
lettu duru e siccu,
sende su pius riccu
potente segnore!

Dormi fizu amadu,
dormi cun dulzura,
non tenzas paura
d'esser perturbadu,
o Verbu incarnadu
in sinu 'e Maria.

Cale bella sorte
m'hat accumpagnadu,
tenner su fiz'amadu
in sa zeleste corte!
Però m'est pena forte
si penso a s'agonia.

Gemidu impaziente
chi nd'ispiccat su coro,
amabile tesoro
sole relughente,
dormi dulzemente
cor’e anima mia.

Cand'a mie ti miras
cun sa corona 'e rosa,
cun sa bucc’amorosa,
nara prite suspiras?
Dormi, chi ti olvidas
de dogni tribulia.

Cal’est su sentimentu
chi t'istat perturbende,
dormende e vizilende
pienu 'e pensamentu?
Cust'est pena e turmentu
in die de allegria.

Ispiritos divinos,
anghelos e santas,
benide totu cantas
cun sos serafinos
e faghide festinos
chi dormit vida mia.

Musica divina
zeleste milizia
canta cun delizia,
sona peregrina,
istella mattutina
faghe cumpagnia.

Coros angelicales
virgines beatas,
faghide oghes gratas,
o viventes mortales,
cun cantos musicales
e grata sinfonia.

Dormi in su sinu miu,
dormi fìzu de oro,
no hapas dubiu in coro
non tenzas pius azìu,
o divinu pipiu
dormi cun melodia.

Reservadi su piantu,
dormidi, bene meu,
caglia, fizu de Deu
no, non piangas tantu,
refrena su piantu
prite tant'agonia?

Dormi a sa melodia
chi ti faghet su Chelu,
dormi senza rezelu
dormidi, vida mia,
anzone immaculadu
de su mundu ispettadu.

Pro chie t'hat in coro
fiore est de cuntentu,
ses vasu de arghentu
pienu 'e fiores d'oro,
ses unicu ristoro
de s’anima mia.

Candore immaculadu
de lughe sempiterna,
sabidoria eterna
fìzu 'e Babbu increadu,
dormi fizu istimadu
in sinu de Maria.

Dormi, vida e coro,
reposa, anninnia.