Vurarìsthia priguntà
di Nino Fois

Vurarìsthia a l’isthelli priguntà,
a lu mari, a lu ventu, a lu cacesu,1
a lu sori candu è bedd’azzesu,
cantu àggiu ancora d’aggutà;2

sinnò cantu mi tocca d’agguantà
innant’a l’ippaddi3 chisthu pesu;
cantu debi assé longu lu me’ arresu4
da fondu pa’ pudenni assummà5

Mi pari d’abé pessu li singari6
accosthu7 a carazzi è lu sori,
a punenti so nieddi li fundari.8

Soggu inghiriaddu da l’ischuriggori,
s’è pisendi lu ventu da maisthrari
…Ma a libanti ippiccendi9 è l’aibbori.10

_________________

1 - Cacesu = nella vela latina, cima dell’albero dove alloggia la puleggia
2 - Agguttà = Aggottare – svuotare acqua da bordo
3 - Ippaddi = Spalle
4 - Arresu = Preghiera - prece
5 - Assummà = Venire in superficie
6 - Singari o Punti di mira = coordinate - punti di riferimento a terra
7 - Accosthu = avverbio temporale che introduce il futuro immediato (log. est a proa)
8 - Fundàri = Parte della volta celeste che scende sull’orizzonte
9 - Ippiccendi = Sorgendo – nascendo – spuntando – risplendendo - albeggiando
10- Aibbòri = Crepuscolo o al mattino o alla sera (qui è del mattino)