Vida
de Vincenzo Pira

Comente unu bufurarzu
chin s‘ala erta,
tremende,
cando tramuntana
sulat furiosa.
Comente chie travallat
e non bidet frutos
de su propriu suore,
caticau da chie non sentit
su dolore anzenu.
Alu po cantu
amus a depere supportare
custu trumentu
in s’ispera de unu mundu nou
chi sighimus a disizare
chin tassas de inu
po nos poder alligrare?