Usanza Antiga

Tiu Pitzene in su logu isolanu
fidi famadu pro sa frigadura (1)
ca cujiaiada ogni islogadura
cun ozu seu e cun ozu elmanu.
Sa zente,da vicinu e da lontanu
accudiat accaddu,o in vetura
c'agataian remediu e cura
in sa-e de Pitzente santa manu.
E cando Deus hat dadu su pemissu
a sa morte,Pitzente a che leare
ribellendesi hat nadu ,cun tonu fissu
ses bennida tue puru a ti frigare?
però sa morte c'hat frigadu a issu
ca in brazzos suos est devidu andare.

Sa fama sua restat in ammentu
ca isparidu este unu talentu..


Mimmia Sporo (Olanda)

(1) Frigadura significa terapia manuale